73B Specifikation av dividender och överskott från andelslag som näringssammanslutningen fått, deklarationsanvisning 2017

Anteckna på denna blankett de dividender och överskott från andelslag som näringssammanslutningen mottagit specificerade enligt förvärvskälla och betalargrupp. Anteckna sammanslutningens namn, FO-nummer och räkenskapsperiod i fälten överst på blanketten.

Bland annat följande faktorer inverkar på beskattningen av dividender:

  • om utbetalaren är ett offentligt noterat bolag eller inte
  • om det utbetalande bolaget har sin hemvist i ett EU- eller EES-land eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • om Finland har ett skatteavtal med det utbetalande bolagets hemviststat i det fall att hemviststaten är utanför EES.

Bland annat följande faktorer inverkar på beskattningen av överskott från andelslag:

  • om andelslaget är offentligt noterat eller inte
  • om det andelslaget har sin hemvist i ett EU- eller EES-land eller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
  • andelslagets medlemsantal vid utgången av räkenskapsperioden före den då beslutet om utdelning av överskott fattades (personlig förvärvskälla). 

Överskott från andelslag

Överskottet kan vara t.ex. en vinstutdelning som ett andelslag tidigare betalade ut i form av ränta på andelskapitalet. Beskattningsreglerna för överskott tillämpas i princip även då medel betalas ut från en fond som hänförs till andelslagets fria egna kapital.

Beskattningsreglerna för överskott tillämpas även då en inhemsk sparbank betalar ut vinstandelar eller ränta på grundfondsandelar eller placeringar i tillskottsfonder och då ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening betalar ränta på garantikapitalet.

Anteckna mottagna dividender och överskott från andelslag i respektive kolumn enligt förvärvskälla och till sina fulla belopp. Skatteförvaltningen räknar ut den skattefria respektive skattepliktiga andelen av dividenderna och överskotten från andelslag och beaktar inkomstslaget (förvärvsinkomst/kapitalinkomst). Den skattefria andelen av dividender och överskott från andelslag som sammanslutningen fått dras av i delägarens personliga beskattning. Oanvända skattefria andelar beaktas i delägarens beskattning.

Läs mer om hur dividendinkomster beskattas

Läs mer om överskott

Näringsverksamhetens förvärvskälla: dividender och räntor på andelskapital

Anteckna i del A alla dividender och räntor på andelskapital som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla.  Dessa dividender och överskott ingår i sin helhet i sammanslutningens näringsinkomst. Inkomsten fördelas på delägarna och beskattas till sitt fulla belopp som dessas inkomst.

Dividendinkomster och överskott från andelslag blir helt eller delvis skattefria i delägarens beskattning genom att deras skattefria andel dras av från delägarens andel av sammanslutningens inkomst. Den skattefria andelen fastställs enligt NärSkL 6a §, ISkL 6d § eller GårdsSkL 5 § beroende på vilken lag som tillämpas på delägarens beskattning. Om delägarens inkomstandel från sammanslutningen inte räcker till för avdraget görs detta under de tio följande skatteåren från inkomstandelen av samma förvärvskälla i samma näringssammanslutning efter hand som inkomst flyter in. Skatteförvaltningen drar på tjänstens vägnar av de andelar som inte dragits av under skatteåret. Efter avdraget delar Skatteförvaltningen upp inkomstandelen i kapital- respektive förvärvsinkomst.

Om delägaren är en fysisk person eller ett dödsbo beror beskattningen av dividender på om utbetalaren är ett offentligt noterat eller annat bolag.

Om delägaren är ett samfund är dividender som ingår i samfundets näringsverksamhet skattefria om utbetalaren är

  • ett inhemskt samfund
  • ett samfund som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet (6a § i NärSkL).

Dividender kan vara skattefria även då de fås från andra bolag i EU eller EES-området än de som avses i moder- och dotterbolagsdirektivet. Villkoret är att det utdelande bolaget är skyldigt att betala minst 10 procent skatt på den inkomst ur vilken dividenden delats ut. Samfundet ska vara skyldigt att betala skatt utan valfrihet eller rätt till undantag. Dessutom ska samfundet ha sitt säte i den stat dit skatten betalas och definitionen av sätet ska grunda sig på skattelagstiftningen i staten i fråga. Samfundet ska också enligt skatteavtalet ha sitt säte i en EU- eller EES-stat.

Alla övriga dividender som ett samfund får är skattepliktiga.

Se undantagen i fråga om skattefrihet för dividender.

Anteckna i del A även de överskott från andelslag som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla. Dessa hänförs i sin helhet till sammanslutningens näringsinkomst.

Överskott från offentligt noterade andelslag 

Överskott från offentligt noterade andelslag ska antecknas i punkt 744 till sitt fulla belopp. Obs! För tillfället finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland. 

Överskott från andra än offentligt noterade andelslag

Överskott från andra än offentligt noterade andelslag ska antecknas i punkt 769 till sitt fulla belopp.

Deklarera det sammanlagda beloppet av dividender och överskott från andelslag i näringsverksamhetens förvärvskälla på blankett 6A under Erhållna dividender och överskott från andelslag (302) i delen Uträkning av inkomstskatt. De dividender och andelar på basis av vilka dividenden eller överskottet fåtts ingår till sitt fulla belopp i sammanslutningens nettoförmögenhet.

B Dividender och överskott från andelslag som ingår i den personliga förvärvskällan

Dividender och överskott från andelslag som hör till näringssammanslutningens personliga förvärvskälla fördelas i proportion till respektive delägares andel av sammanslutningens inkomst och beskattas direkt som delägarnas inkomst. Dividender och överskott som ingår i den personliga förvärvskällan beaktas inte vid uträkningen av beloppet av inkomsten i sammanslutningens personliga förvärvskälla, utan dividenden inkluderas direkt i delägarens inkomst enligt bestämmelserna om delägare i inkomstskattelagen.

Överskott från offentligt noterade andelslag

I punkt 771 ska du anteckna överskotten från offentligt noterade andelslag till sitt fulla belopp. Obs! För tillfället finns det inga offentligt noterade andelslag i Finland. 

Överskott från icke-noterade andelslag

I punkt 772 ska du till sitt fulla belopp anteckna överskotten från sådana icke-noterade andelslag som hade minst 500 medlemmar med betald andelsavgift vid utgången av räkenskapsperioden före den då beslutet om utdelning av överskott fattades.

I punkt 773 ska du till sitt fulla belopp anteckna överskotten från sådana icke-noterade andelslag som hade färre än 500 medlemmar med betald andelsavgift vid utgången av räkenskapsperioden före den då beslutet om utdelning av överskott fattades.

I punkt 774 ska du anteckna överskotten från andelslag i sådana länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet med vilka Finland inte har ett skatteavtal.

Deklarera det sammanlagda beloppet av dividender och överskott från andelslag i sammanslutningens personliga förvärvskälla på blankett 6A under Dividender och överskott från andelslag i den personliga förvärvskällan (331) i delen Uträkning av inkomstskatt. Det sammanlagda beloppet av dividender och överskott från andelslag får inte ingå i det belopp som anges i punkten Intäkter i den personliga förvärvskällan (330) i delen Uträkning av inkomstskatt.

I sin helhet skattepliktiga dividender (dividender från REIT-bolag)

I punkt 768 ska du anteckna dividenderna från sådana bolag på vilka man tillämpar lagen om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder. Dividender från sådana bolag är i sin helhet skattepliktig inkomst.
Om de aktier i REIT-bolag som näringssammanslutningen äger hör till näringsverksamhetens eller jordbrukets förvärvskälla, ska du deklarera dividenderna från dessa på blankett 73B under punkten för förvärvskällan i fråga, dvs. punkt 751 eller 759 (dividender från offentligt noterade bolag).

C Dividender och räntor på andelskapital som hänför sig till jordbrukets förvärvskälla

Dividender och överskott från andelslag som ingår i jordbrukets förvärvskälla behandlas på samma sätt som de i del A deklarerade dividenderna och överskotten från andelslag som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla.

Deklarera det sammanlagda beloppet av dividender och överskott från andelslag som ingår i jordbrukets förvärvskälla. Anteckna summan på deklarationsblankett 6A under punkten Intäkter från jordbrukets förvärvskälla sammanlagt (332) i delen Uträkning av inkomstskatt.

Det sammanlagda beloppet av dividender och överskott från andelslag som ingår i jordbrukets förvärvskälla ska du också anteckna på blankett 7C (Specifikation över näringssammanslutningens resultat från jordbrukets förvärvskälla).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken