Skatteövervakningsprojektet inom byggbranschen

Åren 2008–2012 genomför Skatteförvaltningen Skatteövervakningsprojektet inom byggbranschen (Raksa), vars syfte är att bekämpa den grå ekonomin, utveckla övervakningen av utländsk arbetskraft och ta i bruk nya övervakningsmetoder.

Projektet genomförs i samarbete med andra myndigheter och intressentgrupper.

Åren 2011 och 2012 har Raksa fokuserat på övervakning av utländska företag och utländsk arbetskraft samt på att etablera övervakningen i realtid. Efter att projektet har slutförts kommer bästa praxis att införas i de gemensamma arbetsmetoderna.

Arbetarskyddsmyndigheter och skatterevisorer på gemensamma kontrollbesök
Skatteförvaltningen har effektiverat sina kontrollbesök på byggen och övervakningen av byggarbetsplatser. Skatteförvaltningens skatteinspektörer och arbetarskyddsmyndigheter genomför ofta kontrollbesök på byggen tillsammans. I särskilda övervakningsprojekt deltar alla sektorer inom Skatteförvaltningen och även bl.a. inspektörer från Pensionsskyddscentralen och Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskyddet. Kontrollbesök på byggen och granskningar görs hela tiden runtom i Finland.

Under kontrollbesöken (skatterevisionerna) på byggarbetsplatser samlar skatterevisorerna in jämförelseuppgifter för skatteövervakningen och kontrollerar huruvida registreringsuppgifterna och de övriga offentliga uppgifterna på de företag som arbetar på bygget är aktuella och korrekta. Med hjälp av de jämförelseuppgifter som man får genom samarbetet med intressentgrupperna inom byggbranschen och kontrollbesöken på byggen får man veta om de företag och personer som arbetar på bygget deklarerar och betalar sina skatter i tid och till rätt belopp.

Arbetarskyddsmyndigheterna kontrollerar om verksamheten på bygget sker enligt beställaransvarslagen och om grunderna för de utländska arbetstagarnas rätt att arbeta och de viktigaste villkoren för deras arbetsförhållande är i skick.

Hösten 2011 genomfördes en serie kontrollbesök på 312 byggen runt om i Finland. Byggenas sammanräknade entreprenadsumma var två miljarder euro. Skatterevisionsenheten hade planerat kampanjen och i den deltog Skatteförvaltningens samtliga enheter samt arbetarskyddsinspektörer från regionförvaltningsmyndigheten. Resultaten av handledningen och övervakningen under kampanjen var lovande och avsikten är att ordna motsvarande kampanjer även i framtiden vid sidan av normala kontrollbesök.