79A Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk, anvisning för ifyllningen 20162017

Med blankett 79A kan arbetsgivare som idkar jordbruk framställa ett yrkande om utbildningsavdrag (10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk). Rätten till utbildningsavdrag gäller dock inte samfund som avses i 20 och 21 § eller universitet som avses i 21 a § i inkomstskattelagen och inte heller föreningar och stiftelser.

Läs mer om utbildningsavdraget

Företagets uppgifter Fyll i företagets namn, FO-nummer och räkenskapsperiod

2 Förutsättningar för utbildningsavdraget

Det finns en utbildningsplan

Uppge "Ja" om företaget har en utbildningsplan. Utbildningsavdraget förutsätter att den utbildning som utgör grunden för avdraget ska basera sig på en utbildningsplan som arbetsgivaren har satt upp.

Bestämmelser om utbildningsplan ingår i 16 § i lagen om samarbete inom företag och i 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen. En arbetsgivare som omfattas av lagen om samarbete inom företag ska utarbeta en utbildningsplan enligt den lagen. Om arbetsgivaren inte omfattas av lagen om samarbete inom företag ska utbildningsplanen utarbetas enligt lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen.

Arbetsgivaren har fått lönesubvention för kostnaderna för avlöning av de arbetstagare vars utbildning utbildningsavdraget gäller?

Uppge "Ja" om arbetsgivaren har mottagit lönesubvention för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka företaget ansöker om utbildningsavdrag. Utbildningsavdrag får inte begäras för utbildning av lönsubventionerade arbetstagare.

Med lönesubvention avses lönesubvention enligt 7 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice.

3 Uträkning av utbildningsavdraget

Den lönesumma under skatteåret som utgör grunden för arbetslöshetsförsäkringspremien

Arbetsgivarna anmäler arbetslöshetsförsäkringspremierna till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR) enligt kalenderår. Samma lönesumma används vid uträkningen av utbildningsavdraget, men avdraget ska räknas ut enligt skatteår.

Om räkenskapsperioden inte sammanfaller med ett kalenderår, avviker det avdragsberättigande lönebeloppet från det belopp som har anmälts till Arbetslöshetsförsäkringsfonden. I så fall ska man särskilt räkna ut det lönebelopp för skatteåret som används som grund för utbildningsavdraget.

Antalet arbetstagare (genomsnitt för skatteåret)

Det genomsnittliga antalet anställda räknas ut för hela skatteåret.

Det har inte fastställts i lag hur det genomsnittliga antalet anställda ska räknas ut. Det genomsnittliga antalet anställda kan anses motsvara summan av de årsverken som arbetsgivaren låtit utföra.

Det genomsnittliga beloppet för arbetstagarnas dagslön (lönesumma / antalet arbetstagare / 200)

Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den lönesumma under skatteåret som utgör grunden för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie divideras med det genomsnittliga antalet anställda hos arbetsgivaren och kvoten divideras med talet 200.

Om skatteårets längd avviker från 12 månader, anpassas talet 200 som använts som divisor enligt skatteårets längd.

Antalet utbildningsdagar som berättigar till avdraget (hela utbildningsdagar)

Uppge antalet avdragsberättigande utbildningsdagar. Till avdrag berättigar endast hela utbildningsdagar. En hel utbildningsdag ska omfatta minst 6 timmar.

Utbildningsavdrag får göras för högst 3 utbildningsdagar per arbetstagare som deltagit i utbildning.

Beloppet för utbildningsavdrag (det genomsnittliga beloppet för dagslön x utbildningsdagar / 2) Utbildningsavdragets belopp räknas så att den genomsnittliga dagslönen för de anställda vid företaget multipliceras med antalet avdragsberättigande utbildningsdagar och produkten divideras med talet 2.

4 Arbetstagare som deltagit i utbildning som utbildningsavdraget avser (antal)

Arbetstagare som deltagit i utbildningen en dag Uppge antalet sådana anställda som deltagit i avdragsberättigande utbildning för högst en dag.
Arbetstagare som deltagit i utbildningen två dagar Uppge antalet sådana anställda som deltagit i avdragsberättigande utbildning för högst två dagar.
Arbetstagare som deltagit i utbildningen tre dagar Uppge antalet sådana anställda som deltagit i avdragsberättigande utbildning för högst tre dagar.
Arbetstagare som utgör grunden för utbildningsavdraget sammanlagt Uppge antalet arbetstagare som deltagit i avdragsberättigande utbildning. (Räkna ihop de ovan nämnda antalen).

Deklarera utbildningsavdraget på skattedeklarationen:

2 Skattedeklaration för jordbruk: punkten Övriga avdrag (464)
6A Skattedeklaration för näringsverksamhet – näringssammanslutning, på bilageblankett 7C i punkten Övriga kostnader
7M Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla: del 2 ”Kostnader” i punkten ”Övriga kostnader”

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken