16 Utredning över utlandsinkomster, anvisningar 2017

Anvisningarna gäller skattedeklarationens bilageblankett 16 Utredning över utlandsinkomster (3063r).

Utlandsinkomster ska anges på skattedeklarationen

Personer som bor i Finland ska betala skatt till Finland även på utlandsinkomster.

Utlandsinkomster ska anges på skattedeklarationen. Du kan ange utlandsinkomsterna antingen i e-tjänsten Skattedeklaration på nätet eller genom att returnera den förhandsifyllda skattedeklarationen och dess bilaga 16 (Utredning över utlandsinkomster).

Deklarera utlandsinkomsterna på nätet.
Du får blanketten på sidan Utredning över utlandsinkomster.

E-tjänsten handleder dig att ange de uppgifter som behövs. Om du använder pappersblankett ska du komma ihåg att deklarera följande utlandsinkomster och eventuella skatter som du har betalat för dem utomlands:

  • pensionsinkomster från utlandet
  • löneinkomster från en utländsk arbetsgivare
  • övriga utländska förvärvsinkomster
  • dividender från utlandet
  • övriga utländska kapitalinkomster.

Deklarera hyresinkomster från utlandet på blankett 7H (aktielägenheter) eller på blankett 7K (fastigheter). Deklarera överlåtelsevinster eller -förluster från utlandet på blankett 9A (aktier, värdepapper och värdeandelar) eller blankett 9 (annan egendom).

Hyresinkomster – aktielägenheter (blankett 7H)
Hyresinkomster – fastigheter (blankett 7K)
Överlåtelsevinst eller -förlust – värdepapper och värdeandelar, beräkning (blankett 9A)
Överlåtelsevinst eller -förlust – beräkning (blankett 9)

Skatteförvaltningen får uppgifterna om vissa utlandsinkomster direkt från det andra landet och dessa uppgifter syns färdigt på den förhandsifyllda skattedeklarationen. Sådana uppgifter är t.ex. pensionsinkomster från Sverige och dividendinkomster som fåtts via en finländsk förmedlare. Kontrollera de förhandsifyllda uppgifterna om utländska inkomster och skatter. Komplettera de uppgifter som saknas och ge på blankett 16 en noggrannare utredning om inkomsterna och skatterna.

Returnera blanketten till adressen som finns på den förhandsifyllda skattedeklarationsblanketten eller till vilken som helst skattebyrå.

Skicka inte verifikat med blanketten (kontoutdrag, lönekvitton, sammandrag över betalda pensioner). Spara verifikaten i 6 års tid efter skatteårets slut. Skattebyrån begär dem vid behov.

Anvisningar

Pensionsinkomster från utlandet

Deklarera pensionsinkomster som du får från utlandet. Ange landet från vilken pensionen har fåtts, pensionsutbetalarens namn och pensionsslaget. Pensionsslaget kan vara en pension som fåtts från den offentliga sektorn, pension som fåtts från den privata sektorn som antingen baserar sig på en frivillig eller obligatorisk försäkring eller en pension som baserar sig på annat än arbete. Om det handlar om en pension som baserar sig på annat än arbete ska du ange noggrannare uppgifter om pensionen under Tilläggsuppgifter i den här punkten.

Ange pensionens bruttobelopp och den skatt du har betalat utomlands för hela året. Ange beloppen i euro med en cents noggrannhet. Eventuella utländska socialskyddsavgifter räknas inte med i det utländska skattebeloppet.

Om pensionen har betalats i annan valuta än euro ska du ange pensionen i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan också använda den valutakurs som i verkligheten användes vid valutaväxlingen. Ange också källstatens valuta (den ursprungliga valutan) samt beloppet för pensionen och skatten som betalats utomlands i källvalutan.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Om pensionen har betalats i en annan valuta än euro drar Skatteförvaltningen av 60 euro i bank- och valutakostnader från pensionen. Om kostnaderna är större ska du ange deras belopp under Tilläggsuppgifter i den här punkten.

Om betalningen av pensionen nyss har påbörjats ska du bifoga beslutet om beviljandet av pensionen. I andra fall behövs inga verifikat.

Om du ändrar på uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen som gäller pensionen du får från Sverige ska du ge en noggrannare utredning om orsakerna till ändringen under Tilläggsuppgifter i den här punkten. Om du har uppgifterna om pensionen som betalats från Sverige på din förhandsifyllda skattedeklaration har Skatteförvaltningen redan dragit av valutaväxlingskostnaderna från bruttobeloppet. Dra inte av dem på nytt.

Utlandsarbete på vilket du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas

Beskattningen av löneinkomster från utlandet påverkas av om den s.k. sexmånadersregeln kan tillämpas på lönen. Med sexmånadersregeln avses bestämmelsen om skattefrihet i 77 § i inkomstskattelagen.

Ange i den här punkten uppgifterna om sådan utlandstjänstgöring på vilken du yrkar att sexmånadersregeln ska tillämpas. Om sexmånadersregeln tillämpas på löneinkomsten behöver du inte betala inkomstskatt på lönen till Finland. Du ska ändå betala sjukförsäkringsavgift på lönen i Finland om du enligt sjukförsäkringslagen är försäkrad i Finland.

Kontrollera förutsättningarna för sexmånadersregeln på webbplatsen skatt.fi:

Ange landet du arbetat i, vistelsetiden i arbetsstaten (ankomst- och utresedagen), arbetsgivarens namn och löneslaget. Löneslaget kan vara försäkringslön som arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om eller en lön som omfattas av förskottsinnehållning, om inget avtal om försäkringslön har ingåtts.

Ange lönebeloppet i euro med en cents noggrannhet. Om lönen har betalats i annan valuta ska du ange lönen i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan också använda den valutakurs som i verkligheten användes vid valutaväxlingen.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Ange också det sammanlagda antalet dagar som du har vistats i Finland under skatteårets lopp. Specificera vistelseperioderna och ange varje vistelseperiod (ankomst- och utresedag) i ett eget fält.

Om arbetet fortsätter oavbrutet in på nästa år ska du ange till och med när (slutdatum) arbetet fortsätter och i vilket land du arbetar. Om du arbetade utomlands också under året som föregick skatteåret ska du ange tjänstgöringslandet, vistelsetiden (ankomst- och utresedagen eller årets sista dag) och arbetsgivarens namn.

Läs mer om arbete utomlands

Utlandsarbete på vilket sexmånadersregeln inte kan tillämpas

Ange i den här punkten uppgifterna om sådan utlandstjänstgöring på vilken sexmånadersregeln inte kan tillämpas. Ange tjänstgöringslandet, arbetsgivarens namn, lönebeloppet (penninglön och naturaförmåner) och ett eventuellt skattebelopp som du har betalat utomlands. Eventuella utländska socialskyddsavgifter räknas inte med i det utländska skattebeloppet.

Ange löne- och skattebeloppet i euro med en cents noggrannhet. Om lönen har betalats i annan valuta ska du ange lönen i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan också använda den valutakurs som i verkligheten användes vid valutaväxlingen.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Läs mer om arbete utomlands

Tilläggsuppgifter om utlandstjänstgöringen

Ange eventuella tilläggsuppgifter som gäller utlandstjänstgöringen. Ange om du arbetade utomlands för en privat eller offentlig arbetsgivare. Ange också om inkomsten är sjöarbetsinkomst som tjänats på ett utländskt fartyg eller inkomst som tjänats som gränsgångare på svenska eller norska sidan om gränsen.

Om du yrkar på att dra av utgifter som anknyter till förvärv av utländska inkomster ska du specificera dessa utgifter. Om du har andra avdrag från utlandsinkomster (t.ex. pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier och resekostnader) ska du deklarera dessa på den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkterna som gäller detta.

Övriga utländska förvärvsinkomster

Deklarera uppgifterna för övriga förvärvsinkomster som du fått från utlandet, dvs. som inte är pensions- eller löneinkomster. Ange landet från vilken inkomsten har fåtts, utbetalarens namn och inkomstslaget (t.ex. förmån). Ange inkomstens bruttobelopp och den skatt som du eventuellt har betalat utomlands. Ange beloppen i euro med en cents noggrannhet.

Om inkomsten har betalats i annan valuta än euro ska du ange inkomsten i euro enligt Europeiska centralbankens medelkurs för år 2017. Du kan också använda den valutakurs som i verkligheten användes vid valutaväxlingen. Ange också källstatens valuta samt beloppet för inkomsten och skatten som betalats utomlands i källvalutan.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Ge vid behov en mera detaljerad utredning av de övriga utländska förvärvsinkomsterna under Tilläggsuppgifter i den här punkten.

Dividender från utlandet

Ange uppgifterna för de dividendinkomster som du fått från utlandet. Ange landet från vilken dividenden har fåtts, utdelarbolagets namn och dess bolagstyp. Utdelarbolagets bolagstyp är antingen ett offentligt noterat bolag eller något annat än ett offentligt noterat bolag. Ange dividendbeloppet och den utländska skatten i euro med en cents noggrannhet.

Om dividenden har betalats i annan valuta än euro ska du deklarera dividendinkomsterna och skatterna på dem i euro enligt transaktionsdagens kurs. Du kan också tillämpa den medelkurs för år 2017 som noterats av Europeiska centralbanken. Ange också källstatens valuta samt dividendbeloppet och skatten som betalats utomlands i källvalutan.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Ange också den skatteprocentsats som har bestämts i artikeln som gäller dividender i skatteavtalet mellan Finland och hemstaten för bolaget som delat ut dividender. Lämna punkten tom om det inte finns något skatteavtal.

Läs mer om giltiga skatteavtal

Beloppen av skatter som ska avräknas enligt skatteavtalet, när dividenden erhållits från ett offentligt noterat bolag (pdf)

I skatteavtalen har det definierats en skatteprocentsats enligt vilken skatt som betalats till ett visst land högst kan avräknas. I det nordiska skatteavtalet är skatteprocentsatsen för dividender från publikt noterade bolag 15 %. Ange i punkten Skatt som betalats till utlandet högst ett skattebelopp räknat enligt den procent som definierats i skatteavtalet även om du har betalat mer skatt i utlandet.

Om det har tagits ut mer skatt på dividendinkomsterna utomlands än vad det bestämts i skatteavtalet måste du av källstaten ansöka om att få tillbaka den skatt som du betalat för mycket. Om du t.ex. har betalat över 15 % skatt till Sverige måste du ansöka om att få tillbaka skatt från Skatteverket i Sverige.

Om du har fått dividender från ett annat än publikt noterat bolag ska du dessutom ange aktiernas antal och aktiernas matematiska eller gängse värde sammanlagt i euro med en cents noggrannhet (gängse värde 31.12.2016).

Läs mer om utländska dividender och överlåtelsevinster för värdepapper 

Övriga utländska kapitalinkomster

Ange uppgifterna för kapitalinkomster som du fått från utlandet, som t.ex. överskott från andelslag, ränteinkomster och avkastningar från en placeringsfond. Ange landet från vilken inkomsten har fåtts, utbetalarens namn och inkomstslaget. Ange inkomstbeloppet och den utländska skatten i euro med en cents noggrannhet.

Om inkomsten har betalats i annan valuta än euro ska du deklarera inkomsterna och skatterna på dem i euro enligt transaktionsdagens kurs. Du kan också tillämpa den medelkurs för år 2017 som noterats av Europeiska centralbanken. Ange också källstatens valuta samt dividendbeloppet och skatten som betalats utomlands i källvalutan.

Kontrollera medelkurserna för år 2017

Ge vid behov en mera detaljerad utredning av de övriga utländska kapitalinkomsterna under Tilläggsuppgifter i den här punkten.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken