Offentliga inkomstbeskattningsuppgifter för samfund och samfällda förmåner – Vanliga frågor

Hur kan man läsa de offentliga uppgifterna för samfund?

Inkomstbeskattningens offentliga uppgifter finns som under tidigare år att tillgå på kundterminalerna, per telefon och för redaktionella ändamål i elektroniskt format. Dessutom finns de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för samfund och samfällda förmåner på skatt.fi. Det går också att beställa utdrag.

Kan jag få bort mitt eget företags uppgifter från förteckningen?

De offentliga inkomstuppgifterna är offentliga enligt lagen och offentligheten täcker alla lagstadgade uppgifter om de skattskyldiga. Skatteförvaltningen kan alltså inte avlägsna uppgifterna för en enskild skattskyldig från företeckningen.

Det finns ett fel i mitt företags offentliga uppgifter, hur kan jag rätta till felet?

Uppgifterna i förteckningen gäller sådana de är när beskattningen slutförs. Ändringar som senare görs i beskattningen är sekretessbelagda. Därför kan Skatteförvaltningen inte uppdatera de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna då beskattningen ändras som en följd av ändringssökande, rättelse eller korrigeringen av lagringsfel eller motsvarande tekniska fel. Felet korrigeras naturligtvis i kundens beskattning och beskattningshandlingar men uppdateras inte i de offentliga uppgifterna.

Varför finns uppgifterna för utländska dödsbon i de offentliga uppgifterna för samfund?

Utländska dödsbon, d.v.s. begränsat skattskyldiga dödsbon, finns på förteckningen över samfund eftersom de beskattas på samma sätt som samfund. De offentliga uppgifterna för dem visas dock inte på Skatt.fi utan bara på skattebyråernas kundterminaler.

Hur får jag reda på hur mycket skatt ett bolag med verksamhet på flere orter har betalat till olika kommuner?

Bolagen finns i förteckningen av de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna sorterade efter hemkommun. Hemkommunen är den kommun som har registrerats i handelsregistret. Men fördelningen av skattesumman mellan olika kommuner hör dock inte till de offentliga uppgifterna

Hur letar jag fram uppgifter ur en CSV-tabell?

Börja helst med att spara CSV-tabellen i din egen dator. Därefter kan du öppna filen exempelvis i Excel, där uppgifterna syns i egna kolumner och är lätta att sortera efter behov.

Jag försökte hitta företagets uppgifter i PDF-förteckningen men hittade inte uppgifterna på rätt ställe i alfabetet. Varför?

Uppgifterna är ordnade enligt kommun och inom kommunerna alfabetiskt enligt samfundets namn. Uppgifterna är i förteckningen i den form som de har registrerats i Skatteförvaltningens datasystem. Därför hittas inte uppgifterna nödvändigtvis på det namn som företaget använder offentligt (namnet kan t.ex. börja på Ab).

Jag försökte söka efter företag från min hemkommun i PDF-förteckningen, men kommunen fanns inte på rätt ställe i alfabetet. Varför?

Kommunerna har ordnats i förteckningen i kommunnummerordning, vilket något avviker från den alfabetiska ordningen (t.ex. Vanda finns i punkt 092 enligt sitt kommunnummer). Du kan kontrollera kommunnumret i listan invid.

Varför finns det många företag i PDF-förteckningen, vars beskattningsuppgifter är noll?

Det här kan bero på många olika orsaker:

  • bolagets räkenskapsperiod har inte avslutats under året i fråga
  • företagets resultat har varit negativt för året i fråga
  • förlust för tidigare skatteår har dragits av för företaget
  • företaget har inte haft verksamhet under året i fråga
  • bolaget är vilande

Varför har vissa företag ett negativt belopp för debiterade skatter i PDF-förteckningen?

Företaget har inte haft beskattningsbar inkomst men har ändå betalat förskottsskatt. Den återbetalda samfundsräntan som betalas på förskottsskatter syns med negativt förtecken.

Varför har vissa företag beskattningsbar inkomst i PDF-förteckningen men ingen skatt?

Andelen av skatt som betalas till utlandet och ska avräknas har dragits av och efter det har det inte funnit inkomstskatt att debiteras.

Varför finns inte personkundernas uppgifter på Internet när de offentliga inkomstbeskattningsuppgifterna för samfund finns där?

Personkundernas offentliga inkomstbeskattningsuppgifter är personuppgifter. Överlåtandet av personuppgifter har begränsats i lagen för att skydda personuppgifterna. Uppgifterna kan enligt lagen överlåtas i elektroniskt format endast om den som ber om uppgifterna enligt lagen har rätt att samla och lagra ifrågavarande personuppgifter. Om Skatteförvaltningen publicerade uppgifterna på Internet, skulle det betyda att hela förteckningen över offentliga uppgifter utlämnas till alla som använder Internet. Därför kan man läsa uppgifterna elektroniskt endast på Skatteförvaltningens kontor.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken