Skatterevisioner i bekämpningen av grå ekonomi

Bekämpningen av den grå ekonomin hör till regeringens spetsprojekt och är ett av Skatteförvaltningens fokusområden. Av den arbetstid som Skatteförvaltningens skatterevisionsenhet allokerar till skatterevisioner gick 2011 ca 30 procent till bekämpning av den grå ekonomin.

Den grå ekonomin bekämpar man i de landsomfattande skatteövervakningsprojekten samt genom att företag som antas bedriva grå ekonomi väljs som föremål för skatterevision. De landsomfattande övervakningsprojekten fokuserar på branscher där man vet att grå ekonomi förekommer.

I de landsomfattande projekten har övervakningen bl.a. riktats mot östhandeln, skatteparadis samt utsända arbetstagare och utländsk arbetskraft. Skatteövervakningsprojektet inom byggbranschen motverkar den grå ekonomin samt utvecklar övervakningen av utländsk arbetskraft och metoder för övervakning i realtid.

Skatterevisionerna i anslutning till den grå ekonomin görs i ett nära samarbete med inhemska och utländska myndigheter. Internationell lagstiftning och skatteavtalen gör såväl utbyte av information som skatterevisionssamarbete med andra länders skattemyndigheter möjlig. Dessa möjligheter utnyttjas aktivt och med resultat. För att effektivera verksamheten har man utvecklat gemensamma procedurer för att samtidigt genomföra skatterevisioner med skatteförvaltningarna i bland annat Estland och de nordiska länderna.

När förfaringssätten utvecklas kan skatterevisionerna allt oftare göras så att samma granskningsobjekt samtidigt med Skatteförvaltningen även granskas av arbetarskydds- eller alkoholtillsynsmyndigheter. Skatterevisionerna inom den grå ekonomin avslöjar också i väsentlig omfattning skattebrott som Skatteförvaltningen anmäler till polisen för förundersökning.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken