Ändringar i beskattningen 2017

Fr.o.m. november 2017 sker det många ändringar i beskattningen av samfund och samfällda förmåner. Exempelvis ersätts förskottskompletteringen av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt ersätter Samfundens skattedeklarationstjänst. I fortsättningen ska samfunden också ansöka om förskott och lämna sina inkomstskattedeklarationer elektroniskt. Lagändringarna träder i kraft 1.11.2017. För samfund och samfällda förmåner gäller ändringarna skatteåret 2017 och för andra skattskyldiga skatteåret 2018. Alla tjänster är ändå inte tillgängliga genast i början av november. Läs mer om den begränsade servicen.

WEBBSEMINARIER

Alla webbseminarier till samma målgrupp är likadana till innehållet.

Det nya förskottsförfarandet

Följande ändringar kommer att ske i förskottsförfarandet för samfund och samfällda förmåner:

  • Förskottskompletteringen avskaffas. Förskottskomplettering kan betalas för sista gången 31.10.2017.
  • Förskottsuppbörden kan i fortsättningen kompletteras så att man ansöker om tilläggsförskott, dvs. förskott som påförs efter skatteårets utgång.
  • Förskott och ändringar som gäller förskottet samt tilläggsförskott ska sökas elektroniskt.
  • Man kan komplettera förskottsuppbörden utan ränta under den första månaden efter skatteårets utgång.

 

Läs mera.

Ändringar i referensnumren – använd skatteslagens egna referensnummer när du betalar

Samfundens och de samfällda förmånernas inkomstskatter betalas i fortsättningen med samma skatteslagsspecifika referensnummer. Även skatterna på eget initiativ och arvs- och gåvoskatten har sina egna skatteslagsspecifika referensnummer. Referensnumren finns i beskattningsbesluten och i MinSkatt. Läs mer.

Ändringar i betalning, återbäring och indrivning av skatter

Det kommer att ske ändringar i betalningen, återbäringen och indrivningen av skatter.  Exempelvis betalningen av samfunds och samfällda förmåners inkomstskatter ändras och samfundens förskottskomplettering slopas. Nya uppgifter anges i sammandraget. Läs mer.

Förändringar i deklarationen av inkomstskatt för samfund

Inkomstskattedeklarationerna ska i fortsättningen lämnas elektroniskt. Samfundens skattedeklarationstjänst ersätts i november av MinSkatt, där samfunden i fortsättningen kan lämna sina deklarationer. Det finns många ändringar i deklarationerna för skatteåret 2017.

Inkomstskattedeklarationerna ska lämnas elektroniskt

Samfunden ska i fortsättningen lämna in sin skattedeklaration elektroniskt, såsom de flesta samfunden gör redan nu. Från och med november ska samfunden också ansöka om förskott och ändring av förskott elektroniskt. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder. Läs mer om elektronisk anmälan.

MinSkatt ersätter Samfundens skattedeklarationstjänst

I MinSkatt samlas alla de viktigaste e-tjänsterna. Samfunden kan lämna till exempel sin inkomstskattedeklaration i MinSkatt. Läs mer om MinSkatt.

Många ändringar i samfundens skattedeklarationer för skatteåret 2017

De största ändringarna har gjorts i deklarationsblanketten som används av föreningar, stiftelser och offentliga samfund. Helt nya är deklarationsblanketten för utländska samfund och exempelvis bilagan för jordbruksinkomst. På grund av ändringarna kan alla kunder inte lämna skattedeklarationen i Samfundens skattedeklarationstjänst just nu. Läs mer om ändringarna.

Vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner beräknas räntorna på ett annat sätt än tidigare

Följande ändringar kommer att gälla vid beräkningen av räntor i samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattning:

  • Nedsatt dröjsmålsränta ersätter samfundsränta som ska betalas
  • Ränta vid betalning av återbäring ersätter samfundsränta som återbärs
  • Dröjsmålsränta ersätter förseningsränta och skattetillägg 

Läs mer.

Elektronisk anmälan om kontonummer obligatorisk för företag, organisationer och andra momsskyldiga

Kontonummer ska anmälas elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Det har varit obligatoriskt att anmäla kontonummer elektroniskt redan fr.o.m. 1.2.2017. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder. Läs mer.

Nya funktioner i MinSkatt

MinSkatt ersätter Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Tjänsten får också andra nya funktioner. Läs mer.

Begränsad service 1–8.11

Till följd av att Skatteförvaltningen uppdaterar sina datasystem kommer servicen att vara begränsad 1–8.11.2017. Läs mer.

Övriga ändringar

Momsbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen

Kunder som har registrerats som momsskyldiga betalar och deklarerar momsen på import till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018. Efter förändringen kan momsskyldiga företag sköta alla sina ärenden som gäller momsbeskattningen hos Skatteförvaltningen. Läs mer.

03_Verotuksen_muutoksia_2017_700x96_sv.png

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken