Hårdnande attityder mot skatteparadis och skattebrottslighet

Hör till helheten: Skatteparadis

Artikeln grundar sig på Hannu Kuortis sakkunnigartikel Veroparatiisit - veromuseoon kuuluvia luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja? som publicerades i tidningen Verotus 4/2012.

Skatteparadisens historia
Skatteparadisens tillkomsthistoria hör samman med att den rika överklassen i Brittiska imperiet och USA hade ett behov av att undvika skattebetalning genom att dra nytta av jurisdiktioner med låg beskattning som inrättats utomlands. Senare lade man märke till att anonymitetsskyddet och den strikta banksekretessen fungerade väl som skyddsmurar för att bedriva också helt annan verksamhet än skatteflykt. Med i bilden kom penningtvätt, korruption och möjligheter att kringgå allt restriktivare värdepappers- och banklagar samt insiderregler.

Attitydförändring mot skatteparadis
Den uppskattade norsk-franska parlamentarikern Eva Joly (EU), som är känd från olika korruptionsrättegångar, har kallat användningen av skatteparadis för modern kolonialism. Även företrädare för organisationen Tax Justice Network (taxjustice.net) har i sina olika inlägg hårt kritiserat användningen av skatteparadis för att plundra utvecklingsländer, bl.a. med den snedvridna prissättning som multinationella bolag använder.

Den debatt som florerat kring skatteparadis har blivit allt mer kritisk under den senaste tiden. Så som namnet antyder har skatteparadis hänvisat till områden där det är möjligt att kringgå skatt. Det strikta anonymitetsskyddet gör det dock möjligt att låta bli att tillämpa och kringgå många andra bestämmelser än skattebestämmelser. Det har ansetts att en delfaktor till finanskrisen var de brott mot kreditregleringen som begicks med skatteparadisens beskydd.  

De ekonomiska svårigheterna världen runt och misstankarna mot hela banksystemet har lett till en attitydförändring mot skatteparadis, och t.ex. OECD- och G20-staterna har tagit olika initiativ för att bekämpa missbruk. Dock finns det olika uppfattningar om den faktiska genomslagskraften för dessa åtgärder. Till följd av den bank- och kreditkris som satt Europa i gungning har även EU aktiverat sig.

Myndighetssamarbete i bekämpningen av ekonomiska brott
OECD ordnade det stora internationella Tax and Crime-seminariet (OECD) i Rom 14–15.6.2012. Seminariet fäste stor vikt vid en tväradministrativ approach, som grundar sig på samarbete mellan olika myndigheter, i bekämpningen av ekonomiska brott.

I Finland har sådant samarbete förts redan från medlet av 1990-talet. Att utveckla samarbetet har varit en viktig del de av särskilda programmen för bekämpning av grå ekonomi och annan ekonomisk brottslighet. Statsrådet har godkänt programmen med sina principbeslut, och myndighetsföreträdare som lyder under olika ministerier har ansvarat för det konkreta programinnehållet. För närvarande pågår redan det sjätte tväradministrativa bekämpningsprogrammet, som gäller till slutet av 2015 och som inkluderar sammanlagt 22 projekt.

Europeiska unionens kommission gav 27.6.2012 ett meddelande där den lyfte fram olika metoder för att bekämpa skattebrottslighet och användning av skatteparadis som brottsredskap. Metoderna kan delas in i tre klasser:

  1. Effektivisering av skatteuppbörden i medlemsländerna.
  2. Intensifiering av samarbetet mellan medlemsstaterna.
  3. Inrättande av en sammanhållen politik gentemot tredjeländer
    (t.ex. ökning av informationsutbytet oh samarbetet).  
    Även efter detta har EU vidtagit åtgärder inom detta område. Läs mer: