4 Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund, deklarationsanvisning 2020

Bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelsslag ska lämna elektroniska skattedeklarationer för bostads- och fastighetssamfundet t.ex. i MinSkatt. Pappersblanketter får användas endast av särskilda skäl. På sidan Blanketter kan du ladda ner blankett 4 och läsa ytterligare information.

Fyll i alla de punkter i skattedeklarationen och bilageblanketterna som gäller samfundet. Fyll i skattedeklarationen och bilageblanketterna omsorgsfullt. Då kan vi behandla deklarationen snabbare och samfundet får på en gång ett korrekt beskattningsbeslut.

Ange alltid beloppen med en cents noggrannhet.

Om flera räkenskapsperioder går ut under 2020 ska du lämna in en separat skattedeklaration för varje räkenskapsperiod. Skatteförvaltningen räknar samman uppgifterna från de olika räkenskapsperioderna.

Från och med skatteåret 2020 ska skattedeklarationen lämnas om något av de följande uppfylls:

 • det är fråga om samfundets första räkenskapsperiod
 •  bostadssamfundet har under skatteåret mottagit inkomster från försäljning av markområden, byggnader eller från överlåtelse av värdepapper
 •  bostadssamfundets beskattningsbara inkomst efter att förluster från föregående år dragits av är 50 euro eller mer.

En skattedeklaration ska också lämnas om samfundet vill fastställa förlusten för skatteåret. Någon skattedeklaration behöver inte lämnas för det skatteår under vilket den fastställda förlusten används, om inget av de ovan nämnda kraven uppfylls. Ange i del 8 "Avdrag av tidigare fastställda förluster" om du har använt fastställda förluster.

Skattedeklarationens struktur har ändrats:

I del 2 "Intäkter och kostnader" ska du ange samfundets skattepliktiga intäkter och avdragbara kostnader samt de poster i bokföringen som kan avvika från motsvarande belopp i beskattningen. I del 3 ”Överlåtelsevinster och -förluster” ska du ange skatteårets överlåtelsevinster och -förluster samt beräkna skatteårets skattepliktiga överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust som ska fastställas. I del 8 ”Avdrag av tidigare fastställda förluster” ska du ange användningen av fastställda förluster för sådana skatteår för vilka samfundet inte har behövt deklarera.

Innehåll
1 Uppgifter om den skattskyldige
2 Intäkter och kostnader
3 Överlåtelsevinster och -förluster
4 Uppgifter om nettoförmögenhet för uträkning av jämförelsevärdet och det matematiska värdet på aktien
5 Bolagets beslut om vinstutdelning
6 Ändringar i ägarandelar och förluster
7 Revision
8 Avdrag av tidigare fastställda förluster

1 Den skattskyldige

Ange här den skattskyldiges uppgifter.

Räkenskapsperiod

Ange här samfundets räkenskapsperiod.

Om räkenskapsperiodens utgång senareläggs ska anmälan om detta lämnas in två månader före den dag då räkenskapsperioden skulle ha gått ut enligt de tidigare stadgarna.

Om räkenskapsperiodens utgång tidigareläggs ska anmälan lämnas in två månader före den dag då den nya räkenskapsperioden går ut.

Lämna anmälan i Företags- och organisationsdatasystemet med blanketten Ändrings- och nedläggningsanmälan Y4.

Person som kan ge ytterligare information

Ange namn på och telefonnummer för den person som vid behov lämnar ytterligare information till Skatteförvaltningen.

Bransch som kod enligt TOL 2008

Om branschuppgiften har ändrats ange samfundets nya bransch.

Ange den nya huvudsakliga branschen enligt näringsgrensindelningen NI2008 (TOL2008). Kontrollera näringsgrenskoderna på Statistikcentralens webbplats.

I MinSkatt: I MinSkatt ska branschen inte anges på skattedeklarationen utan i kunduppgifterna. Du kan anmäla en ny bransch genast efter branschändringen.

2 Intäkter och kostnader 

Ett bostads- och fastighetssamfunds verksamhet hänför sig i allmänhet till den personliga förvärvskällan, och därför beskattas verksamheten enligt inkomstskattelagen. Om samfundet bedriver verksamhet som hör till någon annan förvärvskälla, dvs. närings- eller jordbruksverksamhet, ska du ge en fritt formulerad redogörelse för den.

Dra inte av förluster från tidigare skatteår från samfundets beskattningsbara inkomst. Skatteförvaltningen drar av förlusterna automatiskt i beskattningen, förutsatt att aktie- och andelsuppgifterna inte ändrats på sådant sätt som beskrivs i blankettens del 6 (Ändring i ägarandelar och förluster). Du kan kontrollera beloppet av förlusterna i beskattningsbeslutet.

Ange de skattepliktiga intäkterna och avdragsgilla kostnaderna i delen Intäkter och kostnader i kolumnen "I beskattningen". Kolumnen "I bokföringen" är avsedd för sådana intäkts- och kostnadsposter där det bokförda beloppet kan avvika från det belopp som beaktas i beskattningen.

Fyll i båda kolumnerna även om beloppen är lika stora.

1 Fastighetens intäkter

Ange fastighetens intäkter enligt bokföringen.

2 Kostnader för fastighetens skötsel

Ange kostnader för fastighetens skötsel enligt bokföringen.

3 Avskrivningar och nedskrivningar

I bokföringen: Sådana avskrivningar och förändringar av avskrivningsdifferens samt sådana nedskrivningar som belastar resultatet i bokföringen. Beräkna det sammanlagda beloppet av avskrivningar och ändringar i avskrivningsdifferensen på blankett 62 och överför summan hit.

I beskattningen: Överför hit från blankett 62 avskrivningar, tilläggsavskrivningar och eventuella skattelättnadsavskrivningar enligt näringsskattelagen samt nedskrivningar som kan dras av i beskattningen.

Ange här också eventuella ”hyllavskrivningar”, dvs. avskrivningar som gjorts under tidigare år i bokföringen men som inte dragits av i beskattningen och som samfundet vill dra av i år.

 • Specificera på blankett 12A avskrivningar som inte godkänts eller dragits av under tidigare år.
 • Fyll i blankett 12A också för det år då du bildar en ny hyllavskrivning.

4 Finansiella intäkter

I bokföringen: Ange finansiella intäkters sammanlagda belopp enligt bokföringen.

I beskattningen: Ange här de finansiella intäkternas skattepliktiga andel. Beakta exempelvis den skattefria andelen av dividender.

5 Finansiella kostnader

I bokföringen: Ange de finansiella kostnadernas sammanlagda belopp enligt bokföringen.

I beskattningen: Ange de finansiella kostnadernas avdragbara andel. Observera att det också finns finansiella kostnader som inte får dras av i beskattningen, exempelvis den icke avdragsgilla andelen av nettoränteutgifter enligt 18 a § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL).

6 Bokslutsdispositioner

Gjorda reserver

Upplösta reserver

I bokföringen: Ange det sammanräknade beloppet av reserver som bildats i bokföringen (minskar på inkomsten) och de reserver som upplösts (ökar på inkomsten).

I beskattningen: Ange reserver som kan dras av och räknas som intäkt i beskattningen sammanlagt.

Observera att du ska ange förändringen av avskrivningsdifferens i punkten Avskrivningar och nedskrivningar.

7 Icke-avdragbara kostnader

Ange här kostnader som inte kan dras av i beskattningen. Kostnader som inte kan dras av i beskattningen är exempelvis följande:

 • nedsatt dröjsmålsränta som ska betalas, förseningsavgift, samfundsränta, skatteförhöjning, skattetillägg och förseningsränta samt försummelseavgift
 • böter och andra straffavgifter
 • avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät om mottagarbolaget återbetalar avgiften när man avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört (16 § 3 punkten i NärSkL).
 • icke-avdragbara överlåtelseförluster.

8 Skattefria intäkter

Ange här de skattefria intäkter som ingår i resultaträkningen, exempelvis skatteåterbäringar och försäkringsersättningar eller skadestånd enligt 78 § i inkomstskattelagen (ISkL).

9 Beskattningsbart resultat

Ange här resultatet av personlig förvärvskälla om det är positivt.

10 Förlust som ska fastställas

Ange här förlusten som ska fastställas för samfundets personliga förvärvskälla.

3 Överlåtelsevinster och -förluster

Ange här överlåtelsevinster ja överlåtelseförluster, exempelvis för överlåtelse av fastighet eller en del av den samt vinster eller förluster för överlåtelse av värdepapper. Överlåtelsevinsterna eller -förlusterna deklareras inte längre på blankett 7A.

1 Överlåtelsevinster

Överlåtelsevinsterna som uppstått under samfundets skatteår (ingår i samfundets personliga förvärvskälla) vid överlåtelse av egendom.

2 Överlåtelseförluster

Ange här överlåtelseförlusterna som uppkommit under skatteåret.

Överlåtelseförlusterna dras av från motsvarande överlåtelsevinster (som ingår i den personliga förvärvskällan). Avdraget görs under det skatteår då överlåtelsevinsten uppstått. Om förlusten är större än vinsten drar Skatteförvaltningen av förluster under de fem följande åren allteftersom överlåtelsevinst uppstår (ISkL 50 §).

Överlåtelseförluster överförs inte till kostnaderna (i den personliga förvärvskällan).

3 Överlåtelseförlust som fastställts under tidigare år

Överlåtelseförluster i personliga förvärvskällan som fastställts under tidigare år.

4 Skattepliktiga överlåtelsevinster

Beräkna de skattepliktiga överlåtelsevinsterna enligt följande: Dra av skatteårets överlåtelseförlust från skatteårets överlåtelsevinster. Dra också från skatteårets överlåtelsevinster av de fastställda förlusterna för tidigare år som ännu inte dragits av.

Ange de skattepliktiga överlåtelsevinsterna i del 2 Intäkter och kostnader.

5 Överlåtelseförlust som ska fastställas

Fyll i denna punkt om skatteårets sammanräknade överlåtelseförluster är större än skatteårets överlåtelsevinster.
Ange inte de överlåtelseförluster som ska fastställas i del 2 Intäkter och kostnader.

4 Uppgifter om nettoförmögenhet för uträkning av jämförelsevärdet och det matematiska värdet på aktien

Fyll i denna del endast om samfundet delar ut dividend för räkenskapsperioden eller om ett annat samfund inom samma koncern behöver uppgifter om jämförelsevärdet och det matematiska värdet på samfundets aktier för sin skattedeklaration.

Ange här uppgifterna om bolagets tillgångar och skulder. På grundval av dessa uppgifter uträknas samfundets nettoförmögenhet och jämförelsevärdet på aktier.

Bifoga till skattedeklarationen en kopia av bolagets officiella resultaträkning och balansräkning som är upprättade enligt bokföringslagen.

1 Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar

Immateriella förnödenheter med förmögenhetsvärde

Det sammanlagda värdet av immateriella rättigheter (exempelvis patent, upphovsrätt och varumärke) samt de långfristiga utgifter som har förmögenhetsvärde.

Av de långfristiga utgifterna inkluderas i tillgångarna exempelvis sådana utgifter som ska aktiveras enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL). Sådana utgifter som avses i NärSkL 24 § är bland annat utgifter för ombyggnad av hyreslägenheter och anskaffningsutgifter för goodwill. Därutöver har det i rättspraxis ansetts att bland annat utgifter för utveckling kan ha ett förmögenhetsvärde.

Fastigheter, byggnader och konstruktioner

Punkt a: anskaffningsutgiften för de fastigheter, byggnader och konstruktioner som ingår i anläggningstillgångarna och som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen. Anteckna anskaffningsutgiften utan uppskrivningar.

Till fastigheten räknas mark och byggnaderna på den. Med en vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift avses det belopp som återstår av anskaffningsutgiften efter att alla de avskrivningar som godkänts vid beskattningen har gjorts.

Om balansvärdet på byggnaden eller konstruktionen är anskaffningsutgiften minskad med de planenliga avskrivningarna, ska du rätta balansvärdet med differensen mellan den planenliga avskrivningen och den vid beskattningen godkända avskrivningen.

Om en del av anskaffningsutgiften har täckts med en återanskaffningsreserv eller annan reserv, avser den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften den anskaffningsutgift som återstår efter att reserven dragits av från anskaffningsutgiften.

Punkt b: jämförelsevärdet på fastigheten, byggnaden eller konstruktionen. Som jämförelsevärde på en fastighet används beskattningsvärdet för 2020, men om bolagets räkenskapsperiod går ut senast 30.9.2020, används beskattningsvärdet för 2019.

När du beräknar nettoförmögenheten ska du använda det större beloppet av följande:

 • vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift (punkt a)
 • jämförelsevärde (punkt b).

Överför det större beloppet till huvudkolumnen till höger.

Den oavskrivna anskaffningsutgiften i inkomstbeskattningen jämförs med beskattningsvärdet separat för varje fastighet. Om bolaget äger flera än en fastighet, ska du göra jämförelsen på blankett 18 Förteckning på fastigheter som hör till samfunds anläggningstillgångar.

Information om värderingen av skog, jordbruksmark, vattenområden eller impediment o.d. som hör till anläggningstillgångarna finns i anvisningen för deklarationsblankett 6B under Fastigheter i del 9 (Tillgångar).

Värdepapper

Punkt a: den sammanräknade vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för de värdepapper som bolaget äger.

Punkt b: värdepapprens sammanräknade jämförelsevärde.

Anteckna här enbart sådana värdepapper som hör till anläggningstillgångarna.

Specificera värdepappren, beräkna det sammanlagda värdet på dem och jämför värdena på blankett 8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund.

Som jämförelsevärde på icke-noterade aktier används i allmänhet det jämförelsevärde som fastställts för skatteåret 2020. Om bolagets räkenskapsperiod emellertid går ut senast 30.9.2020, ska du använda jämförelsevärdet för 2019.

Värdet på börsaktier är 70 % av deras slutkurs den dag då bolagets räkenskapsperiod går ut.
Jämförelsevärdet för andelar i placeringsfonder är 70 % av det gängse värdet vid årets utgång. Jämförelsevärdet för en icke-noterad aktie har angetts i beskattningsbeslutet för bolaget i fråga.

När du beräknar nettoförmögenheten ska du använda det större beloppet av följande:

 • värdepapperens oavskrivna anskaffningsutgift vid inkomstbeskattningen sammanlagt (punkt a)
 • värdepapperens jämförelsevärde sammanlagt (punkt b).

Överför det större beloppet till huvudkolumnen till höger.

Andra anläggningstillgångar

Den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier och eventuella andra anläggningstillgångar.

Övriga långfristiga placeringar

Övriga långfristiga placeringarna värderas enligt samma värderingsgrunder som anläggningstillgångarna (se ovan vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften och jämförelsevärdet vid uträkning av nettoförmögenhet).

2 Finansieringstillgångar

Pengar och fordringar som ingår i finansieringstillgångarna.

Som värde på fordringar som ingår i finansieringstillgångarna ska du ange det nominella värdet minskat med det eventuella värdenedgångsavdraget (NärSkL 17 §). Som värde på övriga finansieringstillgångar betraktas anskaffningsutgiften.

Som värde på värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna används antingen den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften eller jämförelsevärdet. Gör jämförelsen på blankett 8A, Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund.

3 Tillgångar sammanlagt

Beräkna här summan av de tillgångar du angett i punkterna 1 och 2.

4 Skulder sammanlagt

Ange här bolagets kortfristiga och långfristiga främmande kapital.

Anteckna skuldens värde enligt dess nominella värde. Om skulden är bunden till ett index eller annan jämförelsegrund, betraktas som värdet på skulden det förändrade värdet enligt denna grund.

Observera att också bland annat följande poster utgör skuld:

 • kapitallån, då de till sin ekonomiska karaktär utgör främmande kapital
 • skatter som enligt prestationsprincipen bokförts för räkenskapsperioden
 • en pensionsanstalts, -stiftelses och -kassas försäkringstekniska pensionsansvar samt reserver som ett försäkringsbolag som bedriver pensionsförsäkring har i syfte att förbättra sin soliditet (2 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen).

Som skuld betraktas inte latenta skatteskulder (se 5 kap. 18 § i bokföringslagen).

5 Positiv nettoförmögenhet

Beräkna samfundets nettoförmögenhet:

Dra av skulderna (punkt 4) från de sammanlagda tillgångarna (punkt 3). Anteckna skillnaden här om den är positiv.

Nettoförmögenheten används vid beräkning av det matematiska värdet och jämförelsevärdet på en aktie.

Det matematiska värdet på en aktie

 • Det matematiska värdet på en aktie för 2021 beräknas så att nettoförmögenheten (punkt 5) divideras med antalet utestående aktier i bolaget. Sådana egna aktier i bolagets besittning som bolaget löst in eller förvärvat räknas inte med i aktieantalet.
 • Det matematiska värdet på en aktie ska tillämpas då dividenden som delägarna fått under 2021 indelas i kapitalinkomstdividend och förvärvsinkomstdividend.

Jämförelsevärdet på en aktie

 • Nettoförmögenheten används som grund även för beräkningen av jämförelsevärdet på aktier för 2021.
 • Från nettoförmögenheten dras den dividend av som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden 2020 och man beaktar även alla sådana förändringar i förhållandena som skett efter räkenskapsperiodens utgång. Sådana förändringar är t.ex. ändringar i antalet aktier eller i aktiens nominella värde eller en fusion eller delning av bolaget.

6 Negativ nettoförmögenhet

Anteckna här skillnaden mellan de sammanlagda tillgångarna (punkt 3) och skulderna (punkt 4) om skillnaden är negativ.

5 Bolagets beslut om vinstutdelning

Fyll inte i denna del om ingen dividend delas ut.

Belopp som enligt beslutet delas ut sammanlagt

Ange här den dividend (s.k. egentlig dividendutdelning) eller den ränta på andelskapital som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden 2020.

Anteckna inte följande dividender här, utan lämna en redogörelse för dem i en fritt formulerad bilaga:

 • dividend som har delats ut för den pågående räkenskapsperioden (s.k. interimistisk dividend)
 • dividend som har delats ut för den räkenskapsperiod som föregick den senaste då något nytt bokslut ännu inte har fastställts och reviderats.

I beskattningen anses dock att även dessa dividender har delats ut för den räkenskapsperiod som senast gått ut.

Här ska du inte ange arbetsrelaterade dividender, dvs. dividender som i sin helhet betraktas som förvärvsinkomst för mottagaren vid beskattningen. Enligt inkomstskattelagen (33 b § 3 mom.) utgör dividender från andra än offentligt noterade bolag förvärvsinkomst om grunden för dividendutdelningen är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. Läs mer i anvisningen Beskattning av dividend som baserar sig på arbetsinsatsen, dnr 1103/32/2009.

Utdelningsbeslutet har fattats

Ange här datumet då bolagsstämman (eller aktieägarna gemensamt och skriftligen) fattade beslut om den egentliga dividendutdelningen.

Du behöver inte bifoga protokoll från bolagsstämman eller motsvarande utredning till skattedeklarationen om beslutet om den egentliga dividendutdelningen för 2020 har fattats innan du lämnar skattedeklarationen och uppgifterna i skattedeklarationen.

Om beslutet om dividendutdelningen eller beslutet om att dela ut tilläggsdividend för 2020 fattas efter att skattedeklarationen lämnats, ska du skicka ett protokollsutdrag (eller utdrag ur ett motsvarande enhälligt beslut som aktieägarna har fattat) till Skatteförvaltningen inom en månad från beslutet.

Om du har lämnat skattedeklarationen elektroniskt, skicka även utdraget ur protokollet från bolagsstämman elektroniskt.

Du kan dock även lämna in protokollsutdraget per post. Skicka det till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Utdelning av så kallad interimistisk dividend och utdelning av dividend för den räkenskapsperiod som föregick den senaste kräver alltid en separat redogörelse:

 • Om beslutet om en sådan utdelning har fattats innan skattedeklarationen lämnats, ska du bifoga en separat redogörelse till skattedeklarationen.
 • Om beslutet om dividendutdelning har fattats efter att skattedeklarationen lämnats, ska du lämna uppgift om det med ett utdrag ur protokollet från bolagsstämman. Skicka protokollsutdraget elektroniskt eller till adressen ovan.

Om någon dividend inte delas ut, behöver protokollet från bolagsstämman inte bifogas till skattedeklarationen eller skickas till Skatteförvaltningen.

Medel kan lyftas

Ange här datumet från och med vilket den egentliga dividenden har stått att lyfta.

För dividender som kan lyftas 2020 ska du lämna en årsanmälan före utgången av januari 2020. Lämna Årsanmälan om dividender på blankett 7812r.

6 Ändringar i ägarandelar och förluster

Denna del ska alltid fyllas i om över hälften av aktierna eller andelarna i samfundet har bytt ägare under ett skatteår eller stegvis under flera år.

Bolagets förluster kan dras av från resultatet i samma förvärvskälla under de tio följande skatteåren.

Förluster från tidigare år får inte dras av om mer än hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare under förluståret eller därefter på annat sätt än genom arv eller testamente.

Skatteåret då ägarbytet skett

Om över hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare på en gång under de tio senaste åren ska du här ange det skatteår under vilket ägarbytet skett.
Ange också skatteåret om mer än hälften av bolagets aktier har bytt ägare stegvis under de senaste tio åren eller då indirekta ägarbyten har skett i bolaget. Ange i så fall det skatteår för vilket förluster som uppstått under det året eller tidigare inte kan dras av i beskattningen p.g.a. ägarbyte. Redogör också för ägarbytena och tidpunkterna för dem i en fritt formulerad bilaga.

7 Revision

Har revision verkställts?

Ja

Välj alternativet ”Ja” om revision har verkställts innan skattedeklarationen har lämnats in.

Nej, den verkställs senare

Välj alternativet ”Nej, den verkställs senare” om revision ännu inte har verkställts men den kommer att verkställas senare.

Skicka revisionsberättelsen till Skatteförvaltningen inom en månad från revisionen.

Om du har lämnat en elektronisk skattedeklaration skicka även revisionsberättelsen elektroniskt.

Revisionsberättelsen kan dock även skickas per post till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen revisor valts

Välj alternativet ”Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen revisor valts” om bolaget har utnyttjat möjligheten att inte välja revisor. Enligt revisionslagen (1141/2015) gäller denna möjlighet små bolag.

Enligt revisionslagen behöver ett samfund inte välja en revisor då högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

 • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
 • omsättningen överstiger 200 000 euro
 • antalet anställda i samfundet överstiger i medeltal tre.

En revisor ska dock väljas

 • om antalet lägenheter i den byggnad eller de byggnader som bolaget äger uppgår till 30 eller flera
 • om det är fråga om ett samfund vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper
 • om det är fråga om ett samfund som utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig (1 kap. 8 § i bokföringslagen).

Innehåller revisionsberättelsen sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen?

Välj alternativet ”Nej” om revisionsberättelsen inte innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen. Då behöver revisionsberättelsen inte bifogas till skattedeklarationen.

Välj alternativet ”Ja” om revisionsberättelsen innehåller sådana yttranden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i revisionslagen. Bifoga en kopia av revisionsberättelsen till skattedeklarationen.

8 Avdrag av tidigare fastställda förluster

Specificera här användning av tidigare i beskattningen fastställda förluster per skatteår. Man har kunnat dra av förlust från inkomsten efter året då förlusten uppstått under de följande tio åren allteftersom inkomst uppkommit. Gör en specifikation för de skatteår då samfundet inte har behövt lämna skattedeklaration.

I de följande exemplen beskrivs hur förlusterna påverkar skyldigheten att lämna skattedeklaration. Exemplen beskriver inte andra orsaker enligt vilka skattedeklaration dock ska lämnas (t.ex. inkomster från försäljning av markområden eller överlåtelse av byggnader).

Exempel 1:
År 2020: Förlusten 1 000,00 euro Bolaget lämnar en skattedeklaration för att få förlusten fastställd
År 2021: Vinsten 900,00 euro Bolaget behöver inte lämna en skattedeklaration
År 2022: Vinsten 800,00 euro Bolaget lämnar en skattedeklaration och fyller i denna del enligt följande:

Punkt: Det skatteår under vilket förlusten fastställts, fyll i 2020. Punkt: Det skatteår under vilket förlusten dras av, fyll i 2021. Punkt: Förlust som dras av under skatteåret euro, fyll i 900 euro 00 cent.

Skattedeklarationen för skatteåret 2022 fylls i som vanligt till övriga delar. Skatteförvaltningen drar av den återstående andelen (100,00 euro) från förlusten för skatteåret 2020. Det beskattningsbara resultatet för 2022 är 700,00 euro.

Exempel 2:
År 2020: Förlusten 1 000,00 euro Bolaget lämnar en skattedeklaration för att få förlusten fastställd
År 2021: Vinsten 200,00 euro Bolaget behöver inte lämna en skattedeklaration
År 2022: Förlusten 300,00 euro Bolaget lämnar en skattedeklaration för att få förlusten fastställd
År 2023: Vinsten 900,00 euro Bolaget behöver inte lämna en skattedeklaration
År 2024: Vinsten 600,00 euro Bolaget lämnar en skattedeklaration och fyller i denna del enligt följande:

Första raden: Punkt "Det skatteår under vilket förlusten", fyll i 2020. Punkt "Det skatteår under vilket förlusten dras av", fyll i 2021. Punkt "Förlust som dras av under skatteåret euro", fyll i 200 euroa 00 senttiä. Andra raden: Punkt "Det skatteår under vilket förlusten", fyll i 2020. Punkt "Det skatteår under vilket förlusten dras av", fyll i 2023. Punkt "Förlust som dras av under skatteåret euro", fyll i 800 euroa 00 senttiä. Tredje raden: Punkt "Det skatteår under vilket förlusten", fyll i 2022. Punkt "Det skatteår under vilket förlusten dras av", fyll i 2023. Punkt "Förlust som dras av under skatteåret euro", fyll i 100 euro 00 cent.

Skattedeklarationen för skatteåret 2024 fylls i som vanligt till övriga delar. Förlusten på 1 000,00 euro för skatteåret 2020 har använts i sin helhet skatteåren 2021 och 2023. Skatteförvaltningen drar av den återstående andelen (200,00 euro) från förlusten för skatteåret 2022. Beskattningsbara resultatet för 2024 är 400,00 euro.

Om du deklarerar på papper, kom ihåg att datera och underteckna skattedeklarationen.