Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Årsanmälan om överskott från andelslag, anvisningar 2019

Denna anvisning gäller postbeskrivningen (VSOKERIE OCH VSOKVYHT), webblanketten och blankett 7816r.

Årsanmälan om överskott från andelslag ska lämnas elektroniskt om den gäller fem eller fler inkomsttagare.

Allmänt

Överskott kan exempelvis utgöras av en vinstutdelning som ett andelslag betalar ut i form av ränta på andelskapitalet.

Andelslag som delar ut överskott ska lämna årsanmälan om de utdelade överskotten och sådana utdelningar från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och som beskattas som överskott.

 • Om andelslaget som delar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är ett offentligt noterat andelslag, ska utdelningen alltid anmälas med årsanmälan om överskott från andelslag (FFEK-överskott).

 • Om andelslaget är något annat än offentligt noterat men utdelningen av medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet beskattas som överskott, ska utdelningen anmälas med årsanmälan om överskott från andelslag (FFEK-överskott).

  • Återbetalningar av kapital från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och beskattas som överlåtelse anmäls med Årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL, någon blankett finns inte).

Med årsanmälan om överskott från andelslag anmäls också

 • vinstandel och ränta som en inhemsk sparbank har betalat på grundfondandelar och placeringar i kompletterande fonder
 • ränta på garantikapital som ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar har betalat.

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på 15 § i lagen om beskattningsförfarande och på Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter.

Tidsperiod för vilken årsanmälan ska lämnas

Arsanmälan om överskott lämnas för de överskott överskottstagaren har haft möjligheten att lyfta under skatteåret, även om överskottstagaren ännu inte gjort det.

Om andelslaget som delar ut överskott inte får kännedom om en mottagare av överskottet förrän det år gått ut då överskottet kunnat lyftas, lämnas årsanmälan om överskottet och den förskottinnehållningförskottsinnehållning som verkställts först för det år då denna mottagare har lyft överskottet. Då ska betalaren kontrollera att man inte lämnar samma årsanmälningsuppgifter två gånger.

Uppgifterna ska lämnas in före utgången av januari det kalenderår som följer efter det år då överskottstagaren har kunnat lyfta överskottet. Om uppgifterna lämnas in elektroniskt ska årsanmälan lämnas in senast 3.2.2020. Om den sista inlämningsdagen för årsanmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, ska anmälan vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den följande vardagen.

Exempel: Om årsanmälan om överskott lämnas in elektroniskt och den utsatta dagen 3.2 är exempelvis en lördag, kan årsanmälan lämnas in under följande vardag efter den utsatta dagen, dvs. på måndag.

Allmänt

Årsanmälan lämnas särskilt om varje beslut om utdelning av överskott och då ska man lämna både specifikations- och sammandragsuppgifter.

Om man genom samma beslut om överskottsutdelning beslutat att dela ut både överskott och FFEK-överskott, ska man lämna två separata årsanmälningar.

I vissa fall betalar man ut överskott så att de förmedlas av flera olika kontoförvaltare, och då ska varje kontoförvaltare lämna särskilda specifikationsuppgifter till Skatteförvaltningen. Då får sammandragsuppgifterna lämnas bara en gång. Andelslaget som delar ut överskott har ansvaret för sammandragsuppgifterna.

Mottagarspecifikationer om överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga anmäls med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (blankett 7809r, VSRAERIE).

Överskott från tillgångar som uppstått genom ett avtal om långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande)

Specifikationsuppgifter behöver inte lämnas om sådana överskott som delats ut på tillgångar på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande, men det sammanlagda beloppet av dessa överskott anges i årsanmälan om överskott.

Hos begränsat skattskyldiga ska överskotten som delats ut på tillgångar på konton för långsiktigt sparande anmälas med årsanmälan om överskott. Specifikationsuppgifterna ska däremot lämnas med årsanmälan om prestationer till begränsat skattskyldiga (VSRAERIE, blankett 7809r).

Överskottsersättningar anmäls med blanketten Årsanmälan om dividendersättningar (7847r).

Arbetsinsatsöverskott anmäls endast med arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (VSPSERIE). Samma anvisningar som gäller arbetsinsatsdividender tillämpas också på överskott som grundar sig på en arbetsinsats. Ytterligare information finns i Skatteförvaltningens anvisning Beskattning av dividend som baserar sig på arbetsinsatsen Dnr 1103/32/2009).

Återbetalningar av kapital

 • Med årsanmälan om återbetalningar av kapital (VSPAOPAL) anmäls endast sådana återbetalningar av kapital som ska beskattas enligt bestämmelserna om överlåtelse.
 • Om andelslaget som delar ut medel från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet är ett offentligt noterat andelslag, ska utdelningen beskattas som överskott och anmälas alltid med årsanmälan om överskott från andelslag (FFEK-överskott).

Blankettanvisning

Namn och adress samt FO-nummer för andelslaget som delar ut överskott (1 och 2)

Betalningsår (3)

Årsanmälan om överskott lämnas för de överskott som överskottstagaren har haft möjligheten att lyfta under skatteåret, även om överskottstagaren ännu inte gjort det. Som betalningsår anges det kalenderår under vilket det har varit möjligt för överskottstagaren att lyfta överskottet.

Om mottagaren av överskottet inte varit känd under det år då det har varit möjligt för överskottstagaren att lyfta överskottet, ange som betalningsår det kalenderår under vilket överskottet har lyfts.

Skatteår för vilket överskottet delats ut (7) / Räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut (8)

Årsanmälan ska lämnas in skilt för varje skatteår på sina respektive blanketter. Om andelslagets räkenskapsperiod avviker från kalenderåret, fyll i punkt 7 (Skatteåret för vilket överskottet delats ut) det år då räkenskapsperioden har gått ut.

Alla överskott i en årsanmälan om överskott anmäls som utdelade för den räkenskapsperiod och det skatteår som senast gått ut före dagen för beslutet om att dela ut överskott.

Exempel: Ett andelslags räkenskapsperiod motsvarar kalenderåret 2018 och bokslutet har fastställts vid bolagsstämman den 15 april 2019.

Överskottsbeslut:

1) 15.4.2019, överskottet delas ut för räkenskapsperioden 2018 (bokslutet för 2017 har fastställts och revisionen förrättats)
2) 31.1.2019, överskottet har delats ut för räkenskapsperioden 2017 (det senast fastställda och reviderade bokslutet)
3) 30.6.2019, överskottet delas ut för räkenskapsperioden 2019 (på basis av ett mellanbokslut)

I beskattningen anses att alla dessa överskott har delats ut för skatteåret 2018.

Prestationsslag (9)

Med prestationsslag avses om betalningen ska betraktas som överskott eller sådan utbetalning från en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och som ska beskattas som överskott (FFEK-överskott). Kryssa för det rätta prestationsslaget på blanketten. Varje prestationsslag har en egen sifferkod i postbeskrivningen.

Typ av andelslag på den dag då beslutet om utdelning av överskott fattades (10)

Ange i årsanmälan om andelslaget som delar ut överskott är

 • (J) ett offentligt noterat andelslag
 • (M) annat andelslag med minst 500 medlemmar
 • (S) annat andelslag som har under 500 medlemmar.

Ett andelslag är offentligt noterat när dess andel eller aktie vid beslut om utdelning av överskott är föremål för handel på det sätt som avses i 33 a § i inkomstskattelagen

1) på NASDAQ OMX Helsinki Ab:s börslista eller Pre-lista
2) på en annan reglerad marknad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
3) i multilateral handel i Finland eller annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 9.11.2007 eller därefter, förutsatt att bolagets aktie har tagits upp till offentlig handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

Datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott (11) / Dagen fr.o.m. vilken det varit möjligt att lyfta överskottet (12)

Uppge datumen i form ddmmåååå. Varje beslut om utdelning av överskott ska anges särskilt i sin egen årsanmälan.

Om överskottet kan lyftas i fler än en rat under samma kalenderår lämnas bara en årsanmälan för överskotten. Som dagen då överskotten kan lyftas antecknas den dag då den första raten av överskotten kan lyftas.

Det sammanlagda beloppet av överskott som beslutats dela ut för skatteåret (20)

Det sammanlagda beloppet av överskott som ska delas ut enligt beslutet om dividendutdelning i punkt 11. I det sammanlagda beloppet av överskott som enligt beslut ska delas ut ingår också de överskott som utdelats på medel som deponerats på konton för långsiktigt sparande.

Det sammanlagda beloppet på förskottsinnehållning som verkställts på överskotten (21)

Det sammanlagda beloppet av förskottsinnehållningar som verkställts under kalenderåret på överskott för vilka det i punkt 11 har angetts ett utdelningsbeslut.

Det sammanlagda beloppet på överskott som inte lyfts före kalenderårets utgång (22)

Beloppet av överskott som beslutats dela ut enligt beslutet om utdelning av överskott i punkt 11 men som inte lyfts.

Punkten fylls i bara om

 • det i utdelningsbeslutet har fattats beslut om att överskotten kan lyftas under ett annat kalenderår
 • man anger de olyfta överskott vars mottagare inte var kända under det år då överskottet har stått att lyfta.

I punkten anges inte det överskottsbelopp som de facto under kalenderåret inte har delats ut till mottagarna, även om det skulle ha kunnat lyftas.

Det sammanlagda beloppet på överskott för skatteåret vilka anmälts under tidigare kalenderår (23)

Ange det sammanlagda beloppet av överskott som anmälts under tidigare kalenderår endast om samma överskott för skatteåret i fråga har anmälts under flera kalenderår. I det sammanlagda beloppet ingår överskott som under tidigare kalenderår delats ut till både allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga.

Det sammanlagda beloppet på överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga (24) och det sammanlagda beloppet på källskatt som tagits ut på överskott till begränsat skattskyldiga (25)

Ange i punkt 24 det sammanlagda beloppet av överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga. I punkt 25 anges det sammanlagda beloppet av källskatter som tagits ut på överskotten. Om du har rättat uppgifterna, lämna uppgifterna enligt läget efter rättelserna.

Det sammanlagda beloppet av överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga ska innehålla även de överskott som hänför sig till medlen på begränsat skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande).

Specifikationsuppgifter om de överskott som delats ut till begränsat skattskyldiga överskottstagare lämnas med en egen årsanmälan.

Det sammanlagda beloppet på överskott som delats ut på medel på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (26)

I punkt 26 anges det sammanlagda beloppet av överskott som delats ut på medel som deponerats på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande (L om bundet långsiktigt sparande). Man behöver inte lämna specifikationsuppgifter om överskott som delats ut på medel på allmänt skattskyldigas konton för långsiktigt sparande.

Mottagarspecifikationer

Mottagarspecifikationen om begränsat skattskyldiga överskottstagare lämnas inte med årsanmälan om överskott, utan dessa uppgifter lämnas med begränsat skattskyldigas årsanmälan. Undantagsvis ska de överskott som mottagits av utländska bolag anmälas i årsanmälan om överskott om överskotten hänför sig till bolagets fasta driftställe i Finland.

Överskottstagarens namn (31)

Ange överskottstagarens fullständiga namn.

Överskottstagarens FO-nummer/personbeteckning (32)

Ange i årsanmälan förutom överskottstagarens namn även överskottstagarens fullständiga FO-nummer eller personbeteckning.

Överskott (brutto)(34)

Ange i punkt 34 det sammanlagda beloppet av sådana överskott som mottagaren av överskottet får lyfta enligt det utdelningsbeslut som du angett i punkt 11. Ange bruttobeloppet av överskott, dvs. utan att dra av förskottsinnehållningen.

Förskottsinnehållning som verkställts på överskottet (35)

Andelslag ska verkställa förskottsinnehållning på överskott som de delar ut till fysiska personer eller dödsbon. Förskottsinnehållningen ska verkställas även för sådana utdelningar av medel ur en fond som hänförs till det fria egna kapitalet och som beskattas som överskott.

 • Förskottsinnehållningen på överskott som offentligt noterade andelslag delar ut är 25,5 procent.
 • Förskottsinnehållningen på överskott som andra än offentligt noterade andelslag delar ut är 7,5 procent om det sammanlagda beloppet för de överskott kunden fått från ett och samma andelslag uppgår till högst 5 000 euro under skatteåret. Förskottsinnehållningen på den överskridandegränsöverskridande delen är 25,5 procent. Andelslag som delar ut överskott ska följa upp om överskott som det delar ut till en och samma mottagare överskrider gränsen på 5000 euro.

Förskottsinnehållningen verkställs enligt ovan nämnda skattesatser om mottagaren inte uppvisar ett ändringsskattekort som har beräknats för överskott.

Även om mottagaren är en fysisk person eller ett dödsbo verkställs inte förskottsinnehållning för överskottsåterbäringar som andelslaget kan dra av.

På försäljningsinkomst om högst 20 euro behöver förskottsinnehållning inte verkställas.

FöPL- eller LFöPL-försäkrad (37)

Kryssa för denna punkt om mottagaren av överskottet är försäkrad enligt FöPL eller LFöPL för utdelarandelslagets verksamhet vid den tidpunkt då överskottet står att lyfta.

Belopp som av andelslagets andelar och aktier upptagits i det egna kapitalet (40)

Andra än offentligt noterade andelslag som vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelning av överskott hade färre än 500 medlemmar ska i fråga om dem som får överskottet uppge antalet andelar och aktier som tagits upp i andelslagets eget kapital vid slutet av den räkenskapsperiod som föregick beslutet om utdelningen.

Uppgiften behöver dock inte lämnas om

 • andelslaget får dra av överskottet
 • överskottstagaren är ett samfund eller en samfälld förmån.

Avdragbart för andelslaget (41)

Överskottsåterbäringar som andra än offentligt noterade andelslag delar ut till näringsidkare eller jordbruksidkare är avdragbar under vissa förutsättningar som anges i 18.4 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Uppgiften om andelslagets rätt att dra av överskottsåterbäringen ska anges i årsanmälan. Kryssa för denna punkt om överskottsåterbäringen är avdragbar. I postbeskrivningen har uppgiften en sifferkod.

Mottagaren av överskottet ska få en verifikation

Skatteförvaltningen har inte fastställt någon blankett som utgör verifikation till överskottstagaren. Av verifikationen över det utbetalda överskottet ska framgå åtminstone följande uppgifter:

 • överskottstagarens namn och person- eller FO-nummer
 • räkenskapsperiod för vilken överskottet delats ut
 • namn och FO-nummer på det bolag som utdelar dividend
 • överskottets namn
 • överskottsbeloppet
 • beloppet av förskottsinnehållning som verkställts.

Korrigering av årsanmälan samt identifikationsuppgifter

Information om korrigering av årsanmälningsuppgifterna finns i anvisningen Korrigering av årsanmälningarna (skatt.fi > Blanketter > Årsanmälningsblanketter).

I det ersättande korrigeringsförfarandet ersätter en ny anmälan med samma identifikationsuppgifter alltid den tidigare anmälan. Per mottagare kan det finnas bara en anmälan med samma identifikationsuppgifter. Innehåller identifikationsuppgifterna fel måste uppgiften nollställas och lämnas på nytt.

Identifikationsuppgifterna i denna årsanmälan är:

 • Postkod (enbart om man lämnar in i filformat)
 • Prestationsslag
 • Betalningsår
 • FO-numret för andelslaget som delar ut överskott
 • Skatteår för vilket överskottet delats ut
 • Datumet då beslutet fattades om utdelning av överskott
 • Dagen fr.o.m. vilken det varit möjligt att lyfta överskottet
 • Överskottstagarens FO-nummer/personbeteckning och namn
 • Kontoförvaltarens FO-nummer
Sidan har senast uppdaterats 15.5.2019