71B Skattepliktiga överlåtelsevinster och i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster, anvisning för ifyllningen

Blankett 71B används av aktiebolag, andelslag, sparbanker och ömsesidiga försäkringsbolag (dock inte kapitalplaceringsbolag). Med blanketten ska bolaget deklarera sina skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster samt sådana avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster som uppstått under skatteåret från sålda eller på annat sätt överlåtna anläggningstillgångsaktier eller sammanslutningsandelar som har hört till bolagets förvärvskälla för näringsverksamhet.

Ytterligare information om beskattningen av överlåtelse av aktier (Skatteförvaltningens anvisning Skattebehandling av överlåtelse av aktier i samfund).

I Skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst samt sådan överlåtelse- och upplösningsförlust som kan dras av från överlåtelsevinst (NärSkL 6b § 4−5 mom.)

2 Skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst

Ange i denna punkt alla skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster från aktier som utgjort anläggningstillgångar.

Vinster från överlåtelse av anläggningstillgångsaktier utgör skattepliktig inkomst t.ex. då ert bolag äger under 10 % av det bolag som överlåts eller då man ägt aktierna en kortare tid än ett år.

Överlåtelsen är skattepliktig också när man överlåter aktier i ett fastighets- eller bostadsaktiebolag eller aktier i ett sådant aktiebolag vars verksamhet huvudsakligen omfattar innehav eller förvaltning av fastigheter.

1) Aktie som överlåtits, samfundets namn och hemviststat (landskod)

Anteckna i varje kolumn uppgifter om aktier i endast ett bolag.

2) Anskaffningsdatum

Anskaffningstidpunkten med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i skilda kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

3) Överlåtelsedatum

Överlåtelsetidpunkten med en dags noggrannhet. Anteckna aktier som anskaffats vid olika tidpunkter i skilda kolumner och de vid olika tidpunkter överlåtna aktierna i var sin kolumn enligt överlåtelsedatumet.

Om bolaget har blivit upplöst ange tidpunkten för utdelningsförvärvet. Tidpunkten för förvärvet är vanligtvis dagen för den bolagsstämma då utredningsmannen har presenterat slutredovisningen. Om förmögenhet har delats ut som utdelningsförskott, anses förvärvstidpunkten vara densamma som utdelningens överlåtelsetid.

4) Ägarandel före överlåtelsen (%)

Er ägarandel av det överlåtna bolagets aktiekapital vid den tidpunkt då aktierna överlåtits.

5 Ägarandel efter överlåtelsen (%)

Er ägarandel av det överlåtna bolagets aktiekapital efter den tidpunkt då aktierna överlåtits.

6) Överlåtelsepris eller det sannolika överlåtelsepriset

Överlåtelsepriset med en cents noggrannhet. Om det fråga om upplösning av bolaget, ange det sannolika överlåtelsepriset.

7) Anskaffningsutgift som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen

Ange den anskaffningsutgift för aktierna som inte avskrivits i beskattningen med en cents noggrannhet. Om du t.ex. gjort en värdenedgångsavskrivning på aktierna och avskrivningen har godkänts endast delvis vid beskattningen, ange i denna punkt differensen mellan den ursprungliga anskaffningsutgiften och den godkända avskrivningen.

8) Utgifter för förvärvande av vinst

De övriga utgifterna för förvärv av överlåtelse- eller upplösningsvinst. Utgifter som angetts i denna punkt får inte dras av en gång till som kostnad i uträkningen av inkomstskatt på deklarationsblankett 6B.

9) Skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst

Beloppet av skattepliktig överlåtelse- och upplösningsvinst får man genom att dra av den anskaffningsutgift som är oavskriven vid beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande från överlåtelsepriset.

Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt

Kom alltid ihåg att ange det sammanlagda beloppet av skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster i punkt Skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster sammanlagt.

B Överlåtelse- och upplösningsförlust som kan dras av från överlåtelse- och upplösningsvinst

Ange i denna punkt överlåtelseförluster från sådana aktier som utgör anläggningstillgångar och som inte får överlåtas skattefritt.

Ange upplösningsförlusten i denna punkt endast om ert bolag har ägt aktierna i det upplösta samfundet i minst ett års tid under en tidsperiod som utgått minst ett år före tidpunkten för utdelningsförvärvet. Dessutom förutsätts att ert bolag har ägt under 10 % av aktiekapitalet. Aktierna ska höra till sådana aktier som har ägts på det här sättet.

Lämna uppgifterna om överlåtelse- och upplösningsförlust på samma sätt som uppgifterna om överlåtelse- och upplösningsvinst i punkt A. Om bolaget har ägt aktierna som överlåts en kortare tid än ett år, ange i punkt 9 dividendbeloppet, koncernbidraget och annan med dem jämförbar post som erhållits under besittningstiden från det överlåtna bolaget och som minskat objektbolagets förmögenhet. Med koncernbidrag avses i detta sammanhang sådant bidrag som avses i lagen om koncernbidrag vid beskattningen (L 825/1986).

Beloppet av överlåtelseförlust får man när man drar av den anskaffningsutgift som inte dragits av vid beskattningen och utgifterna för vinstens förvärvande från överlåtelsepriset samt lägger beloppet av dividend, koncernbidrag e.d. som man erhållit från det överlåtna bolaget till differensen. En sådan överlåtelseförlust är avdragbar endast från de skattepliktiga vinsterna vid överlåtelse av aktier under skatteåret och de fem därpå följande åren.

Ange i punkt 10 avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster. Kom ihåg att anteckna det sammanlagda beloppet av avdragbara förluster i punkt Det sammanlagda beloppet av överlåtelse- och upplösningsförluster som kan dras av
från överlåtelsevinst.

I den här punkten anges inte överlåtelseförluster som får dras av obegränsat, t.ex. förluster från överlåtelse av aktier i fastighets- och bostadsaktiebolag.

3 Överlåtelse- och upplösningsvinst från andel i sammanslutning samt överlåtelse- och upplösningsförlust

A Överlåtelse- och upplösningsvinst från andel i sammanslutning

Ange i denna punkt alla överlåtelse- och upplösningsvinster från sådana sammanslutningsandelar som utgjort anläggningstillgångar. Uppgifterna lämnas på samma sätt som uppgifterna om överlåtelse- och upplösningsvinst i punkt 2A.

B Från överlåtelsevinst avdragbara överlåtelse- och upplösningsförluster från andelar i sammanslutningar

Ange i denna punkt alla överlåtelse- och upplösningsvinster från sammanslutningsandelar som utgjort anläggningstillgångar. Uppgifterna lämnas på samma sätt som uppgifterna om överlåtelse- och upplösningsvinst i punkt 2A.

Överlåtelse- och upplösningsförluster som under skatteåret är avdragbara i näringsverksamheten

Ange i denna punkt alla sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som får dras av obegränsat i näringsverksamheten. Sådana förluster är t.ex. förlusten från överlåtelse av aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag. Överför förlusten till punkt 4 Övriga rörelsekostnader, Överlåtelse- och upplösningsförluster från aktier som utgör anläggningstillgångar, Avdragbar andel i del "7 Kostnader i näringsverksamheten" i deklarationsblankett 6B.

Skattepliktiga överlåtelsevinster och fastställda förluster

I denna punkt beräknas de skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinsterna samt sådana överlåtelse- och upplösningsförluster som överförs till följande år.

Beloppet av skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinster får du genom att dra av från de skattepliktiga överlåtelse- och upplösningsvinsterna på aktier och andelar från sammanslutningar de fastställda avdragbara överlåtelse- och upplösningsförlusterna från aktier och andelar i sammanslutningar som uppkommit under de fem senaste åren. Förlusterna dras av i den ordning de har uppkommit. Avdragandet börjar från de äldsta förlusterna, oberoende av om det är fråga om förlust från överlåtelse av aktier eller andelar i sammanslutningar. Till slut avdras de överlåtelse- och upplösningsförluster på aktier som får dras av från överlåtelsevinst.  Därefter lägger man till överlåtelse- och upplösningsvinsterna från sammanslutningsandelar och därefter drar man av de avdragbara överlåtelse- och upplösningsförlusterna från sammanslutningsandelar.

Om förlusten uppkommit vid överlåtelse av sådana aktier och sammanslutningsandelar som utgör anläggningstillgångar och som inte får överlåtas skattefritt får förlusten dras av under skatteåret och de fem därpå följande åren. Överlåtelse- och upplösningsförlusten från aktier kan dras av endast från sådan överlåtelse- och upplösningsvinst som uppkommit från aktier. Överlåtelse- och upplösningsförluster från sammanslutningsandelar kan däremot dras av från sådana överlåtelse- och upplösningsvinster som uppkommit från både aktier och sammanslutningsandelar.

  

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken