Årsanmälan om lån och räntor 2017

Anvisningar för årsanmälan 3764r

Så här lämnar du in årsanmälan

Enligt 16 § i lagen om beskattningsförfarande ska kreditinstitut och finansiella institut, intressekontor, försäkrings- och pensionsanstalter, kommuner och arbetsgivare lämna uppgifter till skatteförvaltningen om lån som beviljats skattskyldiga samt om lånens användningssyfte och om räntan på lånet.

I Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter definieras innehållet i skyldigheten att lämna ut uppgifter samt när och hur uppgifterna ska lämnas.

Skulduppgifter behöver inte lämnas om sådana fortlöpande krediter som avses i 7 kap. 7 § 1 punkten i konsumentskyddslagen. Med fortlöpande kredit avses enligt definitionen i konsumentskyddslagen alla sådana krediter som tidigare omfattades av definitionen av kontokredit. Fortlöpande krediter är t.ex. universal- och specialkreditkort, konton med kredit och andra krediter som konsumenten inom ramen för kreditgränsen får använda kontinuerligt utan separat kreditbeslut av långivaren.

Uppgifterna lämnas för kalenderåret senast 31.1 följande år.

Korrigering av årsanmälan

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna. Anvisningen har publicerats på adressen www.skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Elektronisk kommunikation > Utvecklare > Postbeskrivningar av årsanmälningar.

Ifyllning

Kreditgivarens personbeteckning eller FO-nummer

Ange alltid kreditgivarens personbeteckning eller FO-nummer i årsanmälan. Skatteförvaltningen kan inte ta emot bristfälliga anmälningar.

Uppgiftslämnarens FO-nummer

Om uppgiftslämnaren är någon annan än kreditgivaren, ange uppgiftslämnarens (t.ex. serviceföretagets) FO-nummer.

Gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer (obligatorisk uppgift)

Låne- och ränteuppgifterna lämnas om sådana lån där gäldenären/gäldenärerna är fysiska personer eller dödsbon. Uppgifter lämnas således också om näringsidkare och jordbrukare. Om uppgiftslämnaren känner till gäldenärens FO-nummer, ska detta användas. I annat fall används personbeteckning.

Gäldenärens näradress

Ange gäldenärens näradress, postnummer och postanstalt.

Uppgiften är obligatorisk om gäldenärens personbeteckning eller FO-nummer har antecknats i bristfällig form, t.ex. i stället för personbeteckning uppges födelsetid.

Lånets nummer eller annan beteckning på lånet (obligatorisk uppgift)

Uppgifterna lämnas skilt för varje lån. Samma kreditnummer eller beteckning får inte avse flera olika lån. Om lånet inte har ett färdigt nummer eller annan beteckning, ska kreditgivaren skapa ett sådant för lånet. Som beteckning kan användas vilken som helst kombination av siffror och bokstäver med vilken lånet kan individualiseras. Beteckningen får inte enbart bestå av bokstäver. En beteckning som valts för lånet ska användas också om kommande år när man lämnar uppgifter om lånet. Om man emellertid måste ändra en tidigare vald beteckning, fyll i punkt ”Föregående nummer eller annan beteckning på lånet” och ange både den nya och den gamla beteckningen.

Låneändamål (obligatorisk uppgift)

Ange genom att kryssa för respektive punkt lånets ändamål i enlighet med vad kunden uppgett för kreditgivaren: bostadslån, annat lån eller flera användningsändamål. Om lånet har flera användningsändamål, välj Flera användningsändamål och ange dessutom det huvudsakliga låneändamålet

Kommunerna 
Den skattskyldige får inte dra av i beskattningen en ränta som

 • har betalats på lån som beviljats med stöd av 7 § 1 mom. 1–4 punkten i aravalagen
 • har betalats på lån som beviljats den 1 januari 1991 eller senare med stöd av 6 § 1 mom. 5 eller 6 punkten i lagen om bostadsproduktion.

Som låneändamålet antecknas "Annat" i dessa fall.

Betalda räntor

Till räntor som betalats under kalenderåret räknas det SAMMANLAGDA beloppet av följande prestationer:

 • räntorna som betalts under kalenderåret
 • även räntor som betalts i förväg (och som alltså hänför sig till följande kalenderår)
 • i gemensamma skulder räntan på hela lånet
 • limitprovisionen i fråga om bankkonton med kredit
 • försenings- och dröjsmålsräntan
 • räntor på konsumtionslån
 • kapitaliserade räntor
 • också de räntor för vilka kunden beviljats FPA:s räntebidrag
 • kommunerna anmäler här också räntorna på lån i indrivning eller skuldsanering

Punkten innehåller inte:

 • uppgifter om ränteförmåner i anställningslån som uppges i årsanmälan om lönerna
 • bikostnader av lånet, kreditbehandlingsarvoden, avisering, expeditionsavgifter
 • kursförluster
 • ränta som statskontoret betalt i samband med räntestödslån (dvs. räntor vilkas betalning överförs till myndigheten)
 • ränta på överskrivning av konto utan kredit
 • ränta på lån i indrivning eller skuldsanering (banker)
 • amorteringar på lånekapitalet

Om valutakrediter uppges räntorna till värdet vid betalningstidpunkten enligt bankens kurspraxis.

Betalda räntor för kommande år

I denna punkt uppges sådana i förskott betalda räntor som hänför sig till senare år än skatteåret och det följande året (skatteår + 2).

Lånekapital 31.12

Lånekapitalet uppges i euro och cent. Som lånekapital anges det belopp som återstår på kalenderårets sista dag.

Som lånekapital anges också:

 • kreditförluster och kreditförlustreserveringar                
 • lån i indrivning, skuldsanering och frivillig skuldsanering
 • om valutakrediterna uppges kapitalet vid årsskiftet, dvs. det lånesaldo som bokförts i euro och värderats till medelkursen.

Som lånekapital anges inte:                                  

 • limiten för ett bankkonto med kredit eller
 • bankgarantitillgodohavanden

Det kan visa sig problematiskt för vissa bankgrupper att anmäla kreditförlusterna, varför kreditförlusterna i mån av möjlighet beaktas i lånekapitalet. I fråga om lån i indrivning, skuldsanering och frivillig skuldsanering anmäls endast kapitalet, om uppgiften finns att ge. Om valutakrediterna uppges kapitalet vid årsskiftet, dvs. det lånesaldo som bokförts i euro och värderats till medelkursen.

Medgäldenärens personbeteckning eller FO-nummer

Om lån med gemensamt skuldansvar uppges huvudgäldenärens och högst fyra medgäldenärers personbeteckningar eller FO-nummer. Om en gäldenär har både personbeteckning och fysisk persons FO-nummer, ange antingen personbeteckning eller FO-nummer. Om du har använt personbeteckning i punkten Gäldenär, ange inte samma gäldenärs FO-nummer i punkten Medgäldenär eller tvärtom.

Antalet gäldenärer (obligatorisk uppgift)

Uppge alltid totalantalet gäldenärer.

Föregående nummer eller annan beteckning på lånet

Lånets nummer kan ändras från det som anmälts förra året, även om det i princip är fråga om samma lån. Det föregående numret ska alltid uppges om lånevillkoren är desamma. Lånets föregående nummer eller annan beteckning uppges endast under det år under vilket numret eller beteckningen ändrades. Lånets föregående nummer ska anges också om numrets form ändras från BBAN till IBAN.