70A Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare – blankettanvisning 2016

Skatter som betalats utomlands kan i vissa fall avräknas från företagets inkomstskatter i Finland. Med denna blankett kan du ansöka om avräkning av skatt. ¹)

Om företaget har betalat utländska skatter under skatteåret, fyll i blanketten och bifoga den till skattedeklarationen.

Om det är fråga om ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe, fyll i även blankett 74 (Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund) eller 75 (Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands).

Källstat Stat där den utländska inkomsten har mottagits.
Typ av inkomst Typ av den utländska inkomsten (t.ex. rörelseinkomst, dividend, ränta, royalty, inkomst av fast egendom, försäljningsvinst).
Inkomstbelopp (inkl. källskatt) Bruttobeloppet av den utländska inkomsten: ange inkomstbeloppet utan att dra av den skatt som innehållits utomlands eller kostnaderna för förvärvande av inkomst.
Utgifterna som hänför sig till inkomsten Utgifter och räntor som hänför sig till förvärv och bibehållande av utlandsinkomsten.
Innehållningsprocent enligt skatteavtalet Innehållningssats för detta inkomstslag enligt det skatteavtal som ingåtts mellan Finland och staten i fråga. Om det inte finns något skatteavtal, lämna punkten blank.

 

Omräkningskurs Den valutakurs som använts för att räkna om utlandsinkomsten i euro.
Skatt vars avräkning ni yrkar

Utländska skatter kan avräknas endast då skatten är slutlig eller om den utländska slutliga skatten ännu inte har betalats men en motsvarande förskottsskatt är betald.

Välj vilkendera skatten företaget vill få avräknad, den slutliga skatten eller förskottsskatten.

Om det slutliga skattbeloppet som betalats ändras eller om den förskottsskatt som företaget vill att ska avräknas inte motsvarar det slutliga skattebeloppet, anmäl om ändringen till Skatteförvaltningen.

Om en näringssammanslutning framställer ett yrkande om avräkning av utländska skatter, beaktas avräkningen i delägarens beskattning.

Finland kan avräkna endast sådana skatter som har tagits ut enligt skatteavtalet. Om källstaten har tagit ut skatt till ett större belopp än vad skatteavtalet förutsätter, ska kunden ansöka om återbäring av det överskjutande beloppet hos skattemyndigheten i källstaten.

Vid uträkningen av avräkningens maximibelopp beaktas följande huvudregler: *)

Avräkningens högsta belopp räknas enligt förvärvskälla.

Avräkningen kan inte vara större än den skatt som skulle betalas på motsvarande inkomst vid beskattningen i Finland.

Avräkningen kan inte heller vara större än skatten på inkomsten från samma förvärvskälla i Finland. Om förvärvskällan t.ex. uppvisar förlust och det således inte betalas skatt på den i Finland, kan utländsk skatt inte avräknas.

Det belopp som inte avräknats kan på den skattskyldiges yrkande under fem följande skatteår dras av från skatten på inkomster från samma förvärvskälla. Oanvända avräkningar dras av i den ordning som de har uppkommit med beaktande av avräkningens maximibelopp.

Finland avräknar endast en sådan skatt som tagits ut enligt skatteavtalet. Om källstaten har tagit ut skatt till ett större belopp ska bolaget ansöka om återbäring av den skatt som tagits ut till för stort belopp hos skattemyndigheten i källstaten.

*) Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (18.12.1995/1552) och skatteavtalen som Finland ingått

Skatteavtalet förutsätter fiktiv avräkning

Enligt vissa skatteavtal kan Finland avräkna också sådana skatter som källstaten inte tagit ut (fiktiv avräkning). Ange i punkten ”Beloppet av skatt som betalats utomlands” endast sådana skatter som bolaget i verkligheten har betalat. Fyll i även punkten Skatteavtalet förutsätter fiktiv avräkning.

¹) Se lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning 18.12.1995/1552 och Finlands gällande skatteavtal.