Sakkunnigartiklar om grå ekonomi

Sakkunnigartiklar som enheten för utredning av grå ekonomi har skrivit behandlar aktuella teman kring bekämpningen av grå ekonomi.

Enheten för utredning av grå ekonomi ger också ut lägesbilder av grå ekonomi.

Ytterligare information och beställning av material: htsy(at)vero.fi

2018

16.1.2018

Sakkunnigartikel 1/2018: Bedrägerier inom den gemenskapsinterna handeln orsakar ett betydande skattefel även i Finland (pdf, endast på finska)

Enligt Enheten för utredning av grå ekonomi orsakar bedrägerier inom den gemenskapsinterna handeln ett betydande skattefel även i Finland. Momsförlusten som beror på bedrägerier inom den gemenskapsinterna handeln uppgår i Finland till minst tiotals miljoner euro per år.

2017

28.11.2017

Sakkunnigartikel 4/2017: Företagen som betalar alkoholskatt sköter sina förpliktelser – trots dålig lönsamhet (pdf, endast på finska)

Enligt Enheten för utredning av grå ekonomi har de företag som betalar alkoholskatt skött sig riktigt bra. Med hjälp av tillstånds- och säkerhetspraxis har vi på förhand kunnat säkerställa att inga betydande skatteskulder eller oegentligheter uppstår.
 27.06.2017

 

Sakkunnigartikel 3/2017:  Från arbetstagare till småföretagare - Har risker som gäller skattebetalning spridit sig på små företag? (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

I utredningar från Enheten för utredning av grå ekonomi har småföretagandet lyfts fram. Artikeln reflekterar över småföretagandets lönsamhet och betydelse för samhället ur skatteintagets perspektiv.

2016

31.5.2016

Sakkunnigartikel 5/2016:Idkande av paketreserörelse (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt företag som är införda i registret över paketreserörelser och deras ansvarspersoner. Registret övervakas av Konkurrens- och konsumentverket. I utredningen har det förts fram riskfaktorer i anknytning till grå ekonomi för paketreseföretag och deras ansvarspersoner och verksamhetens eventuella övriga anknytningspunkter till grå ekonomi.

3.5.2016

Sakkunnigartikel 4/2016: Tobaksskatt och grå ekonomi (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt grå ekonomi i samband med tobaksskatt och hur godkända upplagshavare skött sina skyldigheter. Dessa företag har skött sina skyldigheter relativt väl, och det verkar vara andra än godkända upplagshavare som utövar grå ekonomi relaterad till tobaksskatt. Den icke-statistikförda konsumtionen av cigarretter bedöms vara 13–15 % av totalkonsumtionen.

22.3.2016

Sakkunnigartikel 3/2016: Fastighetsförmedling (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt förutsättningarna för registrering hos företag som bedriver fastighetsförmedling. Hur förmedlingsföretagen sköter sina förpliktelser har undersökts med fokus på bekämpningen av den grå ekonomin. I nuläget är det inte ett villkor för registrering att företagen fullgjort sina förpliktelser som gäller skatter och andra lagstadgade avgifter. Ändring i detta föreslås.

16.2.2016

Sakkunnigartikel 2/2016: Konsumentkreditgivare, inkassobyråer, pantlåneinrättningar och hittegodsbyråer (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har studerat bl.a. hurdana förutsättningar företag som erbjuder konsumentkrediter har att uppfylla registreringsskyldigheten. Därtill har undersökts hur företag som registrerats hos regionförvaltningsverket sköter sina förpliktelser med tanke på bekämpningen av den grå ekonomin.

19.1.2016

Sakkunnigartikel 1/2016: Skulder på obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av den grå ekonomin har ställt samman en utredning om skulder på arbetspensionsförsäkringsavgifter. Företag som har skulder i form av obetalda arbetspensionsförsäkringsavgifter har ofta förbisett och försummat även andra lagstadgade förpliktelser. Typiskt för dem är också att de har skulder till flera fordringsägare.

2015

27.10.2015

Sakkunnigartikel 8/2015: Myndigheters rätt att få uppgifter om vilka kopplingar företagets närstående krets har och hur skyldigheterna har skötts (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Myndigheter bedömer företagens pålitliget och ekonomiska verksamhetsförutsättningar när de beviljar olika slags företagsstöd och statsunderstöd eller gör offentliga upphandlingar. I lagstiftningen hittar man dock vanligtvis inget direkt stöd för att myndigheters bedömning skulle kunna grunda sig på information om hur företag och deras närstående kretsar sköter sina offentligrättsliga skyldigheter.

22.9.2015

Sakkunnigartikel 7/2015 Valutaväxlingsverksamhet samt kapitalförvaltnings- och företagstjänster (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt företag som enligt penningtvättslagstiftningen är registreringsskyldiga. Utredningen som fokuserar på valutaväxlingsverksamhet samt kapitalförvaltnings- och företagstjänster ger en översikt över förutsättningarna för registrering, och beskriver hur registrerade företag sköter sina förpliktelser med tanke på bekämpningen av den grå ekonomin.

19.5.2015

Sakkunnigartikel 6/2015: Helsinfors stads anskaffningar (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har färdigställt en rapport om Helsingfors stads anskaffningar under åren 2006-2013. I utredningen undersökte man bland annat vilken inverkan det program för bekämpning av grå ekonomi som Helsingfors stad inledde år 2011 har haft i fråga om anskaffningar. Bekämpningsprogrammet har gett resultat i synnerhet inom hanteringen av skatteskulder hos serviceföretag.

21.4.2015

Sakkunnigartikel 5/2015: Branschutredning för fastighetsskötsel och landskapsvård (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

I denna artikel granskas register- och skatteskuldsuppgifterna för företag inom fastighetsskötseln och landskapsvården. I artikeln lyfter man fram behovet av att utveckla lagstiftningen om förskottsuppbördsregistret med tanke på att motarbeta den gråa ekonomin.

17.3.2015

Sakkunnigartikel 4/2015: Tullens lagerkunder (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Utredningen om Tullens lagerkunder ger en allmän bild av hur de som upprätthåller lager för otullade varor sköter sina förpliktelser. Vart tredje lagerföretag sköter sina förpliktelser utmärkt eller bra. En stor del av lagerföretagarna har dock smärre brister eller försummelser i och med skyldigheterna.

3.3.2015

Sakkunnigartikel 3/2015: Skatteskulder inom näringsverksamheten (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av den grå ekonomin har undersökt skatteskulder inom näringsverksamheten. Vid utgången av 2013 uppgick skatteskulden inom näringsverksamheten till nästan tre miljarder euro, och företagens skatteskulder växer. Den relativa andelen av utländska företag med skatteskulder har ökat.

24.2.2015

Sakkunnigartikel 2/2015 Utredning över kriterierna för nyheter om bekämpning av grå ekonomi (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi vid Skatteförvaltningen har gjort en utredning om de kriterier som påverkar genomslagskraften för nyheter om bekämpning av den gråa ekonomin i medierna. Syftet med utredningen är att förbättra kännedomen om mediernas funktionssätt och att undersöka hur känd enheten är i mediabranschen.

10.2.2015

Sakkunnigartikel 1/2015: Brott genom försvårande av skattekontroll i Sverige (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt det straffrättsliga begreppet försvårande av skattekontroll som ingår i skattebrottslagen i Sverige samt dess relation till övrig lagstiftning om ekonomisk brottslighet. Om ett skattebedrägeri kan utredas ska man i första hand väcka åtal för skattebedrägeri. Om det är oklart huruvida skattebedrägeri föreligger ska man antingen som enda eller alternativa handling väcka åtal om försvårande av skattekontroll.

2014

9.12.2014

Sakkunnigartikel 13/2014 Utredning om brott inom byggbranschen (pdf, endast på finska).
Enheten för utredning av grå ekonomi

Åren 2008–2012 genomförde Skatteförvaltningen ett skattekontrollprojekt inom byggbranschen (projektet Raksa). Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt polisanmälningar som lämnats till följd av skatterevisioner gjorda inom ramen för projektet Raksa. Dessutom undersöktes domarna som gavs p.g.a. polisanmälningarna samt de personer som dömdes.

4.11.2014

Sakkunnigartikel 12/2014: Arbetsgivare i Skatteförvaltningens register och i socialförsäkringar(pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt företag som åren 2008–2012 varit registrerade som arbetsgivare i Skatteförvaltningens register. Därutöver jämförde enheten om Skatteförvaltningens uppgifter stämde överens med Pensionsskyddscentralens och Arbetslöshetsförsäkringsfondens arbetsgivaruppgifter. Enheten utredde också huruvida det anknyter en förhöjd risk för grå ekonomi då det gäller arbetsgivarföretagen.

28.10.2014

Sakkunnigartikel 11/2014: Innehavare av utskänkningsrättigheter i Finland (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt innehavare av utskänkningsrättigheter under åren 2011-2013 och utrett deras ekonomiska tillförlitlighet samt hur de skött sina lagstadgade skyldigheter i näringsverksamheten. Enligt utredningen blir underproportionella löner och låg täckning allt vanligare.

9.10.2014

Sakkunnigartikel 10/2014 Tekes – kundkartläggning (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har utrett ekonomiska förutsättningar för företag som fått finansiering från Tekes. I utredningen kartlades företagens grunduppgifter, t.ex. juridiska form och bransch. Därutöver undersöktes företagens verksamhet, registreringsstatus, verksamhetens omfattning och företagens ekonomiska ställning samt hur väl de skötte sina lagstadgade förpliktelser.

16.9.2014

Sakkunnigartikel 9/2014 Skatteskulder i beskattningen(pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Artikeln om skatteskulder i beskattningen av varor kartlägger obetalda och förfallna skatter som uppbärs av Tullen. Syftet är att ge en allmän bild av vilka skatteskulder som finns hos Tullen och företagen som har restskatter. Genom denna indelning vill man reda ut riskgrupper för skuldsättningen och hur skatteskulderna ackumuleras.

2.9.2014

Sakkunnigartikel 8/2014 Företag som konstaterats vara medellösa i utmätningen (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har undersökt företag som under åren 2009-2013 har konstaterats ha medellöshetshinder i utmätningen, hur de fungerar, deras ekonomiska situation och tillförlitlighet samt hur de skött vissa lagstadgade skyldigheter. Dessutom har man i utredningen kartlagt huruvida företagen som konstaterats vara medellösa i utmätningen kunde avlägsnas från handelsregistret på myndighetsinitiativ.

11.6.2014

Sakkunnigartikel 7/2014 Söktjänstföretag i begäran om undersökning till polisen (pdf, endast på finska)

Enheten för utredning av grå ekonomi har med hjälp av Skatteförvaltningens och utsökningens uppgifter kartlagt verksamheten och den ekonomiska tillförlitligheten av sådana söktjänstföretag vars rörelseverksamhet har polisanmälts under 2008–2013. Enheten har också undersökt hur dessa företag har skött sina lagstadgade skyldigheter mot den offentliga ekonomin.

27.5.2014

Sakkunnigartikel 6/2014 Sjuktransportverksamhet (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Artikeln beskriver den ekonomiska pålitligheten, nivån för och eventuella störningar i hur skyldigheterna sköts av aktörer inom sektorn för tillståndspliktig sjuktransportverksamhet. Utgående från bekämpning av grå ekonomi tar artikeln upp behovet att utveckla lagstiftningen beträffande sektorn och redogör för riskfaktorer för grå ekonomi inom sektorn.

27.5.2014

Sakkunnigartikel 5/2014 Privata hälsovårdsföretag (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

I denna sakkunnigartikel redogörs för hur privata hälsovårdsföretag sköter sina lagstadgade skyldigheter och för den lagstiftning som gäller den privata hälsovårdssektorn. Utgående från bekämpning av grå ekonomi tar artikeln upp behovet att utveckla lagstiftningen beträffande sektorn och redogör för riskfaktorer för grå ekonomi inom sektorn.

18.3.2014

Sakkunnigartikel 4/2014 Exportföretag och momsbeskattning (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har utgående från uppgifter från Tullen och Skatteförvaltningen utrett den mest betydande exporten till tredje länder, de företag som bedriver den och deras momsbeteende. Därtill ingår en bedömning av riskerna för grå ekonomi i anknytning till export.

11.2.2014

Sakkunnigartikel 3/2014: Hur skatteförhöjning och principen ne bis in idem sammanjämkas (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Europadomstolens tolkningar av hur principen ne bis in idem ska tillämpas har lett till en lagändring i Finland. En ny lag om skatteförhöjning och tullhöjning som påförs genom ett särskilt beslut (781/2013) trädde i kraft 1.12.2013. Denna sakkunnigartikel från Enheten för utredning av grå ekonomi beskriver förfarandet kring skatteförhöjningar påförda av Skatteförvaltningen.

28.1.2014

Sakkunnigartikel 2/2014: Finländares företagskopplingar i Estland (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har utrett hurdana finländska företag och personer har stått i ansvarsförhållande till estländska företag under åren 2006–2012. Samtidigt har det utretts hurdana risker som kan vara förenade med sådana ansvarsförhållanden när det gäller bekämpningen av den grå ekonomin. Har t.ex. ansvarspersonerna med kontakter till estländska företag oftare brister i att sköta sina skattskyldigheter.

14.1.2014 Sakkunnigartikel 1/2014: Skatteförvaltningens skadeståndsfordringar (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Skatteförvaltningens enhet för utredning av grå ekonomi har gjort en utredning över Skatteförvaltningens skadeståndsfordringar. Skatteförvaltningen har domslutsbaserade, indrivningsbara skadeståndsfordringar till ett kapital av sammanlagt 420 miljoner euro.

2013

10.12.2013 Sakkunnigartikel 12/2013: Utredning om grå ekonomi inom punktbeskattningen (pdf, endast på finska)
Tullen, Niko Salonen

Enligt Tullens utredning utgör skatteförlusterna från grå ekonomi som berör punktskatter och avgifter av punktskattekaraktär ca 2-3 procentenheter av det årliga skatteinflödet. Detta innebär direkta förluster på 132–192 miljoner euro varje år.

7.11.2013 Sakkunnigartikel 11/2013: Utlämnande av uppgifter om penningtvätt till annan myndighetsverksamhet i OECD-länder (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enligt en ny sakkunnigartikel från Enheten för utredning av grå ekonomi innehåller anmälningarna om penningtvätt nyttig information för andra myndigheter men lagstiftningen i OECD-länderna varierar i fråga om huruvida uppgifter får utlämnas eller inte. Det har föreslagis vissa ändringar i den nationella lagstiftningen i Finland genom vilka möjligheten att utlämna uppgifter ska utvidgas.

23.10.2013 Sakkunnigartikel 10/2013: Skrothandel (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har utarbetat en utredning om skrothandeln. Utredningen kartlägger sådana fenomen inom grå ekonomi som kommit upp i skatterevisioner inom skrothandeln och dryftar möjligheten att tillämpa omvänd momsskyldighet på skrothandeln i Finland.

24.9.2013 Sakkunnigartikel 9/2013: Storbritanniens CIS-system – tvång att ta ut skatt inom byggbranschen (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

I sin nya sakkunnigartikel presenterar Enheten för utredning av grå ekonomi Storbritanniens CIS-system. Med systemet sköts skatterna och förskottsinnehållningarna i underentreprenaderna inom byggbranschen. Med hjälp av systemet stävjar man skatterester och ser till att förpliktelserna betalas

11.6.2013 Sakkunnigartikel 8/2013: Kassaapparater och undanhållande av inkomst (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

I denna sakkunnigartikel behandlas kassaapprater och undanhållande av inkomst med dem samt behov av att reformera lagstiftningen. Artikeln beskriver även de olika sätt att undanhålla inkomst som observerats i samband med skatterevisioner och hur de påverkar skatteintaget i hotell- och restaurangbranschen. Artikeln studerar statistiskt även utbreddheten av undanhållandet av inkomst och ökningen av fenomenet åren 2008–2011.

4.6.2013 Sakkunnigartikel 7/2013: Tidsbankerna i Finland (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
I denna sakkunnigartikel redogörs för tidsbankernas verksamhetsprincip och hur mycket de används i Finland. Artikeln behandlar också eventuella risker med tidsbankerna sett från grå ekonomins synvinkel.  Systemet med tidsbankerna jämförs i tillämpliga delar med det monetära systemet. Jämförelsen har gjorts för att lyfta fram de viktigaste likheterna och skillnaderna mellan dessa två system.
21.5.2013 Sakkunnigartikel 6/2013: Företag inom städbranschen (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
Enheten för utredning av grå ekonomi har utrett företag inom städbranschen, branschföretagens struktur och ekonomi samt senaste förändringar inom branschen. Kontorens och ämbetsverkens egna städare har nästan alla fått gå och de har ersatts med städare som arbetar för olika städföretag samt med städare som är näringsidkare. Sakkunnigartikeln baserar sig på enhetens fenomenutredning ”Siivouspalvelualan yritykset”.
7.5.2013 Sakkunnigartikel 5/2013: Offentliga upphandlingsmarknader och bekämpning av osund konkurrens (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi, skrivits av Pekka Lith på uppdrag

Offentliga upphandlingar i Finland uppskattas uppgå till 35 miljarder euro på årsnivå, vilket utgör ungefär en femtedel av bruttonationalprodukten. De offentliga upphandlingarnas betydelse har ökat stadigt i och med att privata tjänsteproducenter har börjat producera olika offentliga tjänster. Både staten och kommunerna har allt mer övergått till att finansiera och organisera tjänster i stället för att producera dem, vilket betyder att också bekämpningen av grå ekonomi måste tas i beaktande när upphandlingsbeslut fattas.

23.4.2013 Sakkunnigartikel 4/2013: Personer som meddelats näringsförbud (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
En fenomenutredning om personer som meddelats näringsförbud, deras närmaste krets och företagskopplingar samt om deras eventuella brott mot näringsförbud har givits ut. Utredningen har utarbetats av Enheten för utredning av grå ekonomi. Antalet personer som meddelats näringsförbud har växt med cirka hundra personer per år. I juli 2012 gällde näringsförbud ca 1150 personer. Av dem åker varje år 30-40 personer fast för brott mot näringsförbud.  Många som har näringsförbud har trots detta fortfarande anknytning till företagsverksamheten i både Finland och Estland. Dessutom har dem närstående personer företagskontakter i bägge länderna.
10.4.2013 Sakkunigartikel 3/2013: Utredning om företag som beviljar snabblån (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Enheten för utredning av grå ekonomi har utrett snabblåneföretagens verksamhet, ekonomiska nyckeltal och tillförlitlighet. Dessutom har utretts om dessa företag uppfyller alkohollagens krav på tillförlitlighet och ekonomiska förutsättningar. Det krävs bl.a. att man är förmögen att svara för sina skulder och att man betalat skatter och andra offentliga avgifter.

Enligt utredningen skulle 43 procent av alla snabblåneföretag inte uppfylla alkohollagens krav. Enligt utredningsenhetens åsikt skulle förutsättningar för tillstånd att bedriva snabblåneverksamhet kunna ändras så att av dem som ansöker om koncession och av innehavarna av koncession också skulle krävas ekonomisk tillförlitlighet.

12.3.2013 Sakkunnigartikel 2/2013: Motionstjänster (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi, skrivits av Pekka Lith på uppdrag
Enheten för utredning av grå ekonomi har i sin nya sakkunnigartikel behandlat efterfrågan på och utbudet av motionstjänster, företagsverksamheten inom branschen samt företagens ekonomiska ställning. Enligt artikeln är grå ekonomi inte ett okänt fenomen inom privata idrotts- och motionstjänster. Dessutom lider branschen av oklara och underbetalda anställningsförhållanden. Artikeln baserar sig på fenomenutredningen ”Urheilu- ja liikuntaklusteri” som analyserar kluster inom sport och motion.
29.1.2013 Sakkunnigartikel 1/2013: Bevakningsbransch (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi, skrivits av Heini Vaari på uppdrag
Enheten för utredning av den grå ekonomin har ställt samman en fenomenutredning som analyserar bevakningsbranschen. Utredningen behandlar risker för grå ekonomi inom branschen, lagstiftningen som reglerar informationsutbytet samt branschens struktur utgående från bekämpning av grå ekonomi. Enheten för utredning av grå ekonomi föreslår att man av innehavarna av auktorisation av bevakningsföretag som villkor för auktorisationen ska förutsätta att de även ska sköta sina skatter och övriga offentligrättsliga förpliktelser.

2012

18.12.2012 Sakkunnigartikel 17/2012: Frisör- och skönhetstjänster (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Sakkunnigartikeln om frisör- och skönhetsbranschen grundar sig på fenomenutredningen "Parturi- kampaamo- ja kauneudenhoitopalvelut" (Frisör- och skönhetstjänster). Liksom på alla arbetsintensiva branscher finns det en stor risk för grå ekonomi inom denna bransch. I artikeln rekommenderas olika åtgärder som effektiverar bekämpningen av grå ekonomi, såsom införandet av typgodkända kassaapparater, skyldigheten att utfärda kvitto samt satsningar på spridning av information.

18.12.2012 Sakkunnigartikel 16/2012: Metallindustriföretag i Finland (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Metallindustrin innefattar ca hälften av industrin i Finland. Sakkunnigartikeln om den baserar sig på fenomenutredningen ”Metalliteollisuuden yritykset Suomessa” (Metallindustriföretag i Finland”). I utredningen granskas utvecklingen av den finska metallindustrins ekonomi och de faktorer som påverkar förändringarna. Förekomsten av grå ekonomi inom metallindustrin har uppskattats utgående från skatterevisionsuppgifter.

27.11.2012 Sakkunnigartikel 15/2012: Vad har byggtjänsters omvända momsskyldighet medfört (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen har varit i kraft ett och ett halvt år och systemet ser ut att fungerar ganska väl. Den omvända momsskyldigheten inom byggbranschen har ökat momsintäkterna. Systematiskt kringgående av skatt i samband med systemet eller nya fenomen kring grå ekonomi har inte uppdagats.

06.11.2012 Sakkunnigartikel 14/2012: Innehavare av godstrafiktillstånd (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Professionell godstransport på väg är i huvudsak tillståndspliktig verksamhet. Enheten för utredning av den grå ekonomin har färdigställt en utredning om innehavare av godstrafiktillstånd. Utredningen redogör för bl.a. hur bra nuvarande företag inom godstransportbranschen uppfyller de krav på ekonomisk tillförlitlighet som tillståndet förutsätter.  Enligt sakkunnigartikeln borde myndigheten som utövar tillsyn över trafiktillstånden på ett mera omfattande sätt kunna utvärdera den ekonomiska situationen hos företag som driver godstrafik i dag.

30.10.2012 Sakkunnigartikel 13/2012 : Ändringar i uttagningen och övervakningen av arbetslöshetsförsäkringspremier (pdf, endast på finska)
Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Jenna Lempiäinen

Temat i den nya sakkunnigartikeln är arbetslöshetsförsäkringspremier. Uttagning av arbetslöshetsförsäkringspremier överförs till Arbetslöshetsförsäkringsfonden från försäkringsåret 2013. Det nya, enklare systemet minskar kostnader med cirka tio miljoner euro per år. Genom att övervaka arbetslöshetsförsäkringspremier garanteras att de lönesummor arbetsgivaren har anmält är sanningsenliga och att försäkringspremierna har tagits ut till rätt belopp. Genom övervakningen kan man också åtgärda försummelser av skyldigheten att betala arbetslöshets- och olycksfallsförsäkringspremie.

23.10.2012 Sakkunnigartikel 12/2012: Socialservicesektorn (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
Enheten för utredning av grå ekonomi har kartlagt risker för grå ekonomi inom socialservicesektort, lagstiftningen som reglerar informationsutbytet och sektorns struktur utgående från bekämpning av grå ekonomi.
9.10.2012 Sakkunnigartikel 11/2012: Indrivningens kartläggning av gäldenärer (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
I utredningen har man studerat gäldenärer som har antecknats i indrivningsdatasystemet och jämfört deras uppgifter med bl.a. beskattningsuppgifter och handelsregisteruppgifter. Den centrala upptäckten är att olika myndighetsregister redan nu innehåller relativt mycket sådan information som kunde vara till hjälp vid verkställande av indrivning.
25.9.2012 Sakkunnigartikel 10/2012: Skatteskulder (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
Under de senaste åren har skatteskuldernas totalbelopp ökat i Finland. Enheten för utredning av den grå ekonomin har ställt samman en utredning som analyserar den skatteskuld som uppstår inom näringsverksamhet. Utredningen visar att det är de icke-verksamma bolagen som har största delen av skatteskulden. Med ett icke-verksamt bolag avses sådant bolag som ej är införd i varken förskottsinnehållningsregistret, arbetsgivarregistret eller registret över momsskyldiga.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 9/2012: Arbetstagarspecifik rapportering av arbetsgivarprestationer i Sverige (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
I Sverige planeras en ny arbetsgivarprestationsmodell införas i början av 2013. Enligt modellen lämnar arbetsgivaren månatligen in information om sina arbetstagare till skatteförvaltningen. I artikeln ”arbetstagarspecifik rapportering av arbetsgivarprestationer i Sverige” beskrivs den nya föreslagna proceduren och fördelarna med reformen.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 8/2012: Personalliggare i Sverige (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
I 2007 trädde i Sverige i kraft en lagändring om personalliggare inom restaurang- och frisörsbranschen. I artikeln ”Sveriges personalliggare” sägs att i Sverige måste restaurang- och frisörföretag föra dagliga listor (personalliggare) av de personer som jobbar i verksamhetslokalen.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 7/2012: Skatteförvaltningens angivelser (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Skatteförvaltningen får ett stort antal angivelser per post, per telefon och via internet från medborgare, företag och andra myndigheter. Angivelserna gäller i typiska fall förmodad skattefusk, skatteflykt, grå ekonomi eller egentliga ekonomiska brott. Angivelserna kan leda till att en skatterevision upptas. Vid utförda skatterevisioner har man påträffat grå ekonomi i nästan dubbelt så många fall som i alla utförda skatterevisioner i finland. I artikeln beskrivs olika typer av fenomen inom den grå ekonomin som kan noteras ur angivelserna.

29.2.2012

Sakkunnigartikel 6/2012: Hushållsavdraget minskar – effekterna är tvivelaktiga (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi, skrivits av Pekka Lith på uppdrag

I artikeln beskrivs avdragssystemets funktionalitet ur tjänsteleverantörers och tjänsteanvändares synvinkel. Hushållsavdragets villkor försvagades av statsfinansiella skäl i början av 2012. Samtidigt är det möjligt att företags verksamhetsförutsättningar försämras inom de kvinnodominerade hushålls- och vårdtjänstebranscherna. I takt med förändringarna kan också risken för den grå ekonomin öka.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 5/2012: Arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri i förundersökning (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
Arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri och dess grova gärningsform är brottsbenämningar som infördes i strafflagen i samband med arbetspensionsreformen 2007. I samband med förundersökningar av arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerier har det vanligen utretts om även andra brott förekommer i arbetstagarens verksamhet, såsom bokföringsbrott eller skattebedrägerier. Ändå verkar antalet brottsanmälningar som gäller arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri vara ganska litet. Arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägerierna har förorsakat t.o.m. Mycket stora ekonomiska förluster för pensionssystemet.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 4/2012: Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen – lagens effekt (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi
Omvänd momsskyldighet inom byggbranschen trädde i kraft 1.4.2011. I artikeln uppskattas lagändringens verkan på basis av beskattningsuppgifter. Den omvända momsskyldigheten tycks ha väntad effekt och skattebetalningen tycks ske på en högre nivå i entreprenadkedjan. Huvudentreprenörers andel av betald moms har ökat avsevärt och på motsvarande sätt andelen av moms som den lägsta nivån av entreprenadkedjan har betalat har minskat märkbart.
29.2.2012 Sakkunnigartikel 3/2012: Utländsk arbetskraft och utländska företag på kärnkraftsbygget i Olkiluoto (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

I artikeln beskrivs de iakttagelser som olika myndigheter som är verksamma på kärnkraftsbygget i Olkiluoto har gjort under övervakningen om beskattningen, pensionsförsäkringar, beställaransvaret och övervakningen av utlänningar. Rådgivning och instruktioner till trots har man utrett att tiotals oregistrerade utländska företag är verksamma i finland. Dessa företag stannar lätt utanför myndighetstillsyn. Man har också iakttagit att det på bygget förekommer försummelser av eller oklarheter med arbetspensionsförsäkringsavgifter och i efterföljandet av beställaransvarslagen. Man har lyckats korrigera bristerna genom övervakning.

29.2.2012

Sakkunnigartikel 2/2012: Utländska företag i byggbranschens skatterevisioner (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Det centrala problemet vid bekämpning av den grå ekonomin i utländska företag är att det är mycket svårt för skattemyndigheten att kontrollera utländsk företagsverksamhet då deras skatteansvars- och registreringsbestämmelser är bristfälliga. Enligt iakttagelserna i artikeln har en del utländska företag bildat ett fast driftställe i finland och i en del av fallen har också skattefusk förekommit. Antalet begäran om internationell handräckning är stort i dag och särskilt i fråga om Estland.

29.2.2012

Sakkunnigartikel 1/2012: Effektiviserat åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012-2015 (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Statsrådet godkände 19.1.2012 principbeslutet om effektiviserat åtgärdsprogram för minskande av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2012-2015.  Åtgärdsprogrammet omfattar sammanlagt 22 projekt. I artikeln presenteras det centrala innehållet i dessa projekt. Projekten siktar på att förebygga grå ekonomi, på att öka risken för att man åker fast, på att höja myndigheternas reaktionsberedskap samt på att effektivera påföljdssystemen.

2011

28.9.2011 Artikelsamling 3/2011 (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Artikelsamlingen behandlar resultaten av utredningsenhetens egna fenomenutredningar och projekt för bekämpning av grå ekonomi som har genomförts som myndighetssamarbete. Utöver dessa finns det i rapporten ett rättsfall som är centralt ur den aktuella verksamhetsmiljöns synvinkel.  I kolumnen I korthet går man igenom aktuella ärenden.

26.5.2011 Artikelsamling 2/2011 (pdf, endast på finska)
Enheten för utredning av grå ekonomi

Artikelsamlingen behandlar senast verkställda reformer, kommande reformbehov samt lagändringar som påverkar den grå ekonomin och övervakningen av den. Rapporten följer även med i den internationella utvecklingen och utvärderar hur reformer i vissa andra länder fungerar och hur verkningsfulla reformerna har varit.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken