Återbäring av punktskatt på energiprodukter – begäran inom jordbruketom omprövning (blankett 3320r), blankettanvisning

Med den här blanketten kan du hos Skatteförvaltningen begära omprövning av ett beslut om återbäring av punktskatt på energiprodukter inom jordbruket. Lämna omprövningsbegäran i MinSkatt eller skicka den som fil i e-tjänsten Ilmoitin.fi om ditt ekonomiförvaltningsprogram har denna funktion.

Om du lämnar omprövningsbegäran på papper ska du skicka den till adressen som finns på blanketten. 

Tidsfrist för omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras inom tre år räknat från utgången av kalenderåret efter det år för vilket återbäring söks.

Omprövning ska begäras enligt skatteår

En begäran om omprövning ska lämnas enligt skatteår. Skatteåret är i allmänhet ett kalenderår. Om räkenskapsperioden för en bokföringsskyldig inte är ett kalenderår består skatteåret av de räkenskapsperioder som går ut under kalenderåret.

1 Uppgifter om sökanden

Ange här sökandens namn och person- eller FO-nummer samt de andra uppgifterna. Skatteförvaltningen hämtar adressuppgifterna direkt från kundregistret.

2 Yrkande

Ange här det skatteår som det beslut du begär omprövning av gäller. Om du begär omprövning av flera års beslut ska du lämna en egen omprövningsbegäran för varje år.

Ange också orsaken till omprövningsbegäran för skatteåret. Du kan välja flera orsaker.

3 På vilket sätt vill du att din ansökan ska ändras?

a) Grund

Fyll i denna punkt endast i de fall att grunden saknas från ansökan eller grunden har varit felaktig.

b) Energimängder

Fyll i denna punkt endast i de fall du begär omprövning av den energiförbrukningsmängd som anges i det beslut du fått för skatteåret.

A. Annat jordbruk än växthusodling

Ange här energimängden lätt brännolja, tung brännolja eller biobrännolja R och T i enlighet med ditt yrkande.

B. Växthusodling

Ange här energimängden lätt brännolja, tung brännolja eller biobrännolja R och T i enlighet med ditt yrkande.

C. El

Ange här den mängd förbrukad el enligt skatteklass I som använts inom jordbruket och växthusodlingen och som du vill att beslutet rättas till.

c) Ekonomiska svårigheter

Fyll i denna punkt endast om du anger att grunden för omprövningsbegäran är Ekonomiska svårigheter.

Ett företag som ansöker om återbäring av punktskatt på energiprodukter är i ekonomiska svårigheter om företaget exempelvis har försatts i konkurs eller om företagets saneringsförfarande har förfallit eller om aktiebolaget har förlorat mer än hälften av sitt aktiekapital till följd av anhopade förluster.

d) Motivering till annan orsak

Fyll i denna punkt endast om du anger att grunden för omprövningsbegäran är annan orsak. Skriv i denna punkt på vilket sätt du yrkar på att beslutet ska rättas och på vilka grunder du begär omprövning.

Datum och underskrift

Kom ihåg att underteckna din begäran om omprövning.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan du anföra genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då beslutet om skatteåterbäring fattades, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser på webbplatsen oikeus.fi

Du kan söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter att du fick del av förvaltningsdomstolens beslut.

En besvärsskrift till förvaltningsdomstolen eller till högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagd.

Läs mer om domstolarnas avgifter på webbplatsen www.oikeus.fi