Statistiken över fastighetsskatten 2016 publiceras – fastighetsskattebeloppet har ökat

Skatteförvaltningens meddelande, 6.9.2016

Fastighetsbeskattningen för skatteår 2016 är slutförd. Över två miljoner betalar fastighetsskatt i år. Skatten uppgår till 1 675 miljoner euro, vilket är 46 miljoner euro mer än året innan.

Fastighetsskattebeloppet har ökat fort. Exempelvis under 2010 påfördes fastighetsskatt för sammanlagt 1 184 miljoner euro och under 2013 för 1 366 miljoner euro. Fastighetsskatten har mer än fördubblats på tio år. Ökningen beror på att fastighetsskattesatserna och beskattningsvärdena för fastigheter har höjts.

Samfund betalar cirka två tredjedelar av fastighetsskatterna

Av alla fastighetsskattebetalare är 92,8 % personkunder men de står bara för 31,5 % av skatten. Runt två tredjedelar av fastighetsskatten betalas av samfund. Till dessa räknas också bostadsaktiebolag. Kring hälften av fastighetsskatten har att göra med boende.

Största delen (98 procent) av personkundernas fastighetsskattebelopp är under 1 000 euro per kund. Genomsnittet är 274 euro. Samfund betalar avsevärt högre belopp eftersom de har vanligtvis flera och större fastigheter. Fastighetsskatten är i genomsnitt över 10 000 euro per år för t.ex. aktiebolag och fastighetsaktiebolag som äger fastigheter.

Nyland står för mer än en tredjedel av fastighetsskatten

Över en tredjedel av fastighetsskatteintäkterna kommer från fastigheter i Nyland. På andra plats är Birkaland och Egentliga Finland med andelar under 8 procent.

Nästan tre fjärdedelar av fastighetsskatten, dvs. 1,23 miljarder euro, betalas för byggnader. Marken utgör en dryg fjärdedel, dvs. 0,44 miljarder euro.

Fastighetsskattestatistiken finns tillgänglig i Skatteförvaltningens statistikdatabas

Aktuella uppgifterna om fastighetsbeskattningen framgår av statistik som Skatteförvaltningen framställt tillsammans med Statistikcentralen. Inom samarbetet publiceras härnäst i november statistiken för personkundernas inkomstskatter och näringsrelaterade skatter för skatteåret 2015.

Samarbetet med Statistikcentralen ingår i en större reform av Skatteförvaltningens statistikföring. Tack vare samarbetet kan mer täckande statistik tas fram, och åtkomsten underlättas av den nya statistikdatabasen PX-Web.

Publicerad statistik:
Fastighetsbeskattningsstatistik för 2016 (PX-Web)
Statistiken över fastighetsskatten 2016 (länk till artikeln, endast på finska)

Information till medier:
Aki Savolainen, tfn 029 512 7743