Bekämpning av den grå ekonomin

Skatteförvaltningen har en betydande roll i bekämpning av grå ekonomi.

Den nya webbplatsen Grå ekonomi & ekonomisk brottslighet ger aktuell information om den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i Finland. Webbplatsen drivs i samarbete mellan alla centrala myndigheter som bekämpar grå ekonomi.

Grå ekonomi orsakar samhället omfattande förluster av skatteintäkter, försvagar den allmänna skattemoralen och försvårar konkurrensmöjligheterna för företag som bedriver laglig verksamhet. Med nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2016–2020 strävar man efter att förebygga och minska grå ekonomi och ekonomiska brott.

Bekämpningen av den grå ekonomin är ett av Skatteförvaltningens fokusområden. Skatteförvaltningen bekämpar den grå ekonomin bl.a. genom skatterevisioner, olika projekt, kampanjer samt genom handledning och övervakning i samband med beskattningen. Bekämpningen av grå ekonomi har effektiverats i synnerhet inom de branscher där det har konstaterats att stora skatterisker förekommer. Sådana branscher är t.ex. inkvarterings- och restaurangbranschen, transportbranschen och byggbranschen. För olika branscher har särskilda övervakningsmetoder tagits fram. Samarbetet med intressentgrupper som består av olika branschförbund, organisationer och andra aktörer är också viktigt för att säkerställa inflödet av skatter och avgifter. Dessutom har ny lagstiftning tagits fram vars syfte är att åtgärda problemen inom branschen.

Utöver operativ revisionsverksamhet utreder Skatteförvaltningen också den grå ekonomin och dess verkningar. Enheten för utredning av grå ekonomi grundades vid Skatteförvaltningen den 1 januari 2011. Enheten har till uppgift att främja bekämpning av grå ekonomi genom att producera och dela ut information om grå ekonomi och bekämpning av den.

Skatteförvaltningen vill genom aktiv information öka medborgarnas kännedom om den grå ekonomins skadliga verkan och ställer olika medel att bekämpa den till förfogande. Vid sidan av sin egen informationsverksamhet tar Skatteförvaltningen också aktivt del i myndigheters gemensamma kampanjer.