Om framtiden för bekämpningen av skatteparadis

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

Utvecklingen i bekämpningen av skatteflykt som omfattar användning av skatteparadis kan ses som positiv ur både staternas och de ärliga skattebetalarnas synvinkel såväl i Finland som utomlands.

En faktor som upprätthåller en hög skattemoral är att man vet och litar på att alla bär sitt ansvar och sköter sina skyldigheter gentemot samhället på ett korrekt sätt. Detta stöds av en högklassig och effektiv myndighetsverksamhet (tjänster och kontroll) samt en lagstiftning som svarar mot de aktuella utmaningarna.

En intensifiering av samarbetet mellan såväl finländska som utländska myndigheter är viktigt i bekämpningen av missbruk som hänför sig till internationella penningflöden. Detta är av vikt också därför att ju snabbare man ingriper mot olika missbruk, desto mindre är de sammanlagda skadorna och kostnaderna för hela samhället.  

Den teknologiska utvecklingen och nya betalningsmedel gör det mer utmanande att upptäcka nya sätt att begå brott. Detta understryker betydelsen av underrättelseverksamhet, riskhantering och analys av hotbilder i anvisningen av kontrollresurser. Redan nu har man lagt märke till att den organiserade brottsligheten har spritt sig till den ekonomiska brottsligheten och man måste försöka svara på detta genom att intensifiera underrättelsesamarbetet mellan myndigheterna. I Finland finns det skäl att åtminstone reda ut möjligheten att myndigheterna delar samma typ av kriminalunderrättelse som myndigheterna i Sverige.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken