Rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningens initiativ

Beskattningen kan rättas på Skatteförvaltningens initiativ efter att beskattningen har slutförts. Skatteförvaltningen kan ändra beskattningen till både din fördel och nackdel.

Tidsfristerna för rättelse av beskattningen och ändringssökande ändrades vid ingången av 2017. Tidfristerna beror på vilket skatteårs beskattning som ska rättas och när rättelsebeslutet har fattats. 

Rättelse gäller skatteåret 2016 eller tidigare skatteår

Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om Skatteförvaltningen upptäcker att du påförts skatt felaktigt, rättar Skatteförvaltningen beskattningen. En sådan rättelse till den skattskyldiges fördel ska göras i inkomst- och fastighetsbeskattningen inom 5 år räknat från början av året efter att beskattningen har slutförts. I arvs- och gåvobeskattningen räknas tidsfristen på 5 år från början av året efter att beskattningen har verkställts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

Rättelse till den skattskyldiges nackdel

Skatteförvaltningen kan rätta beskattningen också till din nackdel, om en del av dina inkomster eller dina inkomster i sin helhet inte har beskattats eller om den lagenliga skatten annars inte påförts. Skatteförvaltningen kan inte rätta beskattningen, om ärendet redan har avgjorts genom ett beslut på besvär.

En rättelse av beskattningen till den skattskyldiges nackdel har tidsfrister av olika längd. Tidsfristerna räknas från början av kalenderåret efter att beskattningen har slutförts (inkomst- och fastighetsbeskattning) eller från början av kalenderåret efter att beskattningen har verkställts. 

Ettårsfrist                         

Under ettårsfristen kan man i inkomst- eller fastighetsbeskattningen rätta fel av alla slag. Det spelar ingen roll hurdant fel det är fråga om. Det har heller ingen betydelse vem som har orsakat felet. Beskattningen kan dock inte rättas till den skattskyldiges nackdel om ärendet som är föremål för rättelsen lämnar rum för tolkning eller är oklart.

Tvåårsfrist                        

Under tvåårsfristen kan man rätta de fel i inkomst- eller fastighetsbeskattningen där det är fråga om ett skrivfel, räknefel eller annat jämförbart misstag som Skatteförvaltningen har begått. Rättelse kan göras också om felet har grundat sig på felaktiga eller bristfälliga uppgifter från en utomstående part.

Femårsfrist                       

Under femårsfristen kan man rätta sådana fel i inkomst- eller fastighetsbeskattningen som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. Möjligheten att rätta fel till den skattskyldiges nackdel gäller felaktigt avgjorda ärenden som följer av att den skattskyldige försummat sin deklarationsskyldighet. De orsaker som har lett till försummelse av deklarationsskyldigheten har ingen betydelse.

Tvåårsfrist                        

Under tvåårsfristen kan man rätta arvs- eller gåvobeskattningen om det är fråga om ett räknefel som Skatteförvaltningen har begått eller ett misstag som kan jämföras med det eller om ärendet inte har undersökts till någon del.

Femårsfrist                       

Under femårsfristen kan man rätta sådana fel i arvs- eller gåvobeskattningen som har orsakats av att den skattskyldige eller någon annan anmälningsskyldig har lämnat ett bristfälligt, vilseledande eller oriktigt bouppteckningsinstrument eller en bristfällig, vilseledande eller oriktig skattedeklaration eller annan uppgift eller handling.

Inkomstbeskattningen för 2016 slutfördes 31.10.2017. Tidsfristen för rättelse som gäller skatteåret 2016 räknas från början av 2018.

Fastighetsbeskattningen för år 2016 slutfördes 2.9.2016. Tidsfristen för rättelse som gäller skatteåret 2016 räknas från början av 2017.

Arvsbeskattningen har verkställts 17.8.2016. Tidsfristen för rättelse som gäller arvsbeskattningen räknas från början av 2017.

Rättelse gäller skatteåret 2017 eller senare skatteår

Fr.o.m. skatteåret 2017 kan Skatteförvaltningen rätta din beskattning inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret. Det är inte relevant hurdant felet är eller om beskattningen rättas till din fördel eller nackdel. Tidsfristen är densamma som när kunden söker ändring och den gäller alla skatteslag.

I vissa fall som anges i lag kan Skatteförvaltningen förlänga tidfristen för rättelse av beskattningen med ett år. I mycket exceptionella fall är Skatteförvaltningens rättelsetid sex år. Det finns egna tidsfrister om beskattningen måste ändras till följd av en straffprocess.

Man kan söka ändring i rättelse av beskattningen på Skatteförvaltningen initiativ genom att begära omprövning

Om du inte är nöjd med den rättelse som gjorts på Skatteförvaltningens initiativ kan du söka ändring i den genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för begäran om omprövning beror på när Skatteförvaltningen har fattat beslutet om rättelse av beskattningen (beslutsdatum). Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i besvärsanvisningen som bifogats beslutet.

  • Om beslutet har fattats efter 1.1.2017 kan du begära omprövning inom 3 år från utgången av skatteåret.
  • Om beslutet har fattats före 1.1.2017 kan du begära omprövning i inkomst- och fastighetsbeskattningen inom 5 år räknat från året efter att beskattningen har slutförts.I arvs- och gåvobeskattningen räknas tidsfristen på 5 år från början av året efter att beskattningen verkställdes.
  • Begäran om omprövning kan dock alltid lämnas inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.
Skatteår  

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ efter 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ före 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

2011 60 dagar från delfåendet 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet
2012 60 dagar från delfåendet 31.12.2018
2013 60 dagar från delfåendet 31.12.2019
2014 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2020 
2015 31.12.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2021 
2016 31.12.2019 eller 60 dagar från delfåendet
2017 31.12.2020 eller 60 dagar från delfåendet -

Skatteår  

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ efter 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ före 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

2012 60 dagar från delfåendet 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet
2013 60 dagar från delfåendet 31.12.2018 
2014 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2019
2015 31.12.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2020
2016 31.12.2019 eller 60 dagar från delfåendet 2.1.2021
2017 31.12.2020 eller 60 dagar från delfåendet -
2018 31.12.2021 eller 60 dagar från delfåendet -

B Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts år 2017 eller därefter

Om beslutet om rättelse på myndighetsinitiativ har fattats efter 1.1.2017 kan man söka ändring i den genom att lämna en begäran om omprövning inom 3 år från utgången av skatteåret. Med skatteår avses i arvsbeskattningen det år då arvlåtaren har dött och i gåvobeskattningen det år då gåvan har fåtts.

A Arvlåtaren har dött eller gåvan har fåtts år 2016 eller tidigare

Året för verkställande av arvs- eller gåvobeskattning  

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ efter 1.1.2017 
Begäran om omprövning ska vara framme senast

Beslutsdag för rättelse på myndighetsinitiativ före 1.1.2017
Begäran om omprövning ska vara framme senast

2012 60 dagar från delfåendet 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet
2013 60 dagar från delfåendet 31.12.2018 
2014 2.1.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2019 
2015 31.12.2018 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2020 
2016 31.12.2019 eller 60 dagar från delfåendet 31.12.2021 
2017 31.12.2020 eller 60 dagar från delfåendet  -
2018 31.12.2021 eller 60 dagar från delfåendet  -

Exempel 1: Skatteförvaltningen har 15.1.2017 rättat din inkomstbeskattning för 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i detta beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning senast 2.1.2018.

Exempel 2: Skatteförvaltningen rättar 22.3.2018 din inkomstbeskattning för 2014 på myndighetsinitiativ. Du kan söka ändring i detta beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning inom 60 dagar från delfåendet av beslutet.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken