2L Skogsgåvoavdrag 2017,deklarationsanvisning

Med denna blankett kan du yrka på skogsgåvoavdrag.

Du kan ha rätt till skogsgåvoavdrag om du har fått skogen i gåva. Läs om förutsättningarna för avdraget.

Returnera blanketten som bilaga till den förhansifyllda skattedeklaration i retuskuvertet eller skicka blanketten med posten till adressen Skatteförvaltningen, Kod 5019832, 00003 Svarsförsändelse.

Du ska framställa ditt yrkande på skogsgåvoavdrag innan beskattningen slutförs för skatteåret i fråga. Du kan yrka på avdrag i din förhandsifyllda skattedeklaration. Du kan inte yrka på skogsgåvoavdrag retroaktivt för tidigare skatteår.

1 Personuppgifter och skatteår

Ange ditt namn och din personbeteckning.

2 Uppgifter om grunden för skogsgåvoavdraget

Sammanlagda avdragsgrunder för skogar som du fått i gåva 

Om du får skog i gåva kan det på basis av den betalda gåvoskatten uppstå en grund för skogsgåvoavdrag. Läs mer om förutsättningarna för avdraget och om hur man fastställer avdragsgrunden (i anvisningen Skogsgåvoavdraget).

Räkna ihop grunderna för skogsgåvoavdragen för alla dina skogar.

3 Yrkande om skogsgåvoavdrag för skatteåret

3.1 Skogsbrukets sammanlagda kapitalinkomster under skatteåret minskat med företagaravdrag

Du kan få skogsgåvoavdrag endast om dina kapitalinkomster av skogsbruket är tillräckligt höga under skatteåret. Avdragsgrunden är dina kapitalinkomster av skogsbruket efter företagaravdraget.

Om du inte har skogsbrukets kapitalinkomster efter att företagaravdraget har gjorts får du inte göra skogsgåvoavdrag.

Beloppet av kapitalinkomsterna inom skogsbruket efter företagaravdraget framgår av din förhandsifyllda skattedeklaration. Om uppgiften inte har beräknats färdigt för dig ska du först räkna ut ditt skogsbruksresultat (från skattedeklaration 2C) och din andel av skogsbruksresultatet från de övriga skogarna (dvs. en andel som motsvarar din ägarandel av resultatet av varje samägd skog). Om det sammanräknade resultatet är positivt ska du göra ett företagaravdrag om fem procent.

3.2 Skatteårets skogsgåvoavdrag

Ange här skogsgåvoavdragets belopp. Kom ihåg också följande gränser:

  • Avdraget får vara högst 50 % av beloppet i punkt 3.1 (dvs. 50 % av skogsbrukets kapitalinkomster efter företagaravdraget).
  • Avdraget kan inte vara större än beloppet avdragsgrunden i punkt 2.
  • Skatteårets skogsgåvoavdrag ska vara minst 1 500 euro.

4 De minimis-stöd

Det sammanlagda beloppet av de minimis-stöd som beviljats av andra myndigheter än Skatteförvaltningen under skatteåret och två föregående skatteår

Ange endast de stöd för vilka det i stödbeslutet direkt hänvisas till en de minimis-grund. Exempelvis de vanligaste jordbruksstöden eller stöd som beviljats med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk är inte de minimis-baserat stöd.

De minimis-stöd ska anges på blanketten eftersom också skogsgåvoavdraget anses vara ett statligt de minimis-baserat stöd. När avdraget beviljas tillämpas Europeiska kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Det sammanlagda beloppet av dina minimis-baserade stöd får inte överstiga 200 000 euro under skatteåret och de två föregående skatteåren.

Skatteförvaltningen räknar ut för dig beloppet av statligt de minimis-stöd som uppstår av skogsgåvoavdraget enligt de uppgifter du lämnar. Beloppet ser du på ditt beskattningsbeslut.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken