Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

2017 - Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan, anvisningar

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSPSERIE och VSPSVYHT), webblanketten och blankett 7801r. Anvisningen gäller också postbeskrivningen VSPSKUST.

Innehåll:

Allmänt

Nytt i år

Uppgifter om betalaren 

Uppgifter om lön-/prestationstagaren    

Löner 

Arbetsersättningar, bruksavgifter och arvoden 

Kommunernas årsanmälningar

Specialfall 

Internationella situationer 

Allmänt

Arbetsgivaren eller prestationsbetalaren ska lämna in årsanmälan över utbetalda löner, arbetsersättningar och andra prestationer före utgången av januari det år som följer efter året då prestationen utbetalades. Ett hushåll ska lämna in årsanmälan över utbetalda löner endast då lönen till samma mottagare är minst 200 euro under kalenderåret.

Årsanmälan kan lämnas elektroniskt till skatteförvaltningen via Tyvi-tjänsten eller på Skatteförvaltningens webblanketter. Årsanmälan kan också lämnas in på utskrivbara pappersblanketter. Arbetsgivaren ska lämna uppgifterna elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem anställda.  Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Läs mer om lämnande av årsanmälan

Arbetsgivaren bör ha bekantat sig i bestämmelserna om anställning och försäkringar redan vid betalningen av lön eller arbetsersättning. Av den här anvisningen framgår inte om en viss inkomst omfattas av arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier, utan endas hur dessa anmäls om premier har uttagits. Det finns inte exempel på alla alternativa sätt att anmäla löner eller arbetsersättningar.

Så här lämnar du in årsanmälan

Om arbetsgivaren eller prestationsbetalaren lämnar årsanmälan på pappersblankett, ska årsanmälan lämnas in före utgången av januari. Om uppgifterna lämnas in elektroniskt är den sista inlämningsdagen är 5.2.2018.

Korrigering av årsanmälan

Närmare information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna.

Vid korrigeringen av årsanmälningar ersätter en ny anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod
 • Prestationsslag
 • Betalningsår
 • Betalarens beteckning
 • Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer
 • Ersättningens betalningsmånad /cross-trade-tid

Nytt i år

Bilförmån (23) Åldersgrupperna A, B och C för naturaförmånsbilar har ändrats.

Ersättning som ett allmännyttigt samfund betalat (H5)

Anvisningarna för prestationsslag H5 har preciserats.

Anställningsoptioner och aktiepremier (35)

Anvisningarna har preciserats.

Betalaruppgifter

Syftet med betalaruppgifterna är att lämna uppgifter om sådana avdrag eller betalningar som hänför sig till arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift). Som betalaruppgifter anmäls inte det sammanlagda beloppet av utbetalda löner.

Om årsanmälan lämnas på blankett, ange alltid betalarens namn, FO-nummer eller personbeteckning, betalningsår och kontaktperson.

Betalaruppgifterna finns i punkterna 631, 650 och 613 i Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r) och i punkt 614 i Årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (7809r). I postbeskrivningen ingår betalaruppgifterna i posten VSPSVYHT.

Betalaruppgifterna (631, 650, 613 och 614) lämnas endast en gång för kalenderåret.

Om årsanmälan lämnas elektroniskt behöver betalaren inte lämna betalaruppgifter om betalningsår, FO-nummer och kontaktperson om det inte finns uppgifter i punkterna 631, 650, 613 eller 614. Arbetsgivare som betalar löner regelbundet ska ange i punkt 613 uppgiften om löner inte betalats alls under kalenderåret. Då ska arbetsgivaren också uppge FO-nummer eller personbeteckning.

Bland betalaruppgifterna anges följande:

 • betalningsår
 • betalarens FO-nummer eller personbeteckning
 • kontaktperson
 • punkt 631: det sammanlagda beloppet av avdrag från beloppet av sjukförsäkringsavgift (7801r)
 • Punkt 650: Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgiften (7801r)
 • punkt 613: löner har inte betalats under kalenderåret (7801r)
 • punkt 614: det sammanlagda beloppet av källskattepliktiga löner och ersättningar som omfattas av sjukförsäkringsavgift (7809r).

Exempel. Arbetsgivaren har haft tre arbetstagare under årets lopp. Arbetsgivaren har inte uppgiften som hänför sig till sjukförsäkringsavgiften och som ska anmälas i sammandraget. Arbetsgivaren fyller i tre löntagarspecifikationer, där han anmäler de löner som betalts till envar arbetstagare och förskottsinnehållningarna på de utbetalda lönerna. Om årsanmälan lämnas på blankett, ange som betalaruppgifter betalarens namn, FO-nummer eller personbeteckning, betalningsår och kontaktperson.

Prestationsbetalare

Ange betalarens namn, adress och personbeteckning eller FO-nummer. Redovisningsenheten antecknar alltid sitt eget nummer. Årsanmälan ska lämnas med samma FO-nummer som deklarationen av arbetsgivarprestationer (tidigare periodskattedeklaration). Förskottsinnehållningen från aktiebolag, andelslag eller annat samfund ska anges med den huvudsakliga redovisarens FO-nummer (inte med redovisningsenhetens FO-nummer).

Ange även kontaktpersonens namn och telefonnummer för eventuella kontakter.

Så här anges personbeteckningar eller FO-nummer

Ange i årsanmälan betalarens personbeteckning eller FO-nummer i fullständig form. Exempel:

personbeteckning 101010-101A
FO-nummer 0123456-2
Redovisningsenhetens nummer 0123456-2-001.

Det sammanlagda beloppet av avdrag som gjorts betalarvis från beloppet av sjukförsäkringsavgift (631)

Rättelse av sjukförsäkringsavgift p.g.a. dagtraktamente antecknas i punkt 631.

Rättelse av sjukförsäkringsavgiften

Uppge i punkt 631 de avdrag du gjort på eget initiativ från arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som grundar sig på

 • dagpenningsförmån som betalats med stöd av sjukförsäkringslagen
 • dagpenning enligt en lagstadgad olycksfalls- eller trafikförsäkring
 • arbetspension, rehabiliteringspenning eller sjukpension och rehabiliteringstillägg.

Sjukförsäkringsavgiften rättas också då arbetsgivaren betalat semesterlön eller semesterersättning för föräldradagpenningstiden och FPA har betalat ersättning för det.

Ange avdrag från beloppet av sjukförsäkringsavgift under det år då avdraget gjorts.

OBS: Kom ihåg att korrigera rättelser som gäller arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter också på deklarationen av arbetsgivarprestationer (tidigare periodskattedeklarationen). Här får du närmare information om hur du korrigerar uppgifterna: Deklaration av skatter på eget initiativ, punkten Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift att betala.

Sjukförsäkringsavgift som betalats till för stort belopp

Om man av misstag har angett arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till för stort belopp och om rättelsen på skattedeklarationen av arbetsgivarprestationer (f.d. periodskattedeklaration) görs under samma kalender år ska inga anteckningar göras i punkt 631 i årsanmälan.

Om felet uppdagas och rättelsen görs först följande kalenderår ska avdraget antecknas i punkt 631.

Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgiften (650)

Arbetsgivaren antecknar i punkt 650 det sammanlagda beloppet av de löner/lönegarantier som utgör grunden för sjukförsäkringsavgift då en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA, NTM-central eller dödsbo) betalat ut lönen och verkställt förskottsinnehållningen på den. Den egentliga arbetsgivaren lämnar inte löntagarspecifikationer om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare. Den egentliga arbetsgivaren är likväl ansvarig för att sjukförsäkringsavgifterna betalas in. Av den anledningen ska den egentliga arbetsgivaren ange bland betalaruppgifterna det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare. Den ställföreträdande betalaren lämnar löntagarspecifikationer om de utbetalda prestationerna.

Exempel. Ett hushåll antecknar i punkt 650 det stöd för privat vård av barn som FPA har betalt samt det kommuntillägg som kommunen har betalt.

Arbetsgivaren anger i punkt 650 sådana betjäningsavgifter eller ”dricks” som kunderna betalat till vaktmästaren frivilligt och på vilka företaget endast betalat arbetsgivares sjukförsäkringsavgift men inte verkställt förskottsinnehållning. Dessa betjäningsavgifter anges inte i mottagarspecifikationen. Om storleken av sådana betjäningsavgifter har fastställts på förhand, ska företaget verkställa förskottsinnehållningen och betala arbetsgivarprestationer på dem, eftersom avgifterna anses utgöra lön. Företaget anger dessa löner i mottagarprestationen som vanlig lön.

I punkt 650 anges också en sådan lön som överförs till en idrottsutövarfond och på vilken arbetsgivaren betalat sjukförsäkringsavgiften.

Det sammanlagda beloppet av källskattepliktiga löner och ersättningar som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (614)

Om en begränsat skattskyldig löntagare är försäkrad i Finland, ska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för de löner som betalats till honom. Ange i punkt 614 totalbeloppet av löner som betalats till alla i Finland försäkrade begränsat skattskyldiga löntagare (inkl. belopp som ska betraktas som lön av naturaförmånerna). Om det är fråga om löner som inte omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, ange noll i punkt 614.

Löneuppgifterna lämnas med Årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r eller VSRAERIE).

Ytterligare information om försäkringarna av en arbetstagare som kommer från utlandet till Finland finns i anvisningen Sjukförsäkringsavgifter – skattedeklaration av arbetsgivarprestationer och årsanmälan 2017.

Uppgifter om lön-/prestationstagaren

Mottagaruppgifterna om lönen eller prestationen lämnas skilt för varje arbetstagare i sin egen specifikation.

Mottagarens personbeteckning eller FO-nummer (11)

Ange i punkt 11 löntagarens eller prestationstagarens personbeteckning eller FO-nummer. Om prestationstagaren är ett aktiebolag, kommanditbolag eller öppet bolag eller någon annan juridisk person, ange prestationstagarens FO-nummer.

Ange betalarens personbeteckning eller FO-nummer i fullständig form. Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A eller 100209A202B
 • skiljetecknet i personbeteckningarna för personer som är födda på 1900-talet är – (minustecken) och för personer födda på 2000-talet A (ett stort A)
 • FO-nummer 0123456-2

Prestationsslag (10)

Ange prestationsslaget i punkt 10. Med prestationsslag avses den typ av inkomst som man anmäler. Prestationsslag är bl.a. lön och arbetsersättning.

Anteckna på samma gång alla prestationer av samma prestationsslag som under kalenderåret betalats till samma mottagare. Ett undantag till detta är arbetsersättningar eller bruksavgifter som har betalats till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag och förening). Dessa ersättningar specificeras och anges per betalningsmånad. Se avsnittet arbetsersättning eller bruksavgift.

Om prestationer av olika slag har betalats till en och samma mottagare, lämna en egen specifikation för varje prestationsslag, även om mottagaren är densamma.

Ange alltid prestationsslaget. Det är viktigt att prestationsslaget anges rätt och noggrant, eftersom prestationerna beskattas enligt betalarens anmälan. Om prestationsslaget är fel, kan det leda till en felaktig beskattning av inkomsten. Om prestationsslaget fattas i årsanmälan, skickar Skatteförvaltningen till uppgiftslämnaren en utredningsbegäran.

Koder för prestationsslag

P Lön av huvudsyssla

1 Lön av bisyssla

PT Dividend eller överskott som grundar sig på en arbetsinsats (lön)

P3 Lön till kommunal familjedagvårdare

PU Lön som betalas från en idrottsutövarfond

PY Företagarens lön från huvudsyssla (mottagare är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL)

YT Dividend eller överskott som grundar sig på arbetsinsatsen av en FöPL/LFöPL-försäkrad företagare (lön)

1Y Företagarens lön från bisyssla (mottagare är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL)

SA Kompletteringsdagpenning från en sjukkassa

5 Försäkringslön enligt den s.k. sexmånadersregeln

5Y Företagarens lön enligt sexmånadersregeln

Lön och lönegaranti som erlagts av ställföreträdande betalare (L om förskottsuppbörd 9 § 2 mom.)

61 Av ställföreträdande betalare utbetalda löner som omfattas av sexmånadersregeln

Sjöarbetsinkomst

2Y Företagarens sjöarbetsinkomst

Arbetsersättning

HT Dividend eller överskott som grundar sig på en arbetsinsats (ersättning för arbete)

H1 Fondandel från personalfond

H2 Idrottarens arvode

H3 Arvode och kostnadsersättning till familjevårdare och närståendevårdare

H4 Annan skattepliktig prestation som utgör förvärvsinkomst

H5 Ersättning som ett allmännyttigt samfund betalat

H6 Kostnadsersättning till medlare

Pension som betalats av arbetsgivaren

Bruksavgifter, förvärvsinkomst

G1 Kapitalinkomster (bruksavgifter, ränta på lönefordran o.d.)

7K Av en arbetsgivare (med fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som inte är försäkrad i Finland

7L Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som inte är försäkrad i Finland

7M Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som är försäkrad i Finland

7N Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare då arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagaren (avtal om nettolön)

7Q Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som har vistats i Finland högst i 183 dagar under en i skatteavtalet avsedd tidsperiod

Landskod i fråga om prestationsslag 5 / 5Y / 7Q (5)

Då prestationsslaget är 5 ”Försäkringslön enligt den s.k. sexmånadersregeln” eller 5Y ”Företagarens lön enligt sexmånadersregeln”, ange i punkt 5 arbetsstatens landskod. Om det finns flera sådana stater, ange koden för den stat där arbetstagaren under skatteåret arbetat längst. 

Då prestationsslaget är 7Q ”Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som har vistats i Finland högst i 183 dagar under en i skatteavtalet avsedd tidsperiod”, ange i punkt 5 landskoden för det land med vilket Finland har ingått ett sådant skatteavtal enligt vilket Finland inte har rätt att beskatta löneinkomsten. Ange landskoden för skatteavtalsstaten i fråga alltid då du använder prestationsslag 7Q.

Se gällande skatteavtal. Landskoderna finns i postbeskrivningen för arbetsgivarens årsanmälan, bilaga 3.

Ersättningens betalningsmånad eller Cross-trade-tid (12)

Om arbetsersättningen eller bruksavgiften har betalats till ett öppet bolag, ett kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag eller förening) ska prestationerna och förskottsinnehållningarna anmälas månatligen specificerade. Av prestationer som har betalats under respektive månad lämnas in en separat anmälan och i punkt 12 ”Ersättningens betalningsmånad” antecknas ordningsnumret på den månad under vilken prestationen har betalats och förskottsinnehållning verkställts.

En redare som betalar sjöarbetsinkomster anger i punkt 12 cross-trade-tiden i hela månader för beviljande av cross-trade-avdraget.

Löner

Med lön avses varje slag av lön, arvode, förmån och ersättning som fås i arbets- eller tjänsteförhållande, samt mötesarvode, personligt föreläsnings- eller föredragsarvode, arvode för medlemskap i förvaltningsorgan, verkställande direktörs arvode, lön som lyfts av en bolagsman i ett öppet bolag eller ett kommanditbolag samt ersättning för förtroendeuppdrag.

Lön är också prestationer med annat namn, liksom semesterlön, övertidsersättning, ålders-, dyrorts- och fjärrortstillägg, julpenning, bonus samt tantiem. Lön är också bostads-, kost- o.a. naturaförmåner samt skattepliktiga personalförmåner och andra än skattefria kostnadsersättningar. (L om förskottsuppbörd 13 §)

Lön av huvudsyssla (P) och bisyssla (1)

Lön av huvudsyssla och lön av bisyssla anmäls med olika prestationsslag, även om de beskattas på samma sätt. Olika kategorier behövs då Skatteförvaltningen beräknar löntagarens förskottsinnehållningsprocent för huvudsyssla och bisyssla för det påföljande året. Prestationsslag P eller 1 ska anmälas också då löntagaren endast mottagit naturaförmån.

Lön ska anmälas, även om förskottsinnehållning inte hade verkställts på grund av prestationens ringa belopp eller för att det står i arbetstagarens skattekort att han har befriats från förskottsinnehållning. Obs! Om lönen har betalats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare, anmäls den med prestationsslag PY eller Y1.

Frilansskattekort

Arbetstagaren kan ha haft ett frilansskattekort och då kan prestationen utgöra antingen lön (från huvud- eller bisyssla), arbetsersättning eller bruksavgift. Anteckningarna i årsanmälan görs då på basis av vad arbetet varit till sin natur.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för lön för huvudsyssla är P och prestationsslaget för lön för bisyssla är 1.

Punkt 14 (114): Ange beloppet av penninglön eller annan prestation till bruttobeloppet.

Med bruttolön avses det totala lönebeloppet från vilket förskottsinnehållning (punkt 15) eller sådant kostnadsavdrag som gjorts före förskottsinnehållningen (punkt 17) inte dragits av.

I bruttolön inräknas även till arbetstagaren betalda kostnader för arbetsresor som har betalts till arbetstagaren till den del som de har betalts till större belopp än vad som anges i Skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Om de tid- och kilometergränser som anges i beslutet inte uppfylls, utgör ersättningarna lön i sin helhet och de antecknas endast i punkt 14.

Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2017.

I den penninglön som antecknas i punkt 14 ingår inte

 • naturaförmånernas värde i pengar (punkterna 20, 30 och 40)
 • anställningsoptioner och aktiepremier (punkt 35)
 • kostnadsersättningar (punkterna 50–57).

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut från arbetstagaren.

Punkt 17 (117): Ange avdraget som har gjorts från lönen innan förskottsinnehållningen verkställs.

Dividend eller överskott som grundar sig på en arbetsprestation (lön) PT

Bolaget som delat ut arbetsinsatsdividend eller andelslag som delat ut överskott ska lämna in årsanmälan om dividenden eller överskottet och den förskottsinnehållning som verkställts på den. Årsanmälan lämnas in för det år under vilket arbetsinsatsdividenden eller överskottet har betalats eller har kunnat lyftas. Som mottagare av arbetsinsatsdividenden eller -överskottet (namn och personbeteckning) anges den vars arbetsinsats utgjort grunden för utdelningen av dividenden eller överskottet.

Om dividender och överskott som grundar sig på en arbetsinsats lämnas endast arbetsgivarens årsanmälan 7801r. Detsamma gäller även situationer där den faktiska dividendtagaren är ett holdingbolag som den skattskyldige äger. Då holdingbolaget utdelar dividenden vidare till delägaren, ska holdingbolaget ange dessa dividender i årsanmälan om dividender, 7812r.

Dividender beskattas som lön eller arbetsersättning när grunden för utdelningen är den arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. Dividenden beskattas som inkomst för den vars arbetsinsats dividenden gäller. Arbetsinsatsdividenden är skattepliktig inkomst till hela beloppet. Bestämmelserna tillämpas på dividender som betalas av andra än av offentligt noterade bolag.

Enligt 13 a § i lagen om förskottsuppbörd betraktas en arbetsinsatsdividend som ska beskattas som förvärvsinkomst antingen som lön eller som ersättning för arbete. Med prestationsslag PT anges den arbetsinsatsdividend som ska betraktas som lön enligt 13 § i lagen om förskottsuppbörd. Förskottsinnehållning måste verkställas och arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas på arbetsinsatsdividenden. Pensionsförsäkringspremier och arbetslöshetsförsäkringspremier behöver inte tas ut på en arbetsinsatsdividend. Om premierna emellertid har tagits ut, ska dessa anges i årsanmälan i punkt 16 (116).

Punkt 15 (115) lämnas tom om någon förskottsinnehållning inte verkställts på arbetsinsatsdividenden eftersom mottagaren har varit någon annan än den hos vilken arbetsinsatsdividenden anses utgöra inkomst.

Samma bestämmelser och anvisningar som gäller arbetsinsatsdividender tillämpas också på överskott som grundar sig på en arbetsinsats.

OBS! Om arbetsinsatsdividenden eller överskottet utgör lön hos en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare, anges den med prestationsslag YT.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för en dividend eller ett överskott som grundar sig på en arbetsprestation är PT.
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av dividenden eller överskottet som grundar sig på en arbetsinsats.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Lön till FöPL- LFöPL- försäkrad företagare (PY, 1Y)

Företagarens lön anmäls med egna prestationsslag. Med hjälp av dessa uppgifter kan Skatteförvaltningen räkna ut den försäkrades sjukförsäkringspremie till rätt belopp. Vid beräkningen av sjukförsäkringsavgift för företagare ersätter Skatteförvaltningen PY- och 1Y-löneinkomsterna med försäkringsbolagets uppgifter om FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomst till den del FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten ska ersätta arbetsinkomsterna. Om man använder fel prestationsslag i årsanmälan för företagarens löner, påförs sjukförsäkringsavgiften två gånger:  både utifrån löneuppgifterna i årsanmälan och utifrån FöPL- och LFöPL-arbetsinkomsterna.

Exempel. Från år 2011 är löntagare som typiskt är försäkrade enligt FöPL bolagsmän i öppet bolag, ansvariga bolagsmän i kommanditbolag och delägare som verkar i ledande ställning i aktiebolag och som ensamt äger över 30 procent eller tillsammans med sina familjemedlemmar över 50 procent av aktiebolagets aktier. Löntagare som beskattas enligt LFöPL kan vara t.ex. sådana barn till den egentliga jordbrukaren som arbetar och bor på lägenheten som föräldrarna äger och delägare i ett dödsbo som bedriver jordbruk och till vilken dödsboet betalar lön. Lönen till arbetstagarna betalas av det företag för vars verksamhet arbetstagaren är FöPL- eller LFöPL-försäkrad.

Exempel. En FöPL-försäkrad företagare kan i sin företagarroll få inkomst som betraktas som lön enligt 13 § i L om förskottsuppbörd (t.ex. personliga föreläsnings- eller föredragsarvoden) också från sådana uppdragsgivare till vilka han inte har ett arbets- eller tjänsteförhållande. Om prestationstagaren anger att han är en FöPL-försäkrad för sin verksamhet, ska också sådana löneinkomster anmälas med prestationsslag PY eller 1Y.
Det är också möjligt att löntagaren inte under hela skatteåret varit FöPL- eller LFöPL-försäkrad för sin verksamhet. Med prestationsslag PY och Y1 anmäls endast den lön som betalats för den tid då löntagaren har varit försäkrad enligt FöPL eller LFöPL. Om löntagaren också fått lön för någon annan tidsfrist, anmäls denna lön med prestationsslag P (lön av huvudsyssla) eller 1 (lön av bisyssla).

Exempel. Aktiebolagets verkställande direktör i huvudsyssla har ägt 20 % av bolagets aktier sedan början av år 2017. De återstående aktierna har ägts av ett börsnoterat investeringsbolag. Verkställande direktören har genom köpet 1.4.2017 anskaffat investeringsbolagets andel av bolaget. Därefter äger han hela aktiestocken ensam. Verkställande direktören har varit FöPL-försäkrad för bolagets verksamhet från och med 1.4.2017.

→ Lön som betalats för tiden 1.1.2017–31.3.2017 anmäls med prestationsslag P

→ Lön som betalats för tiden 1.4.2017–31.12.2017 anmäls med prestationsslag PY.

Arbetsinkomsten enligt FöPL ersätter verkställande direktörens löneinkomst såsom grund för sjukförsäkringspremien endast för den tid då han har varit försäkrad enligt FöPL för aktiebolagets verksamhet

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Ange med prestationsslag PY företagarens lön av huvudsyssla (lön för ett uppdrag för vilket mottagaren är FöPL- eller LFöPL-försäkrad) och med prestationsslag 1Y Företagarens lön av bisyssla

Punkt 14 (114): Ange beloppet av penninglön eller annan prestation till bruttobeloppet.

Med bruttolön avses det totala lönebeloppet från vilket förskottsinnehållning (punkt 15) eller sådant kostnadsavdrag som gjorts före förskottsinnehållningen (punkt 17) inte dragits av.

I den penninglön som antecknas i punkt 14 ingår inte

 • naturaförmånernas värde i pengar (punkterna 20, 30 och 40)
 • anställningsoptioner och aktiepremier (punkt 35)
 • kostnadsersättningar (punkterna 50–57).

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Punkt 17 (117): Ange avdraget som har gjorts från lönen innan förskottsinnehållningen verkställs.

Dividend eller överskott som grundar sig på arbetsinsatsen av en FöPL/LFöPL-försäkrad företagare (lön) (YT)

Arbetsinsatsdividenden eller -överskottet hos en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare anges med prestationsslag YT. Närmare information om prestationen och anmälan av den finns vid prestationsslaget PT.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Arbetsinsatsdividenden eller -överskottet hos en företagare (lön från ett uppdrag där mottagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL) anges med prestationsslag YT.
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av dividenden eller överskottet som grundar sig på en arbetsinsats.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Lön till idrottsman (P)

Lön som betalats till idrottareanmäls med prestationsslag P eller 1. Detta prestationsslag används endast för sådan lön som betalas direkt till idrottaren.

Den del av lönen som överförts till en idrottarfond och på vilken arbetsgivaren betalat sjukförsäkringsavgiften anges bland betalaruppgifterna i punkt 650 ”Arbetsgivaren anmäler det sammanlagda beloppet av löner som betalats av en ställföreträdande betalare (t.ex. FPA) och på vilka arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgiften”. I punkt 650 anges således inte t.ex. prestationer som betalats till personer som är under 16 år. I denna punkt anges inte heller arbetsprestationer.

Om prestationen betalas från en idrottsutövarfond, se punkt ”Prestation som betalats från en idrottsutövarfond”.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Lön till idrottsman i arbetsavtalsförhållande anges med prestationsslag P eller 1.

Punkt 14 (114): Anteckna i punkt 14 bruttobeloppet av penninglön eller annan prestation. Med bruttolön avses det totala lönebeloppet från vilket förskottsinnehållning (punkt 15) eller sådant kostnadsavdrag som gjorts före förskottsinnehållningen (punkt 17) inte dragits av. I den penninglön som antecknas i punkt 14 ingår inte

 • naturaförmånernas värde i pengar (punkterna 20, 30 och 40)
 • anställningsoptioner och aktiepremier (punkt 35)
 • kostnadsersättningar (punkterna 50–57).

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensionsförsäkringspremier som tagits ut från arbetstagaren, också det belopp som tagits ut på den del av lönen som överförts till en idrottsutövarfond. Punkt 17 (117): Ange avdraget som har gjorts från lönen innan förskottsinnehållningen verkställs.

Betalaruppgifter, punkt 650: Ange den idrottarlön som överförts till idrottsutövarfond och på vilken arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalats.

Prestationer som betalats av en ställföreträdande betalare och lönesubventioner (6, 61)

Såsom ställföreträdande betalare verkar i allmänhet utsökningsmyndigheter, kommuner, städer, FPA, NTM-centraler och konkursbon. Ställföreträdande betalare ska använda sitt eget FO-nummer för att lämna in en specifikation till årsanmälan om de utbetalda lönerna och verkställda förskottsinnehållningarna.

Den egentliga arbetsgivaren lämnar inte löntagarspecifikationer om de löner som betalats av en ställföreträdande betalare. Den egentliga arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för de löner som ställföreträdande betalare har betalat, även då lönerna har betalats såsom lönegaranti. Den egentliga arbetsgivaren ska därför bland betalaruppgifterna i punkt 650 ange de löner som den ställföreträdande betalaren har betalat.

Ställföreträdande betalarens anteckningar i årsanmälan

Punkt 10 (110) Prestationsslaget för lön som har betalats med stöd av lagen om lönegaranti är 6. Prestationsslaget används av både arbetskraftsmyndigheten och konkursbo då lönegaranti betalas. Prestationsslaget för löner som omfattas av den s.k. sexmånadersregeln och som ställföreträdande betalare utbetalar är 61. Fpa och kommunen anger med prestationsslag 6 sådant stöd för privat vård, som har betalts direkt till en vårdare i arbetsavtalsförhållande som ett hushåll har anställt.

Punkt 14 (114): Ställföreträdande betalare anmäler den utbetalda lönen i punkt 14.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut från arbetstagaren.

Konkursbo

Då ett konkursbo betalar löner för konkurstiden, anmäler konkursboet dem såsom löner med prestationsslag P eller 1. Konkursboet ska också betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift för dessa löner.
Konkursboet anmäler med prestationsslag 6 de fordringar som uppkommit före konkursen och som konkursboet betalar såsom lönegaranti. Se anvisningen ovan.

Läs mer i anvisningen Betalnings- och deklarationsförfarandet för arbetsgivarprestationer vid konkurs.

Den egentliga arbetsgivarens anmälan

Den egentliga arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift också för de löner som ställföreträdande betalare har betalat såsom lönegaranti. Den egentliga arbetsgivaren antecknar bland betalaruppgifterna i punkt 650 det lönebelopp för vilket sjukförsäkringsavgiften har betalats.

Sjöarbetsinkomst (2, 2Y)

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Prestationsslag för sjöarbetsinkomst är 2. Sjöarbetsinkomsterna har eget prestationsslag, eftersom avdrag som görs från dem avviker från avdrag från vanliga löneinkomster. Prestationsslaget för sjöarbetsinkomst som har betalts till FöPL- eller LFöPL-försäkrade är 2Y.

Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av penninglön eller annan prestation. Med bruttolön avses det totala lönebelopp från vilket förskottsinnehållning inte dragits av (punkt 15).

I penninglön som antecknas i punkt 14 inräknas inte

 • naturaförmånernas värde i pengar (punkterna 20, 30 och 40)
 • anställningsoptioner och aktiepremier (punkt 35)
 • kostnadsersättningar (punkterna 50–57).

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av sjömanspensions-, pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut av arbetstagaren.
Punkt 12 (112): En redare som betalar sjöarbetsinkomster anmäler cross-trade-tiden i hela månader för beviljande av cross-trade-avdraget.

Avdrag före förskottsinnehållningen (17)

Arbetsgivaren kan före förskottsinnehållningens verkställande dra av de direkta kostnaderna för arbetets utförande som löntagaren betalt själv (NärSkL 15 § 2 mom.). Sådana kostnader är bl.a. kostnader för användning av motorsåg och andra verktygskostnader som löntagaren har betalat. Sådana kostnader är också utgifter för arbetsresor, förutsatt att arbetsgivaren inte betalat skattefria kostnadsersättningar vid sidan om lönen.

Punkt 17 (117): Ange avdrag som har gjorts från lönen innan förskottsinnehållningen verkställs. Avdragen ingår i lönen som ska antecknas i punkt 14.

Exempel: Arbetstagaren har själv betalt kostnaderna om 4 500 euro för användningen av en motorsåg. Hela årets lön som har betalats till arbetstagaren är 20 000 euro, av vilket belopp sågarbetets andel är 14 000 euro. Arbetstagaren har vid förskottsuppbörden yrkat avdrag om 40 % av brukskostnaderna för sågarbetets andel av den utbetalda lönen, dvs. 5 600 euro (F om förskottsuppbörd 18 § 1 mom. 2 punkten). Förskottsinnehållningen har verkställts på 14 400 euro enligt 15 § i L om förskottsuppbörd (20 000 - 5 600).

I punkt 14 antecknas 20 000 euro och i punkt 17 antecknas 5 600 euro. Arbetstagaren ska i sin förhandsifyllda skattedeklaration yrka motorsågsavdrag och ge en utredning av det lönebelopp som betalats för sågarbetet. I den slutliga beskattningen beräknas avdraget på basis av den andel av lönen som betalats för sågarbetet (14 000 euro).

Om arbetsgivaren har betalat kostnaderna för användningen av motorsåg, se punkt Skattepliktiga kostnadsersättningar (57).

Exempel: Man har lovat betala en spelman 200 euro för en spelning. Resandet och färdkostnaderna påverkar inte bruttobeloppet. Man betalar således inte någon ersättning för färdkostnaderna.

Arbetsgivaren kan räkna ut beloppet på vilken man verkställer förskottsinnehållningen så att man drar av enligt arbetstagarens utredning samma belopp som får ersättas skattefritt. T.ex. om färdkostnaderna är 51 km x 41 cent/km, dvs. 20,91 cent och belopp som motsvarar partiellt dagtraktamente 19 euro, varmed det förskottsinnehållningspliktiga beloppet är 160,09 euro. På detta belopp betalas också arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

I punkt 14 antecknas 200 euro och i punkt 17 antecknas 39,91 euro. Inga anteckningar för skattefria resekostnadsersättningar i punkterna 50–56.

Arbetstagaren ska yrka på avdrag i sin egen skattedeklaration. Avdraget är i allmänhet lägre än i samband med förskottsinnehållningen.

Naturaförmåner (20–49)

Förskottsinnehållningen får dras av endast från penninglön. Någon förskottsinnehållning kan således inte verkställas på enbart naturaförmåner.

Uppge naturaförmånerna till det belopp som de har beaktats vid verkställandet av förskottsinnehållningen. Anmäl naturaförmånerna även om arbetstagaren har betalat ersättning för naturaförmånen till arbetsgivaren till ett belopp som motsvarar eller överstiger naturaförmånens penningvärde, varvid det inte har återstår något att lägga till lönesumman. Skatteförvaltningen fastställer årligen naturaförmånernas penningvärden. Naturaförmånsbeslutet finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Bilförmån (20–25)

Punkt 20 (120): Anteckna skillnaden mellan bilens beskattningsvärde och det belopp som debiterats hos arbetstagaren. Om arbetsgivaren debiterar arbetstagaren för bilförmånen minst ett belopp som motsvarar förmånens beskattningsvärde, ska punkt 20 inte fyllas i. Punkten ska fyllas i även då arbetstagaren endast har bilförmån men inte någon penninglön. Beloppet som uppges i punkt 20 läggs inte till beloppet i punkt 14 ”Penninglönens/prestationens belopp”.

Punkt 21 (121): Ange den ersättning som debiterats arbetstagaren för bilförmånen. Punkten ska fyllas i även om arbetsgivaren för bilförmånen debiterade en ersättning som är lika stor som eller större än bilförmånens penningvärde.

Exempel: Arbetstagarens penninglön är 40 000 euro. Beskattningsvärdet av arbetstagarens bilförmån uppgår till 4 000 euro. Arbetsgivaren tar ut 3 000 euro för förmånen på arbetstagarens nettolön. I punkt 21 antecknas 3 000 euro och i punkt 20 det belopp som ska läggas till lönen vid beskattningen, dvs. 1 000 euro. I punkt 14 antecknas penninglönens belopp, dvs. 40 000 euro.

Fyll i punkt 22 (122) om arbetsgivaren beräknar bilförmånens penningvärde med hjälp av värdet per kilometer i stället för värdet per månad. I punkten antecknas antalet kilometer i privatkörningar enligt körjournalen.

Punkt 23: (123) Ange naturaförmånsbilens åldersgrupp. Åldersgrupperna är:

 • A = bilar som tagits i bruk 2017, 2016 och 2015
 • B = bilar som tagits i bruk 2014, 2013 och 2012
 • C = bilar som tagits i bruk 2011 eller tidigare
 • U = bilförmån som erhållits utomlands

Välj punkt 24 (124) eller punkt 25 (125), beroende på vilken typ av bilförmån arbetstagaren har.

Punkt 24 (124): Kryssmarkera rutan om arbetstagaren har en fri bilförmån. Då betalar arbetsgivaren alla kostnader för bilen, även om de hänför sig till privatkörningarna.

Punkt 25 (125): Kryssmarkera rutan om arbetstagaren har förmånen att använda bil. Då betalar arbetstagaren åtminstone alla bränslekostnader, både för privata och arbetsrelaterade körslor, och kostnaderna betalas till någon annan än arbetsgivaren.

Obs! Om bilförmånen ändras mitt under året ska arbetsgivaren ange i årsanmälan åldersgruppen för den senaste bilförmånen samt uppgiften om det är fråga om en fri bilförmån eller förmånen att använda bil. Antalet kilometer och alla eurobelopp räknas ihop för hela året. I sådana fall lämnar man alltså en enda årsanmälan.

Ränteförmån av bostadslån (30)

Arbetstagaren får en ränteförmån om arbetsgivaren beviljat arbetstagaren ett lån på vilket han tar ut en årlig ränta som är lägre än referensräntan då räntan på lånet är bunden till en referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan, betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst om den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders euriborränta den för

Arbetstagaren får en ränteförmån om arbetsgivaren beviljat arbetstagaren ett lån på vilket han tar ut en årlig ränta som är lägre än referensräntan då räntan på lånet är bunden till en referensränta som allmänt tillämpas på marknaden. Om räntan på lånet inte är bunden till referensräntan, betraktas ränteförmånen som skattepliktig förvärvsinkomst om den årliga räntan på lånet är lägre än 12 månaders euriborränta den första dagen av året.

Punkt 30 (130): Uppge ränteförmånen av ett bostadslån som beviljats med stöd av ett arbetsförhållande. Ränteförmånen av bostadslån läggs varken till beloppet i punkt 40 eller till punkt 14. Ränteförmånen av bostadslån behandlas separat därför att arbetstagaren har rätt att i sin beskattning dra av förmånens värde såsom en avdragspost som likställs med ränta på bostadslån.

Uppge andra ränteförmåner än förmåner från bostadslån i punkt 40 ”Övriga naturaförmåner”.

Övriga naturaförmåner (40–46)

Anteckna i punkterna 40-46 de förmåner som erhållits från arbetsgivaren i annan form än pengar, bl.a. bostads-, telefon- och kostförmån. Andra förmåner är t.ex. garage- och båtförmån, sådana premier för liv- och pensionsförsäkringar som ska betraktas som lön, förmån från icke-individualiserade presentkort, naturaförmåner som person erhållit vid tjänstgöring till sjöss och förmåner från en personalemission.

Punkt 40 (140): Anteckna skillnaden mellan naturaförmånernas beskattningsvärden och ersättningen som debiterats arbetstagaren i punkten ”Övriga beskattningsbara naturaförmåner sammanlagt”. Om något beskattningsvärde inte fastställts separat i Skattestyrelsens beslut, är naturaförmånens värde detsamma som dess gängse värde. Fyll i denna punkt även om arbetstagaren inte erhållit någon penninglön eller om penninglönen inte räcker till för att förskottsinnehållning ska kunna verkställas till fullt belopp.

Punkt 41 (141): Anteckna i punkt ”Ersättning som arbetsgivaren uttagit” det belopp som arbetsgivaren tagit ut hos arbetstagaren på andra naturaförmåner än bilförmån.

Punkterna 42-45 (142-145): Kryssa för de naturaförmåner som arbetstagaren erhållit.

Punkt 46 (146): Kryssmarkera rutan om den ersättning som debiterats hos arbetstagaren på kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet i Skattestyrelsens naturaförmånsbeslut. Det uttagna beloppet uppges då inte alls i punkt 41.

Exempel: Kryssa för punkt 46 om lunchsedlar har sålts till arbetstagaren mot priset på sedlarnas beskattningsvärde eller om kostförmånens värde dras av från personens nettolön vid en avtalsmåltidssituation.

Förmån av personalbiljett (40, 48–49)

En personlig kollektivtrafikbiljett på högst 300 euro som arbetsgivaren gett till arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen utgör skattefri inkomst. Dessutom utgör resebiljetten skattefri inkomst till den del förmånen överstiger 750 euro, dock inte högre än till 3 400 euro. (ISkL 64.2 §). Personalbiljetter ska alltid anges i årsanmälan, även om det inte uppkommer någon beskattningsbar förmån eller något avdragbart belopp.

Om löntagaren köper själv biljetten och arbetsgivaren betalar biljettpriset eller en del av det till arbetstagaren, anses hela den ersättning som arbetsgivaren har betalat utgöra lön hos arbetstagaren. Då antecknas det biljettpris som har betalts till arbetstagaren endast i punkt 14.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 40 (140): Anteckna den andel av personalbiljettens pris som anses utgöra lön i punkt ”Övriga beskattningsbara naturaförmåner”.

Punkt 48 (148): Anteckna i denna punkt det belopp som får dras av i löntagarens beskattning. I denna punkt anges det belopp som ska beskattas som lön (punkt 40) och samt beloppet av ersättning som tagits ut på arbetstagarens nettolön.

Punkt 49 (149): Ange i denna punkt det skattefria beloppet av en förmån från en personalbiljett.

Exempel. Arbetsgivare har gett arbetstagaren en personalbiljett som är värd 800 euro. Arbetsgivaren tar inte ut någon ersättning hos arbetstagaren för biljettpriset. Eftersom en personalbiljett är skattepliktig till den del förmånens värde överskrider 300 euro och understiger 750 euro, uppstår en skattepliktig naturaförmån värd 450 euro. Arbetstagarens skattefria förmån uppgår till 350 euro.

I punkt 40 antecknas 450 euro som värdet på den skattepliktiga naturaförmånen.
I punkt 48 anges 450 euro som det belopp som ska betraktas som lön.
I punkt 49 antecknas 350 euro som den skattefria förmånens värde.

Exempel. Arbetsgivare har gett arbetstagaren en personalbiljett som är värd 5 000 euro. Arbetsgivaren tar inte ut någon ersättning hos arbetstagaren för biljettpriset. Den skattepliktiga naturaförmånen och lönen uppgår till 2 050 euro. Arbetstagarens skattefria förmån uppgår till 2 950 euro.

I punkt 40 antecknas 2 050 euro som värdet på den skattepliktiga naturaförmånen.
I punkt 48 anges 2 050 euro som det belopp som ska betraktas som lön.
I punkt 49 antecknas 2 950 euro som den skattefria förmånens värde.

Exempel. Arbetsgivare har gett arbetstagaren en personalbiljett som är värd 1 000 euro. Arbetsgivaren tar ut 200 euro från arbetstagarens nettolön. Den skattepliktiga naturaförmånen och lönen uppgår till 250 euro. Arbetstagarens skattefria förmån uppgår till 550 euro.

I punkt 40 antecknas 250 euro som värdet på den skattepliktiga naturaförmånen.
I punkt 48 anges som lön 250 euro samt det belopp på 200 euro som tagits ut hos arbetstagaren, dvs. sammanlagt 450 euro.
I punkt 49 antecknas 550 euro som den skattefria förmånens värde.

Exempel. Arbetsgivare har gett arbetstagaren en personalbiljett som är värd 1 000 euro. Arbetsgivaren tar ut 500 euro från arbetstagarens nettolön. Den skattepliktiga naturaförmånens värde är 450 euro. Eftersom den ersättning som arbetstagaren krävt för förmånen överstiger beskattningsvärdet, uppstår inte någon skattepliktig naturaförmån. Arbetstagarens skattefria förmån uppgår till 500 euro.

I punkt 48 antecknas beloppet om 500 euro som tagits ut från arbetstagaren.
I punkt 49 antecknas 500 euro.

Exempel. Arbetsgivare har gett arbetstagaren en personalbiljett som är värd 300 euro. Någon naturaförmån uppstår inte.

I punkt 49 antecknas 300 euro som den skattefria förmånens värde.

Anställningsoptioner och aktiepremier (35)

Anställningsoptioner och aktiepremier (66 § 3 mom. i inkomstskattelagen) anges i punkt 35. Prestationerna omfattas inte av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och de hör inte till grunden för dagpenningspremie. Dessa prestationer ingår inte i de prestationer som ska anges i punkt 14 (114) eller i punkt 36 (136).

Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av anställningsoptioner har uppdaterats. Se exemplen (41–45) i punkt 8.2 i anvisningen om hur man anger anställningsoptioner och aktiepremier i årsanmälan.

Från och med år 2017 ska man i årsanmälan alltid ange beloppet av optionsförmånen för utlandstjänstgöring. Förmånen ska således anges i årsanmälan även till den del arbetsgivaren i förskottsuppbörden har tillämpat skattefrihet enligt sexmånadersregeln på förmånen. Löntagaren anger förmånens skattefria andel i sin egen skattedeklaration. Se avsnitt 8.2, exempel 45 i Beskattning av anställningsoptioner.

Anställningsoptioner

Skattepliktig förvärvsinkomst är också en på ett arbetsförhållande baserad rätt att på grundval av ett konverteringslån, ett optionslån, en optionsrätt eller någon annan med dessa jämförbar överenskommelse eller förbindelse erhålla eller förvärva aktier eller andelar i ett samfund till ett pris som är lägre än det gängse priset. Förmånens värde är det gängse värdet på aktien eller andelen vid den tidpunkt då anställningsoptionen används. Förmånens värde minskas med det pris som arbetstagaren betalar sammanlagt för aktien eller andelen och anställningsoptionen. Förmånen anses utgöra inkomst för det år under vilket anställningsoptionen används.

Aktiepremier

Även aktiepremierna anges på samma sätt som anställningsoptionerna. För penningprestationer i anslutning till aktiepremiearrangemang betalas i vissa fall inte dagpenningspremie eller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (se närmare anvisningen Beskattning av anställningsoptioner, avsnitt 5.1.3).

Punkt 35 (135): Uppge det belopp av anställningsoptioner och aktiepremier som betraktas som lön separat från de övriga naturaförmånerna. Om en del av prestationen har betalats ut i pengar, ange den delen som betalats i pengar endast i punkt 14 (114) ”löne-/prestationsbeloppet” och i punkt 36 (136) ”Löneposter som inte ingår i grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie”. I punkt 35 antecknas inte den andel som betalats i pengar. 

S.k. syntetiska optioner som betalas i form av pengar till hela beloppet antecknas endast i punkt 14 (114) ”Penninglönens/Prestationens belopp”. Med syntetiska optioner avses sådana vid aktiekursutvecklingen bundna bonuslöner som betalas i pengar till företagets ledning och anställda. Dessa belopp anges dessutom i punkt 36 (136), eftersom dessa belopp inte används som grund för uträkningen av dagpenningspremien.

Löneposter som inte ingår i grunden för sjukförsäkringens dagpenningspremie (36)

Sjukförsäkringens dagpenningspremie påförs på basis av den skattepliktiga löneinkomsten och arbetsinkomsten I den skattepliktiga inkomsten i punkt 14 kan emellertid ingå några sådana poster som inte hör till grunden för dagpenningspremie enligt 11 kapitlet 2 § 4 momentet i sjukförsäkringslagen. På dessa inkomster betalas inte heller arbetsgivares sjukförsäkringsavgift. För att skatteförvaltningen ska kunna fastställa dagpenningspremien till rätt belopp i beskattningen ska lönebetalaren uppge dessa poster i punkt 36. I denna punkt anges dock inte ränteförmån som avses i 2 § 4 mom. 2 punkten i sjukförsäkringslagen eller i punkterna 4 och 5 avsedda anställningsoptioner och aktiepremier som ges i form av aktier. Dessa prestationer har en egen punkt i årsanmälan.

Prestationer som uppges i punkt 36 (136) med prestationsslag: P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M och 7N är följande:

 • Personalförmån från arbetsgivaren. Personalförmåner är i allmänhet kollektiva förmåner som ges i annan form än pengar. Värdet på dessa förmåner har inte fastställts i Skatteförvaltningens naturaförmånsbeslut.
 • Rätten att på basis av ett arbetsförhållande teckna aktier eller andelar i bolaget till ett pris som är lägre än det gängse värdet, förutsatt att förmånen kan utnyttjas av en majoritet av de anställda.
 • förmån av s.k. syntetiska optioner
 • lön för väntetid som avses i 2 kap. 14 § 1 mom. i arbetsavtalslagen
 • ersättningar eller skadestånd som betalas med anledning av att ett arbets- eller tjänsteavtal upphävs
 • ange i denna punkt endast skattepliktiga prestationer, inte t.ex. sådana skattefria ersättningar som betalas med stöd av samarbetslagen eller jämställdhetslagen
 • sådana föreläsnings- och föredragsarvoden, mötesarvoden och arvoden för medlemskap i förvaltningsorgan som inte grundar sig på ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande, förutsatt att arbetsgivarens pensionspremie inte har behövt betalas enligt de arbetspensionslagar som tillämpas på mottagaren. Arvodet ska anges i denna punkt även då arbetsgivarens pensionspremie har betalats på basis av en frivillig försäkring.
 • i personalfondslagen avsedda personalfondsavsättningar eller deras tilläggsdelar som har överförts till personalfonden eller fondandel som lyfts ur fonden
 • i personalfondslagen avsedda kontanta vinstpremier då kontantbeloppet har beräknats på grundval av verksamhetens effektivitet i företaget eller i enlighet med ett resultatpremiesystem
 • Vinstutdelning eller kontant vinstpremie som på bolagsstämmans beslut betalas till hela personalen

I punkt 36 anges inte

 • Anställningsoptioner och aktiepremier som getts i form av aktier; dessa anges i punkt 35
 • ränteförmån från bostadslån; den uppges i punkt 30

Prestationer i punkt 36 som betalats till personer som är under 16 år eller som har fyllt 68 år

Dagpenningspremie fastställs inte på löner, arbetsersättningar eller andra prestationer som ingår i grunden för dagpenningspremie om prestationstagaren är under 16 år eller har fyllt 68 år. Den försäkrades skyldighet att betala sjukförsäkringens dagpenningspremie börjar i början av den månad då personen fyller 16 år och fortsätter till slutet av den kalendermånad då den försäkrade fyller 68 år (18 kap. 5 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen). Om prestationen utgör lön, är den inte heller inkomst som omfattas av arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

I punkt 36 (136) lämnas också uppgifter om prestationsslag P, PY, PT, YT, 1, 1Y, P3, 2, 2Y, 5, 5Y, 6, 7M och 7N då prestationerna har betalats före den månad som följer efter den månad då personen fyllt 16 eller efter den månad då personen fyllde 68. I punkt 36 anges således även den lön som betalats t.ex. en arbetstagare som är 15 år eller yngre, eller 69 år eller äldre.

I punkt 36 (136) lämnas också uppgifter om prestationsslag H, HT, H2, H3, H4, H5, H6 och 7Q då prestationerna har betalats före den månad som följer efter den månad då personen fyllt 16 eller efter den månad då personen fyllde 68. Med dessa prestationsslag kan uppgifter dock inte lämnas alls om personen är 17-67 år.

Exempel: Om t.ex. den försäkrade fyller 16 år 8.6.2017, ska arbetsgivarens socialskyddsavgift betalas på lönen fr.o.m. 1.7.2017 och inkomsten omfattas då också av dagpenningspremien. I punkt 36 anges prestationer som betalats före 1.7.2017.

Exempel: Arbetstagaren fyller 68 år 1.9.2017. Han får hela året normal lön till ett belopp av 2 000 euro per månad. Dessutom får hela personalen motionssedlar till ett belopp av 800 euro. Den skattepliktiga personalförmånen till personen är då 400 euro och detta belopp antecknas i punkt 36.

I årsanmälan antecknas
I punkt 10 prestationsslag P
I punkt 14 lönesumman för hela året 24 400 euro
I punkt 36 lönesumman efter den månad personen fyllt 68 år (6 000 euro) och personalförmånen (400 euro), sammanlagt 6 400 euro.

Skattefria kostnadsersättningar (50–56)

I denna punkt behandlas kostnadsersättningar som betalats till löntagare. Skattefria ersättningar får också betalas till personer som inte är i anställningsförhållande, förutsatt att personen i fråga ha en bisyssla för vilken han eller hon får lön.

Om kostnadsersättningar i samband med arbetsersättningar, bruksavgifter och resekostnadsersättningar som betalats av allmännyttiga samfund (prestationsslag H5) behandlas i avsnittet: Arbetsersättningar, bruksavgifter och arvoden.

Till löntagaren betalda ersättningar för kostnader för arbetsresor utgör skattefri inkomst i beskattningen endast till den del som ersättningarna har betalats enligt Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Gällande beslut finns på adressen: skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Skatteförvaltningens beslut.

Ersättningar för färdkostnader som betalats på basis av en transportörs verifikation (t.ex. tågbiljett) till löntagaren är skattefria och de anges inte i årsanmälan.
Om ersättningarna för resekostnader har betalats utan att tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut uppfylls, är ersättningarna inte till någon del skattefria. Ersättningarna likställs då med lön och de ska uppges som lön i punkt 14. Ersättningarna uppges då inte i punkterna 50–56.

Om resekostnadsersättningarna har betalats enligt Skatteförvaltningens beslut men till större belopp än vad som genom beslutet föreskrivits vara skattefria, utgör en del av ersättningarna lön och en del skattefri ersättning. Som lön betraktas den del av ersättningen som överskrider beloppet i Skatteförvaltningens beslut. Ange denna del av ersättningen som utgör lön i punkt 14. I punkterna 50–56 uppges endast de skattefria ersättningarna.

Exempel: Arbetstagaren har fått sammanlagt 300 euro i dagtraktamente. Enligt Skatteförvaltningens beslut är det skattefria beloppet 200 euro. Till arbetstagarens lön i punkt 14 läggs 100 euro. I punkt 50 antecknas 200 euro.

Offentliga samfund ska också anmäla kostnadsersättningarna

Även staten eller dess inrättningar, kommuner och samkommuner, kyrkan, församlingar och kyrkliga samfälligheter samt universitet ska anmäla alla sådana skattefria kostnadsersättningar som betalats på de grunder som anges i Skatteförvaltningens beslut. Uppgifterna lämnas i punkterna 50–56.

Dagtraktamenten och måltidsersättningar (50–54)

Punkt 50 (150): Anteckna det sammanlagda beloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar. Anteckna i punkt 50 även följande skattefria förmåner i samband med utlandsarbete:

 • den skattskyldiges och dennes familjemedlemmars flyttnings- och resekostnader till och från arbetsstaten
 • sedvanlig privat tjänstepersonal i utlandet som bekostats av arbetsgivaren
 • barnens utbildning på grundskole- och gymnasienivå som bekostats av arbetsgivaren.

Punkterna 51-54 (151-154): Ange i dessa punkter ersättningens art. I punkterna heldagtraktamente och utlandsdagtraktamente antecknas även heldagstraktamenten som halverats till följd av att arbetsgivaren stått för måltiden. Ett halverat partiellt dagtraktamenten antecknas på motsvarande sätt i punkten partiellt dagtraktamente.

Kilometerersättningar (55-56)

Punkt 55 (155): Anteckna här antalet kilometer som utgör grunden för kilometerersättningen.
Punkt 56 (156): Anteckna här det sammanlagda beloppet av skattefria ersättningar separat från andra resekostnadsersättningar. Det sammanlagda beloppet av kilometerersättningar antecknas inte i punkt 50 (150).

Ersättning av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen inom byggbranschen

Inom byggbranschen betalas ersättningar för resekostnader för dagliga resor mellan bostaden och det särskilda arbetsstället enligt en särskild tabell i branschens kollektivavtal och inte som sådan kilometerersättning som fastställs enligt Skatteförvaltningens kostnadsbeslut. En kollektivavtalsenlig ersättning är dock mindre än kilometerersättningarna i Skatteförvaltningens beslut, varför ersättningen är skattefri.

Punkt 56 (156): Anteckna här det sammanlagda beloppet av arbetsresekostnadsersättningar som har betalats enligt byggbranschens arbetskollektivavtal. Antalet kilometer behöver inte uppges i punkt 55 (155).

Skattepliktiga kostnadsersättningar (57)

Här behandlas endast sådana till löntagaren betalda kostnadsersättningar som arbetsgivaren inte har räknat in i lönebeloppet vid förskottsinnehållningens verkställande (NärSkL 15 §). Om kostnadsersättningar i samband med arbetsersättningar, bruksavgifter och resekostnadsersättningar som betalats av allmännyttiga samfund (prestationsslag: H, H1, H3, H4, H6 och G) behandlas i avsnittet Arbetsersättningar, bruksavgifter och arvoden.

Arbetsgivaren kan ersätta till löntagaren även andra sådana kostnader som direkt föranleds av arbetet. Till exempel inom byggnadsbranschen betalas en kollektivavtalsenlig ersättning för arbetsredskap. På en sådan här ersättning verkställer arbetsgivaren inte förskottsinnehållning eller betalar sjukförsäkringsavgift. Ersättningarna utgör likväl skattepliktig inkomst för löntagaren och ska således antecknas i punkt 57. Löntagaren ska i sin förhandsifyllda skattedeklaration yrka avdrag av de verkliga kostnaderna. Om arbetstagaren har på arbetsgivarens vägnar skaffat arbetsredskap och material, antecknas kostnaderna för dem inte i årsanmälan om arbetsgivaren har ersatt dem till arbetstagaren mot verifikation.

Punkt 57 (157): Anteckna andra kostnadsersättningar än de som har betalats för arbetsresor och på vilka förskottsinnehållning inte har verkställts. Sådana är till exempel kostnader för anskaffning av arbetsredskap och material. Dessa kostnadsersättningar betraktas inte som lön då förskottsinnehållning verkställs och arbetsgivaren lägger dem inte till bruttobeloppet av lön i punkt 14.

Exempel. Arbetsgivaren har betalat kostnaderna för användningen av en motorsåg. Hela årets lön som har betalats till arbetstagaren är 20 000 euro, av vilket belopp lönen för sågarbetet är 14 000 euro. Ersättningen som betalats för användning av motorsågen uppgår till 4 500 euro. Förskottsinnehållningen har verkställts på 20 000 euro. I punkt 14 antecknas 20 000 euro och i punkt 57 antecknas 4 500 euro. Arbetstagaren ska i sin förhandsifyllda skattedeklaration yrka motorsågsavdrag och ge en utredning av det lönebelopp som betalats för sågarbetet.  I den slutliga beskattningen beräknas avdraget på basis av en lön om 18 500 euro (14 000 + 4 500).

Exempel. Inom byggnadsbranschen betalas en kollektivavtalsenlig ersättning för arbetsredskap. På en sådan ersättning verkställs inte någon förskottsinnehållning eller betalas sjukförsäkringavgift. Ersättningen antecknas i punkt 57.

Premier för frivilliga pensionsförsäkringar (80–82)

Premier för kollektiv tilläggspensionsskydd som tagits 6.5.2004 eller senare (80–81)

Anteckna i punkt 80 och 81 premierna för ett sådant kollektivt tilläggspensionsskydd som tecknats för arbetstagaren 6.5.2004 eller senare, om arbetstagaren betalar en del av premierna själv. Om arbetsgivaren betalar samtliga premierna för det kollektiva tilläggspensionsskyddet, lämnas uppgifterna inte överhuvudtaget i årsanmälan. Premierna antecknas i punkterna 80 och 81 också när en ny arbetstagare efter 6.5.2004 kommit med i ett s.k. kollektivt försäkringssystem som arbetsgivaren tecknat före denna dag.

Punkt 80 (180): Anteckna här premierna som arbetsgivaren har betalat.
Punkt 81 (181): Anteckna här premierna som tagits ut från arbetstagaren.
Punkt 16 (116): Om arbetstagaren har varit försäkrad före 6.5.2004, anteckna premierna endast i punkt 16.

Premier för en frivillig individuell pensionsförsäkring (82)

Punkt 82 (182): Anteckna här totalbeloppet av premierna för en sådan frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren har tecknat för arbetstagaren. I punkten antecknas också premier för en sådan individuell pensionsförsäkring som har tecknats för bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller delägare i ett sådant aktiebolag som inte är ArPL-försäkrad.

Punkt 40 (140): Anteckna här den andel av premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat för arbetstagaren som överstiger 8 500 euro. Om premierna för en frivillig individuell pensionsförsäkring överskrider 8 500 euro, anses de utgöra lön.

Ange i punkt 82 endast de premier som betalats för en frivillig individuell pensionsförsäkring.

Skattefria livförsäkringspremier anges inte överhuvudtaget i årsanmälan. Som skattefria försäkringspremier har betraktats dödsfallsförsäkringens andel av en sparlivförsäkring samt i allmänhet även premierna för en risklivförsäkring. Om försäkringspremien används för att ersätta lönebetalning eller arbetstagaren kan välja mellan försäkringspremien och penninglönen, kan försäkringspremien anses utgöra skattepliktig förvärvsinkomst hos arbetstagaren.

Lön är i sin helhet följande betalningar som arbetsgivaren erlagt för arbetstagaren: arbetstagarens obligatoriska pensionsförsäkringspremier, arbetslöshetsförsäkringspremier och premier för frivillig pensionsförsäkring som arbetstagaren själv tecknat. Dessa belopp antecknas endast i punkt 40, inte i punkt 82. För arbetstagaren betalda obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremieer anges dessutom i punkten 16. Premierna utgör lön också om t.ex. pensionsförsäkringens pensionsålder är lägre än inkomstskattelagen förutsätter.

Arbetsersättningar, bruksavgifter och arvoden

Arbetsersättningar (H)

Med arbetsersättning avses ersättning i annan form än lön som betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst (25 § 1 mom. 1 punkten i L om förskottsuppbörd). Som arbetsersättning betraktas även stöd för närståendevård och arvode till familjevårdare som kommunen eller samkommunen betalat (prestationsslag H3). Stöd för privat vård som betalas av FPA utgör arbetsersättning när stödet betalas till någon annan än en vårdproducent som står i arbetsförhållande till familjen.

Arbetsersättningarna ska uppges om ersättningstagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Ersättningen ska anmälas även om mottagaren är någon annan än en fysisk person, liksom ett aktiebolag, öppet bolag eller kommanditbolag. Betalaren måste då ha verkställt förskottsinnehållning på arbetsersättningen. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas likväl inte för arbetsersättningar.

Frilansskattekort

Arbetstagaren kan ha haft ett frilansskattekort och då kan prestationen utgöra antingen lön (från huvud- eller bisyssla), arbetsersättning eller bruksavgift. Anteckningarna i årsanmälan görs då på basis av vad arbetet varit till sin natur.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Uppge de förskottsinnehållningspliktiga arbetsersättningarna med prestationsslag H.
Punkt 14 (114): Ange prestationsbeloppet. Arbetsersättningarna uppges i brutto.

Av prestationer som har betalats till fysiska personer antecknas hela årets bruttobelopp.

Eventuell moms eller kostnadsersättningar avdras inte från beloppet av arbetsersättningarna. Till arbetsersättningarna räknas även sådana fysiska personers arbetsresekostnadsersättningar på vilka man inte ska verkställa förskottsinnehållning. De utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Mottagaren av arbetsersättningen kan yrka avdrag av kostnaderna i sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Punkt 15 (115): Ange förskottsinnehållningen som har verkställts på arbetsersättningen.
Punkt 17 (117): Om moms har ingått i arbetsersättningen, anteckna här momsens andel.

Punkt 12 (112): Om arbetsersättningen betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag eller förening) ska prestationerna och förskottsinnehållningarna specificeras och anmälas månatligen. Av prestationer som har betalats under respektive månad lämnas in en separat anmälan och i punkt 12 ”Ersättningens betalningsmånad” antecknas ordningsnumret på den månad under vilken prestationen har betalats och förskottsinnehållning verkställts.

Exempel. Om förskottsinnehållningsmånaden är oktober, antecknas 10 i punkt 12 ”Ersättningens betalningsmånad”. På basis av detta kan förskottsinnehållningen hänföras till den rätta räkenskapsperioden om mottagarens räkenskapsperiod avviker från kalenderåret.

Dividend som grundar sig på en arbetsprestation (ersättning för arbete) (HT)

Bolaget som delat ut arbetsinsatsdividend eller andelslag som delat ut överskott ska lämna in årsanmälan om dividenden eller överskottet och den förskottsinnehållning som verkställts på den. Årsanmälan lämnas in för det år under vilket arbetsinsatsdividenden eller överskottet har betalats eller har kunnat lyftas. Som mottagare av arbetsinsatsdividenden eller -överskottet (namn och personbeteckning) anges den vars arbetsinsats utgjort grunden för utdelningen av dividenden eller överskottet. Enligt 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen utgör en dividend förvärvsinkomst till hela beloppet om grunden för dividendutdelningen enligt en bestämmelse i bolagsordningen, ett beslut av bolagsstämman, ett delägaravtal eller något annat avtal är en arbetsinsats som dividendtagaren eller någon inom denna persons intressesfär har gjort. Dividenden utgör inkomst för den vars arbetsinsats det gäller. På överskott tillämpas vad som föreskrivs om dividendinkomst i 33 b § 3 mom. i inkomstskattelagen (ISkL 33 e § 7 mom.).

Om arbetsinsatsdividender och -överskott lämnas endast årsanmälan 7801r.

Detsamma gäller även situationer där den faktiska dividendtagaren är ett holdingbolag som den skattskyldige äger. Då holdingbolaget utdelar dividenden vidare till delägaren, ska holdingbolaget ange dessa dividender i årsanmälan om dividender, 7812r.

Enligt 13 a § i lagen om förskottsuppbörd betraktas en arbetsinsatsdividend som ska beskattas som förvärvsinkomst antingen som lön eller som ersättning för arbete. En dividend som grundar sig på en arbetsprestation anses utgöra arbetsersättning om den inte kan betraktas som lön enligt 13 § i L om förskottsuppbörd. Ersättningar som i annan form än lön betalas för ett arbete, ett uppdrag eller en tjänst betraktas som arbetsersättningar enligt 25 § 1 mom. 1 punkten i L om förskottsuppbörd. På arbetsersättningen verkställs förskottsinnehållning om mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret. Punkt 15 (115) lämnas tom om någon förskottsinnehållning inte verkställts på en arbetsinsatsdividend eftersom mottagaren har varit någon annan än den hos vilken dividenden anses utgöra inkomst.

Samma bestämmelser och anvisningar som gäller arbetsinsatsdividender tillämpas också på överskott som grundar sig på en arbetsinsats.

Årsanmälan ska lämnas om en arbetsinsatsdividend eller -överskott som beskattas som arbetsersättning också i det fall att mottagaren har införts i förskottsuppbördsregistret.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Ange arbetsinsatsdividenden eller -överskottet som beskattas som arbetsersättning med prestationsslag HT.
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av dividenden eller överskottet som grundar sig på en arbetsinsats.
Punkt 15 (115): Ange förskottsinnehållningen som har verkställts på arbetsersättningen.

Bruksavgift (G, G1)

Med bruksavgift avses ersättning som betalas för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt, rätt som baserar sig på fotografi och industriell äganderätt såsom patent eller varumärke (25 § L om förskottsuppbörd). Betalaren ska uppge alla bruksavgifter på vilka han verkställt förskottsinnehållning. Anmäl även sådana bruksavgifter till fysiska personer på vilka man inte verkställt förskottsinnehållning. Också sådana bruksavgifter som betalats till förskottsuppbördsregistrerade fysiska personer ska anmälas. Detta beror på att mottagaren inte behöver deklarera bruksavgiften i sin skattedeklaration, utan inkomsten beskattas enligt betalarens anmälan.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Ange med prestationsslag G bruksavgifter som utgör förvärvsinkomst. Bruksavgiften utgör kapitalinkomst om den baserar sig på en rättighet som man erhållit i arv eller genom testamente eller förvärvat mot vederlag. Annars utgör den förvärvsinkomst.

Punkt 14 (114): Anteckna beloppet av bruksavgift utan att dra av en eventuell moms och eventuella kostnadsersättningar.

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning. På bruksavgifterna verkställs förskottsinnehållning om mottagaren inte införts i förskottsuppbördsregistret. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte.

Punkt 12 (112): Om bruksavgiften betalas till ett öppet bolag, kommanditbolag eller ett samfund (t.ex. aktiebolag, andelslag eller förening) ska prestationerna och förskottsinnehållningarna specificeras och anmälas månatligen. Av prestationer som har betalats under respektive månad lämnas in en separat anmälan och i punkt 12 ”Ersättningens betalningsmånad” antecknas ordningsnumret på den månad under vilken prestationen har betalats och förskottsinnehållning verkställts.

Idrottarens arvode (H2)

På arvoden för sportprestationer ska man alltid verkställa förskottsinnehållning. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte på arvoden. Lön till idrottsman ingår likväl i grunden för dagpenningspremien.

Idrottsmans arvoden är bl.a. tävlingspriser, arvoden som ansluter sig till reklam- och sponsoravtal, deltagararvoden och andra arvoden som baserar sig på en idrottsprestation, vilkas mottagare inte står i arbetsavtalsförhållande till betalaren.

Om prestationen betalas från en idrottsutövarfond, se punkt Prestation som betalats från en idrottsutövarfond.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Uppge arvoden till idrottsman för sportprestationer med prestationsslag H2 när det inte har ingåtts något arbetsavtal om idrott mellan idrottsmannen och betalaren. Om ett arbetsavtal har ingåtts med idrottsmannen, t.ex. en fotbollsförening betalar lön till en proffsspelare, är det frågan om löneinkomst. Den antecknas med prestationsslag P2 (se punkt Lön till idrottsman).

Punkt 14 (114): Ange arvodets belopp. Uppge idrottarens arvoden även när de getts i form av varor. Anteckna då i punkt 14 varans penningvärde i brutto.

Punkt 15 (115): Ange beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Punkterna 50-56 (150-156): Anteckna beloppet av utbetalda resekostnadsersättningarna.

Annan skattepliktig prestation som utgör förvärvsinkomst (H4)

Med prestationsslag H4 anges sporadiska skattepliktiga arvoden och pris då mottagaren inte står i arbetsförhållande med givaren och prestationen inte utgör arbetsersättning. Till dessa hör t.ex. sådana tävlingspris som inte grundar sig på ett arbetsförhållande, förmåner till kundföretagets personal eller andra förmåner som grundar sig på ett kundförhållande (t.ex. resor, presentkort eller föremål), hittelön, av en bank utbetald belöning för uppmärksamhet, pris i konsttävling samt reseersättning som kommunen betalat till sin invånare.

Med prestationsslag H4 anges även skattepliktiga förmåner och ersättningar till frivilligarbetare i offentliga samfund. I punkt 14 anges alla skattepliktiga förmåner och ersättningar, inklusive ersättningar för resekostnader, till frivilligarbetare i offentliga samfund.

Sporadiska skattepliktiga förmåner, arvoden och pris ska anmälas om prestationsbeloppet är minst 100 euro per kalenderår. Det har ingen betydelse för uppgiftsskyldigheten om man verkställt förskottsinnehållningen på inkomsten eller inte. Skyldigheten att grundar sig på Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.

Punkt 10 (110): Uppge med prestationsslag H4 andra förvärvsinkomster som omfattas av uppgiftsskyldigheten.
Punkt 14 (114): Ange de utbetalda prestationerna.

Kostnadsersättning till medlare (H6)

Med medlare avses här en sådan medlare som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i lagen om medling vid brott och i vissa tvister 1015/2005.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för kostnadsersättningar som betalats till en medlare är H6.
Punkterna 14 (114) och 57 (157): Anteckna de utbetalda kostnadsersättningarna i punkt 14 och i punkt 57.

Kostnadsersättningar i samband med arbetsersättningar, bruksavgifter och arvoden

Ange kostnadsersättningar som ansluter sig till arbetsersättningar, bruksavgifter och andra arvoden (prestationsslag: H, H1, H3, H4, H5, H6 och G) i punkt 14 “Beloppet av lön/prestation” sammanlagt med de övriga arvoden.

Om arvodet eller något annat prestationsbelopp har utbetalats som arbetsersättning eller arvode (prestationsslag H, H1, H4, och G), kan mottagaren inte ha kostnadsersättningar som ska anges i punkterna 50-57. Ett undantag är kostnadsersättningar som betalats i samband med prestationsslag H3, H5 eller H6; dessa anges i punkt 57.

Nedan finns närmare information om anmälan av skattepliktiga och skattefria kostnadsersättningar som hänför sig till prestationsslaget H5.

De kostnadsersättningar som betalats för arbetsersättningar och bruksavgifter antecknas i mottagarspecifikationen avvikande från de kostnadsersättningar som betalats till löntagare. Det beror på att andra än sådana kostnadsersättningar som arbetsgivaren har betalat är skattepliktiga. Mottagaren av arbetsersättningar och bruksavgifter kan yrka avdrag av resekostnader i sin förhandsifyllda skattedeklaration. Näringsidkare ska likväl dra av resekostnaderna i sin bokföring.

Ersättningar för kostnader i arbetet kan i regel inte dras av från arbetsersättningar och bruksavgifter innan förskottsinnehållning har verkställts. Ett undantag är dock sådana ersättningar för arbetsresekostnader på vilka förskottsinnehållning inte behöver verkställas om deras grunder och belopp motsvarar ersättningarna i Skatteförvaltningen årliga beslut om skattefria kostnadsersättningar. Dessa ersättningar är inte skattefria, varför de ska antecknas i punkt 14.

Ersättning som ett allmännyttigt samfund betalat (H5)

Enligt 71 § 3 mom. i inkomstskattelagen utgör av resekostnadsersättningar som ett allmännyttigt samfund betalar skattefri inkomst:

 • dagtraktamente för högst 20 dagar under kalenderåret
 • logiersättning
 • ersättning för färdkostnader, som också får betalas för en resa som företagits från den skattskyldiges bostad. Färdkostnadsersättningar för resor som gjorts med något annat än ett allmänt fortskaffningsmedel är skattefria upp till högst 2 000 euro under ett kalenderår.
  • Ett allmännyttigt samfund anger de utbetalda reskostnadsersättningarna i årsanmälan. Ersättningar för färdkostnader som betalats på basis av en transportörs verifikation (t.ex. tågbiljett) till löntagaren är skattefria och de anges inte i årsanmälan. Resekostnadsersättningarna som allmännyttiga samfund betalat utgör skattefri inkomst i beskattningen endast till den del ersättningarna har betalats enligt ISkL 71.3 §. De resekostnadsersättningar som överskrider det skattefria beloppet anges i punkt 14. Resekostnadsersättningar som betalats av ett allmännyttigt samfund.

Ett allmännyttigt samfund anger också övriga betalda ersättningar och skattepliktiga förmåner till s+ina medlemmar och frivilligarbetare med prestationsslag H5. Om förmånerna eller ersättningarna anknyter till lön, lön till idrottsman eller idrottsmans arvode eller arbetsersättning ska de anges i samband med de aktuella prestationsslagen enligt anvisningarna. Ett undantag från detta är den arbetsersättning och ersättning för resekostnader till tävlingsdomare som allmännyttiga samfund betalar. Dessa kan anges med prestationsslag H5 (arbetsersättning i punkt 14 och ersättning för resekostnader i punkterna 50–56).

Prestationer som betalas för olika uppgifter räknas som olika slags prestationer i beskattningen. Samma person kan vara styrelsemedlem i en förening och sporadiskt verka som domare.  Styrelsemedlemmens arvode anges som lön och tävlingsdomarens arvode med prestationsslag H5.

För information om skattepliktiga förmåner och ersättningar till frivilligarbetare inom offentliga samfund, se punkten Annan skattepliktig prestation som utgör förvärvsinkomst H4.

Anteckningar i årsanmälan

Punkt 10 (110): Ange de ersättningar och förmåner som allmännyttiga samfund betalat till sina medlemmar och frivilligarbetare med prestationsslag H5. Prestationsslag H5 används när samfundet inte över huvudtaget betalar mottagaren någon egentlig lön eller idrottsmans arvode. Om ersättningarna anknyter till lön, lön till idrottsman eller idrottsmans arvode eller arbetsersättning ska de anges i samband med de aktuella prestationsslagen enligt anvisningarna.

Punkt 14 (114): Ange i denna punkt eurobeloppen av skattepliktiga förmåner och ersättningar till medlemmar och frivilligarbetare. Till dessa hör exempelvis ersättningar för användning av egen telefon, värdet på kläder som getts till de frivilliga eller den andel av ersättningarna för resekostnader som överskrider beloppet i 71 § 3 mom. i ISkL och som ska anges som skattefri andel i punkterna 50 och 56. Om ett allmännyttigt samfund betalar kostnadsersättningar för frivilligarbete enligt de faktiska kostnaderna till sina medlemmar och frivilliga, ska beloppet av kostnaderna också anges i punkt 57.

Punkt 50 (150): Ange det sammanlagda beloppet av skattefria dagpenningar.

Punkterna 51–54 (151–154): Uppgift om dagpenningarnas karaktär (heldagstraktamente, partiellt dagtraktamente, utlandsdagtraktamente) anges genom att kryssa för rätt punkt.

Punkt 55 (155): Ange det sammanlagda antalet kilometer som ligger till grund för ersättningen.

Punkt 56 (156): Ange de betalda skattefria kilometerersättningarna i punkt 56.

Punkt 57 (157): Ange de skattepliktiga kostnadsersättningarna som har betalats för frivilligarbete till medlemmar och frivilligarbetare. För mottagaren är kostnadsersättning skattepliktig inkomst och ska därför också anges i punkt 14. Skatteförvaltningen drar av kostnaderna i mottagarens beskattning på tjänstens vägnar om kostnaderna har angetts i punkt 57. I punkt 57 ska inte anges sådana skattefria ersättningar för resekostnader som har angetts i punkterna 50–56.

Exempel: En allmännyttig förening ger sina medlemmar och frivilligarbetare gratis träningsdräkter, vilka är skattepliktig inkomst. Föreningen betalar inte penninglön eller arvode till dessa personer. Föreningen ska lämna en årsanmälan med prestationsslag H5. Träningsdräkternas värde i euro anges i punkt 14.

Exempel: Ett allmännyttigt samfund ersätter kostnaderna enligt det faktiska beloppet som orsakats en frivilligarbetare för frivilligarbete genom att betala frivilligarbetaren för användningen av hens egen telefon. Frivilligarbetaren får varken penninglön eller arvode. Föreningen ska ange ersättningen med prestationsslag H5. Ersättningens eurobelopp ska anges både i punkt 14 och 57.

Exempel: En allmännyttig förening betalar resekostnadsersättningar till en frivillig tränare för en matchresa. Föreningen betalar inte lön till tränaren för träningarna. Föreningen ska ange resekostnadsersättningarna med prestationsslag H5. Eurobeloppen av de skattefria ersättningarna ska anges i punkterna 50 och 56. Dessutom ska uppgifterna som begärts i punkterna 51–55 anges. Om de skattefria totalbeloppen som föreskrivs i 71 § 3 mom. i ISkL överstigs ska den skattepliktiga delen av ersättningarna anges i punkt 14.

Exempel: A får för sitt uppdrag som styrelsemedlem en lön på 850 euro och ett heldagstraktamente på 300 euro för tio dagar. Dessutom har hen fått ett domararvode på 85 euro och en kilometerersättning på 400 euro för en tävlingsresa. Det allmännyttiga samfundet anger två specifikationsuppgifter på följande sätt i årsanmälan:

Punkt 10 = Prestationsslag 1 (lön för bisyssla):

Punkt 14 = 850 eur

Punkt 50 = 300 euro

Punkt 51 = X.

Punkt 10 = Prestationsslag H5

Punkt 14 = 85 euro

Punkt 55 = 1000 km

Punkt 56 = 400 euro.

Kommunernas årsanmälningar

Kommunerna anmäler lönerna och arbetsersättningarna enligt den allmänna anvisningen. Avvikande anmälningsförfarande gäller löner till kommunala familjevårdare, arvoden till familje- eller närståendevårdare samt förtroendemannaavgifter. Om kommunen har betalt kommuntillägg som ansluter sig till stöd för privat vård, se tilläggsuppgifter i punkt Specialsituationer Stöd för privat vård - FPA:s och kommunens årsanmälan.

Lön till kommunal familjedagvårdare (P3)

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för lön som har betalats till kommunal familjedagvårdare är P3.
Punkt 14 (114): Anteckna penninglönen enligt bruttobeloppet. Med bruttolön avses det totala lönebeloppet från vilket förskottsinnehållning (punkt 15) eller sådant kostnadsavdrag som gjorts före förskottsinnehållningen (punkt 17) inte dragits av. I penninglönen ingår inte skattefria kostnadsersättningar.
Punkt 57 (157): Anteckna de skattepliktiga kostnadsersättningar som har betalats till kommunala familjedagvårdare. Om kostnadsersättningarna har betalats enligt Kommunförbundets rekommendationer och antecknats i punkt 57, får löntagaren dra av kostnadsersättningarna vid sin egen beskattning utan något särskilt yrkande.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut från arbetstagaren.

Arvode och kostnadsersättningar till familjevårdare och närståendevårdare (H3)

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Kommunerna anmäler arvoden till familjevårdare och närståendevårdare med prestationsslag H3. Arvoden utgör inte lön till sin natur, utan arbetsersättning (HFD:s utslag 10.3.1997 l. 561). Med samma prestationsslag anges också arvoden som betalts till en familjevårdares eller närståendevårdares ställföreträdare, om denna person inte är förskottsuppbördsregistrerad.

Med prestationsslag H3 anges också stöd för närståendevård som har betalats till ett minderårigt barns förälder. Med prestationsslag H3 anges också kostnadsersättningarna till en familj som ordnar trefamiljsdagvård.  

Punkt 14 (114): Ange det sammanlagda beloppet av utbetalda arvoden och kostnadsersättningar.
Punkt 57 (157): Anteckna de utbetalda kostnadsersättningarna. Kostnadsersättningen utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Skatteförvaltningen drar av kostnaderna på tjänstens vägnar vid mottagarens beskattning, om kostnaderna har antecknats i punkt 57. I punkt 57 anges inte ersättningar av kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Anteckna de KPL–premier som tagits ut från stödet för närståendevård och från familjevårdarens arvode.

Arvoden som betalats till stödpersoner (H)

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Ange arvoden som betalats till en stödperson med prestationsslag H.
Punkt 14 (114): Ange det utbetalda arvodet till bruttobeloppet. I detta belopp ingår också eventuella kostnadsersättningar, även om någon förskottsinnehållning inte verkställts. Den skattskyldige kan själv yrka avdrag av kostnaderna i sin förhandsifyllda skattedeklaration.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Förtroendevaldas mötesarvode (60)

Uppgifter om förtroendevaldas mötesarvoden anmäls endast av kommuner, samkommuner, partier eller partiers lokalavdelningar.

Kommuner eller samkommuner anmäler beloppet av den avgift som har tagits ut på arvoden till en person som valts till ett kommunalt förtroendeuppdrag. Sådana avgifter uppges inte om de har tagits ut på andra än kommunala förtroendeuppdrag, t.ex. för medlemskap i ett aktiebolag eller annat privaträttsligt samfunds styrelse.

Punkt 10 (110): Kommunen anmäler arvodet för ett förtroendeuppdrag med prestationsslag 1 ”lön av bisyssla”.
Punkt 14 (114): Kommunen anmäler arvodet för ett förtroendeuppdrag i brutto.
Punkt 60: Här anges avgiften för förtroendevaldas mötesarvoden som har tagits ut från arvodet.

Partier anmäler avgifterna för förtroendevaldas mötesarvoden, om den skattskyldige (förtroendepersonen) har betalt avgiften direkt till partiet.

Punkt 10 (110): Som prestationsslag antecknas 1 ”lön av bisyssla”.
Punkt 60 (160): Här antecknas förtroendemannaavgiften.

Specialfall

Stöd för privat vård av barn – hushållets årsanmälan

Ett hushåll som betalar lön till en vårdare är i allmänhet en arbetsgivare som betalar löner tillfälligt och hushållet ska lämna in en årsanmälan om de utbetalda lönerna.

Hushållet antecknar beloppet av de utbetalda lönerna i specifikationsdelen. Hushållet antecknar som betalaruppgifter det av FPA utbetalda beloppet av stöd för privat vård av barn. Hushållet ska anmäla stödet från FPA också i det fall att det inte betalat någon lön alls till vårdaren. Om arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier inte tagits ut hos arbetstagaren, behöver hushållet inte lämna in specifikation.

Specifikation:

Punkt 10 (110): Om vårdaren står i arbetsavtalsförhållande till familjen, anteckna den utbetalda lönen med prestationsslag P (lön av huvudsyssla). Om vårdaren inte står i arbetsavtalsförhållande till familjen, är prestationsslaget H (arbetsersättning). Arbetsersättningen antecknas i årsanmälan endast då mottagaren inte har införts i förskottsuppbördsregistret.

Punkt 14 (114): Anteckna det utbetalda lönebeloppet.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.
Punkt 16 (116): Anteckna de arbetspensionsavgifter som har tagits ut från arbetstagarens lön.
Betalaruppgifter, punkt 650: Anteckna här beloppet av stöd för privat vård.

Om hushållet har anställt en au pair, se punkten Au pair som kommer till Finland.

Stöd för privat vård av barn – FPA:s och kommunens årsanmälan

Punkt 10 (110): FPA anmäler i specifikationen för årsanmälan med prestationsslag 6 (lön som betalats av ställföreträdande betalare) stödet för privat vård och kommuntillägget som har betalats till en vårdare som står i arbetsavtalsförhållande till familjen. Kommunen anmäler kommuntillägget med prestationsslag 6 och alltså inte som lön av bisyssla. Om vårdaren inte står i arbetsavtalsförhållande till familjen och har inte heller införts i förskottsuppbördsregistret, ska FPA och kommunen anmäla prestationerna som betalats till vårdaren med prestationsslag H.

Punkt 14 (114): Anteckna bruttobeloppet av lön som har utbetalats.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Ytterligare information: Kommun som sköter arbetsgivarprestationer på gravt handikappade personers vägnar

Kompletteringsdagpenning från en sjukkassa (SA)

Kompletteringsdagpenning som en sjukkassa har betalat motsvarar den lön för sjukdomstid som arbetsgivaren betalat, och på den ska arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är SA.
Punkt 14 (114): Anteckna bruttobeloppet av den utbetalda prestationen.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Fondandel som en personalfond har betalat (H1)

Av andelar av och överskott i en personalfond är endast 80 % skattepliktigt. I årsanmälan anges endast det skattepliktiga beloppet.

Punkt 10 (110): Ange fondandelen och överskottet med prestationsslag H1.
Punkt 14 (114): Ange det skattepliktiga beloppet av den utbetalda prestationen.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Prestation som betalas från en idrottsutövarfond

När en idrottsutövarfond betalar till idrottaren en prestation som grundat sig på ett arbetsförhållande, anmäler fonden den utbetalda prestationen med prestationsslag PU ”Prestation som betalas från en idrottsutövarfond”. Idrottsutövarfonden betalar inte arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på den utbetalda prestationen. Om den ursprungliga prestationen som idrottaren mottagit inte grundade sig på ett arbetsförhållande, anmäler idrottsutövarfonden prestationen med prestationsslag H2.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Om den ursprungliga prestationen var lön, är prestationsslaget PU. Punkt 10 (110): Om den ursprungliga prestationen var av annat slag än lön, är prestationsslaget H2.
Punkt 14 (114): Ange i punkt 14 det betalda prestationsbeloppet.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning

Pension som betalats av arbetsgivaren (B)

Anteckna pensionen som arbetsgivaren betalar till en tidigare anställd person.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är B.
Punkt 14 (114): Anteckna bruttobeloppet av pension som har utbetalats.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Anteckna en pension som ges i form av naturaförmån i punkterna 20, 30 eller 40 (se ytterligare information om naturaförmånerna i punkten: Löner > Naturaförmåner). Naturaförmånens värde antecknas inte i punkt 14.

Övriga kapitalinkomster (G1)

I punkten Övriga kapitalinkomster anges t.ex. ränta som betalats till arbetstagare eller delägare och borgensprovision som utgör kapitalinkomst.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är G1. Om förskottsinnehållningarna har betalats med kod 68 ”Förskottsinnehållning på räntor och andelar”, lämna årsanmälan om räntor och eftermarknadsgottgörelser som omfattas av ISkL (7805r).

Punkt 14 (114): Anteckna bruttobeloppet av den utbetalda prestationen.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Beloppet av ersättning som betalats i stället för dividend anges i årsanmälan 7805r om räntor enligt ISkL med prestationsslag 2D om förskottsinnehållningarna har betalats med kod 68 ”Förskottsinnehållning på räntor och andelar”. Om den ersättning i pengar som betalats i stället för dividend har angetts i deklarationen av skatter på eget initiativ i punkten Uppgifter om arbetsgivarprestationer (Löner och andra prestationer som omfattas av förskottsinnehållning och Verkställd förskottsinnehållning) , ska prestationen anmälas med prestationsslag G1 enligt denna anvisning.

Vittnesarvode (H)

Bevisningskostnader som betalas av statsmedel är skattefria och de antecknas inte alls i årsanmälan.

Punkt 10 (110): anteckna vittnesarvoden med prestationsslag H.

Punkt 14 (114): Anteckna bruttobeloppet av den utbetalda prestationen. Till prestationerna räknas även resekostnadsersättningarna, även om någon förskottsinnehållning inte hade verkställts på dem. När resekostnadsersättningar betalas till mottagare som inte är i arbets- eller tjänsteförhållande med betalaren, utgör ersättningarna skattepliktig inkomst, även om någon förskottsinnehållning inte behöver verkställas. Den skattskyldige kan yrka avdrag av resekostnaderna i sin egen förhandsifyllda skattedeklaration.

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Internationella situationer

Till utlandet sänd arbetstagare – försäkringslön enligt sexmånadersregeln (5, 5Y)

Om ett finskt företag sänder en arbetstagare från Finland till en annan stat för minst sex månader, är det möjligt att lönen omfattas av skattebefrielsebestämmelsen i 77 § i inkomstskattelagen, dvs. den s.k. sexmånadersregeln. Då verkställs det på lönen en innehållning som omfattar endast den försäkrades sjukförsäkringspremie, dvs. den s.k. miniinnehållningen.

Lönen är skattefri i Finland med stöd av sexmånadersregeln om de följande kraven uppfylls:

 • skatteavtalet hindrar inte tjänstgöringsstaten från att beskatta lönen (eller det finns inte något skatteavtal)
 • utlandstjänstgöringen varar oavbrutet minst 6 månader, under vilken arbetstagaren i medeltal vistas i Finland högst sex dagar per månad.

Bestämmelsen tillämpas inte på sådan lön som intjänats ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg. Ytterligare information om en till utlandet utsänd arbetstagares beskattning finns på sidan Beskattning av utlandsarbete.

I utlandsarbete ska man i utstationeringsavtalet fastställa beloppet av försäkringslön och anmäla det till försäkringsbolaget. Om lönerna omfattas av sexmånadersregeln, betalas den försäkrades sjukförsäkringspremie och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift på basis av försäkringslönen. Om man inte avtalat om försäkringslön, betalas sjukförsäkringspremien och sjukförsäkringsavgiften på basis av den förskottsinnehållningspliktiga lönen.

Någon årsanmälan behöver inte lämnas in om den utsända arbetstagaren har varit utomlands så länge att Pensionsskyddscentralens, FPA:s och Social- och hälsovårdsministeriets intyg eller beslut inte längre gäller (dvs. arbetstagaren inte längre är försäkrad i Finland). Uppgifter om sådana inkomster lämnas till Skatteförvaltningen med blankett ”Arbetsgivarens anmälan om utlandslön” (s.k. kontrollanmälan, Veroh 5053a) före utgången av januari.

Om den arbetstagare som sänts ut från Finland är allmänt skattskyldig i Finland under sin utlandsvistelse, lämnas in årsanmälan 7801r. Om en från Finland utstationerad arbetstagare betraktas som begränsat skattskyldig, lämna in årsanmälan 7809r.

Kostnadsersättningar som betalats till en från Finland utsänd arbetstagare anges med blankett ”Arbetsgivarens anmälan om utlandslön” (s.k. kontrollanmälan, 5053a) och inte alls med årsanmälan.

Ett finskt företag ska anmäla försäkringslönen också då arbetstagaren som företaget sänt ut till utlandet får sin lön från ett utländskt koncernbolag. I dessa situationer anger det utsändande företaget sina egna uppgifter i punkt ”Betalaren” och lönen med prestationsslag 5.

Anteckningarna i årsanmälan

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för löner som omfattas av sexmånadersregeln är 5. Om en FöPL- eller LFöPL-försäkrad arbetstagare utstationeras och den utbetalda lönen omfattas av sexmånadersregeln, ange lönen med prestationsslag 5Y.
Om den utstationerade arbetstagaren är fortfarande allmänt skattskyldig i Finland och sexmånadersregeln inte kan tillämpas på honom, uppges lönen enligt skattekortet med prestationsslag P eller 1 eller med något annat prestationsslag som hänför sig till prestationen. Prestationer anges inte med prestationsslag 5.

Punk 14 (114): Ange försäkringslönen. Naturaförmåner anmäls då inte överhuvudtaget. Om försäkringslönen undantagsvis inte har fastställts, ange det förskottsinnehållningspliktiga penningbeloppet i punkt 14.

Punkt 15 (115): Anteckna den förskottsinnehållning som har verkställts för att täcka sjukvårdspremien (miniinnehållning).

Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren (även om arbetstagaren betalat de obligatoriska premierna till arbetsgivaren med en faktura).

Punkt 5 (105): Ange landskoden för tjänstgöringsstaten. Om det finns flera sådana stater, ange koden för den stat där arbetstagaren under skatteåret arbetat längst. 

Arbetstagare som kommer från utlandet till Finland

Anvisningar till finska arbetsgivare och utländska arbetsgivare med fast driftställe i Finland

Om arbetsgivaren har vistats i Finland oavbrutet över sex månader, anses han vara allmänt skattskyldig. I sådana situationer lämnar utbetalaren årsanmälningsuppgifter om de utbetalda lönerna och övriga prestationerna endast med Arbetsgivaren eller prestationstagarens årsanmälan (7801r eller datapost VSPSERIE). Anmälan ska lämnas in även om man tagit ut källskatt på arbetstagarens lön under början av året. Förfarandet är sådant för att beskattningsuppgifterna blir rätt i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809r) lämnas inte i detta fall. Om källskatt har tagits ut under början av året, ange den i punkt 15 ”Förskottsinnehållning”.

Om arbetsgivaren har vistats i Finland högst sex månader, anses han vara begränsat skattskyldig. Vistelsetiden är inte bunden till kalenderåret. Om understödet har betalats till en begränsat skattskyldig mottagare, lämnas årsanmälan med Årsanmälan om prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r eller datapost VSRAERIE).

Löner enligt lagen om källskatt för löntagare från utlandet (s.k. nyckelpersonslagen, 1551/1995) anges med Årsanmälan om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga (7809r eller VSRAERIE) med prestationsslag A7, även om personen har vistats över sex månader i Finland.

I normalfall ska arbetsgivaren verkställa förskottsinnehållning och ta ut sjukförsäkringspremien på arbetstagarens lön, förutsatt att det inte är fråga om en sådan specialsituation som behandlas nedan. Årsanmälan ska lämnas in även om Finland inte har rätt att beskatta inkomsten.

Arbetstagaren omfattas av det finska socialskyddet (P eller 1)

Om arbetstagaren inte har ett intyg över att han inte omfattas av det finska socialskyddet (t.ex. A1 (E101) eller annan motsvarande utredning) och det inte är fråga om en au pair eller motsvarande vars lön/arbetstid inte uppfyller kraven för att ha rätt till socialskyddet (se anvisning nedan) eller asylsökande som ännu inte beviljats uppehållstillstånd, anmäls den lön som betalats till arbetstagaren enligt skattekortet antingen som lön av huvud- eller bisyssla.

Exempel: Arbetstagaren kom till Finland 1.2.2017, och avsikten var att hans tjänstgöring skulle vara under sex månader. Arbetstagaren stannade emellertid över sex månader i Finland och tjänstgöringen hos samma arbetsgivare pågick. Under början av året uttogs på arbetstagarens lön källskatt enligt källskattekortet. Samtidigt fick arbetstagaren också källskatteavdraget. På lönen för resten av året verkställdes i stället förskottsinnehållning i enlighet med arbetstagarens skattekort för huvudsyssla. Arbetsgivaren har angett källskatterna som tagits ut av arbetstagaren i deklarationen av arbetsgivarprestationer (tidigare periodskattedeklaration) i punkten Uppgifter om arbetsgivarprestationer, källskatt på löner osv. Trots detta ska arbetsgivaren lämna in Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r). De influtna källskatterna anges såsom förskottsinnehållningar från arbetstagaren. Arbetsgivaren ska också rätta  uppgifterna om källskatt i de tidigare arbetsgivarprestationerna till förskottsinnehållningar (Deklaration av arbetsgivarprestationer).

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är P.
Punkt 14 (114): Anteckna bruttolönen för hela året (under vistelsetiden i Finland).
Punkt 15 (115): Anteckna det sammanlagda beloppet av uttagna källskatter och förskottsinnehållningar. Den av arbetstagaren uttagna sjukförsäkringspremien läggs till summan i punkt 15.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut hos arbetstagaren.

Källskatteavdraget uppges inte överhuvudtaget.

Arbetstagaren omfattas inte av det finska socialskyddet (7K)

Exempel: Arbetstagaren har arbetat 10 månader i Finland. Han har intyg A1 (E101) över att han omfattas av socialskyddet i sitt hemland eller han är asylsökande som ännu inte meddelats ett positivt beslut om uppehållstillstånd.  Arbetstagaren har arbetat 10 månader i Finland. Han har intyg A1 (E101) över att han omfattas av socialskyddet i sitt hemland. Skattebyrån har framställt ett skattekort för huvudsyssla enligt dessa uppgifter.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget är 7K.

Punkt 14 (114): Anteckna bruttolönen för hela året (under vistelsetiden i Finland). Anteckna hela årets bruttolön.

Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.

Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som eventuellt tagits ut hos arbetstagaren. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift behöver inte betalas eftersom arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

Specialfall

Au pair eller motsvarande (t.ex. praktikant) som kommit till Finland

En au pair som har kommit till Finland har bott i Finland under två år men över sex månader och den utbetalda bruttolönen (inklusive naturaförmåner) understiger 1 187 euro per månad eller arbetstiden 18 timmar i veckan. Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 7K.

Punkt 14 (114): Anteckna det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av eventuella pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier.
Punkt 40 (140): Ange beloppet av förmån med fritt uppehälle eller annan naturaförmån.

Exempel. En au pair kommer till Helsingfors 30.4.2017. Under år 2017 hinner hon arbeta i åtta månader. Hon får i handen en lön på 300 e/månaden. Dessutom betalas till henne en bussbiljett för 52,40 e/månad. Lön anses utgöra också förmånen med fritt uppehälle i en persons rum, 490 e/månad. Bussbiljetten och förmånen med fritt uppehälle är naturaförmåner. Bruttolönen enligt den progressiva skalan för statsbeskattningen har beräknats till 904,35 euro. Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift betalas inte, eftersom lönebeloppet understiger 1187 euro per månad.

Förskottsinnehållning har verkställts på au pairens bruttolön och ArPL- och arbetslöshetsförsäkringspremier betalats. Skatterna och avgifterna har tagits ut i pengar på bruttolönen (bruttolön - naturaförmåner). Au pairen har fått ca 300 euro i handen.

Ange i punkt 10 prestationsslaget 7K.

I punkt 14 antecknas bruttolönen som betalats i pengar
I punkt 15 anges förskottsinnehållningen
I punkt 16 antecknas ArPL- och arbetslöshetsförsäkringspremierna
I punkt 40 antecknas naturaförmånerna

Exempel. En au pair eller motsvarande omfattas av det finska socialskyddet (har inte intyg A1 (E101) eller motsvarande) och ett av de följande villkoren uppfylls:

arbetstagaren har bott i Finland i över fyra månaders tid och den utbetalda lönen är minst 1 173 euro i månaden eller arbetstiden minst 18 timmar i veckan.

Arbetstagaren har bott i Finland över två år men över sex månader men lönen understiger 1 173 euro per månad eller arbetstiden 18 timmar i veckan.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är P eller 1.
Punkt 14 (114): Anteckna det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön.
Punkt 15 (115): Ange beloppet av verkställd förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange det sammanlagda beloppet av eventuella pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier.
Punkt 40 (140): Ange beloppet av förmån med fritt uppehälle eller annan naturaförmån.

Som au pair från utlandet till Finland.

Gränsgångare

Om gränsgångaren är begränsat skattskyldig i Finland, lämnas årsanmälan med prestationsslag A1 eller A2 med Årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (7809r eller datapost VSRAERIE).
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (7801r) lämnas endast om sådana gränsgångare som är allmänt skattskyldiga.

Enligt det nordiska skatteavtalet beskattas s.k. gränsgångarens arbete endast i arbetstagarens hemviststat. Det är fråga om gränsgångare då personen bor stadigvarande i Sverige eller Norge i en kommun vid Finlands landgräns och arbetar i en motsvarande kommun på finska sidan av gränsen. Gränskommuner mellan Finland och Sverige är i Finland Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå och i Sverige Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. Gränskommuner mellan Finland och Norge är i Finland Enontekis, Enare och Utsjoki och i Norge Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana.

Sådana löner omfattas inte av inkomstskatten i Finland. Årsanmälan ska emellertid lämnas in på de utbetalda lönerna trots att lönen är skattefri. Befrielsen gäller inte övriga inkomster såsom pensioner och förmåner.
På basis av den utbetalda lönen ska den finska arbetsgivaren betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och ta ut den försäkrades sjukförsäkringspremie. Denna skyldighet föreligger inte om arbetsförhållandet varar under 4 månader eller arbetstagaren undantagsvis haft A1-intyg (E101) eller en motsvarande utredning.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 5.
Punkt 14 (114): Anteckna det sammanlagda bruttobeloppet av penninglön.
Punkt 15 (115): Ange den uttagna sf-premien (s.k. miniinnehållning).

Om arbetstagaren utför en del av arbetet någon annanstans i Finland än i en gränskommun, beskattas denna löneinkomst normalt i Finland enligt lagen om beskattningsförfarande. Arbetsgivaren ska anmäla löneinkomsten med prestationsslag P, 1 eller 7K. I dessa fall ska arbetsgivaren således lämna in två årsanmälningar: en för arbetet i gränskommunen och en för det övriga arbetet.

Anvisningar till utländska arbetsgivare utan fast driftställe i Finland

Den utländska arbetsgivaren ska lämna in årsanmälan om arbetsgivaren betalar lön till en person som är stadigvarande bosatt i Finland eller som vistas över sex månader i Finland. För att lämna in anmälan ska arbetsgivaren ha ett finskt FO-nummer och arbetstagarna finska personbeteckningar. Om företaget inte har fast driftställe i Finland, behöver arbetsgivaren inte verkställa förskottsinnehållning på arbetstagarens lön. I dessa fall ska arbetstagaren själv kontakta skattebyrån och ansöka om förskottsskatt. Har arbetstagaren registrerat sig som arbetsgivare med regelbunden utbetalning av lön i Skatteförvaltningens register, ska förskottsinnehållning verkställas på arbetstagarnas löner och betalas in på Skatteförvaltningens konto. Om företaget saknar fast driftställe i Finland, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift till Finland. Arbetsgivaren kan emellertid göra det om så önskas. Närmare information om detta hittar du på sidan Arbetsgivarskyldigheter för utländska företag.

Om arbetsgivaren har fast driftställe i Finland, se föregående punkt Anvisningar till finska arbetsgivare och utländska arbetsgivare med fast driftställe i Finland.

Löner som man fått i annan valuta än euro räknas om i euro enligt den kurs som gällde på förvärvsdagen.

Socialavgifter och motsvarande som tagits ut i hemstaten anges inte i årsanmälan.

Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som inte är försäkrad i Finland (7L)

Arbetstagaren har lagt fram intyg A1 (E101) eller annan utredning om att arbetstagaren inte omfattas av det finska socialskyddet. Varje arbetstagare ska anges särskilt i årsanmälan.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 7L. Om det är fråga om nettolön, se punkt avtal on nettolön (prestationsslag 7N).
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av penninglön (i euro). Bruttobeloppet anges utan att först dra av förskottsinnehållningen.
Punkt 15 (115): Om arbetsgivaren har verkställt förskottsinnehållningen, ange beloppet av förskottsinnehållning. Om arbetsgivaren betalar förskottsskatt för arbetstagaren, anges detta belopp inte i punkt 15 som förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som eventuellt uttagits.

Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som är försäkrad i Finland (7M)

En arbetstagare är stadigvarande bosatt i Finland eller vistas över sex månader i Finland och inte har A1-intyg (E101) eller annan utredning om att han skulle vara försäkrad någon annanstans än i Finland. Om det är fråga om nettolön, se punkt avtal on nettolön (prestationsslag 7N).

Lönen till varje arbetstagare som är försäkrad i Finland anges i specifikationsdelen:

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 7M.
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av penninglön (i euro). Bruttobeloppet anges utan att först dra av förskottsinnehållningen.
Punkt 15 (115): Om arbetsgivaren har verkställt förskottsinnehållningen och/eller tagit ut sjukförsäkringspremie, ange det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållning och sjukförsäkringspremie.   Om arbetsgivaren betalar förskottsskatt för arbetstagaren, anges detta belopp inte i punkt 15 som förskottsinnehållning.
Punkt 16 (116): Ange de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som eventuellt uttagits.
Punkt 36 (136). Ange de löneposter som enligt 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen inte hör till grunden för dagpenningspremie.

Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare då arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagaren (avtal om nettolön) (7N)

Se anvisningen Skattepliktig löneinkomst då ett utländskt företag betalar nettolön för arbete som utförts i Finland

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 7N.
Punkt 14 (114): Ange den baklängesberäknade lönen (summan av nettolönen och den kalkylerade kvarskatten i Finland).
Punkt 15 lämnas tom.
Punkt 16 (116): Ange de arbetspensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som eventuellt uttagits.
Punkt 36 (136). Ange de löneposter som enligt 11 kap. 2 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen inte hör till grunden för dagpenningspremie.

Av en utländsk arbetsgivare (utan fast driftställe i Finland) utbetald lön till en arbetstagare som har vistats i Finland högst i 183 dagar under en i skatteavtalet avsedd tidsperiod (7Q)

Finland har inte rätt att beskatta inkomsten, men årsanmälan ska emellertid lämnas om den utbetalda lönen. Om arbetstagaren är försäkrad i Finland, beräknas sjukförsäkringspremie på lönen.

Exempel: En ungersk arbetstagare har kommit till Finland 1.11.2016 och återvänder till sitt hemland 31.5.2017. Arbetstagaren är allmänt skattskyldig i Finland. Beroende på bestämmelserna i skatteavtalet mellan Ungern och Finland överstiger tjänstgöringen inte 183 dagar, varför Finland inte har rätt att beskatta arbetstagarens inkomst. Trots det ska arbetsgivaren ange arbetstagarens lön i årsanmälan med prestationsslag 7Q.

Punkt 10 (110): Prestationsslaget för den utbetalda lönen är 7Q.
Punkt 14 (114): Ange bruttobeloppet av penninglön (i euro).
Punkt 5 (105): Ange landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten.

Sidan har senast uppdaterats 20.3.2017