Ändringar i beskattningen 2017

Privatpersoner

Skattekortet och förskottsskatten kommer att ändras fr.o.m. november 2018. Också skattedeklarationen ändras men först på våren 2019.
 
Du behöver inte kontakta Skatteförvaltningen på grund av kommande ändringar. Vi informerar närmare om ändringarna under 2018.

Beskattningen av aktiebolag och andra samfund ändrades på många sätt i november 2017. Exempelvis ersatte förskottskompletteringen av tilläggsförskott som påförs efter skatteårets utgång och inkomstskatterna betalas i fortsättningen med en egen skatteslagsspecifik referens. MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst. I fortsättningen ska samfunden också ansöka om förskott och lämna sina inkomstskattedeklarationer elektroniskt. Lagändringarna trädde i kraft 1.11.2017. För samfund och samfällda förmåner gäller ändringarna skatteåret 2017 och för andra skattskyldiga skatteåret 2018.

Om ett samfunds räkenskapsperiod går ut i januari eller februari 2017, slutförs beskattningen undantagsvis först 31.1.2018. Läs Skatteförvaltningens beslut om saken.

WEBBSEMINARIER

 • 4.10.2017 Webbseminarium på finska (inspelning).
 • 18.10.2017 Inspelning av ett svenskspråkigt webbseminarium publiceras.
 • 23.11.2017 Webbseminarium på finska (inspelning).
 • 8.2.2018 Webbseminarium för företag och bokföringsbyråer (på finska).

Alla webbseminarier till samma målgrupp är likadana till innehållet.

 

Ändringar i beskattningsförfarandet och skatteuppbörden som gäller samfund (pdf)

Det nya förskottsförfarandet

Följande ändringar har skett i förskottsförfarandet för samfund och samfällda förmåner:

 • Förskottskompletteringen har avskaffats.
 • Förskottsuppbörden kan i fortsättningen kompletteras så att man ansöker om tilläggsförskott, dvs. förskott som påförs efter skatteårets utgång.
 • Förskott och ändringar som gäller förskottet samt tilläggsförskott ska sökas elektroniskt.
 • Man kan komplettera förskottsuppbörden utan ränta under den första månaden efter skatteårets utgång.

 

Läs mera.

Ändringar i referensnumren – använd skatteslagens egna referensnummer när du betalar

Samfundens och de samfällda förmånernas inkomstskatter betalas i fortsättningen med samma skatteslagsspecifika referensnummer. Även skatterna på eget initiativ och arvs- och gåvoskatten har sina egna skatteslagsspecifika referensnummer. Referensnumren finns i beskattningsbesluten och i MinSkatt. Läs mer.

Ändringar i betalning, återbäring och indrivning av skatter

Det har skett ändringar i betalningen, återbäringen och indrivningen av skatter.  Exempelvis betalningen av samfunds och samfällda förmåners inkomstskatter har ändrats och samfundens förskottskomplettering har slopats. Nya uppgifter anges i sammandraget. Läs mer.

Förändringar i deklarationen av inkomstskatt för samfund

Inkomstskattedeklarationerna ska i fortsättningen lämnas elektroniskt. Samfundens skattedeklarationstjänst ersattes i november av MinSkatt, där samfunden i fortsättningen kan lämna sina deklarationer. Det finns många ändringar i deklarationerna för skatteåret 2017.

Inkomstskattedeklarationerna ska lämnas elektroniskt

Samfunden ska i fortsättningen lämna in sin skattedeklaration elektroniskt, såsom de flesta samfunden gör redan nu. Från och med november ska samfunden också ansöka om förskott och ändring av förskott elektroniskt. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder. Läs mer om elektronisk anmälan.

MinSkatt har ersatt Samfundens skattedeklarationstjänst

I MinSkatt samlas alla de viktigaste e-tjänsterna. Samfunden kan lämna till exempel sin inkomstskattedeklaration i MinSkatt. Läs mer om MinSkatt.

Många ändringar i samfundens skattedeklarationer för skatteåret 2017

De största ändringarna har gjorts i deklarationsblanketten som används av föreningar, stiftelser och offentliga samfund. Helt nya är deklarationsblanketten för utländska samfund och exempelvis bilagan för jordbruksinkomst. På grund av ändringarna kan alla kunder inte lämna skattedeklarationen i Samfundens skattedeklarationstjänst just nu. Läs mer om ändringarna.

Vid inkomstbeskattningen av samfund och samfällda förmåner beräknas räntorna på ett annat sätt än tidigare

Följande ändringar gäller vid beräkningen av räntor i samfunds och samfällda förmåners inkomstbeskattning:

 • Nedsatt dröjsmålsränta har ersatt samfundsränta som ska betalas
 • Ränta vid betalning av återbäring har ersatt samfundsränta som återbärs
 • Dröjsmålsränta har ersatt förseningsränta och skattetillägg 

Läs mer.

Elektronisk anmälan om kontonummer obligatorisk för företag, organisationer och andra momsskyldiga

Kontonummer ska anmälas elektroniskt i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt). Det har varit obligatoriskt att anmäla kontonummer elektroniskt redan fr.o.m. 1.2.2017. Anmälan på papper tillåts endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av tekniska hinder. Läs mer.

Nya funktioner i MinSkatt

MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Tjänsten får också andra nya funktioner. Läs mer.

 

Ändringar i Katso-auktoriseringarna i MinSkatt

Företagskunder använder en Katso-kod för att logga in i MinSkatt. Katso-behörigheterna och -auktoriseringarna ändrades när MinSkatt ersatte Samfundens skattedeklarationstjänst i november 2017. Läs mer.

Övriga ändringar

Momsbeskattningen vid import överförs från Tullen till Skatteförvaltningen

Kunder som har registrerats som momsskyldiga betalar och deklarerar momsen på import till Skatteförvaltningen fr.o.m. 1.1.2018. Efter förändringen kan momsskyldiga företag sköta alla sina ärenden som gäller momsbeskattningen hos Skatteförvaltningen. Läs mer.

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken