Fastighetsskatteintäkterna ger kommunerna 1,7 miljarder euro i år

Skatteförvaltningens meddelande, 4.3.2016

Enligt Skatteförvaltningens preliminära statistik uppgår kommunernas fastighetsskatteintäkter i år till ca 1 680 miljoner euro. Detta är 42 miljoner euro mer än i fjol. Såsom tidigare flyter största delen av fastighetsskatten in från byggnader. Markens andel utgör ca 27 procent av intäkterna.

Den allmänna fastighetsskattesatsen har stigit i 41 kommuner medan skattesatsen för byggnader som används för stadigvarande boende har stigit i 32 kommuner och skattesatsen för övriga bostadsbyggnader i 54 kommuner. Skattesatsen för kraftverksbyggnader steg i 65 kommuner.

Fastighetsskatten för 2016 beräknas på basis av beskattningsvärdena för år 2015 och de skattesatser som för år 2016 fastställts av kommunen där fastigheten finns.

I beräkningsgrunderna för återanskaffningsvärdet av byggnader och konstruktioner 2015 har det beaktats att byggnadskostnadsindexet stigit. Därför har återanskaffningsvärdena för byggnader höjts med 0,3 procent. På grund av åldersavdragen kan byggnadernas beskattningsvärden dock ha ökat mindre än så.

Beskattningsvärdena för mark har beräknats enligt anvisningarna om värdering och de tomtpriskartor som utarbetats kommunvis.  Dessa anvisningar har inte ändrats och även områdespriserna är samma som tidigare.

Fastighetsbeskattningsbesluten skickas ut i mars

Fastighetsbeskattningsbesluten kommer snart med posten. Sammanlagt postas mer än två miljoner beskattningsbeslut. Beslutet och de bifogade deklarations- och utredningsdelarna ska kontrolleras. Om det finns något att korrigera eller komplettera i uppgifterna går detta enkelt via webbtjänsten Fastighetsuppgifter på nätet.

Det är lätt att deklarera elektroniskt eftersom tjänsten handleder användaren. På så sätt minskar även risken för fel. Det rättade beskattningsbeslutet fås fortare när ändringarna har gjorts elektroniskt.

Den sista returneringsdagen för fastighetsskattedeklarationen är antingen 4.5 eller 13.5. Inlämningsdagen står på deklarationens första sida. För samfund och samfällda förmåner är den sista inlämningsdagen 2.5.2016.

Förfallodagarna för fastighetsskatten är på hösten.

För ungefär 43 procent av fastigheterna understiger skatten 170 euro. Fastighetsskatten tas inte ut om den understiger 17 euro. Till denna kategori hör under 3 procent av fastighetsägarna.

En fastighetsskatt som är under 170 euro betalas i en rat på den första förfallodagen, medan större belopp betalas i två rater. Förfallodagarna är 5.9 och 20.10.2016.

Beställ e-faktura för fastighetsskatten

E-fakturering underlättar betalningen av fastighetsskatten. E-faktureringen kan tas i bruk genom att göra ett faktureringsavtal med nätbanken senast 16.8.2016. Om man gör ett direktbetalningsavtal med banken senast den 16.8.2016 debiterar banken fastighetsskatten på dess förfallodag. Skatteförvaltningen skickar en nätfaktura för fastighetsskatten till de företag som kan ta emot nätfakturor.