Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Överlåtelseskattedeklaration (blankett 6012r), deklarationsanvisning

Lämna in överlåtelseskattedeklarationen om du har skaffat

 • en fastighet, ett outbrutet område, en kvotdel eller en arrenderätt som ska inskrivas
 • aktier i ett bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag
 • andra värdepapper (som du skaffat någon annanstans än på värdepappersbörsen)
 • enbart en byggnad.

Blanketten är avsedd för privatpersoner, men den kan också användas av öppna bolag, kommanditbolag och auktionsförrättare som har tagit ut överlåtelseskatten av köparen.

Privatpersoner och bolag kan också deklarera i MinSkatt.

Alla köpare ska göra en egen överlåtelseskattedeklaration

Om du har köpt egendomen tillsammans med en annan köpare, ska du endast uppge din egen andel av den anskaffade egendomen. Övriga köpare ska lämna sina egna deklarationer.

Om du har köpt flera olika egendomsposter, ska du fylla i en egen blankett för varje egendomsslag. Fördela köpesumman på egendomsslagen i enlighet med köpebrevet. Om det är fråga om en totalköpesumma, ska du ange hela köpesumman för ett egendomsslag och fylla i en nolla som köpesumma för de övriga slagen.

Om köparen är begränsat skattskyldig, exempelvis en utländsk person och det är fråga om ett köp där du är skyldig att ta ut skatt, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala den överlåtelseskatt du tagit ut. Du är skyldig att ta ut skatt exempelvis om du säljer aktier i ett finländskt bolag (affärsaktier) till en i Finland begränsat skattskyldig köpare. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. Deklarera också bara din egen andel av köpesumman och andra vederlag.

Välj

 • Överlåtelseskattedeklaration när du lämnar uppgifter första gången.
 • Ersättande överlåtelseskattedeklaration om du vill korrigera uppgifter som du lämnat tidigare. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt.

Vilka bilagor krävs för deklarationen?

Bifoga en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal till deklarationen. Det behöver du emellertid inte göra om du har skaffat en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en arrenderätt som ska inskrivas.

Om du har köpt en nybyggnad ska du också bifoga en redogörelse för när äganderätten övergick till dig. Redogörelsen kan utgöras av en kopia av byggherrens inflyttningsbrev eller ett kvitto på att den sista raten av köpesumman har betalats.

Om du inte har en finländsk personbeteckning ska du bifoga en kopia av ditt pass. Köpare av första bostad ska också bifoga en kopia av sitt uppehållstillstånd.

Utländska samfundskunder ska bifoga exempelvis ett handelsregisterutdrag från sin hemstat eller andra handlingar som behövs för registrering.

Utsatt tid för deklaration och skatt

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Det finns dock undantag från den utsatta tiden:

 • Anskaffning av fastighet: Deklarera och betala skatten innan du ansöker om lagfart eller inskrivning. Du ska ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.
 • Anskaffning av endast en byggnad eller konstruktion: Deklarera och betala skatten inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.
 • Köp av nybyggnad: Deklarera och betala skatten inom 2 månader från att äganderätten har övergått, också i det fall att köpet har förmedlats av en fastighetsmäklare.
 • Värdepapper som har anskaffats via en fastighetsmäklare: Köparen ska betala skatten i samband med köpet, och mäklaren ska lämna deklarationen till Skatteförvaltningen elektroniskt i samband med köpet. Om det inte är möjligt att lämna deklarationen vid köpslutet till exempel av tekniska orsaker, anses deklarationen ha lämnats i samband med köpet om den lämnas omedelbart efter att hindret upphört.
 • En auktionsförrättare har tagit ut överlåtelseskatten av köparen Om ett värdepapper har sålts på exekutiv auktion och auktionsförrättaren har tagit ut överlåtelseskatten av köparen, ska auktionsförrättaren betala skatten i samband med köpet och lämna överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast den 15 dagen i månaden efter att avtalet undertecknades.

Skatteförvaltningen kan påföra en förseningsavgift om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent.

Du behöver inte betala överlåtelseskatt om skattebeloppet understiger 10 euro eller du köper din första bostad. Överlåtelseskattedeklaration ska dock lämnas.

1 Köpare eller annan förvärvare

Ange personbeteckning eller FO-nummer för köparen (eller annan förvärvare). Om köparen inte har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, ska du ange födelsedatumet eller det utländska person- eller organisationsnumret.

2 Säljare eller annan överlåtare

Ange namn och personbeteckning eller FO-nummer. Om säljaren inte har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, ska du ange födelsedatumet eller det utländska person- eller organisationsnumret. Om du inte vet säljarens beteckning, fyller du endast i namnet.

Fyll i endast om köpeobjektet är affärsaktier:

Med affärsaktier avses aktier i ett företag. Affärsaktier är exempelvis inte aktier i bostadsaktiebolag eller fastighetsaktiebolag.

 • Ange antalet affärsaktier som säljaren har överlåtit, om köpeobjektet utgörs av affärsaktier och antalet anges i köpebrevet.
 • Säljaren är skyldig att ta ut skatten eftersom köparen är begränsat skattskyldig (utländsk): Kryssa för punkten om köpeobjektet utgörs av affärsaktier och du som säljare är skyldig att ta ut skatten. Säljaren är skyldig att ta ut skatten om den som köper affärsaktier är begränsat skattskyldig (utländsk). Såsom skyldig att ta ut skatt ska du lämna överlåtelseskattedeklarationen och ta ut skatten av den utländska köparen. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. På deklarationen ska du endast ange din egen personbeteckning (eller ditt eget FO-nummer) och din egen andel av köpesumman och övriga vederlag
 • Ange om säljaren och köparen är begränsat skattskyldiga (utländska).

Det finns fler än tre säljare eller överlåtare: Deklarationen har utrymme för uppgifter om tre olika säljare. Om det finns fler än tre säljare, ska du ange uppgifter om tre säljare och kryssa för den här punkten.

3 Uppgifter om köpebrevet eller motsvarande avtal

Datumet då köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats avser det datum då avtalet undertecknades. Avtalet kan vara ett köpebrev eller exempelvis ett avtal om byte, avvittring eller arvskifte.

Datumet då äganderätten överförs: Ange när äganderätten har överförts. Du kan kontrollera datumet för överföringen av äganderätten till exempel i köpebrevet. Äganderätten till ett nybyggnadsobjekt överförs i allmänhet när den sista raten av köpesumman har betalats.

4 Den anskaffade egendomen är en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en arrenderätt som ska inskrivas (skatt 4 %)

Fyll i den här punkten om du har skaffat en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en arrenderätt som ska inskrivas.

Fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning: Anteckna beteckningen för den anskaffade egendomen i den här punkten

 • fastighetsbeteckning (t.ex. 091–011–0022–0033)
 • beteckning för outbrutet område (t.ex. 091–011–0022–0033–M101)
 • anläggningsbeteckning (t.ex. 091–011–0022–0033–L1).

Om ett outbrutet område ännu inte har en beteckning för outbrutet område, ska du ange fastighetsbeteckningen för den fastighet från vilken du har skaffat det outbrutna området.

Det finns plats för två fastighetsbeteckningar på deklarationen. Om det finns fler beteckningar, ska du ange två beteckningar och kryssa för punkten ”Jag har anskaffat fler än två fastigheter”.

5 Den anskaffade egendomen utgörs endast av en byggnad eller konstruktion (skatt 4 %)

Fyll i den här delen om du enbart har skaffat en byggnad eller konstruktion utan äganderätt till markbottnen, alltså om det handlar om en så kallad separat överlåtelse av en byggnad. Det handlar om en separat överlåtelse av en byggnad exempelvis om man skaffar en kolonistuga eller sommarhydda utan tillhörande markbotten eller överförbar arrenderätt. 

Fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning: Anteckna vid den här punkten beteckningen för det markområde som byggnaden står på

 • fastighetsbeteckning (t.ex. 091–011–0022–0033)
 • beteckning för outbrutet område (t.ex. 091–011–0022–0033–M101)
 • anläggningsbeteckning (t.ex. 091–011–0022–0033–L1).

Annan identifieringsuppgift: Om du exempelvis har skaffat en kolonistuga eller sommarhydda, ska du här ange koloniträdgårdsföreningens namn och stugans eller hyddans nummer.

6 Den anskaffade egendomen är en bostadsaktie eller andra värdepapper.

Kryssa för den egendom som du skaffat:

Bostad, skatt 2 % (aktie i bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag): Kryssa för den här punkten om du har skaffat aktier som ger rätt till besittning av en bostadslägenhet.

Bilplats, lager, affärslokal eller annat utrymme, skatt 2 % (aktie i bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag): Kryssa för den här punkten om du har skaffat aktier som ger rätt till besittning av en bilplats, ett lager, en affärslokal eller ett annat utrymme.

Aktie i annat fastighetsaktiebolag, skatt 2 %: Kryssa för den här punkten om du har skaffat aktier i ett fastighetsaktiebolag som inte ger rätt till besittning av ett visst utrymme. Välj det här alternativet även i det fall att köpeobjektet är aktier i ett finländskt eller utländskt fastighetsholdingbolag.

Affärsaktie, skatt 1,6 %: Kryssa för den här punkten om du har skaffat affärsaktier, alltså aktier i ett så kallat vanligt aktiebolag, utan förmedling av en värdepappersbörs (ett samfund som ordnar offentlig handel med värdepapper). Aktier i bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag och fastighetsholdingbolag är inte affärsaktier.

Annat värdepapper än aktie, skatt 1,6 % (t.ex. anställningsoption, andelsbevis eller skuldebrev): Kryssa för den här punkten om du har skaffat andra värdepapper än aktier, exempelvis ett optionsbevis eller skuldebrev, vars ränta beror på samfundets verksamhetsresultat eller dividend.

Veckoaktie eller tidsandelsaktie, skatt 2 %: Kryssa för den här punkten om aktierna i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag berättigar till besittningen av en specifik lägenhet vid separat fastställda tidpunkter, till exempel vissa veckor.

Golfaktie, skatt 2 %: Kryssa för den här punkten om du har skaffat aktier i ett golfbolag.

Telefonaktie, skatt 1,6 %: Kryssa för den här punkten om du har skaffat aktier i ett telefonbolag.

Köpeobjektets FO-nummer och namn: FO-numret framgår exempelvis av köpebrevet, ett annat motsvarande avtal eller disponentintyget. Du hittar det också i företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (ytj.fi/sv).

Om du har skaffat ett annat värdepapper än en aktie, exempelvis ett skuldebrev, ska du skriva FO-numret och namnet på emittenten av skuldebrevet här.

Aktiernas nummer: Ange här aktiernas aktienummer i enlighet med avtalet/bolagsordningen, exempelvis 101–200.

Antalet aktier: Ange antalet aktier (t.ex. 100).

Är den anskaffade egendomen en nybyggnad?: Kryssa för punkten om den bostad du skaffat är en nybyggnad. Det är fråga om en nybyggnad till exempel om du köper en bostad som är under uppförande.

Är de anskaffade aktierna aktier i ett utländskt bolag?: Kryssa för punkten om köpeobjektet utgörs av aktier i ett utländskt fastighetsholdingbolag. Ange det utländska bolagets konstgjorda finländska beteckning – om det har en sådan – eller utländska organisationsnummer vid punkten ”Köpeobjektets FO-nummer” tidigare i den här delen.

Uppgifter om lägenheten, bilplatsen eller annat utrymme

Fyll i den här delen endast om de aktier du skaffat ger rätt till besittningen av en viss lägenhet eller ett visst utrymme.

Lägenhet eller annat utrymme (bokstav/siffra): Ange bokstaven/siffran (den s.k. lägenhetsbeteckningen) för den lägenhet eller annat utrymme du skaffat i enlighet med bolagsordningen, exempelvis A1. Om du har skaffat en veckoaktie eller en tidsandelsaktie, ska du ange lägenhetsbeteckningen enligt bolagsordningen och veckan, exempelvis A1 v. 52.

Yta: Ange ytan av lägenheten eller annat utrymme i enlighet med bolagsordningen, exempelvis 60,5. Ange inte ytan om det är frågan om veckoandel eller tidsandelsaktie (semesteraktie).

Andel som du har anskaffat av hela lägenheten eller annat utrymme: Ange en hur stor andel av lägenheten, bilplatsen eller annat utrymme som du har skaffat genom det här avtalet. Ange andelen antingen i procent (exempelvis 50 %) eller som bråktal (exempelvis 1/2).

Det finns fler än en säljare: En hur stor andel av hela lägenheten, bilplatsen eller annat utrymme har var och en av säljarna sålt till dig? Ange ägarandelarna separat för varje säljare, och gör det i samma ordning som säljarna angetts vid punkt 2 på första sidan. Deklarationen har utrymme för uppgifter om tre olika säljare. Om det finns fler än tre säljare, ska du endast ange de andelar som tre säljare överlåtit.

Exempel: Erik (Säljare 1) och Vera (Säljare 2) har sålt en bostad till Anna och Per. Erik ägde 1/2 av bostaden och Vera 1/2. Anna och Per köper bostaden tillsammans så att Anna köper 1/2 och Per 1/2. Anna och Per lämnar varsin deklaration över den bostad de skaffat. Anna anger den andel som Erik (Säljare 1) sålde som 1/4 och den andel som Vera (Säljare 2) sålde som 1/4.

7 Tilläggsuppgifter om anskaffningen

Har anskaffningen av egendomen ett samband med äktenskapets eller samboförhållandets upphörande, ett arvskifte eller testamente? Markera punkten om du har mottagit egendomen vid avvittring, som arv eller på basis av ett testamente.

Grundar sig anskaffningen av aktierna eller andra värdepapper helt eller delvis på en arbetsinsats? Markera punkten om överlåtaren av värdepapper är din arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Var du redan före köpet delägare eller bolagsman i säljarbolaget eller är du förälder, make eller barn till en bolagsman eller delägare? Om det är fråga om en överlåtelse till underpris mellan ett bolag och dess delägare (eller bolagsman), ska överlåtelseskatten betalas på egendomens gängse värde även om en lägre köpesumma än det gängse värdet överenskommits genom avtal. Ange det gängse värdet vid punkten ”Din andel av köpesumman” i del 9.

Är det fråga om byteshandel, det vill säga har du betalat köpesumman eller en del av den genom att till säljaren överlåta överlåtelseskattepliktig egendom, exempelvis en fastighet eller bostadsaktier? Markera punkten om det är fråga om en överlåtelse i samband med byteshandel eller hävning av gemensamt ägande.

Har du anskaffat egendomen genom exekutiv auktion? Markera punkten om du har anskaffat egendomen genom exekutiv auktion.

Då köparen är ett bolag: Är säljaren bolagsman i köparbolaget eller förälder, make eller barn till bolagsmannen? Om det är fråga om en överlåtelse till underpris mellan ett bolag och dess delägare (eller bolagsman), ska överlåtelseskatten betalas på egendomens gängse värde även om en lägre köpesumma än det gängse värdet överenskommits genom avtal. Ange det gängse värdet vid punkten ”Din andel av köpesumman” i del 9.

Då köparen är ett bolag: Är det fråga om en koncernintern överlåtelse? Kryssa för punkten om köparen är ett öppet bolag eller kommanditbolag och säljaren ingår i samma koncern som köparen.

Då förvärvaren är ett bolag: Har egendomen överlåtits till bolaget mot en bolagsandel? Kryssa för punkten om köparen är ett öppet bolag eller kommanditbolag och säljaren har fått en andel av bolaget som vederlag för egendomen. Om det är fråga om en överlåtelse till underpris mellan ett bolag och dess delägare (eller bolagsman), ska överlåtelseskatten betalas på egendomens gängse värde även om en lägre köpesumma än det gängse värdet överenskommits genom avtal. Ange det gängse värdet vid punkten ”Din andel av köpesumman” i del 9.

Skatteförvaltningen har meddelat ett förhandsavgörande om överlåtelsen och jag yrkar på att avgörandet ska tillämpas. Man kan i förväg ansöka om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande i ett beskattningsärende hos Skatteförvaltningen. Kryssa för den här punkten om du har fått ett förhandsavgörande om överlåtelsen och yrkar på att det ska tillämpas vid beskattningen

8 Anskaffning av första bostad

Fyll i den här punkten om du är köpare av första bostad. För en första bostad, det vill säga den första bostad man köper som sitt eget hem, behöver man inte betala överlåtelseskatt, om de villkor som anges i deklarationen uppfylls.

Om den fastighet eller bostad du skaffat bara delvis är skattefri, ska du ange den del av köpesumman eller andra vederlag på vilka du betalar överlåtelseskatt Anskaffningen av en bostad är delvis skattefri exempelvis då en första bostad också används för företagsverksamhet eller om du genom samma köp också skaffar skogs- eller åkermark.

9 Köpesumma och övriga vederlag

Ange här endast din egen andel av köpesumman och övriga vederlag.  Om köparen är ett öppet bolag eller kommanditbolag, ska du här ange den andel som bolaget betalat.

Din andel av köpesumman: Ange här din egen andel av köpesumman.

Om det är fråga om en överlåtelse till underpris mellan ett bolag och dess delägare (eller bolagsman), ska överlåtelseskatten betalas på egendomens gängse värde även om en lägre köpesumma än det gängse värdet överenskommits genom avtal. Ange i så fall det gängse värdet på den anskaffade egendomen.

Din andel av det bolagslån som hänför sig till aktierna: Fyll i den här punkten om det hänför sig ett bolagslån till de aktier du skaffat.

Din andel av säljarens bostadslån eller annan skuld som du åtar dig ansvaret för: Det handlar också om betalning av köpesumman om du betalar säljarens skuld eller åtar dig att ansvara för den. Ange beloppet av en sådan skuld.

Din andel av annat vederlag som räknas säljaren till godo: I köpebrevet eller ett motsvarande avtal kan det utöver den egentliga köpesumman ingå ett villkor om ett annat betalningsåtagande som du som köpare förbinder dig att ansvara för gentemot säljaren eller en annan part. Om ett sådant åtagande räknas säljaren till godo betraktas också det som vederlag. Ange vederlagets belopp.

Ingår det i köpebrevet ett villkor om tilläggsköpesumma?: Tilläggsköpesumma avser en sådan del av köpesumman vars exakta belopp framgår först efter att köpet har ingåtts. Kryssa för den här punkten om det finns ett villkor om tilläggsköpesumma i köpebrevet. Ange också din andel av tilläggsköpesumman. Om beloppet av tilläggsköpesumma har framkommit först efter att köpebrevet har undertecknats, ska du ange datumet i fråga.

Köpesumma och övriga vederlag sammanlagt: Räkna ihop beloppen på de föregående raderna och anteckna det sammanlagda beloppet här. Fyll i den här punkten även om du har angett endast ett belopp på de föregående raderna.

10 Överlåtelseskatt

 Ange din egen andel av överlåtelseskattens belopp. Om anskaffningen av första bostad är delvis skattefri (se del 8), ska du ange din andel av överlåtelseskattebeloppet.

Om du är skyldig att ta ut skatten och det ingår flera säljare i köpet, ska du endast ange den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen.

Om överlåtelsen är helt skattefri – exempelvis om du köper en första bostad – ska du fylla i 0,00.

Formel för beräkning av överlåtelseskatten:

Köpesumman och de övriga vederlagen sammanlagt x skattesatsen
                                                 100

Skattesatsen är 4 %: Fastighet, kvotdel av fastighet, outbrutet område eller arrenderätt samt enbart byggnad eller konstruktion.

Skattesatsen är 2 %: Aktie i bostads- eller fastighetsaktiebolag, golfaktie och veckoaktie eller tidsandelsaktie.

Skattesatsen är 1,6 %: Andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag, exempelvis affärs- eller telefonaktier.

Du kan också beräkna överlåtelseskatten med räknaren för överlåtelseskatt (skatt.fi/overlatelseskatteraknare).

Exempel: Anna och Per köper en fastighet för 30 000 euro så att Anna äger 2/3 och Per 1/3. Beloppet av överlåtelseskatt på hela köpet är 4 % av köpesumman, dvs. 1 200 euro. Anna betalar 800 euro i överlåtelseskatt och Per 400 euro.

Vad händer om jag betalar överlåtelseskatten för sent?

Om du betalar överlåtelseskatten för sent, måste du också betala dröjsmålsränta. Anteckna vid punkten Dröjsmålsränta för tiden de dagar för vilka du har beräknat dröjsmålsränta. Ange räntebeloppet vid punkten Dröjsmålsräntans belopp.

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen fram till den dag då du betalar skatten – du betalar alltså dröjsmålsränta även för betalningsdagen.

Formel för beräkning av dröjsmålsräntan:                    

(räntedagar x räntesats x överlåtelseskattebeloppet)
                              365 x 100 %

Räntedagarna beräknas enligt det faktiska antalet dagar i månaden och året. Ett år har 365 räntedagar förutom skottåret som har 366.

Du kan också beräkna dröjsmålsräntan med räknaren för dröjsmålsränta (skatt.fi/förseningsränteräknare).

Om du betalar för sent och inte beaktar dröjsmålsräntan, beräknar Skatteförvaltningen dröjsmålsräntan automatiskt.

Dröjsmålsförhöjningens belopp: ange beloppet av den dröjsmålsförhöjning du betalat.

Lagfart för fastigheter ska sökas inom 6 månader från undertecknandet av köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om lagfart eller inskrivning inte söks inom utsatt tid, höjs skatten med 20 % för varje påbörjad 6-månadersperiod räknat från den dag då lagfarten eller inskrivningen senast borde ha sökts. Dröjsmålsförhöjningen ska betalas även om överlåtelseskatten betalats i tid. Dröjsmålsförhöjningen är högst 100 % av den ursprungliga skatten.

Att betala sammanlagt: Räkna ihop beloppen på de föregående raderna och anteckna det sammanlagda beloppet här.

11 Underskrift

Kom ihåg att underteckna deklarationen. Lämna också dina kontaktuppgifter.

12 Ombudets kontaktuppgifter

Om du har ett ombud som besvarar frågor om överlåtelseskattedeklarationen eller om du vill att deklarationen skickas till ombudets adress, ska du ange ombudets namn, telefonnummer och adress. Bifoga vid behov en fullmakt. Bifoga antingen en fritt formulerad fullmakt eller Skatteförvaltningens blankett 3818r (Fullmakt för skatteärenden).

13 Auktionsförrättare och dennes kontaktuppgifter

Jag har tagit ut överlåtelseskatten av köparen i egenskap av auktionsförrättare: Kryssa för den här punkten om värdepappret har sålts på exekutiv auktion och du i egenskap av auktionsförrättare har tagit ut överlåtelseskatten av köparen.

Kom ihåg att underteckna deklarationen. Anteckna även utsökningsverkets namn, FO-nummer och kontaktuppgifter.

Posta överlåtelseskattedeklarationen med bilagor till adressen:

Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Du kan också lämna in deklarationen på vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor. Deklarationen visas i MinSkatt så snart Skatteförvaltningen har mottagit den och den har lästs in optiskt.

Intyget om överlåtelseskatt

När den deklarerade överlåtelseskatten har betalats och betalningen har registrerats på Skatteförvaltningens konto, skickar vi dig ett intyg om överlåtelseskatt per post. Intyget är också i MinSkatt. 

Om du har skaffat värdepapper, kan du sända intyget till aktiebolaget för att antecknas i aktieboken. Fråga bolaget vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav.

Om du har skaffat en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en arrenderätt som ska inskrivas, ska du komma ihåg att söka lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

Så här betalar du överlåtelseskatten

Betala in överlåtelseskatten på Skatteförvaltningens bankkonto. När du betalar ska du använda det referensnummer för överlåtelseskatt som du fått av Skatteförvaltningen. Referensnumret är personligt eller företagsspecifikt, och du får det via MinSkatt eller per telefon i numret 029 497 027 (Betalningar, konto- och referensnummer, skatteåterbäringar).

Så här betalar du skatter i MinSkatt

Det är viktigt att du använder rätt referensnummer. Med hjälp av referensnumret kan Skatteförvaltningen rikta betalningen så att den räknas rätt skattskyldig till godo.

Läs mer om deklarering och betalning av överlåtelseskatt

Läs mer om överlåtelseskatt