Kontroll av intyg

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/06), kortare beställaransvarslagen, trädde i kraft 2007. Lagen förpliktar den som beställer ett arbete att försäkra sig om att avtalspartnern har fullgjort sina lagstadgade förpliktelser.

Avsikten med lagen är att bekämpa den grå ekonomin och syftet med den är att främja lika konkurrens mellan företag och iakttagande av anställningsvillkor. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar beställaransvarslagen i hela Finland.

Enligt lagen ska beställaren av avtalsparten begära och denne till beställaren lämna följande uppgifter och utredningar, som får vara högst tre (3) månader gamla:

  • En utredning om huruvida företaget är infört i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret enligt lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt i registret över mervärdesskattskyldiga enligt mervärdesskattelagen (1501/1993)
  • Ett handelsregisterutdrag
  • Ett intyg över betalda skatter eller ett intyg över skatteskuld eller en utredning om att en betalningsplan angående skatteskulden har gjorts upp
  • Intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter eller en utredning om att en betalningsöverenskommelse har ingåtts angående pensionsförsäkringsavgifter som förfallit till betalning
  • En utredning om vilket kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet eller om de centrala anställningsvillkoren

Om arbetstagarens arbetsgivare eller part i ett underleverantörsavtal är ett utländskt företag, ska företaget lämna uppgifter som motsvarar utredningar och intyg enligt beställaransvarslagen i form av registerutdrag eller motsvarande intyg eller annat allmänt vedertaget sätt i enlighet med lagstiftningen i företagets etableringsland.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken