70 Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning, blankettanvisning 2020

Med denna blankett kan du yrka på avräkning av utländska skatter vid inkomstbeskattningen i Finland. Lämna blanketten elektroniskt som bilaga till skattedeklarationen (till exempel i MinSkatt). Du kan yrka på avräkning om bolaget har betalat utländska skatter under skatteåret. Dessutom kan du yrka på att utländska skatter för tidigare skatteår ska räknas av nu, om de inte kunnat räknas av tidigare (eftersom beloppet av inkomstskatt i Finland har varit mindre än den utländska skatt som skulle räknas av).

Hämta blanketten och ytterligare information på blankettsidan

Bifoga till blanketten en tillförlitlig utredning av beloppet på utländsk skatt, betalningen av skatten samt skattegrunden.

Om du vill ge tilläggsuppgifter som gäller avräkningen av skatt kan du bifoga till skattedeklarationen en fritt formulerad utredning. En fritt formulerad utredning behövs till exempel när källskatt har tagits ut för en ränte- eller royaltyinkomst som bolaget har mottagit från en annan EU-medlemsstat. I redogörelsen ska du ange ränte- eller royaltybetalarens bolagsform och det egna bolagets direkta ägarandel i utbetalarbolaget. Ytterligare information: ränta-royaltydirektivet (2003/49/EG).

Om inkomsten har mottagits från ett utländskt bassamfund eller ett fast driftställe utomlands ska du dessutom fylla i blankett 74 (bassamfund) eller 75 (fast driftställe).

Instruktioner för hur ändringen av indelning i förvärvskällor påverkar utländsk skatt som ska avräknas har behandlats i anvisningen Slopandet av indelningen i förvärvskällor för vissa samfund i kap. 5.1

Även skatter för tidigare skatteår kan räknas av

Du kan också yrka på avräkning av utländsk skatt för tidigare skatteår om skatten inte räknats av tidigare.

Du kan använda den här blanketten endast om det inte tidigare har varit möjligt att räkna av skatten, eftersom beloppet av finsk skatt har varit mindre än skatten som skulle räknas av.

Om det var möjligt att räkna av den utländska skatten redan under betalningsåret men bolaget inte yrkade på avräkning, kan du inte använda denna blankett. Då ska bolaget för att får skatten avräknad begära omprövning för det skatteår under vilket bolaget har betalat den utländska skatten.

Om skatten inte hade kunnat räknas av under skatteåret i fråga, fyll i uppgifterna om de utländska skatterna som vanligt på blankett 70 som är avsedd för skatteåret 2020. Ge en fritt formulerad utredning av sådana skatter för tidigare skatteår som inte kunnat räknas av i din skattedeklaration för skatteåret 2020. Någon utredning behövs dock inte om bolaget har deklarerat skatterna och de övriga nödvändiga uppgifterna redan under skatteåret.

Om skatten hade kunnat räknas av under skatteåret men bolaget inte deklarerade skatten eller yrkade på avräkning, kan du begära omprövning.

Av såväl den fritt formulerade utredningen och omprövningsbegäran ska framgå följande:

 • inkomstbelopp
 • utgifter som hänför sig till inkomsten
 • beloppet av skatt som ska räknas av
 • källstat, dvs. land från vilket inkomsten har fåtts
 • skattens betalningsdag och namn (på svenska och dessutom på originalspråket eller på engelska)
 • typ av inkomst, exempelvis dividend, royalty eller ränta
 • förskottsinnehållningsprocent enligt skatteavtalet
 • omräkningskurs för valutan, om inkomsten och skatten inte är i euro
 • utredning av en eventuell fiktiv avräkning

Detaljerad blankettanvisning

Det sammanlagda beloppet av skatt vars avräkning ni yrkar

Ange det sammanlagda beloppet av alla skatter som bolaget vill få avräknat under skatteåret. Räkna med också den del av skatten som inte kan räknas av under skatteåret i fråga på grund av de maximibelopp som anges i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (metodlagen). Skatteförvaltningen beräknar den andel som ska räknas av för skatteåret och beaktar den oavdragna andelen på kundens begäran under kommande år.

I en skatteavtalssituation kan du dock begära att skatt ska räknas av endast upp till det eurobelopp som källstaten har rätt att beskatta. Om du yrkar på avräkning av skatt i strid mot skatteavtalet kan Skatteförvaltningen påföra en skatteförhöjning.

Fyll alltid i denna punkt om du deklarerar nya avräkningsbara skatter, dvs. yrkar på avräkning av skatter som inte tidigare deklarerats till Skatteförvaltningen.

Fyll inte i punkten om du redan har deklarerat till Skatteförvaltningen alla skatter som ska räknas av (antingen under skatteåret 2017 eller senare, Skatteförvaltningen har redan uppgifterna).

Om du deklarerar på pappersblankett och har fyllt i blanketten i flera exemplar, ange det sammanlagda beloppet av skatter som ska räknas av endast på en av blanketterna.

Jag kräver att Skatteförvaltningen beaktar de avräkningsbara källskatter som jag deklarerat under tidigare skatteår men som inte räknats av tidigare

Kryssa för ”ja” om du vill att Skatteförvaltningen beaktar de avräkningsbara källskatter som inte räknats av tidigare.

Fyll inte i de övriga punkterna på blanketten om du redan har deklarerat skatterna till Skatteförvaltningen antingen år 2017 eller senare och du inte yrkar på avräkning av nya skatter nu. Skatteförvaltningen beaktar skatterna enligt uppgifterna i den här punkten och i de tidigare deklarationerna.

Om du har skatter som inte räknats av under tidigare år kan du yrka på avräkning av dem under ett sådant skatteår då bolaget måste betala skatt på sina utlandsinkomster i Finland.

Landskod för källstat

Stat där den utländska inkomsten har mottagits.

Betalningsdag för den utländska skatten (ddmmåååå)

Datum då bolaget har betalat den utländska skatten.

Namn på skatt som ska räknas av

Den utländska skattens namn på svenska och dessutom på originalspråket eller på engelska.

Typ av inkomst

Typ av inkomst som erhållits utomlands (t.ex. dividend, ränta, royalty, inkomst av fast egendom, försäljningsvinst eller rörelseinkomst).

Innehållningsprocent enligt skatteavtalet

Förskottsinnehållningsprocent enligt den artikel som gäller detta inkomstslag i fråga i skatteavtalet mellan Finland och källstaten. Lämna punkten tom om det inte finns något skatteavtal.

Omräkningskurs

Den valutakurs som tillämpats när den utländska inkomsten har räknats om i euro. Använd som omräkningskurs den valutakurs som gällde på betalningsdagen.

Inkomstbelopp (inkl. den betalda skatten)

Bruttobeloppet av utländsk inkomst utan avdrag för den skatt som innehållits i utlandet eller kostnaderna för förvärvande av inkomst.

Utgifter som hänför sig till inkomsten

Utgifter och räntor som är avdragbara i Finland och som hänför sig till förvärvandet och bibehållandet av inkomst från utlandet.

Belopp som ska avräknas

Den andel av den utländska skatten som bolaget vill få avräknad i beskattningen i Finland. Överför det sammanlagda beloppet av de skatter som ska avräknas från de olika kolumnerna till punkt 551. Här kan du yrka på avräkning också av den andel av skatten som överskrider maximiavskrivningen enligt metodlagen. Skatteförvaltningen beräknar den andel som ska räknas av för skatteåret och beaktar den oavdragna andelen på kundens begäran under kommande år. I en skatteavtalssituation kan du dock begära att skatt ska räknas av endast upp till det belopp som källstaten har rätt att beskatta. Kontrollera att skatt har tagits ut enligt skatteavtalet. Avräkningsyrkandet får inte överstiga den beskattningsrätt som fastställts för källstaten i skatteavtalet. Om du yrkar på avräkning i strid mot skatteavtalet kan Skatteförvaltningen påföra en skatteförhöjning.

I uträkningen av avräkningens maximibelopp beaktas följande huvudregler *):

 • Avräkningens högsta belopp räknas enligt förvärvskälla.
 • Avräkningen kan inte vara större än den skatt som skulle betalas på motsvarande inkomst i Finland.
 • Avräkningen kan inte heller vara större än skatten som ska betalas på inkomsten från samma förvärvskälla i Finland. Exempelvis om en förvärvskälla uppvisar förlust och det således inte betalas skatt för den i Finland, kan utländsk skatt inte räknas av.
 • Det belopp som inte räknats av kan på den skattskyldiges yrkande under fem följande skatteår dras av från skatten på inkomster från samma förvärvskälla. Oanvända avräkningar dras av i den ordning som de har uppkommit med upp till avräkningens maximibelopp.
 • Finland avräknar endast en sådan skatt som tagits ut enligt skatteavtalet. Om källstaten har tagit ut en större skatt ska bolaget yrka på återbäring av den skatt som tagits ut till för stort belopp hos skattemyndigheten i källstaten.

*) Lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (18.12.1995/1552) och skatteavtalen som Finland ingått.

Skatt som ska räknas av

Utländska skatter kan räknas av endast då den betalda skatten är slutlig eller då den förskottsskatt som motsvarar den slutliga skatten är betald. Kryssa för antingen slutlig skatt eller förskottsskatt, beroende på vilkendera skatten bolaget vill få avräknad.

Om det slutliga skattebeloppet som betalats ändras eller om förskottsskatten som företaget vill få avräknad inte motsvarar det slutliga skattebeloppet, anmäl den nya uppgiften till Skatteförvaltningen.

Fiktiv avräkning

Med stöd av vissa skatteavtal räknar Finland av också sådana skatter som källstaten inte tagit ut. En sådan avräkning kallas för fiktiv avräkning. Ange i punkten Beloppet av skatt som betalats till utlandet endast den skatt som bolaget i verkligheten har betalat. Räkna ut den fiktiva avräkningen i punkten ”Det sammanlagda beloppet av skatt som ska räknas av”. Kryssa också för punkten ”Skatteavtalet förutsätter fiktiv avräkning”.

Skatt som betalats till utlandet i anknytning till hybridarrangemang

Fyll i den här delen endast om samfundet har betalat utländsk skatt i samband med ett gränsöverskridande hybridarrangemang. Då ska du också fylla i blankett 82 Redogörelse för gränsöverskridande hybridarrangemang.

Landskod för källstat

Stat där den utländska inkomsten har mottagits.

Utbetalningsdag (ddmmåååå)

Datum då bolaget har betalat den utländska skatten.

Namn på skatt som ska avräknas (på svenska och på originalspråket eller på engelska)

Den utländska skattens namn på svenska och dessutom på originalspråket eller på engelska.

Nettoinkomst från utlandet

Utlandsinkomstens nettobelopp. Observera att när du utifrån den utländska bruttoinkomsten beräknar nettoinkomsten ska du dra av endast en sådan prestation som betalas fortfarande. Dra av från bruttoinkomsten endast en prestation som betalas fortfarande, inte andra utgifter. Så här får du beloppet på den nettoinkomst som återstår att beskattas i Finland.

Beloppet av skatt som betalats till utlandet

Beloppet av skatt som betalats utomlands.

Den utländska skattens relativa andel av den nettoinkomst som beskattas i Finland

Beräkna relationstalet så att du dividerar den nettoinkomst som återstår i Finland av transaktionen med bruttoinkomstens belopp och multiplicerar kvoten med beloppet av den källskatt som tagits ut utomlands.

Nettoinkomst från utlandet (enligt ovanstående kalkyl)

/ Bruttoinkomst från utlandet

* källskatt som tagits ut utomlands

= skatt som ska avräknas

Resultatet är den andel av källskatt som ska avräknas av den uttagna källskatten.

Belopp som ska avräknas

Räkna ut beloppet som du vill få avräknat i punkten ”Det sammanlagda beloppet av skatt som ska räknas av”. Observera att beloppet här inte kan bli en oanvänd avräkning som räknas av under kommande år.