Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Årsanmälan om dividender 2018

Denna anvisning gäller både postbeskrivningen (VSOSERIE OCH VSOSVYHT), webblanketten och blankett 7812r.

Årsanmälan ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller fler anställda.

Allmänt

Bolag som delar ut dividend ska lämna årsanmälan om dividender och sådana utdelningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och som beskattas som dividend (s.k. FFEK-dividend).

 • Om bolaget som delar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är ett offentligt noterat bolag ska utdelningen alltid anmälas med årsanmälan om dividender (FFEK-dividend).
 • Om bolaget som delar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är något annat än ett offentligt noterat bolag ska utdelningen anmälas med årsanmälan om dividender (FFEK-dividenden).
  • Återbetalningar av kapital från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet då bolaget inte är offentligt noterat och återbetalningen ska beskattas som överlåtelse ska anmälas med Årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL, någon blankett finns inte).

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på 15.1. § i lagen om beskattningsförfarande och på Skattestyrelsens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller dividender och andra sådana prestationer som avses i 33 d § 2 mom. i inkomstskattelagen.

Tidsperiod för vilken årsanmälan ska lämnas

Från år 2014 ska årsanmälan om dividender lämnas om sådana dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta under sitt eget skatteår, även om dividendtagaren inte gjort det.

Exempel: Det finns tre aktieägare i bolaget, A, B och C. Bolaget fattar ett beslut om att dela ut dividend 14.11.2018. Enligt dividendbeslutet kan dividenden lyftas omedelbart. A och C lyfter dividenden genast. B lyfter sin dividend först 2.2.2019. Bolaget lämnar uppgifter om de utdelade dividenderna och förskottsinnehållningarna i sin årsanmälan för 2018, också om B:s dividender.

Om dividendbetalaren får veta om dividendtagaren först efter det år då dividenden har kunnat lyftas, ska årsanmälan om dividenden och förskottsinnehållningen på den lämnas först för det år då dividendtagaren har tagit ut dividenden. Då ska betalaren kontrollera att dividendtagarens uppgifter lämnas bara en gång i årsanmälan.

Tidigare har årsanmälan om dividender lämnats först för det år under vilket dividendtagaren de facto har lyft dividenden. Tidigare praxis gäller för anmälan om dividender som kunnat lyftas 2013 eller tidigare.

Se följande anvisningar för ytterligare information

Varje beslut om dividendutdelning ska anges i en separat årsanmälan med både specifikations- och sammandragsuppgifter.

Ett bolag som genom samma dividendbeslut beslutat att dela ut såväl dividend som FFEK-dividend ska lämna in två separata årsanmälningar.

I vissa fall betalar man ut dividender så att de förmedlas av flera olika kontoförvaltare, och då ska varje kontoförvaltare lämna sina egna specifikationsuppgifter till Skatteförvaltningen. Då ska sammandragsuppgifterna emellertid lämnas bara en gång. Bolaget som delar ut dividend har ansvaret för inlämnandet av sammandragsuppgifterna.

Öppna bolag, kommanditbolag och privata företag (t.ex. firmor) lämnar inte årsanmälan om dividender.

Även anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254) ska anmälas med anmälan om dividender.

Mottagarspecifikationer om dividender till begränsat skattskyldiga ska anmälas med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (blankett 7809r, VSRAERIE).

Dividend från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande)

Det sammanlagda beloppet av sådana dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande ska anmälas med årsanmälan om dividender, men specifikationsuppgifter om dessa dividender behöver inte lämnas.

Det sammanlagda beloppet av dividendersättningar som delats ut på begränsat skattskyldigas konton för långsiktigt sparande anmäls med årsanmälan om dividender. Specifikationsuppgifterna lämnas med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (blankett 7809r, VSRAERIE).

Dividendersättningarna anmäls med egen årsanmälan, Årsanmälan om dividendersättningar (blankett 7847r).

Arbetsinsatsdividender anmäls endast med Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (blankett 7801r, postbeskrivning VSPSERIE). Årsanmälan lämnas om både den arbetsinsatsdividend som ska beskattas som lön och om sådan arbetsinsatsdividend som beskattas som ersättning för arbete. Arbetsinsatsdividenderna anges inte med årsanmälan om dividender. En dividend som ska beskattas såsom arbetsinsatsdividend kan ha delats ut till basbolag som senare delar ut sådan dividend som motsvarar arbetsinsatsdividend till samma person som redan beskattats för arbetsinsatsdividenden. Då ska basbolaget ska lämna in en vanlig årsanmälan om dividenderna. (Närmare information om arbetsinsatsdividender hittar du i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend som baserar sig på arbetsinsatsen Dnr 1103/32/2009).

Återbetalningar av kapital

 • Med årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL) anmäls endast sådana återbetalningar av kapital som ska beskattas enligt bestämmelserna om överlåtelse.
 • Utbetalningar av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet hos offentligt noterade bolag beskattas som dividend och ska alltid anmälas med årsanmälan om dividender. (FFEK-dividend).

Tidsfrist för årsanmälan

Uppgifterna ska lämnas in före utgången av januari det kalenderår som följer efter det år då dividendtagaren har kunnat lyfta dividenden. Om uppgifterna lämnas in elektroniskt ska årsanmälan lämnas in senast 3.2.2019. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, ska deklarationen vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den följande vardagen.

Exempel: Om årsanmälan lämnas in elektroniskt och den utsatta dagen 3.2. är exempelvis en lördag, kan årsanmälan lämnas in under följande vardag efter den utsatta dagen, dvs. på måndag.

Blankettanvisning

Utbetalarens namn och adress samt FO-nummer (2)

Bolaget som delar ut dividend kan inte använda redovisningsenhetens nummer i stället för sitt FO-nummer.

Betalningsår (3)

Årsanmälan om dividender lämnas om sådana dividender som dividendtagaren har kunnat lyfta, även om dividendtagaren inte har lyft dividenden. Som betalningsår anges det kalenderår under vilket det har varit möjligt för dividendtagaren att lyfta dividenden.

Om dividendtagaren har kunnat lyfta dividenden år 2013 eller tidigare, anges som betalningsår det år då mottagaren faktiskt har lyft dividenden. Betalningsåret anges så här också i sådana situationer då dividendtagaren inte varit känd under det år då dividenden kunde lyftas och årsanmälan därför lämnas först efter att dividenden redan har lyfts.

Skatteåret (7) eller Räkenskapsperiod (8) för vilket dividenden utdelats

Årsanmälan ska lämnas in skilt för varje skatteår på sina respektive blanketter. Om bolagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret, fyll i punkt 7 (Skatteåret för vilket dividenden utdelas) det år då räkenskapsperioden har gått ut. Enligt aktiebolagslagen (21.7.2006/624, 13 kap. 3 §) får dividend utdelas för tre olika räkenskapsperioder:

 1. dividendutdelning eller utdelning av tilläggsdividend för den senast utgångna räkenskapsperioden
 2. dividendutdelning för den räkenskapsperiod som föregår den senaste då även den senare räkenskapsperioden har gått ut men något nytt bokslut har ännu inte fastställts och revision förrättats
 3. dividendutdelning för den innevarande räkenskapsperioden, dvs. interimistisk dividend som grundar sig på t.ex. ett mellanbokslut som fastställts och reviderats.

Alla dividender i en årsanmälan om dividender anmäls som utdelade för den räkenskapsperiod och det skatteår som senast gått ut före dagen för beslutet om dividendutdelning.

Exempel: Ett bolags räkenskapsperiod motsvarar kalenderåret 2017 och bokslutet har fastställts vid bolags-stämman den 15 april 2018.

Beslut om dividendutdelningar:

 1. 15.4.2018, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2017 (bokslutet för 2017 har fastställts och revisionen förrättats)
 2. 31.1.2018, dividenden har delats ut för räkenskapsperioden 2016 (det senast fastställda och reviderade bokslutet)
 3. 30.6.2018, dividenden delas ut för räkenskapsperioden 2018 (på basis av ett mellanbokslut)

I beskattningen anser man att alla dessa dividender har delats ut för skatteåret 2017.

Som dag då dividenden har kunnat lyftas anges den dag i det ursprungliga dividendutdelningsbe-slutet då dividenden har stått att lyfta, också i sådana fall att mottagaren lyfter dividenden under senare år.

Tidpunkten för beslutet om dividendutdelning är avgörande även om dividender delas ut senare än den dag då dividenden enligt dividendbeslutet kan lyftas.

Om det är fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254), ska i punkt 7 och 8 emellertid anges det år under vilket den anteciperade dividenden har utdelats.

Prestationsslag (9)

Kryssmarkera om en utbetalning ska betraktas som dividend eller sådan utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som dividend (FFEK-dividend). Varje prestationsslag har en egen sifferkod i postbeskrivningen.

Typ av bolag den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats (10)

Om prestationsslaget är dividend eller FFEK-dividend, ange i årsanmälan om det är fråga om ett offentligt noterat bolag (J) eller annat bolag (M).

Dividender indelas enligt inkomstskattelagen i skattefri inkomst, kapitalinkomst och förvärvsinkomst. För att kunna indela dividendinkomsterna anges bolagets typ den dag då beslut om dividendutdelningen har fattats.

Enligt 33 a § i inkomstskattelagen avses med ett offentligt noterat bolag ett sådant bolag vars aktier (eller någon av aktieserierna), när beslut om dividendutdelning fattas, är föremål för offentlig handel:

 • På NASDAQ OMX Helsinki Ab:s börslista eller Pre-lista
 • på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 • i multilateral handel i Finland eller annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 9.11.2007 eller därefter, förutsatt att bolagets aktie har tagits upp till offentlig handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

Dagen för beslutet om dividendutdelning (11) eller Dag då dividenden kan lyftas (12)

Om dividenden enligt bolagsstämmans beslut kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår lämnas en enda årsanmälan för dividenderna. Som dagen då dividenden kan lyftas antecknas den dag då den första raten av dividenderna kan lyftas.

Kontoförvaltare kan i stället för dagen då dividenden kan lyftas ange den betalningsdag som står i bolagets utdelningsbeslut.

I fråga om s.k. anteciperade dividender (HFD 17.2.1999 L 254) anges som datum för dividendutdelningsbeslutet det datum då det preliminära beslutet om dividendutdelningen fattats.

Det sammanlagda beloppet av dividender som enligt beslut ska delas ut för skatteåret (20)

Det sammanlagda beloppet av dividender som ska delas ut enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11. I det sammanlagda beloppet av dividender som enligt beslut ska delas ut ingår också dividender som utdelats på aktier på konton för långsiktigt sparande.

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts på dividender (21)

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts under kalenderåret på dividender för vilka det i punkt 11 har angetts ett dividendutdelningsbeslut.

Det sammanlagda beloppet av dividender som inte lyfts före kalenderårets utgång (22)

Det sammanlagda beloppet av olyfta dividender som ska utdelas enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11.

Punkten fylls i bara om

 • det i utdelningsbeslutet har fattats beslut om att dividenderna kan lyftas under ett annat kalenderår
 • man anger de olyfta dividender vars mottagare inte var kända under det år då dividenden har stått att lyfta
 • man lämnar en årsanmälan om ett utdelningsbeslut där dividender har kunnat lyftas senast 31.12.2013 (för dessa utdelningsbeslut lämnas anmälan enligt betalningsåret)

I punkten anges inte det dividendbelopp som de facto under kalenderåret inte har delats ut till mottagarna, även om det skulle ha kunnat lyftas.

Det sammanlagda beloppet av dividender för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår (23)

Ange det sammanlagda beloppet av dividender som anmälts under tidigare kalenderår endast dividenden för skatteåret i fråga har anmälts under flera kalenderår. I det sammanlagda beloppet ingår dividender som under tidigare kalenderår delats ut till både allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga.

Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga (24) och Det sammanlagda beloppet av källskatt som tagits ut på dividender av begränsat skattskyldiga (25)

Ange i punkt 24 det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga. I punkt 25 anges det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på dividenderna. Om några rättelser har gjorts, lämna uppgifterna enligt läget efter rättelserna.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga ska innehålla även de dividender som hänför sig till aktierna på begränsat skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande).

Specifikationsuppgifter om begränsat skattskyldigas dividender lämnas med en egen årsanmälan.

Det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (26)

I punkt 26 anges det sammanlagda beloppet av dividender som delats ut på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande). I denna punkt anges inte specifikationsuppgifter som gäller dividender som utdelats på aktier på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande.

Specifikationer av dividendtagare

Mottagarspecifikation om begränsat skattskyldiga dividendtagare lämnas inte med årsanmälan om dividender, utan dessa uppgifter lämnas med begränsat skattskyldigas årsanmälan. Undantagsvis ska dividender som mottagits av utländska bolag emellertid anmälas med årsanmälan om dividender om dividenderna hänför sig till bolagets fasta driftställe i Finland.

Dividender som delats ut till en och samma dividendtagare anmäls på en enda rad också när dividend har delats ut för flera olika aktieserier.

Dividendtagarens namn (31)

Ange dividendtagarens fullständiga namn.

Dividendtagarens FO-nummer/personbeteckning (32)

Utöver dividendtagarens namn ange även dividendtagarens fullständiga personbeteckning eller FO-nummer.

Dividend (brutto) (34)

Ange i punkt 34 det sammanlagda beloppet av sådana dividender som dividendtagaren får lyfta enligt det dividendutdelningsbeslut som du angett i punkt 11. Ange bruttobeloppet av dividender, dvs. utan att dra av förskottsinnehållningen.

Förskottsinnehållning som verkställts på dividenden (35)

Från ingången av 2014 ska förskottsinnehållning verkställas inte bara på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut, utan också på dividender som andra än offentligt noterade bolag delar ut. Med dividend jämställs också utdelning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet som beskattas som dividend.

 • Förskottsinnehållningen på dividender som ett offentligt noterat bolag delar ut är 25,5 procent.
 • Förskottsinnehållningen på dividender som annat än ett offentligt noterat bolag delar ut är 7,5 procent upp till 150 000 euro. Förskottinnehållningen på den del som överskrider 150 000 euro är 28 procent. Det utdelande bolaget ska följa upp om gränsen på 150 000 euro överskrids för dividender som bolaget betalar till samma mottagare.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt ovan nämnda skattesatser om dividendtagaren inte uppvisar ett ändringsskattekort som har beräknats för dividend.

Förskottsinnehållningen verkställs endast på dividend som delas ut till en fysisk person eller ett dödsbo.

Förskottsinnehållning verkställs inte på dividend vars belopp är högst 20 euro

Antalet aktier (st.)(36)

Ange i denna punkt antalet aktier som dividendtagaren ägde då dividenden delades ut.

Exempel: Om dividendtagaren har tre aktier i A-serien och två i B-serien, anteckna 5.

Om dividenden delas ut på basis av att mottagaren har rätt att erhålla enbart avkastning, ange som aktieantal det antal av aktier enligt vilket dividenden har utdelats.

Fyll i aktieantalet som heltal. Om dividendtagaren äger bråkdelar av aktierna ska mottagaren deklarera aktiernas exakta antal för sin personliga beskattning.

FöPL- eller LFöPL-försäkrad (37)

Kryssa för denna punkt om dividendtagaren är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för dividendutdelarbolagets verksamhet vid den tidpunkt då dividenden står att lyfta.

Bostad (38)

Kryssa för punkt 38 om dividendtagaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har ägt över hälften av aktiekapitalet i bolaget som delar ut dividend eller innehaft över hälften av det totala röstetal som samtliga aktierna i bolaget medför och dividendtagaren eller dennes familj har använt en bostad som hör till bolagets tillgångar som sin stadigvarande bostad eller annan bostad under det år för vilket den utdelade dividenden utgör skattepliktig inkomst. Aktieinnehavet beaktas enligt situationen vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har stått att lyfta. Kryssa för punkt 38 också då dividendtagaren ensamt ägt över 30 % av aktierna eller röstetalet i bolaget.

Penninglån (39)

Kryssa för punkt 39 om utdelarbolaget bedriver näringsverksamhet och dividendtagaren ensam eller tillsammans med sina familjemedlemmar har ägt minst 10 procent av aktiekapitalet i utdelarbolaget eller innehaft över hälften av det totala röstetal som samtliga aktierna i bolaget medför och delägaren eller dennes familjemedlem har haft ett penninglån från bolaget vid respektive tidpunkt. Aktieinnehavet beaktas enligt situationen vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår det år då dividenden har stått att lyfta.

Ytterligare information om ifyllningen av punkterna 37–39 finns i följande anvisningar: Anmälan om dividend som mottagits av den försäkrade enligt LFöPL eller FöPL samt Anmälning av bostad och penninglån i årsanmälan över dividender.

Följande punkter gäller endast elektronisk anmälan:

Kontoförvaltarens FO-nummer
Om kontoförvaltaren lämnar uppgifter för betalaren, ange kontoförvaltarens FO-nummer.

Aktiens ISIN-kod
Aktiens ISIN-kod ska anges endast om kontoförvaltaren lämnar uppgifter i stället för betalaren. Om samma kontoförvaltare betalar dividend från olika värdeandelskonton till samma mottagare och dividenderna betalas för sådana aktier som har samma ISIN-kod, lämna endast en årsanmälan om dividenderna.

Verifikation till mottagaren

Skatteförvaltningen har inte fastställt någon blankett som utgör verifikation till dividendtagaren. Av verifikationen över den utbetalda dividenden ska framgå åtminstone följande uppgifter:

 • dividendtagarens namn och personbeteckning eller FO-nummer
 • räkenskapsperiod för vilken dividenden utdelas
 • antalet aktier och typ av aktie
 • namn på det bolag som utdelade dividend
 • beloppet av dividend
 • beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Årsanmälan, korrigering och identifikationsuppgifter 

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna (skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter).

I korrigeringsförfarandet ersätter den nyaste anmälan alltid den tidigare. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod (enbart om man lämnar in i filformat)
 • Prestationsslag
 • Betalningsår
 • Utdelarbolagets FO-nummer
 • Skatteåret för vilket dividenden delats ut
 • Dagen för beslutet om dividendutdelning
 • Dagen från och med vilken det varit möjligt att lyfta dividenden
 • Dividendtagarens FO-nummer eller personbeteckning och namn
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
 • ISIN-kod (den här punkten används som identifieringsuppgift endast om en kontoförvaltare har lämnat årsanmälan)