35 Utredning av delägare i en näringssammanslutning, deklarationsanvisning

Kontrollera alltid uppgifterna i utredningen av delägare i en näringssammanslutning (blankett 35). Fyll i delägarutredningen för skatteåret endast om du har uppgifter som ska lämnas under skatteåret eller någon av uppgifterna har ändrats.

Om ni har anmält till Patent- och registerstyrelsen (PRS) en ändring av bolagsavtal för öppet bolag eller kommanditbolag eller en ändring av uppgifter om delägare och andelar får Skatteförvaltningen uppgifterna från denna anmälan. Kom ihåg att lämna uppgifterna elektroniskt på adressen ytj.fi eller med blankett Y5.

Om du lämnar uppgifter om penninguttag eller -placeringar eller övriga privatuttag eller -placeringar ska du fylla i följande punkter:

 • Delägarens namn (701)
 • Delägarens personbeteckning eller FO-nummer (703)
 • Delägaren har arbetat för sammanslutningen under räkenskapsperioden (621)
 • Penninguttag (624) och -placeringar (625) under räkenskapsperioden
 • Penninguttag (619) och -placeringar (617) under kalenderåret
 • Övriga privatuttag (626) och -placeringar (627) under räkenskapsperioden
 • Övriga privatuttag (628) och -placeringar (629) under kalenderåret
  • Du behöver inte fylla i uppgifter om delägarskap om du endast anmäler sådana placeringar eller uttag per delägare som gäller kalenderåret.

Om du lämnar uppgifter som gäller fördelning av skatteårets resultat och bolagsavtalet inte hindrar sammanslutningen att göra detta, lämna endast följande uppgifter om fördelning av räkenskapsperiodens resultat:

 • Delägarens namn
 • Personbeteckning eller FO-nummer
 • Inkomstandelar (609) i enlighet med vad ni avtalat om. Lämna uppgifterna i bråktal.
  ​​Exempel på fördelning av resultatet: Det finns två ansvariga bolagsmän i ett öppet bolag, bådas andelar är 50 %/50 %. I bolagsavtalet sägs att resultatet fördelas i enlighet med vad delägarna separat kommit överens om årligen. Delägare A har arbetat för det öppna bolaget hela året men delägare B endast i nio månader. Delägarna kom överens om att fördela skatteårets resultat i förhållande till hur länge delägarna varit verksamma. I punkt 609 Andelen av sammanslutningens inkomst i bråktal antecknas således 4/7 för delägare A och 3/7 för delägaren B.

Kom ihåg att kryssa för punkt 903 (Uppgifter om delägare och andelar har ändrats) i skattedeklaration 6 A om delägar- eller andelsuppgifterna har ändrats under skatteåret.

Om du lämnar delägarutredningen elektroniskt måste du också svara på frågan ”Har du anmält de nya delägaruppgifterna till PRS:s handelsregister?” i punkt 499.

Observera följande när du fyller i blanketten:

606 Kommanditbolags bolagsman

Fyll i uppgiften endast om du anmäler ändringar i andra delägarskaps- och andelsuppgifter. Du behöver inte lämna uppgiften när du håller på att anmäla penninguttag eller placeringar. Bolagsmännen i kommanditbolag kan vara antingen tysta bolagsmän (= 1) eller ansvariga bolagsmän (= 2). Öppna bolag har endast ansvariga bolagsmän.

607 Den tysta bolagsmannens ränteprocent

Ränteprocenten och dess ändring ska alltid registreras i PRS:s handelsregister. Ändringen träder i kraft i och med att den registreras och då får också Skatteförvaltningen uppgiften.

609 Andel av sammanslutningens inkomst i bråktal

Ange i bråktal andelen som förändrats under skatteåret, t.ex. 1/2 eller 126/1800. Summan av samtliga delägares andelar ska alltid vara 1. Om sammanslutningens inkomst fördelas i euro, kryssa för punkt 915 på blankett 6A och redogör separat hur inkomsten fördelas i euro.

När du ändrar uppgiften om andel ska du också i punkt 615 ange andelens begynnelsedag. Dagen ska infalla under en räkenskapsperiod som gått ut under skatteåret.

610 Andel av sammanslutningens förmögenhet i bråktal

Ange i bråktal andelen som förändrats under skatteåret, t.ex. 1/2 eller 126/1800. Summan av samtliga delägares andelar ska alltid vara 1.

När du ändrar uppgiften om andel ska du också i punkt 615 ange andelens begynnelsedag. Dagen ska infalla under en räkenskapsperiod som gått ut under skatteåret.

611 Blivit delägare i sammanslutningen

Om sammanslutningen under skatteåret får en ny delägare ska uppgiften alltid registreras i handelsregistret som ändring av bolagsavtalet. Ändringen träder i kraft i och med att den registreras och då får också Skatteförvaltningen uppgiften.

612 Utträtt ur sammanslutningen

Om delägarskapet (tyst eller ansvarigt) i sammanslutningen har gått ut under skatteåret eller om delägarskapet har ändrats t.ex. från tyst till ansvarig bolagsman ska uppgiften alltid registreras i handelsregistret som ändring av bolagsavtalet. Ändringen träder i kraft i och med att den registreras och då får också Skatteförvaltningen uppgiften.

613 Den tysta bolagsmannens kapitalplacering

Skatteårets ändringar i tysta bolagsmäns kapitalplaceringar ska alltid registreras i handelsregistret. Ändringen träder i kraft i och med att den registreras och då får också Skatteförvaltningen uppgiften.

615 Andelens begynnelsedag

Ange andelens ändringsdag alltid då någon av andelsuppgifterna (i punkterna 609, 610) ändras, exempelvis då en bolagsman gör en tilläggsplacering i sammanslutningen. Dagen ska infalla under en räkenskapsperiod som gått ut under skatteåret.

Ändringen kan dock inte gälla uppgifter som man har kommit överens om i bolagsavtalet. Ändring av dessa uppgifter förutsätter alltid att de registreras i handelsregistret.

616 Andelens utgångsdag

Ange andelens utgångsdag alltid då någon av andelsuppgifterna (i punkterna 609, 610) ändras. Dagen ska infalla under en räkenskapsperiod som gått ut under skatteåret.

Ändringen kan dock inte gälla uppgifter som man har kommit överens om i bolagsavtalet. Ändring av dessa uppgifter förutsätter alltid att de registreras i handelsregistret.

Observera också när du deklarerar elektroniskt:

Om du under räkenskapsperioden anmäler en ändring av någon av delägaruppgifterna (606, 611, 612, 615 och 616), andelsuppgifterna (609, 610, 613 och 607), uppgiften 499 eller 621, ska du även ange uppgifterna 606 och 499 samt någon av datumuppgifterna (611, 612, 615, 616). 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken