Metoder för att bekämpa skatteparadis: Programmen för verksam ånger

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

Runt om i världen har man använt även s.k. program för verksam ånger i bekämpningen av det skattebortfall som orsakats av arrangemang som omfattar skatteparadis. Det handlar om ett system med lindrigare sanktioner om man deklarerar en placering i ett skatteparadis inom en viss tidsfrist jämfört med att myndigheten avslöjar de placeringar som inte deklarerats och fastställer de påföljder som normalt förutsätts av lag.

Populariteten för programmet för verksam ånger har varit relativt stor bl.a. i

 • Australien
 • Italien
 • Irland
 • Tyskland och
 • Storbritannien.

Programinnehållet har varierat och delvis påverkat populariteten. För närvarande pågår program med särskild inriktning på offshoreplaceringar bl.a. i USA, Storbritannien och Grekland.

Även Spanien, som hamnat i ekonomiska svårigheter, tog på våren 2012 i bruk ett program som gällde till 30.11.2012. Dess innehåll var relativt förmånligt ur placerarnas synvinkel. Detta betydde en engångsbetalning på 10 procent av placeringsbeloppet utan vare sig skattehöjning eller ränta. Det var inte nödvändigt att ta hem medlen till Spanien och åtal för brott väcktes inte heller mot deklaranten. Programmets fördelaktighet ledde till kritiska inlägg om dessa åtgärders effekt på den allmänna laglydigheten och skattemoralen.

I Sverige och Norge har man en allmän möjlighet att själv rätta beskattningen med lindrigare sanktioner, oberoende av källan för de intäkter som tidigare inte deklarerats. I Sverige kan man med en frivillig rättelse t.o.m. undvika åtal för grovt skattebedrägeri. Vid sidan om myndigheternas effektiviserade kontrollmetoder har detta motiverat flera personer att retroaktivt deklarera t.o.m. 10 år gamla inkomster, vilket är den potentiella åtalstiden för grovt skattebedrägeri.

I Sverige har man observerat att ursprungslandet för intäkter av offshoreplaceringar för personer som gjort en frivillig rättelse i de flesta fall varit antingen Schweiz eller Luxemburg. Detta trots att det bolag som använts i placeringsarrangemanget varit registrerat t.ex. i ett skatteparadis i Karibiska havet.

En låg ränta på depositioner (den allmänna räntenivån för depositioner) i Schweiz och höjningen av källskatten till 35 procent från 1.7.2011 i enlighet med sparandedirektivet om staten inte utbyter information med hemstaten för den fysiska person som fungerar som placerare har för sin del uppmuntrat placerarna att deklarera och i vissa fall ta ha hem placeringsintäkter.

Avsevärda skatteintäkter
Programmen för verksam ånger har genererat avsevärda skatteintäkter för dessa stater. Det är av ännu större betydelse att den placeringsförmögenhet som deklarerats till skatteförvaltningen kommit till myndigheternas kännedom och följaktligen beskattas även under kommande år. Dessutom har de olika länderna utarbetat profiler på olika personer som deltagit i dessa program och riktat intensifierad kontroll mot kundgrupper som matchar dessa profiler.

Som exempel på dessa profiler kan man nämna:

 • personer som lagt ned företagsverksamhet
 • personer som hört till ett belöningssystem för en internationell koncern
 • idrottare
 • andra offentliga personer som enligt allmän kännedom är förmögna, såsom artister i musikbranschen, filmregissörer o.d.

Framgången för programmen för verksam ånger grundar sig på samverkan av tre faktorer:

 1. Lägre sanktioner (= uppmuntrar till deklarering).
 2. Effektiviserad kontroll (= ökar risken för att åka fast).
 3. Aktiv informationskampanj om programmet (= ökar medvetenheten om denna möjlighet).

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken