Olika sätt att använda skatteparadis och omfattningen av användningen

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

Skatteparadis kan användas på många olika sätt såväl för laglig som olaglig verksamhet. Artikeln fokuserar på arrangemang för att undvika skatt, såsom skatteflykt och skattebedrägeri.

Skatteparadisbolag som redskap för laglig skatteplanering
De instanser som säljer skatteparadisbolagstjänster marknadsför användningen av sådana bolag som ett redskap för laglig skatteplanering, och de användningsområden som de erbjuder är t.ex.:

 • handel med varor och tjänster
 • placeringsbolag
 • finansiella tjänster
 • förvaltning av immateriella rättigheter
 • rederiverksamhet och andra sjöfartsrelaterade funktioner
 • försäkringsverksamhet
 • bankverksamhet
 • sakkunnigtjänster.

Att använda skatteparadis är inte riskfritt då de instanser som säljer bolagstjänster och olika lösningar också omfattar bedragare, vars "skatteeffektiva" lösningar kan bli dyrare än att betala de skatter som man strävat efter att undvika med arrangemanget. På internet finns många olika instanser som erbjuder tjänster anonymt även i Finland, och på motiverade grunder kan man förhålla sig återhållsamt till deras pålitlighet.

Internprissättning som avviker från marknadsvillkoren
Det har sagts att internprissättning som avviker från marknadsvillkoren är en av de vanligaste formerna att använda skatteparadis. Samtidigt har det uppskattats att enormt mycket bistånd som är avsett för utvecklingsländer har överförts till brottslig eller på annat sätt olaglig verksamhet med internprissättning.

Olagliga sätt att använda skatteparadis i korthet
Med skatteparadis är det möjligt att bedriva många olika former av kriminell verksamhet, såsom:

 • skattebedrägeri
 • gäldenärsbrott
 • penningtvätt
 • korruption
 • droghandel och
 • missbruk av insiderinformation, dvs. handlingar där bristen på transparens i det bolagsarrangemang som används fungerar som ett centralt element i gärningen.

Omfattningen av användningen av skatteparadis
Det har uppskattats att cirka 50 procent av allt penningflöde i den globala handeln sker via skatteparadisen. Till detta hör även betalningsflödet inom internationella koncerner, vilket enligt uppskattning står för cirka 60 procent av all handel.

Det är väldigt svårt att fastställa värdet på tillgångarna i skatteparadisen och därför varierar uppskattningarna kraftigt. BIS-bankens databas, som vanligen används som informationskälla, innehåller uppgifter om endast 19 skatteparadis. Det har uppskattats att värdet på de tillgångar som finns i dessa uppgår till 2,7–12 biljoner amerikanska dollar. Siffrorna omfattar endast den förmögenhet som privatpersoner placerat (direkt eller indirekt via olika bolagsarrangemang). Skattebortfallet av dessa kan uppgå till 24–108 miljoner dollar om året (räknat utifrån en måttlig intäkt på 3 procent och en skattesats på 30 procent). I juli 2012 publicerades en undersökning som grundade sig på ett mer omfattande informationsmaterial än tidigare. Enligt denna har privatpersoner placeringar till ett värde på t.o.m. 21–32 biljoner amerikanska dollar i skatteparadisen. Skattebortfallet av dessa kan uppgå till 189–288 miljoner dollar om året (räknat utifrån en årlig intäkt på 3 procent och en skattesats på 30 procent).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken