Definition av grå ekonomi

I lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi infördes för första gången en definition av grå ekonomi i syfte att precisera utredningsenhetens befogenheter och rätt att få information.

I lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) avses med grå ekonomi sådan verksamhet inom en organisation där vissa lagstadgade skyldigheter försummas i syfte att undvika skatter, lagstadgade pensionsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- eller arbetslöshetsförsäkringsavgifter eller avgifter som tullen tar ut eller i syfte att få ogrundade återbetalningar. Grå ekonomi har i denna lag avsiktligt definierats att gälla grå ekonomi i anslutning till företagsverksamhet, trots att grå ekonomi populariserat uppfattas som ett vidare fenomen inklusive exempelvis en fysisk persons åtgärder för att undvika skatter.

I nationalekonomin avses med grå ekonomi produktionsverksamhet som inte inkluderas i den nationalekonomiska redovisningen och faller utanför bruttonationalproduktskalkylerna.

Med fiskal grå ekonomi avses i sin tur enligt den traditionella definitionen en i sig laglig ekonomisk verksamhet som döljs för myndigheterna eller vars inkomst döljs i syfte att undvika skatter och avgifter.

Som begrepp ska olaglig ekonomi särskiljas från grå ekonomi. Med olaglig ekonomi avses det ekonomiska mervärde som genereras inom en verksamhet som redan i utgångspunkten är kriminell. Verksamhet av denna typ omfattar exempelvis illegal handel med narkotika och dopningsmedel.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken