Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

Anvisningar för ifyllningen – Årsanmälan om lån och räntor 2019

Nytt för i år

Denna anvisning gäller postbeskrivningen och webblanketten. Uppgifterna måste lämnas elektroniskt från och med början av år 2019. Det finns ingen pappersblankett för uppgifterna.  

Anmälningssättet ändras för sådana lån som har fler än en gäldenär. Varje gäldenärs uppgifter ska anges i en separat anmälan. Om lånet exempelvis har två gäldenärer ska en egen anmälan lämnas för båda gäldenärerna.

Så här lämnar du årsanmälan

Enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarande ska kreditinstitut och finansiella institut, intressekontor, försäkrings- och pensionsanstalter, kommuner och arbetsgivare lämna uppgifter till skatteförvaltningen om lån som beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte och om räntan på lånet.

I Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter definieras innehållet i skyldigheten att lämna ut uppgifter samt när och hur uppgifterna ska lämnas.

Skulduppgifter behöver inte lämnas om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen. Med fortlöpande kredit avses enligt definitionen i konsumentskyddslagen alla sådana krediter som tidigare omfattades av definitionen av kontokredit. Fortlöpande krediter är t.ex. universal- och specialkreditkort, konton med kredit och andra krediter som konsumenten inom ramen för kreditgränsen får använda kontinuerligt utan separat kreditbeslut av långivaren.

Uppgifterna lämnas för kalenderåret senast 31.1 följande år.

Korrigering av årsanmälan och identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifter finns på skatt.fi, i anvisningen ”Korrigering av årsanmälningarna”.

När du korrigerar en årsanmälan  ersätter den nya anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod (endast om årsanmälan lämnas in som fil)
 • Kalenderår
 • Kreditgivarens personbeteckning eller FO-nummer
 • Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer
 • Gäldenärens namn (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • Kreditnummer eller annan beteckning
 • Tidigare nummer på lånet eller annan identifikation (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)
 • Kreditgivarens tidigare FO-nummer (om uppgiften har angetts i den ursprungliga anmälan)

Anvisningar för ifyllning 

Kreditgivarens eller uppgiftslämnarens uppgifter

Ange alltid kreditgivarens personbeteckning eller FO-nummer i årsanmälan. Skatteförvaltningen kan inte ta emot bristfälliga anmälningar.

Om uppgiftslämnaren är någon annan än kreditgivaren, ange uppgiftslämnarens (t.ex. serviceföretagets) namn och telefonnummer på årsanmälan.

Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer (obligatorisk uppgift)

Låne- och ränteuppgifterna lämnas om sådana lån där gäldenären/gäldenärerna är fysiska personer eller dödsbon. Uppgifter lämnas således också om näringsidkare och jordbrukare. Om uppgiftslämnaren känner till gäldenärens FO-nummer, ska detta användas. I annat fall används personbeteckning.

Gäldenärens namn

Uppgiften är obligatorisk om gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer har antecknats i bristfällig form, t.ex. i stället för personbeteckning uppges födelsetid.

Lånets nummer eller annan beteckning på lånet (obligatorisk uppgift)

Uppgifterna lämnas skilt för varje lån. Samma kreditnummer eller beteckning får inte avse flera olika lån. Om lånet inte har ett färdigt nummer eller annan beteckning, ska kreditgivaren skapa ett sådant för lånet. Som beteckning kan användas vilken som helst kombination av siffror och bokstäver med vilken lånet kan individualiseras. Beteckningen får inte enbart bestå av bokstäver. En beteckning som valts för lånet ska användas också om kommande år när man lämnar uppgifter om lånet. Om man emellertid måste ändra en tidigare vald beteckning ska också punkten ”Föregående nummer eller annan beteckning på lånet” anges.

Låneändamål (obligatorisk uppgift)

I årsanmälan anges lånets ändamål i enlighet med vad kunden uppgett för kreditgivaren: bostadslån, annat lån eller flera användningsändamål. Om lånet har flera användningsändamål ska du utöver uppgiften "Flera användningsändamål" dessutom ange det huvudsakliga låneändamålet.

Kommunerna

Den skattskyldige får inte dra av i beskattningen en ränta som

 • har betalats på lån som beviljats med stöd av 7 § 1 mom. 1–4 punkten i aravalagen  
 • har betalats på lån som beviljats den 1 januari 1991 eller senare med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten i lagen om bostadsproduktion.

Som låneändamålet antecknas "Annat" i dessa fall.

Betalda räntor

Till räntor som betalats under kalenderåret räknas det sammanlagda beloppet av följande prestationer:

 • räntorna som betalts under kalenderåret
 • även räntor som betalts i förväg (och som alltså hänför sig till följande kalenderår)
 • i gemensamma skulder räntan på hela lånet
 • limitprovisionen i fråga om bankkonton med kredit
 • försenings- och dröjsmålsräntan
 • räntor på konsumtionslån
 • kapitaliserade räntor
 • också de räntor för vilka kunden beviljats FPA:s räntebidrag
 • kommunerna anmäler här också räntorna på lån i indrivning eller skuldsanering

Punkten innehåller inte:

 • uppgifter om ränteförmåner i anställningslån som uppges i årsanmälan om lönerna
 • bikostnader av lånet, kreditbehandlingsarvoden, avisering, expeditionsavgifter
 • kursförluster
 • ränta som statskontoret betalt i samband med räntestödslån (dvs. räntor vilkas betalning överförs till myndigheten)
 • ränta på överskrivning av konto utan kredit
 • ränta på lån i indrivning eller skuldsanering (banker)
 • amorteringar på lånekapitalet

Om valutakrediter uppges räntorna till värdet vid betalningstidpunkten enligt bankens kurspraxis.

Betalda räntor för kommande år

I denna punkt uppges sådana i förskott betalda räntor som hänför sig till senare år än skatteåret och det följande året (skatteår + 2).

Lånekapital 31.12

Lånekapitalet uppges i euro och cent. Som lånekapital anges det belopp som återstår på kalenderårets sista dag.

Som lånekapital anges också:

 • kreditförluster och kreditförlustreserveringar                  
 • lån i indrivning, skuldsanering och frivillig skuldsanering
 • om valutakrediterna uppges kapitalet vid årsskiftet, dvs. det lånesaldo som bokförts i euro och värderats till medelkursen.

Som lånekapital anges inte:                                     

 • limiten för ett bankkonto med kredit eller
 • bankgarantitillgodohavanden

Det kan visa sig problematiskt för vissa bankgrupper att anmäla kreditförlusterna, varför kreditförlusterna i mån av möjlighet beaktas i lånekapitalet. I fråga om lån i indrivning, skuldsanering och frivillig skuldsanering anmäls endast kapitalet, om uppgiften finns att ge. Om valutakrediterna uppges kapitalet vid årsskiftet, dvs. det lånesaldo som bokförts i euro och värderats till medelkursen.

Medgäldenärens personbeteckning eller FO-nummer

Om det finns mer än en gäldenär för lånet ska uppgifterna för alla gäldenärer lämnas på en egen årsanmälan. Om lånet exempelvis är makars gemensamma lån ska det lämnas två anmälningar om lånet. I den första anmälan anges personuppgifterna om den första av makarna och de övriga uppgifterna om lånet, såsom lånekapitalets och räntornas sammanlagda belopp. I den andra posten anges personuppgifterna om den andra av makarna och motsvarande övriga uppgifter i likhet med den första anmälan. Som antalet gäldenärer ska anges det faktiska antalet gäldenärer, det vill säga 2.

Exempel: Ett lån har tre medgäldenärer. Lånekapitalet vid årets utgång uppgår till 25 000 euro och under året har gäldenärerna betalat sammanlagt 349,24 euro. Det ska lämnas tre anmälningar om lånet. I varje anmälan anges endast en gäldenärs personbeteckning eller FO-nummer. I alla tre anmälningar anges 25 000 euro som lånebelopp och 349,24 euro som beloppet på betalda räntor. Som antalet gäldenärer ska det faktiska antalet gäldenärer anges, det vill säga tre.

Antalet gäldenärer (obligatorisk uppgift)

Uppge alltid totalantalet gäldenärer.

Föregående nummer eller annan beteckning på lånet

Lånets nummer kan ändras från det som anmälts förra året, även om det i princip är fråga om samma lån. Det föregående numret ska alltid uppges om lånevillkoren är desamma. Lånets föregående nummer eller annan beteckning uppges endast under det år under vilket numret eller beteckningen ändrades. Lånets föregående nummer ska anges också om numrets form ändras från BBAN till IBAN.