Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

6 Skattedeklaration – samfällda förmåner, statliga inrättningar, utländska dödsbon m.m. – deklarationsanvisning 2021

Skatteåret 2021

Skattedeklaration 6 ska lämnas bl.a. av samfällda förmåner, statens inrättningar, utländska dödsbon och konkursbon. Skattedeklaration 6 ska också lämnas av andra bokföringsskyldiga samfund som inte kan använda deklarationsblankett 4, 6B, 6C eller 6U.

På blankettsidan hittar du blanketten och ytterligare information

Observera

Du behöver man inte lämna förmögenhetsuppgifter (uträkning av förmögenhet) på skattedeklaration 6 och inte heller specificera hur den beskattningsbara inkomsten fördelas enligt de olika skattesatserna. Du behöver inte lämna bilaga 7A om verksamheten som hör till den personliga förvärvskällan eller 7M för verksamheten som hör till jordbrukets förvärvskälla, utan du deklarerar samtliga förvärvskällor endast på skattedeklaration 6.

En ändring av branschuppgiften anges inte längre i skattedeklarationen. Om branschen har ändrats, anmäl den nya branschen genast efter ändringen i punkten ”Ändring av bransch” i MinSkatt. Ange den ändrade huvudsakliga näringsgrenen enligt näringsgrensindelningen NI2008 (TOL2008). Kontrollera näringsgrenskoderna på Statistikcentralens webbplats.

Innehåll:

2 Uträkning av beskattningsbar inkomst
3 Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förlust eller förlust som ska fastställas för skatteåret
4 Ändringar i ägarandelar och förluster
5 Revision

Person som kan lämna kompletterande uppgifter för skattedeklarationen

Namn och telefonnummer för den person som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta för ytterligare information.

Verksamhet bedrivs både på finska fastlandet och på Åland

Ange här om samfundet eller den samfällda förmånen har verksamhet både på Åland och på finska fastlandet.

Lämna uppgiften också i följande fall:

 • Verksamhet bedrivs endast på Åland men hemorten finns på det finländska fastlandet.
 • Hemorten finns på Åland och verksamhet bedrivs på det finländska fastlandet.

Utred i en fritt formulerad bilaga hur resultatet fördelar sig mellan Åland och fastlandet. Du kan ange Ålands och det finländska fastlandets respektive andelar antingen i procent eller i euro. Observera att uträkningen ska basera sig uttryckligen på det beskattningsbara resultatet. Resultatet kan inte fördelas exempelvis utifrån omsättningen eller någon annan motsvarande uppgift.

Åländska samfund betalar kommunalskatt till Åland på alla sina inkomster. Denna princip grundar sig på kommunalskattelagen för landskapet Åland (se Ålands författningssamling 119/2011).

Enligt samma bestämmelse ska också ett samfund som har sin hemort på det finländska fastlandet betala kommunalskatt till Åland på den del av inkomsten som förvärvats på Åland. Enligt inkomstskattelagen ska alla samfund likväl betala inkomstskatt enligt 20 % och skatten fördelas mellan staten, kommunen och församlingen. Kommunalbeskattningen av samfund med verksamhet på Åland skulle således vara dubbel. Beroende på samfundets hemort undanröjs dubbelbeskattningen antingen av Ålands landskapsregering eller av Skatteförvaltningen.

2 Uträkning av beskattningsbar inkomst

När du räknar ut samfundets beskattningsbara inkomst är utgångspunkten det bokförda resultatet av hela verksamheten. Lägg till resultatet de kostnader som inte får dras av vid beskattningen samt förlusten från den skattefria verksamheten. Subtrahera från resultatet de skattefria intäkterna samt resultatet från den skattefria verksamheten.

Anteckna inte förluster från tidigare år i uträkningen av beskattningsbar inkomst. Skatteförvaltningen drar av förlusterna från tidigare år automatiskt från resultat- och förlustuppgifterna, som du antecknar i del 3, om mer än hälften av aktierna och andelarna inte bytt ägare på det sätt som beskrivs i blankettens del 4. Beloppet på förlusterna från tidigare år framgår av beskattningsbeslutet.

Efter att du räknat ut den beskattningsbara inkomsten, fördela den till de olika förvärvskällorna och ange som resultat eller förlust i del 3.

Exempel: Ett samfunds bokslut utvisar en vinst om 3 500 euro. Samfundet har betalat 900 euro i skatt. Samfundet har dessutom mottagit dividender, vilkas skattefria andel är 300 euro. Samfundets beskattningsbara inkomst för skatteåret är 4 100 euro (3 500 € + 900 € – 300 €).
Om samfundets bokslut uppvisade en förlust om 3 500 euro skulle den fastställda förlusten i beskattningen uppgå till 2 900 euro (–3 500€ + 900 € – 300€).

Exempel på samfällda förmåners beskattningsbara inkomst
Samfällda förmåners dividendinkomster är skattepliktiga i sin helhet. Den beskattningsbara inkomsten i det föregående exemplet skulle uppgå till 4 400 euro (3 500 € + 900 €) eller förlusten till 2 600 € (–3 500 € + 900 €).

Annat exempel: Räkenskapsperiodens resultat för ett delägarlag som beskattas enligt ISkL är 2 550 euro. Av detta belopp 500 euro utgör försäljningsvinst från en fastighet som delägarlaget har ägt i över 10 år. Delägarlaget har betalat 1 100 euro i skatt.

I stället för den presumtiva anskaffningsutgiften om 40 procent drar delägarlaget av den faktiska anskaffningsutgiften (100 euro) från överlåtelsepriset (500 x 0,4 = 200 euro). Samfundets beskattningsbara inkomst uppgår då till 3 550 euro (2 550 € + 1 100 € – 100 €). Detta belopp anges i punkt 6 Kalkylerat resultat och i del 3 i punkten Resultat av den personliga förvärvskällan.

1 Räkenskapsperiodens resultat (vinst eller förlust)

Det resultat som bokföringens resultaträkning utvisar.
Om resultatet är negativt, sätt ut ett minustecken framför beloppet.

2 Direkta skatter

De inkomstskatter som har bokförts som utgifter i resultaträkningen. Dessa direkta skatter är inte avdragbara i beskattningen.

3 Andra tillägg

Sådana kostnader i bokföringen som inte får dras av i beskattningen. Till dessa kostnader hör t.ex.

 • utgifter för förvärvande eller bibehållande av skattefri inkomst. Om dessa utgifter överstiger den skattefria inkomstens belopp, får den överstigande delen dock dras av (16 § 2 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, NärSkL).
 • hälften av representationskostnaderna (NärSkL 8 § 1 mom. 8 punkten)
 • böter, påföljdsavgifter och andra offentligrättsliga avgiftspåföljder av sanktionskaraktär (NärSkL 16 § 5 punkten)
 • skatteförhöjning, förseningsavgift, nedsatt dröjsmålsränta, dröjsmålsränta och försummelseavgift
 • avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät, om det mottagande bolaget återbetalar avgiften då samfundet avstår från anslutningsförmånen (NärSkL 16 § 3 punkten)
 • förlust från den skattefria verksamheten
 • icke avdragsgilla överlåtelseförluster
 • avskrivningar som gjorts i bokföringen men som inte används som avskrivning vid beskattningen för skatteåret 2021. Specificera sådana avskrivningar på blankett 12A.

Anteckna här även de skattepliktiga inkomster som inte tagits upp i bokföringen. Sådana inkomster är t.ex. andel av ett öppet bolags eller kommanditbolags beskattningsbara inkomst (se även punkt 5).

4 Skatteåterbäring

Eventuell skatteåterbäring som bokförts som intäkt i resultaträkningen.

5 Övriga avdrag sammanlagt

Anteckna i denna punkt också övriga skattefria inkomster som har tagits upp som intäkt i bokföringen, t.ex.

 • återbäringsränta
 • vinstandel från en sammanslutning

  Vinstandel som en sammanslutning har betalat utgör skattefri inkomst för delägaren. Däremot beskattas delägaren för sin inkomstandel i sammanslutningen.
 • den skattefria andelen av dividender.

  Specificera dividenderna och de övriga posterna av vinstnatur på blankett 73 om samfundet bedriver näringsverksamhet. Dividender från aktier som ingår i ett samfunds näringsverksamhet är i regel skattefria (NärSkL 6a §). Dividender från Finland och de övriga EU-medlemsstaterna behandlas jämlikt.

Ange i den här punkten också resultatet från den skattefria verksamheten.

Ange här också alla sådana poster som är avdragbara i beskattningen men som inte har dragits av i bokföringen för räkenskapsperioden 2021. Sådana poster är exempelvis:

 • avskrivningar som inte godkänts under tidigare år men som du vill dra av under skatteåret 2021. Specificera sådana avskrivningar på blankett 12A.
 • sådana avdrag som görs endast i beskattningen (hos samfällda förmåner exempelvis utgiftsreservering och skogsavdrag).

Samfällda förmåner kan i stället för den faktiska anskaffningsutgiften göra avdrag enligt den s.k. presumtiva anskaffningsutgiften när de överlåter egendom som hör till den personliga förvärvskällan. Den presumtiva anskaffningsutgiften kan vara 20, 40 eller 80 % av överlåtelsepriset på egendomen (ISkL 46 och 49 §).

Ange den presumtiva anskaffningsutgiften här. När du använder presumtiv anskaffningsutgift ska du minska den faktiska bokförda anskaffningsutgiften från beloppet av kostnader som är avdragbara i beskattningen. Den faktiska anskaffningsutgiften ska dessutom anges som tillägg i punkt 3.

6 Kalkylerat resultat
7 Förlust

Om samfundet har haft verksamhet i en enda förvärvskälla, ange det beskattningsbara resultatet från denna förvärvskälla i punkt 6. Om resultatet är negativt, anteckna förlusten i punkt 7.

Om samfundet har haft verksamhet i fler än en förvärvskälla, räkna ihop resultaten från alla förvärvskällor. Om summan är positiv, anteckna den i punkt 6. Om summan är negativ, anteckna den i punkt 7.

Specificera alltid förvärvskällorna i del 3 (resultat eller förlust).

Skattedeklarationens del 3 måste fyllas i också i det fallet att samfundet eller den samfällda förmånen har haft verksamhet endast i en enda förvärvskälla.

I förlusterna i del 3 ska du inte ange poster som inte tas i beaktande vid fastställandet av förlust.

8 Posterna som inte beaktas vid fastställande av förlust

Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust. Sådana poster är

 • ökning av bostadshusreserv
 • penningdonation (ISkL 57 §)
 • givet koncernbidrag.

9 Kalkylerad förlust

Dra av från förlusten i punkt 7 de poster som du antecknade i punkt 8. Du får dock inte dra av ett större belopp än förlusten i punkt 7. Anteckna skillnaden i punkt 9.

3 Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förlust eller förlust som ska fastställas för skatteåret

Ange här det resultat eller den förlust som ska fastställas för varje förvärvskälla för skatteåret 2021. Förluster från tidigare år behöver inte beaktas i denna punkt.

Fyll i denna punkt alltid även om samfundet eller den samfällda förmånen haft verksamhet endast i en enda förvärvskälla.

Exempel: näringsverksamhet och annan verksamhet
Ett samfunds bokslut uppvisar en vinst på 3 500 euro. Samfundet har betalat 900 euro i skatt. Dessutom har det fått 300 euro i skattefri inkomst. Samfundets beskattningsbara inkomst för skatteåret är 4 100 euro (3 500 € + 900 € – 300 €). Om resultatet av samfundets personliga förvärvskälla (t.ex. resultatet av hyresverksamheten) har varit 500 euro ska 3 600 euro antecknas i punkten Resultat av näringsverksamhet och 500 euro i punkten Resultat av den personliga förvärvskällan.

Om samfundets bokslut uppvisade en förlust på 3 500 euro skulle den kalkylerade förlusten vid beskattningen vara 2 900 euro (–3 500 € + 900 € – 300 €). Om samfundet tog med resultatet av den personliga förvärvskällan, dvs. 500 euro, skulle detta resultat antecknas i punkten Resultat av den personliga förvärvskällan. Förlusten som ska fastställas för näringsverksamheten skulle då vara 3 400 euro.

Resultat av näringsverksamhet

Resultatet av näringsverksamheten, om beloppet är positivt.

Räkna ut näringsresultatet så att du från de skattepliktiga intäkterna i näringsverksamheten drar av de kostnader som får dras av i näringsbeskattningen.

Resultat av den personliga förvärvskällan

Resultatet i den personliga förvärvskällan, om beloppet är positivt.

Räkna ihop intäkterna i den personliga förvärvskällan och de skattepliktiga överlåtelsevinsterna. Dra av kostnaderna i den personliga förvärvskällan från detta belopp.

Obs. Överlåtelseförluster anges inte som kostnad i den personliga förvärvskällan. Enligt 50 § i inkomstskattelagen (ISkL) ska förlust som uppkommit vid överlåtelse av egendom dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår.

Om samfundet eller den samfällda förmånen under räkenskapsperioden har överlåtelseförluster som är begränsat avdragsgilla (ISkL 50 §) och om villkoren för avdrag inte uppfylls, ange överlåtelseförlusterna bland tillägg (i punkt 3 Övriga tillägg i del 2) under Uträkning av beskattningsbar inkomst.

Resultat i jordbrukets förvärvskälla

Resultatet i jordbrukets förvärvskälla, om beloppet är positivt.

Räkna ut resultatet i jordbrukets förvärvskälla så att du från de skattepliktiga jordbruksintäkterna drar av de kostnader som hänför sig till jordbrukets förvärvskälla.

Förlust i näringsverksamhet

Det belopp som fastställs som näringsförlust är vanligtvis den negativa differensen mellan de skattepliktiga intäkterna i näringsverksamheten och de avdragbara kostnaderna i näringsbeskattningen.

Om det ingår donationer eller koncernbidrag i dessa kostnader, minska förlustbeloppet med donationernas och koncernbidragens belopp. Dessa poster beaktas inte vid fastställande av förlust.

Förlust av den personliga förvärvskällan

Förlusten, dvs. det negativa resultatet, i den personliga förvärvskällan.

Räkna ihop intäkterna i den personliga förvärvskällan och de skattepliktiga överlåtelsevinsterna. Dra av kostnaderna i den personliga förvärvskällan från detta belopp.

Obs. Överlåtelseförluster anges inte som kostnad i den personliga förvärvskällan. Enligt 50 § i inkomstskattelagen (ISkL) ska förlust som uppkommit vid överlåtelse av egendom dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår.

Om samfundet eller den samfällda förmånen under räkenskapsperioden har överlåtelseförluster som är begränsat avdragsgilla (ISkL 50 §) och om villkoren för avdragandet inte uppfylls, lägg överlåtelseförlusterna till Uträkning av beskattningsbar inkomst (till punkt 3 Övriga tillägg i del 2).

Förlust av jordbrukets förvärvskälla

Räkna ut förlustbeloppet: dra av från de skattepliktiga jordbruksintäkterna de kostnader som hänför sig till jordbrukets förvärvskälla.

4 Ändring i ägarandelar och förluster

Du ska alltid fylla i den här delen om över hälften av aktierna eller andelarna i samfundet har bytt ägare under ett skatteår eller stegvis under flera år. Uppgiften påverkar rätten att dra av förluster för tidigare år. Samfund och samfällda förmåner kan dra av förluster från resultatet i samma förvärvskälla under de 10 följande skatteåren.

Förluster från tidigare år kan inte dras av, om

 • över hälften av aktierna eller andelarna i samfundet bytt ägare under eller efter förluståret till följd av något annat förvärv än arv eller testamente
 • över hälften av medlemmarna är nya.

Samfällda förmåner behöver inte fylla i punkten, eftersom ändringar i delägaruppgifterna inte påverkar rätten att dra av förlust.

Skatteåret då ägarbytet skett

Ange här det skatteår under vilket ägarbytet har skett om över hälften av aktierna och andelarna i samfundet har bytt ägare under ett skatteår eller om över hälften av medlemmarna är nya. Skatteåret behöver inte anges på nytt om det har angetts redan i en tidigare skattedeklaration.

Ange dock skatteåret också i följande fall:

 • aktierna har bytt ägare under flera år
 • medlemmarna har ersatts med nya stegvis under flera år
 • indirekta ägarbyten har ägt rum i bolaget.

I så fall ska du ange det skatteår före eller under vilket de förluster som på grund av ägarbytena inte är avdragsgilla har uppstått. Ge också en redogörelse om ägarbytena och tidpunkterna för ägarbyten i en separat fritt formulerad bilaga.

5 Revision

Har revision verkställts?

Välj alternativet ”Ja” om revision har verkställts innan skattedeklarationen har lämnats in.

Välj alternativet ”Nej, verkställs senare” om revision ännu inte verkställts men den kommer att verkställas senare.

Välj alternativet ”Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen revisor valts” om bolaget har utnyttjat möjligheten att inte välja revisor. Enligt revisionslagen gäller denna möjlighet små bolag.

Ett samfund behöver inte välja revisor om både under den avslutade räkenskapsperioden och under den som omedelbart föregår denna högst ett av följande villkor har uppfyllts:

 • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
 • omsättningen överstiger 200 000 euro
 • det genomsnittliga antalet anställda i samfundet överskrider 3 personer.

En revisor ska dock alltid väljas om så står i samfundets bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar.
I 2 kap. 2 § 4 mom. i revisionslagen finns dessutom vissa begränsningar som gäller bransch och betydande inflytande.

Skicka revisionsberättelsen till Skatteförvaltningen inom en månad från det att den blivit färdig. Om du har lämnat in en elektronisk skattedeklaration skicka även revisionsberättelsen elektroniskt.

Du kan skicka revisionsberättelsen även på papper. Skicka revisionsberättelsen på papper till adressen:

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Innehåller revisionsberättelsen uttalanden med avvikande mening?

Välj alternativet ”Nej” om revisionsberättelsen inte innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i revisionslagen. Då behöver du inte bifoga revisionsberättelsen till skattedeklarationen.

Välj alternativet ”Ja” om revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i revisionslagen. Bifoga då en kopia av revisionsberättelsen till skattedeklarationen.

Om du deklarerar på papper kom ihåg att datera och underteckna skattedeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.3.2021