Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ

Beskattningen kan rättas på Skatteförvaltningens initiativ efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen till både din fördel och nackdel.

Tidsfristerna för rättelse av beskattningen och ändringssökande ändrades vid ingången av 2017. Tidfristerna beror på vilket skatteårs beskattning som ska rättas och när rättelsebeslutet har fattats. 

Rättelsen gäller skatteåret 2017 eller senare skatteår

Skatteförvaltningen kan rätta din beskattning inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret. Det är inte relevant hurdant felet är eller om beskattningen rättas till din fördel eller nackdel. Tidsfristen är densamma som när kunden söker ändring och den gäller alla skatteslag.

I vissa fall som anges i lag kan Skatteförvaltningen förlänga tidfristen för rättelse av beskattningen med ett år. I mycket exceptionella fall är Skatteförvaltningens rättelsetid sex år. Det finns egna tidsfrister om beskattningen måste ändras till följd av en straffprocess.

Rättelse av inkomstbeskattningen för skatteåret 2016

Inom inkomstbeskattningen finns det ännu ett år kvar av övergångsperioden för lagändringen. Därför har rättelser av inkomstbeskattningen för skatteåret 2016 tidsfrister som avviker från de övriga skatteåren.

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om Skatteförvaltningen upptäcker att du påförts skatt felaktigt, rättar Skatteförvaltningen beskattningen. En sådan rättelse till den skattskyldiges fördel ska göras i inkomst-beskattningen inom 5 år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

Rättelse till den skattskyldiges nackdel

Skatteförvaltningen kan rätta inkomstbeskattningen också till din nackdel, om en del av dina inkomster eller dina inkomster i sin helhet inte har beskattats eller om den lagenliga skatten annars inte påförts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

Skatteförvaltningen kan rätta inkomstbeskattningen för år 2016 till din nackdel under en fem års tidsfrist. Tidsfristen räknas från början av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts..

Under femårsfristen kan man rätta sådana fel i inkomstbeskattningen som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. Möjligheten att rätta fel till den skattskyldiges nackdel gäller felaktigt avgjorda ärenden som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. De orsaker som har lett till försummelse av deklarationsskyldigheten har ingen betydelse.

I inkomstbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2021 från början av 2022.
I fastighetsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning som gäller skatteåret 2021 från början av 2022.
Arvlåtaren har avlidit 2021. I arvsbeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2022.
Gåvotagaren har fått gåvan 2021. I gåvobeskattningen räknas tidsfristen för omprövning från början av 2022.

Om Skatteförvaltningen har rättat beskattningen på eget initiativ, kan du begära omprövning

Om du är missnöjd kan du söka ändring i en rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Begäran om omprövning ska lämnas inom 3 år från utgången av det skatteår som begäran gäller. Om Skatteförvaltningen har fattat ett rättelsebeslut alldeles i slutet av tidsfristen för sökande av ändring, kan du trots det söka ändring inom 60 dagar från den dag då du fick del av beslutet.

Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för sökande av ändring som bifogats till beslutet.

Skatteår  

Begäran om omprövning ska vara framme senast

2015 60 dagar från delfåendet av beslutet
2016 60 dagar från delfåendet
2017 60 dagar från delfåendet
2018 60 dagar från delfåendet
2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet
2021 31.12.2024

Skatteår  

Begäran om omprövning ska vara framme senast

2016 60 dagar från delfåendet av beslutet
2017 60 dagar från delfåendet
2018 60 dagar från delfåendet
2019 2.1.2023 eller 60 dagar från delfåendet
2020 2.1.2024 eller 60 dagar från delfåendet
2021 31.12.2024 eller 60 dagar från delfåendet

A Arvlåtaren har dött eller gåvan mottagits under år 2017 eller därefter

Om beslutet om rättelse på myndighetsinitiativ har fattats efter 1.1.2017 kan man söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning inom 3 år räknat från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har mottagits.

B Arvlåtaren har dött eller gåvan mottagits under år 2016 eller tidigare

  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 3 år räknat från utgången av skatteåret.
  • Begäran om omprövning kan dock alltid lämnas inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Exempel: Skatteförvaltningen rättar 22.3.2022 din inkomstbeskattning för skatteåret 2016 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i detta beslut om rättelse på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet, d.v.s. senast 21.5.2022 (eftersom tidsfristen på 3 år har gått ut 31.12.2019 och kunden alltid har rätt att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet).

Sidan har senast uppdaterats 14.1.2022