Resultaten av företagsenkäten: vår service fungerar och iakttagelserna av grå ekonomi är färre

Skatteförvaltningens meddelande, 4.2.2016

Enligt resultaten av en enkät som gjorts till företagskunder har företagen iakttagit grå ekonomi i mindre mån än tidigare år. Man är också mycket nöjd med Skatteförvaltningens tjänster. I synnerhet skatterevisionerna fick positiv respons. Däremot upplever man att det finska skattesystemet inte uppmuntrar till företagande.

Enligt den enkätundersökning som Skatteförvaltningen låtit TNS Gallup göra är det allt färre företagare som lagt märke till grå ekonomi. Av dem som svarade på enkäten var det 25 procent som uppgav sig känna till ett företag som säljer varor eller tjänster utan kvitto. År 2014 var motsvarande siffra 31 procent och år 2013 var den 34 procent. Representanter av mindre företag har gjort flest iakttagelser.

Skatteförvaltningen fick positiv respons i enkäten. Nästan 90 procent av dem som svarade var nöjda med webbtjänsterna, medan fyra av tio var mycket nöjda. Med telefontjänsten är 84 procent nöjda. Begreppen sakkunnig, serviceinriktad, tydlig och begriplig ansågs beskriva Skatteförvaltningens personal.  

Speciellt positiv respons fick skatterevisionerna. Av de svarande vars företag varit föremål för en skatterevision ansåg över 90 procent att samarbetet med inspektören löpt väl och 70 procent tyckte överlag att revisonen var en angenäm upplevelse. 

Stigande trend för e-tjänster och bokföringsbyråer

Allt färre företagare uppgav sig besöka skattebyrån: deklarationer görs via e-tjänsterna och råd får man vid behov i telefontjänsten. Det som enligt svarandena ytterligare skulle vara en förbättring, är att e-tjänsterna skulle samlas som en tydligare helhet. 

– I företagskundernas e-tjänster sker en förändring under de kommande åren, då de nuvarande tjänsterna ersätts med en enda omfattande tjänst för att sköta skatteärenden. Den torde redan nästa år ersätta den nuvarande tjänsten Skattekonto, berättar serviceexpert Janne Myyry från Skatteförvaltningen. 

Av enkätens resultat framgår också att bokföringsbyråer och bokförare har allt större betydelse som informationskälla för företagen. Skatteförvaltningen har beaktat detta och exempelvis byggt sådana funktioner i webbtjänsterna som bokföringsbyråerna önskat. 

Enkäten påvisade också att endast 16 procent av svarandena ansåg att Finlands skattesystem uppmuntrar till företagande. Varannan anser att det till och med utgör ett hinder för företagsverksamhet. I synnerhet små företag med under 10 anställda har denna åsikt. Ändå tycker 79 procent av de som svarade att det är lätt att sköta skatteärenden.

Kundenkäten som Skatteförvaltningen beställde genomfördes av TNS Gallup i november-december 2015. För undersökningen intervjuade TNS Gallup representanter från 500 företag.

Ytterligare information: 
Janne Myyry, serviceexpert, Skatteförvaltningen
tfn 040 661 5347