4 Skattedeklaration för bostads- och fastighetssamfund, deklarationsanvisning 2018

På denna blankett ska bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag och bostadsandelslag deklarera sina skatteuppgifter.

Fyll i alla de punkter i skattedeklarationen och bilageblanketterna som gäller samfundet. Det är viktigt att fylla i skattedeklarationen och bilageblanketterna omsorgsfullt så att behandlingen av skattedeklarationen snabbas upp och samfundet får ett korrekt beskattningsbeslut.

Ange alltid beloppen med en cents noggrannhet.

Använd separata blanketter för varje räkenskapsperiod om samfundet har flera räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret 2018. Skatteförvaltningen räknar samman uppgifterna från de olika räkenskapsperioderna.

Ändringar i deklarationsblanketten för 2018

 • Du behöver inte längre ange på deklarationen vilka bilagor du bifogar till den (delen Bilagor har slopats). Bifoga dock de nödvändiga bilagorna till skattedeklarationen.
 • Bokslutsuppgifterna för tidigare räkenskapsperioder behöver inte heller längre bifogas till skattedeklarationen. Om ändring måste sökas i tidigare skatteårs beskattning, ska du begära omprövning för året i fråga.

Uppgifter om den skattskyldige

Räkenskapsperiod

Ange i denna punkt samfundets räkenskapsperiod.

Om räkenskapsperiodens utgång senareläggs ska anmälan om detta lämnas in två månader före den dag då räkenskapsperioden skulle ha gått ut enligt de tidigare stadgarna.

Om räkenskapsperiodens utgång tidigareläggs ska anmälan lämnas in två månader före den dag då den nya räkenskapsperioden går ut.

Gör anmälan med blanketten Ändrings- och nedläggningsanmälan Y4. Blanketten kan hämtas på adressen www.ytj.fi.

Kompletterande uppgifter för skattedeklarationen lämnas av

Namn och telefonnummer för den person som Skatteförvaltningen vid behov kan kontakta för ytterligare information.

Ny bransch

Meddela en ny bransch om branschen har ändrats.

Ange den nya huvudsakliga branschen enligt näringsgrensindelningen NI2008 (TOL2008). Näringsgrenskoderna finns på Statistikcentralens webbplats (stat.fi).

2 Bostads- och fastighetssamfundets intäkter och kostnader enligt bokföringen

Fyll alltid i denna del.

Ange intäkterna och kostnaderna i resultaträkningen i enlighet med bokföringen (1 kap. 4 § 1 mom. i bokföringsförordningen). 

Deklarera dock inte alla de uppgifter som föreskrivs i bokföringsförordningens schema för resultaträkningen, utan

 • ange det sammanlagda beloppet av kostnader för fastighetens skötsel 
 • ange också de sammanlagda beloppen för avskrivningar och nedskrivningar samt finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Sätt ut ett minustecken framför eventuell skatteåterbäring.

Överför räkenskapsperiodens resultat (vinst eller förlust, punkt 9) till del 3 punkt 1 Räkenskapsperiodens resultat (vinst eller förlust). Sätt ut ett minustecken framför förlust.

Bifoga inte den officiella resultaträkningen till deklarationen. Skatteförvaltningen ber om den vid behov.

3 Uträkning av beskattningsbar inkomst

Fyll alltid i denna del i sin helhet.

Fyll i uträkningen av samfundets beskattningsbara inkomst. Observera att antingen punkt 6 Resultat eller punkt 9 Förlust som ska fastställas ska fyllas i.

Ett bostads- och fastighetssamfunds verksamhet hänför sig i allmänhet till den personliga förvärvskällan, och därför beskattas verksamheten enligt inkomstskattelagen.

Om samfundet bedriver verksamhet som hör till någon annan förvärvskälla, dvs. närings- eller jordbruksverksamhet, ska du ge en fritt formulerad redogörelse för den.

Ange inte fastställda förluster från tidigare år i skattedeklarationen. Skatteförvaltningen drar av dem automatiskt i beskattningen, förutsatt att aktie- och andelsuppgifterna inte ändrats på sådant sätt som beskrivs i blankettens punkt 6 (Ändring i ägarandelar och förluster). Du kan kontrollera beloppet av förlusterna i beskattningsbeslutet.

1 Räkenskapsperiodens resultat (vinst eller förlust)

Bolagets vinst eller förlust enligt bokslutet. Sätt ut ett minustecken framför förlust.

Deklarera här räkenskapsperiodens vinst (eller förlust) eller överskott (eller underskott) som enligt bokföringsförordningen (1339/1997) ska anges i resultaträkningen för en fastighet.

2 Direkta skatter

De inkomstskatter som bokförts som kostnader i resultaträkningen. De direkta skatterna (t.ex. samfundsskatt) är inte avdragbara i beskattningen.

Ange inte här den fastighetsskatt som påförts samfundet eftersom den är avdragbar.

3 Övriga tillägg

Sådana poster som dragits av som kostnad i resultaträkningen men som inte är avdragbara i beskattningen. Sådana kostnader är t.ex.

 • samfundsränta som ska betalas, skatteförhöjning, skattetillägg och förseningsränta samt försummelseavgift
 • böter och andra straffavgifter
 • avgifter för anslutning till el-, tele-, vatten-, avlopps- eller fjärrvärmeledningsnät om mottagarbolaget återbetalar avgiften när man avstår från den förmån som anslutningsavgiften medfört (16 § 3 punkten i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet).
 • icke-avdragbara överlåtelseförluster.

Specificera de övriga tilläggen och deras eurobelopp på raderna. Anteckna det sammanlagda beloppet av dessa tillägg i kolumnen till höger.

4 Skatteåterbäring

Den skatteåterbäring som bokförts som intäkt i resultaträkningen.

5 Övriga avdrag sammanlagt

Sådana poster som räknats som intäkt i bokföringen men som inte är skattepliktiga (t.ex. den skattefria andelen av dividender).

Anteckna här också den samfundsränta som återbärs och som hänför sig till skatteåterbäringen, eftersom den utgör skattefri inkomst.

Fastställda förluster från tidigare skatteår ska inte antecknas här. Skatteförvaltningen drar av dem automatiskt i beskattningen.

6 Resultat

Beräkna skatteårets resultat genom att lägga posterna i punkterna 2 och 3 till räkenskapsperiodens resultat och dra av posterna i punkterna 4 och 5.

Om resultatet är positivt, anteckna beloppet här.

Anteckna inte en överlåtelseförlust som kostnad i den personliga förvärvskällan. Enligt 50 § i inkomstskattelagen (ISkL) ska förlust som uppkommit vid överlåtelse av egendom dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår.

Om bolaget under räkenskapsperioden har överlåtelseförluster som är begränsat avdragsgilla (ISkL 50 §) och om villkoren för avdrag inte uppfylls, ska du ange överlåtelseförlusterna bland tillägg (i punkt 3 Övriga tillägg) under Uträkning av beskattningsbar inkomst.

Specificera överlåtelsevinster och överlåtelseförluster på bilageblankett 7A (Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla). Fyll i enbart de punkter som gäller överlåtelsevinster och -förluster.

7 Förlust

Om skatteårets resultat är negativt, anteckna beloppet här. Minustecknet ska inte antecknas.

8 Lägg till de rater som inte beaktas vid fastställandet av förlust

Poster som inte beaktas vid fastställandet av förlust är exempelvis

 • ökning av bostadshusreserv
 • givet koncernbidrag

Exempel: Ett bolag har gjort en bostadshusreservering på 5 500 euro och till följd av detta uppvisar räkenskapsperiodens resultat en förlust på 100 euro. Skriv -100 euro i punkt 1 Räkenskapsperiodens resultat (vinst eller förlust). Genom att det negativa resultatet orsakats av ökningen av bostadshusreserven ska du skriva 100 euro även i punkt 8. Lämna punkt 9 Förlust som ska fastställas tom eftersom bostadshusreserveringen inte beaktas som avdrag då förlusten fastställs för skatteåret.

9 Förlust som ska fastställas

 

Den förlust som ska fastställas för skatteåret 2018 och som fås när posterna i punkt 8 dras av från förlusten i punkt 7.

Anteckna inte en överlåtelseförlust som kostnad i den personliga förvärvskällan. Enligt 50 § i inkomstskattelagen (ISkL) ska förlust som uppkommit vid överlåtelse av egendom dras av från vinst som erhållits vid överlåtelse av egendom under skatteåret och de fem följande åren allteftersom vinst uppstår.

Om bolaget under räkenskapsperioden har överlåtelseförluster som är begränsat avdragsgilla (ISkL 50 §) och om villkoren för avdrag inte uppfylls, ska du ange överlåtelseförlusterna bland tillägg (i punkt 3 Övriga tillägg) under Uträkning av beskattningsbar inkomst.

Specificera överlåtelsevinster och överlåtelseförluster på bilageblankett 7A (Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla). Fyll i enbart de punkter som gäller överlåtelsevinster och -förluster.

4 Uppgifter om nettoförmögenhet för uträkning av jämförelsevärdet och det matematiska värdet på aktien

Fyll i denna del bara om samfundet delar ut dividend för räkenskapsperioden.

Ange här uppgifterna om bolagets tillgångar och skulder. På grundval av dessa uppgifter uträknas samfundets nettoförmögenhet och jämförelsevärdet på aktien.

Bifoga till skattedeklarationen en kopia av bolagets officiella balansräkning enligt bokföringslagen.

1 Anläggningstillgångar och andra långfristiga placeringar

Immateriella förnödenheter med förmögenhetsvärde

Det sammanlagda värdet av immateriella rättigheter, exempelvis patent, upphovsrätt och varumärke, samt de långfristiga utgifter som har förmögenhetsvärde.

Av de långfristiga utgifterna inkluderas i tillgångarna exempelvis sådana utgifter som ska aktiveras enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (NärSkL). Sådana utgifter som avses i NärSkL 24 § är bland annat utgifter för ombyggnad av hyreslägenheter och anskaffningsutgift för goodwill. Därutöver har det i rättspraxis ansetts att bland annat utgifter för utveckling kan ha ett förmögenhetsvärde.

Fastigheter, byggnader och konstruktioner

Punkt a: anskaffningsutgiften för de fastigheter, byggnader och konstruktioner som ingår i anläggningstillgångarna och som inte avskrivits vid inkomstbeskattningen. Anteckna anskaffningsutgiften utan uppskrivningar.

En fastighet omfattar marken och byggnaderna på den. Med en vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift avses det belopp som återstår av anskaffningsutgiften efter att alla de avskrivningar som godkänts vid beskattningen har gjorts.

Om balansvärdet på byggnaden eller konstruktionen är anskaffningsutgiften minskad med de planenliga avskrivningarna, ska du rätta balansvärdet med differensen mellan den planenliga avskrivningen och den vid beskattningen godkända avskrivningen.

Om en del av anskaffningsutgiften har täckts med en återanskaffningsreserv eller annan reserv, avser den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften den anskaffningsutgift som återstår efter att reserven dragits av från anskaffningsutgiften.

Punkt b: jämförelsevärdet på fastigheten, byggnaden eller konstruktionen. Som jämförelsevärde på en fastighet används beskattningsvärdet för år 2018, men om bolagets räkenskapsperiod går ut senast 30.9.2018, används beskattningsvärdet för år 2017.

Vid uträkningen av nettoförmögenheten används det större av talen – antingen den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften (punkt a) eller jämförelsevärdet (punkt b). Överför det större talet till huvudkolumnen till höger.

Jämförelsen mellan den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften och beskattningsvärdet görs separat för varje fastighet. Om bolaget äger flera än en fastighet, ska du göra jämförelsen på blankett 18 Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar.

Information om värdering av skog och jordbruksmark eller vattenområden och impediment som hör till anläggningstillgångarna finns i anvisningen för blankett 6B (Skattedeklaration för näringsverksamhet – samfund) i punkten Fastigheter i del 9 (Tillgångar) under Uträkning av förmögenhet. 

Värdepapper

Punkt a: den sammanräknade vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för de värdepapper som bolaget äger.

Punkt b: värdepapprens sammanräknade jämförelsevärde.

Anteckna i denna punkt enbart sådana värdepapper som hör till anläggningstillgångarna.

Specificera värdepappren, räkna ut det sammanlagda värdet på dem och jämför värdena på blankett 8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund.

Som jämförelsevärde på icke-noterade aktier ska man i allmänhet använda det jämförelsevärde som fastställts för skatteåret 2018. Om bolagets räkenskapsperiod emellertid går ut senast 30.9.2018, används jämförelsevärdet för år 2017.

Värdet på börsaktier är 70 % av deras avslutskurs den dag då bolagets räkenskapsperiod går ut.

Jämförelsevärdet för andelar i placeringsfonder är 70 % av det gängse värdet vid årets utgång. Jämförelsevärdet för en icke-noterad aktie har angetts i beskattningsbeslutet för bolaget i fråga.

Vid uträkningen av nettoförmögenheten används det större av talen – antingen den sammanlagda vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för värdepappren (punkt a) eller det sammanlagda jämförelsevärdet för värdepappren (punkt b). Överför det större talet till huvudkolumnen till höger.

Andra anläggningstillgångar

Den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften för maskiner och inventarier och eventuella andra anläggningstillgångar.

Övriga långfristiga placeringar

Vid värderingen av de övriga långfristiga placeringarna används samma värderingsgrunder som vid värderingen av anläggningstillgångarna (se ovan vid inkomstbeskattningen oavskriven anskaffningsutgift och jämförelsevärde vid uträkning av nettoförmögenhet).

2 Finansieringstillgångar

Pengar och fordringar som ingår i finansieringstillgångarna.

Som värde på fordringar som ingår i finansieringstillgångarna ska du ange det nominella värdet minskat med det eventuella värdenedgångsavdraget (NärSkL 17 §). Som värde på övriga finansieringstillgångar betraktas anskaffningsutgiften.

Som värde på värdepapper som ingår i finansieringstillgångarna används antingen den vid inkomstbeskattningen oavskrivna anskaffningsutgiften eller jämförelsevärdet. Gör jämförelsen på blankett 8A Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund. 

3 Tillgångar sammanlagt

Räkna i den här punkten ut summan av de tillgångar du angett i punkterna 1 och 2.

4 Skulder sammanlagt

Ange i den här punkten bolagets kortfristiga och långfristiga främmande kapital.

Anteckna skuldens värde enligt dess nominella värde. Om skulden är bunden till ett index eller annan jämförelsegrund, ska som värdet på skulden betraktas det förändrade värdet enligt denna grund.

Observera att också bland annat följande poster utgör skuld:

 • kapitallån, då de till sin ekonomiska karaktär utgör främmande kapital
 • skatter som enligt prestationsprincipen bokförts för räkenskapsperioden
 • en pensionsanstalts, -stiftelses och -kassas försäkringstekniska pensionsansvar samt reserver som ett försäkringsbolag som bedriver pensionsförsäkring har i syfte att förbättra sin soliditet (2 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen).

Som skuld betraktas inte latenta skatteskulder (se 5 kap. 18 § i bokföringslagen).

5 Positiv nettoförmögenhet

Räkna ut samfundets nettoförmögenhet: Dra av skulderna (punkt 4) från de sammanlagda tillgångarna (punkt 3). Anteckna skillnaden i denna punkt om skillnaden är positiv.

Nettoförmögenheten används vid beräkning av det matematiska värdet och jämförelsevärdet på en aktie.

Det matematiska värdet på en aktie

 • Det matematiska värdet på en aktie för år 2019 räknas ut så att nettoförmögenheten (punkt 5) divideras med antalet utestående aktier i bolaget. Sådana egna aktier som bolaget innehar och som det har löst in eller förvärvat räknas inte med i aktieantalet.
 • Det matematiska värdet på en aktie ska tillämpas då dividenden som delägarna fått under år 2019 indelas i kapitalinkomstdividend och förvärvsinkomstdividend.

Jämförelsevärdet på en aktie 

 • Nettoförmögenheten används som grund även för beräkningen av jämförelsevärdet på aktien för år 2019.
 • Från nettoförmögenheten dras den dividend av som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden 2018, och man beaktar även alla sådana förändringar i förhållandena som skett efter räkenskapsperiodens utgång. Sådana förändringar är t.ex. ändringar i antalet aktier eller i aktiens nominella värde eller en fusion eller delning av bolaget.
6 Negativ nettoförmögenhet

Anteckna här skillnaden mellan de sammanlagda tillgångarna (punkt 3) och skulderna (punkt 4) om den är negativ.

5 Bolagets beslut om vinstutdelning

Fyll inte i denna del om ingen dividend delas ut.

Dividend utdelas

Ange i den här punkten den dividend (s.k. egentlig dividendutdelning) eller den ränta på andelskapital som enligt beslut ska delas ut för räkenskapsperioden 2018.

Anteckna inte följande dividender i denna punkt, utan lämna en redogörelse för dem i en fritt formulerad bilaga:

 • dividend som har delats ut för den pågående räkenskapsperioden (s.k. interimistisk dividend)
 • dividend som har delats ut för den räkenskapsperiod som föregick den senaste då något nytt bokslut ännu inte har fastställts och reviderats.

I beskattningen betraktas dock även dessa dividender som utdelade för den räkenskapsperiod som senast gått ut.

Utdelningsbeslutet har fattats

Ange i den här punkten datumet då bolagsstämman (eller aktieägarna gemensamt och skriftligen) fattade beslut om den egentliga dividendutdelningen.

Protokoll från bolagsstämman eller motsvarande utredningar behöver inte bifogas till skattedeklarationen om beslutet om den egentliga dividendutdelningen för år 2018 fattats innan skattedeklarationen lämnats in och om uppgifterna lämnats i skattedeklarationen.

Om beslutet om dividendutdelning eller beslutet om att dela ut en extra dividend för år 2018 fattas efter att skattedeklarationen lämnats in, ska du lämna ett utdrag ur protokollet från bolagstämman (eller ett motsvarande enhälligt beslut som aktieägarna har fattat) till Skatteförvaltningen inom en månad från beslutet.

Om du har lämnat skattedeklarationen elektroniskt, skicka även utdraget ur protokollet från bolagsstämman elektroniskt.

Du kan dock även lämna in protokollsutdraget per post. Skicka det till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Utdelning av så kallad interimistisk dividend och utdelning av dividend för den räkenskapsperiod som föregick den senaste kräver alltid en separat redogörelse:

 • Om beslutet om dividendutdelning har fattats innan skattedeklarationen lämnats in, ska du bifoga en redogörelse i en separat bilaga till skattedeklarationen. 
 • Om beslutet om dividendutdelning har fattats efter att skattedeklarationen lämnats in, ska du lämna uppgift om det med ett utdrag ur protokollet från bolagsstämman. Skicka protokollsutdraget elektroniskt eller till adressen ovan.

Om någon dividend inte delas ut, behöver protokollet från bolagsstämman inte bifogas till skattedeklaration eller skickas till Skatteförvaltningen.

I denna punkt ska du inte ange arbetsrelaterade dividender, dvs. dividender som i sin helhet betraktas som förvärvsinkomst för mottagaren vid beskattningen. Enligt inkomstskattelagen (33 b § 3 mom.) utgör dividender från andra än offentligt noterade bolag förvärvsinkomst om grunden för dividendutdelningen är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. (För ytterligare information se Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend som baserar sig på arbetsinsatsen, dnr 1103/32/2009).

Dividenden kan lyftas

Ange i den här punkten datumet från och med vilket den egentliga dividenden har stått att lyfta.
För dividender som kan lyftas år 2018 ska du lämna en årsanmälan före utgången av januari 2018. Gör det på blankett 7812r Årsanmälan om dividender.

6 Ändring i ägarandelar och förluster

Denna del ska alltid fyllas i om över hälften av aktierna eller andelarna i samfundet har bytt ägare under ett skatteår eller stegvis under flera år.

Bolagets förluster kan dras av från resultatet i samma förvärvskälla under de tio följande skatteåren.
Förluster från tidigare år får inte dras av om mer än hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare under förluståret eller därefter på annat sätt än genom arv eller testamente.

Skatteåret då bytet skett

 

Om över hälften av aktierna eller andelarna har bytt ägare på en gång under de senaste tio skatteåren, ska du anteckna i denna punkt det skatteår under vilket bytet skett.

Anteckna också skatteåret om mer än hälften av aktierna har bytt ägare stegvis under de senaste tio åren eller då indirekta ägarbyten har skett i bolaget. Anteckna i så fall det skatteår före eller under vilket de förluster har uppstått som på grund av ägarbytena inte är avdragsgilla. Redogör också för ägarbytena och tidpunkterna för dem i en fritt formulerad bilaga.

7 Revision

Har revision verkställts?  
Ja

Markera kryssrutan "Ja" om revision verkställts innan du lämnar in skattedeklarationen.

Nej, verkställs senare

Om revision ännu inte har verkställts men kommer att verkställas senare ska du markera kryssrutan "Nej, verkställs senare".

Skicka revisionsberättelsen till Skatteförvaltningen inom en månad från revisionen.

Om du lämnat skattedeklarationen elektroniskt, skicka även revisionsberättelsen elektroniskt.

Revisionsberättelsen kan dock även lämnas in per post. Skicka den till adressen

Skatteförvaltningen
Optisk läsning av samfundsblanketter
PB 200
00052 SKATT

Nej, vi har låtit bli att välja en revisor med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen

Markera kryssrutan "Nej, med stöd av 2 kap. 2 § i revisionslagen har ingen revisor valts" om bolaget utnyttjat möjligheten enligt revisionslagen (1141/2015) att i ett litet bolag inte välja en revisor.

Enligt revisionslagen behöver ett samfund inte välja en revisor då högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

 • balansomslutningen överstiger 100 000 euro
 • omsättningen överstiger 200 000 euro
 • antalet anställda i samfundet överstiger i medeltal tre.

En revisor ska dock väljas

 • om man kommit överens om det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller samfundets stadgar
 • om antalet lägenheter i den byggnad eller de byggnader som bolaget äger uppgår till 30 eller flera
 • om det är fråga om ett samfund vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper
 • om det är fråga om ett samfund som utövar ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig (1 kap. 8 § i bokföringslagen).
Innehåller revisionsberättelsen sådana uttalanden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen?

Markera kryssrutan "Nej" om revisionsberättelsen inte innehåller sådana uttalanden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen. Då behöver revisionsberättelsen inte bifogas till skattedeklarationen.

Kryssa för alternativet ”Ja” om revisionsberättelsen innehåller sådana uttalanden med avvikande mening, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i revisionslagen. Bifoga en kopia av revisionsberättelsen till skattedeklarationen.

  Om du deklarerar på papper, kom ihåg att datera och underteckna skattedeklarationen.