70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning, anvisning för ifyllande

Med blankett 70 yrkas avräkning av utländska skatter i inkomstbeskattningen i Finland. Fyll i denna blankett då bolaget under skatteåret har betalat utländska skatter eller då utländska skatter inte kunnat avräknas under det föregående året (eftersom beloppet av den inkomstskatt som skulle betalas i Finland har varit mindre än det belopp som skulle avräknas).

Till blanketten ska bifogas en tillförlitlig utredning av skattebeloppet i utlandet, betalandet av skatten samt skattegrunden. Endast för dessa bilagors skull ska man inte markera punkten Andra, fritt formulerade bilagor på skattedeklarationen 6B. Om ni vill ange tilläggsuppgifter som gäller avräkningen av skatter ska du ge en fritt formulerad utredning. Markera i så fall punkten Andra, fritt formulerade bilagor (i del 14 ”Bilagor”) på skattedeklarationen 6B.

En fritt formulerad utredning behövs t.ex. då ert bolag har erhållit ränte- eller royaltyinkomst från en annan EU-medlemsstat och källskatt har tagits ut på inkomsten. Ange då i utredningen utbetalarens bolagsform och er direkta ägarandel av utbetalarbolaget (om förutsättningarna för tillämpningen av ränta-royaltydirektivet, se 2003/49/EG).

Om det är fråga om inkomst från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe ska ni dessutom fylla i blankett 74 (bassamfund) eller 75 (fast driftställe).

Det sammanlagda beloppet vars avräkning ni yrkar

Ange det sammanlagda beloppet av alla skatter vars avräkning ni yrkar på under skatteåret i denna punkt. Fyll alltid i denna punkt.

Om ni fyllt i flera blanketter (eftersom det funnits fler än sex skatter som ska avräknas) ska det sammanlagda beloppet av de skatter vars avräkning ni yrkar på anges på endast en av blanketterna.

Jag kräver att skattemyndigheten beaktar de avräkningsbara källskatter som jag deklarerat under tidigare skatteår men som inte räknats av tidigare

Kryssa ”Ja” om du kräver att skattemyndigheten beaktar avräkningsbara källskatter som du deklarerat under tidigare skatteår men som inte räknats av tidigare.
Landskod för källstat
  • Det land från vilket den utländska inkomsten har erhållits.
Betalningsdag för den utländska skatten (ddmmåååå)

Dagen då den utländska skatten har betalats.

Namn på skatt som ska avräknas

Skattens namn på svenska och dessutom på originalspråket eller på engelska.

Typ av inkomst

Typ av inkomst som erhållits utomlands.

Innehållningsprocent enligt skatteavtalet

Innehållningsprocenten enligt den artikel som gäller detta inkomstslag i skatteavtalet mellan Finland och staten i fråga. Om inget skatteavtal ingåtts lämnas punkten tom.

Omräkningskurs

Den valutakurs som tillämpats vid konverteringen av den utländska inkomsten till euro.

Inkomstbelopp (inkl. den betalda skatten)

BruttobelopUtgifter och räntor som hänför sig till den utländska inkomstens förvärvande och bibehållande, som är avdragbara i Finland.pet av inkomst från utlandet utan avdrag för den skatt som innehållits i utlandet eller kostnaderna för inkomstens förvärvande.

Utgifterna som hänför sig till inkomsten

Utgifter som hänför sig till den utländska inkomstens förvärvande och bibehållande och räntor som är avdragbara i Finland.

Belopp vars avräkning ni yrkar

Den andel av den utländska skatten som bolaget yrkar på att avräkna vid beskattningen i Finland. Överför det sammanlagda beloppet av de skatter på vilkas avräkning ni yrkar från de olika kolumnerna till punkt 551.

Vid uträknandet av avräkningens maximibelopp beaktas följande huvudregler *):

  • Avräkningens maximibelopp beräknas separat för varje förvärvskälla.
  • Avräkningen kan inte vara större än den skatt som skulle betalas på motsvarande inkomst vid beskattningen i Finland
  • Avräkningen kan inte heller vara större än skatten på inkomsten från samma förvärvskälla i Finland. Om förvärvskällan t.ex. uppvisar förlust och det således inte betalas skatt på den i Finland, kan utländsk skatt inte avräknas.
  • Det belopp som inte avräknats kan på den skattskyldiges yrkande under fem följande skatteår dras av från skatten på inkomster som erhålls från samma förvärvskälla. Oanvända avräkningar dras av i den ordning som de har uppkommit med beaktande av avräkningens maximibelopp.
  • Finland avräknar endast en sådan skatt som tagits ut enligt skatteavtalet. Om källstaten har tagit ut en större skatt ska bolaget yrka på återbäring av den skatt som tagits ut till för stort belopp hos skattemyndigheten i källstaten.

*) Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (18.12.1995/1552) och skatteavtalen som Finland ingått.

Skatt vars avräkning ni yrkar

Markera antingen punkten slutlig skatt eller förskottsskatt beroende på vilken skatt ni yrkar att ska bli avräknad. Utländska skatter kan avräknas endast då den betalda skatten är slutlig eller, om den utländska slutliga skatten är obetald, då den förskottsskatt som motsvarar denna är betald.

Om det slutliga betalda skattbeloppet senare förändras eller om den förskottsskatt som ni yrkat att avräknas inte motsvarar den slutliga skatts belopp, ska ni anmäla ändringen till den enhet på Skatteförvaltningen som verkställt beskattningen.

Fiktiv avräkning

På basis av vissa avtal avräknar Finland också sådana skatter som källstaten inte tagit ut (fiktiv avräkning). I punkten ”Beloppet av skatt som betalats utomlands” anges bara den skatt som de facto betalats. Den fiktiva avräkningens belopp inkluderas i punkten ”Belopp vars avräkning ni yrkar”. Markera dessutom punkten ”Skatteavtalet förutsätter fiktiv avräkning”.