Skatteförvaltningens intensivkontroll av taxibranschen avslöjat grå ekonomi

Skatteförvaltningens meddelande, 15.11.2016

Pressmeddelande 15.11.2016

Skatteförvaltningen inledde intensifierad skatterevision av taxibranschen i ett projekt som startade i slutet av 2015. Före utgången av oktober har fler än 180 skatterevisioner slutförts. Skatterevisionen med fokus på riskobjekt har visat att övervakning behövs i taxibranschen.
 
I 60 procent av de granskade fallen observerades brister i hur skatteärenden skötts Typiska fel är att inkomster undanhålls eller att privata utgifter läggs till bokföringen. Kvarskatterna som påförts utifrån skatterevisionerna uppgår i snitt till kring 10 000 euro. I 30 procent av fallen gjordes viktiga iakttagelser som tangerade grå ekonomi, exempelvis undanhållna inkomster.

Brister i skötseln av skatteärenden

I taxibranschen registreras transporter i en taxameter som samtidigt fungerar som bilens kassaregister. Via taxametern kan man behändigt skriva ut rapporter över körningarna per dag, månad eller år. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar ska taxameterrapporterna fogas till bokföringen. Utifrån de observationer som gjorts vid skatterevisionerna saknas i många fall taxameterrapporterna helt eller delvis i bokföringen.
 
Utifrån projektresultaten kan man konstatera att anvisningarna behöver preciseras i fråga om hur taxameterrapporterna behandlas i bokföringen. I sammanhanget vore det bra om taxiföretagarna och deras bokförare gick igenom sin inbördes praxis och harmoniserade den med Skatteförvaltningens anvisningar, berättar skatterevisionschef Onni Kulla, som leder projektet kring skatterevision av taxibranschen. 
 
Enligt Kulla tar Sverige nästa år i bruk ett system där data förs över automatiskt från taxibilarnas taxametrar till datacentraler. Även i Finland kunde man överväga att ta i bruk samma modell.

Intensivkontrollen fokuserar på tillståndspliktiga taxiföretagare

I kontrollprojektet övervakas branschen på bred bas. Skatterevisionen har i huvudsak riktats mot aktörer som genom analys av olika data konstaterats löpa risk att handla fel. Felen innebär inte alltid att man avsiktligt handlat fel. Det kan också röra sig om att man inte vetat hur skatterna bör skötas. I sådana fall handleds företagaren att handla rätt i fortsättningen.
 
Merparten av taxichaufförerna är hederliga företagare, fastän granskningen ger bilden av att grå ekonomi är vanlig i branschen. I samband med skatterevisionerna har även företagare påträffats som sköter sina skatter exemplariskt, påminner Kulla.
 
I projektet för skatteövervakning av taxibranschen kontrolleras utövare av tillståndspliktig taxitrafik. När det gäller övervakningen av andra aktörer i taxibranschen samarbetar Skatteförvaltningen intensivt på internationell basis.
 
Projektet för skatterevision av taxibranschen pågår fram till våren.
 
Mer information:
Projektet för skattekontroll av taxibranschen, skatterevisionschef Onni Kulla
Mediekontakter: 029 512 5201