Metoder för att bekämpa skatteparadis: Annat internationellt samarbete

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

Förutom det utbyte av beskattningsuppgifter som grundar sig på avtal har det internationella samarbetet i bekämpningen av skatteparadis även i övrigt intensifierats under de senaste åren. I syfte att effektivisera kontrollen ordnar och inrättar olika myndigheter gemensamma

  • seminarier
  • arbetsbesök
  • möten och
  • nätverk av olika former.

Möten har blivit en del av vardagen för många anställda som arbetar med dessa frågor. Samarbete förs inom

  • de nordiska länderna
  • EU
  • OECD och
  • IOTA.

Vid dessa möten presenteras olika fall som upptäckts i kontrollen och s.k. bästa praxis inom skattekontrollen och myndighetssamarbetet. Det står klart att det internationella myndighetssamarbetet inom detta område är nödvändigt och ger en stor mängd information, idéer och modeller för det praktiska arbetet. Samarbetet mellan de nordiska länderna har varit det mest aktiva. För närvarande bereds en samnordisk portal, dit man kommer att samla uppgifter om skattelagstiftningen i skatteparadisländerna, avtal om informationsutbyte och empirisk information om den praktiska skattekontrollen.