67 Begäran om tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet, anvisningar

Med blankett 67 kan aktiebolag och andelslag begära tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under åren 2013–2014). Lagens giltighetstid har förkortats så att man kan begära tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet endast i beskattningen för år 2013 och 2014.

Till blanketten ska du alltid bifoga en fritt formulerad redogörelse för den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grund för avdraget. Av redogörelsen ska framgå bl.a. följande:

 • När det projekt som utgör grunden för avdraget har börjat? Hur länge uppskattas projektet pågå?
 • På vilket sätt hänför sig verksamheten till näringsverksamheten?
 • Hurdana forsknings- och utvecklingsuppgifter ingår i projektet?
 • Hurdan innovation avser projektet att skapa?

Bara för denna redogörelses skull ska du inte kryssa för punkten Andra bilagor (180) i skattedeklaration 6B. Om du lämnar in skattedeklarationen och redogörelsen elektroniskt, markera redogörelsen som ”Annan bilaga”.

Bolaget kan begära tilläggsavdrag på basis av flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Trots det ska du fylla i blankett 67 bara en gång. Slå samman uppgifterna om de olika projekten på samma blankett och ge en fritt formulerad utredning om all den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grunden för avdraget.

Uppgifter om företaget  
 • Företagets namn, FO-nummer och räkenskapsperiod.
Totalbeloppet på löneutgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten under skatteåret 980
 • Totalbeloppet på löner i forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåret (lön enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd).
Det belopp på löneutgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamheten som utgör grunden för tilläggsavdraget 981
 • I beräkningsgrunderna för avdraget beaktas sådana enligt näringsskattelagen (NärSkL) avdragbara löner för vilka betalningsskyldigheten uppstått under skatteåret.
 • Oavsett om utgifterna periodiseras enligt NärSkL 25 § eller inte ska alla de löner för vilka betalningsskyldigheten uppstått under skatteåret räknas till värderingsgrunden för skatteåret.
 • Lönen beaktas till sitt fulla penningbelopp. En lön som mottagits i naturaförmån beaktas till sitt gängse värde som avses i 64 § 1 mom. i inkomstskattelagen. I lönebeloppet beaktas bruttobeloppet av de löner som betalats till arbetstagarna exklusive arbetsgivarens socialskyddsavgift, arbetsgivarens pensionsavgift och försäkringspremier.
Beloppet som man begär i tilläggsavdrag 982
 • Avdragets belopp är 100 % av de löner i punkt 981 som betalats för forsknings- och utvecklingsverksamheten.
 • Tilläggsavdragets maximibelopp är 400 000 euro och minimibelopp 15 000 euro. Om lönebeloppet underskrider 15 000 euro beviljas tilläggsavdrag inte.
Vilken av de följande innovationstyperna gäller den forsknings- och utvecklingsverksamhet som utgör grunden av avdraget?
Processinnovation 983
 • Uppge hur stor andel av grunderna för tilläggsavdraget som hänför sig till en processinnovation. Andelen anges i hela procent.
 • Med processinnovation avses en sådan ny eller markant förbättrad befintlig produktionsprocess, distributionsmetod eller stödfunktion som företaget tagit i bruk i sin produktion av varor eller tjänster.
Produktinnovation 984
 • Uppge hur stor andel av grunderna för tilläggsavdraget som hänför sig till en produktinnovation. Andelen anges i hela procent.
 • Med produktinnovation avses en ny eller markant förbättrad vara eller tjänst som företaget släppt ut på marknaden.
Annan innovation 985
 • Uppge hur stor andel av grunderna för tilläggsavdraget som hänför sig till andra än process- och produktinnovationer. Andelen anges i hela procent.
 • Andra innovationer kan vara t.ex. organisationsinnovation eller marknadsföringsinnovation.
Särskilda förutsättningar för tilläggsavdrag
Har företaget mottagit annat inhemskt eller utländskt statligt stöd för projektet? 986
 • Uppge om företaget för samma projekt mottagit stöd som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
 • Med statligt stöd avses åtgärder där den offentliga sektorn (inkl. kommuner) beviljar företag direkt stöd eller andra ekonomiska förmåner. Stödets form har ingen betydelse. I typiska fall är det fråga om direkta betalningar i pengar men som stöd betraktas även t.ex. fastighetshyra eller försäljning av mark till ett pris som är lägre än marknadspriset
Har företaget genomfört projektet i samarbete med en forskningsorganisation och har forskningsorganisationen fått sådant finansiellt bidrag som ska betraktas som statligt stöd för projektet? 987
 • Uppge om projektet har genomförts i samarbete med en forskningsorganisation och om forskningsorganisationen mottagit sådana finansiella bidrag som ska betraktas som statligt stöd för projektet.
 • Med forskningsorganisation avses en enhet, exempelvis ett universitet eller ett forskningsinstitut, vars främsta syfte är att bedriva grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och att sprida sina resultat genom undervisning, publikationer eller tekniköverföring. Organisationens rättsliga status (offentligrättslig eller privaträttslig organisationsform) eller finansiering spelar ingen roll.
 • Forskningsorganisationer som i Finland motsvarar definitionen på en forskningsorganisation är exempelvis universitet, yrkeshögskolor samt privata aktörer vars verksamhet faller in under definitionen (t.ex. UKK-institutet).

Befinner sig företaget i ekonomiska svårigheter på det sätt som avses i artikel 1.6 c i allmänna gruppundantagsförordningen?

988
 • Uppge om det företag som begär tilläggsavdrag har ekonomiska svårigheter.
 • Ett företag anses vara i svårigheter om det inte med egna finansiella medel eller med medel från ägare, delägare eller långivare kan hejda förluster som utan ingripanden från de offentliga myndigheterna leder till att företaget med största sannolikhet försätts i konkurs på kort eller medellång sikt.
 • Ett företag kan vara i svårigheter t.ex. när det förlorat över hälften av det tecknade kapitalet och mer än en fjärdedel av detta kapital har förlorats under de senaste 12 månaderna. Företaget anses vara i ekonomiska svårigheter också när företaget uppfyller de lagstadgade villkoren för konkurs eller saneringsförfarande.
Har företaget i artikel 1.6 b avsedda återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut? 989
 • Har företaget sådana icke-återbetalda stöd för vilka företaget har fått ett sådant beslut om återkrav som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001)? Välj alternativ 1 (Ja) om företaget har fått ett sådant beslut om återkrav och företaget har inte återbetalat stödet inom fyra månader från beslutsdagen. Genom ett beslut om återkrav verkställs kommissionens beslut om återkrav av statligt stöd.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken