Skattenummer

Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett skattenummer. Du får skattenumret av skattebyrån. Om du redan har skattenummer, be att det registreras i skattenummerregistret.

Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett fotoförsett personkort. Varje person som arbetar på ett bygge ska ha ett skattenummer som registrerats i skattenummerregistret på sitt fotoförsedda personkort.

Skattenumret fås från Skatteförvaltningen

Finländare som arbetar på en byggarbetsplats

Personkunderna har fått ett skattenummer i samband med skattekortet. Yrkesutövarna har fått sitt skattenummer i samband med beslutet om förskottsskatt. Om du inte har något skattenummer eller om du tappat bort det, får du numret genom att ringa servicetelefonen eller genom att besöka vilket kontor som helst inom Skatteförvaltningen.

Ansökan om registrering i skattenummerregistret

Skattenummer registreras inte automatiskt i skattenummerregistret, utan man ska separat be om registrering. En arbetstagare eller en yrkesutövare kan själv begära att bli införd i det offentliga registret genom att ringa skattenumrets servicenummer 029 497 070 eller besöka något av Skatteförvaltningens kontor.

Utlänningar som arbetar på en byggarbetsplats

Förutsättningen för att få ett skattenummer är att du har finsk personbeteckning.

Om du ännu inte har finsk personbeteckning, hämta personbeteckningen och skattenumret på skattebyrån. Innan du besöker kontoret kan du fylla i en registreringsanmälan (6150r).

I detta sammanhang samlar Skatteförvaltningen nödvändiga uppgifter för beskattningen, t.ex. uppgifter om arbets- eller uppdragsgivaren, längden på vistelsen och arbetet, löne-/inkomstbeloppet, anställningens/uppdragets typ (m.a.o. om du är en uthyrd arbetstagare, yrkesutövare eller löntagare i anställningsförhållande). För detta ändamål ska du helst ha fyllt i någondera blanketten nedan i förväg.

Du ska ha med dig dokument från vilka du kan identifieras och från vilka förutsättningarna för registreringen kan kontrolleras.  De dokument som du behöver ha med dig är beroende av det land vars medborgare du är.

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort från Schengenområdet. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
 • om det redan gått över tre månader sedan du anlände till Finland, måste du även ta Migrationsverkets intyg över registrering av uppehållsrätten med dig. Ytterligare information om registreringen av uppehållsrätten finns på Migrationsverkets webbplats http://www.migri.fi/.
 • arbetsavtalet eller en skriftlig utredning om de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

 • ett giltigt pass eller ett officiellt identitetskort från Schengenområdet. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
 • om det redan gått över tre månader sedan du anlände till Finland, måste du även ta Migrationsverkets intyg över registrering av uppehållsrätten med dig. Ytterligare information om registreringen av uppehållsrätten finns på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi.
 • arbetsavtalet eller en skriftlig utredning om de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

 • ett giltigt pass. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
 • ett gällande uppehållstillstånd eller visum när ett sådant krävs (behovet är beroende av hur länge du vistas i Finland och din nationalitet)
 • arbetsavtalet eller arbetsgivarens skriftliga redogörelse för  de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.
 • En person som inte är en medborgare i ett EU- eller EES-land måste i allmänhet ha ett arbetstillstånd när hen arbetar i Finland. Rätten att arbeta har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd.

Ytterligare information om rätten att arbeta och uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats www.migri.fi.

Ta med dig följande dokument till skattebyrån:

 • ett giltigt pass. Personen måste kunna identifieras utan svårigheter på fotografiet i dokumentet.
 • ett gällande uppehållstillstånd eller visum när ett sådant krävs (behovet är beroende av hur länge du vistas i Finland och din nationalitet)
 • arbetsavtalet eller arbetsgivarens skriftliga redogörelse för  de centrala villkor i anställningen som gäller arbetet i Finland.
 • En person som inte är en medborgare i ett EU- eller EES-land måste i allmänhet ha ett arbetstillstånd när hen arbetar i Finland. Rätten att arbeta har i allmänhet antecknats i beslutet om uppehållstillstånd.

Ytterligare information om rätten att arbeta och uppehållstillstånd finns på Migrationsverkets webbplats http://www.migri.fi/.

För att få en personbeteckning måste du besöka ett behörigt kontor inom Skatteförvaltningen. Alla kontor tilldelar inte personbeteckningar.

Ålands skattebyrå: Mariehamn Västra Finlands skattebyrå: Närpes, Vasa, Karleby, Jakobstad, Seinäjoki, Ylivieska Sydöstra Finlands skattebyrå: Villmanstrand, Kotka, Kouvola, Lahtis,Nyslott Östra Finlands skattebyrå: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Idensalmi, Kuopio, Varkaus Norra Finlands skattebyrå: Brahestad, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Uleåborg Centrala Finlands skattebyrå: Tammerfors, Tavastehus Huvudstadsregionens skattebyrå: Helsingfors (Alexandersgatan 9) Nylands skattebyrå: Träskända, Lojo, Borgå Sydvästra Finlands skattebyrå: Salo, Åbo, Raumo, Björneborg

Skattebyråernas kontaktuppgifter

Ålands skattebyrå: Mariehamn
Västra Finlands skattebyrå: Närpes, Vasa, Karleby, Jakobstad, Seinäjoki, Ylivieska
Sydöstra Finlands skattebyrå: Villmanstrand, Kotka, Kouvola, Lahtis,Nyslott
Östra Finlands skattebyrå: Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Idensalmi, Kuopio, Varkaus
Norra Finlands skattebyrå: Brahestad, Rovaniemi, Sodankylä, Kittilä, Kemi, Kuusamo, Uleåborg
Centrala Finlands skattebyrå: Tammerfors, Tavastehus
Huvudstadsregionens skattebyrå: Helsingfors (Alexandersgatan 9)
Nylands skattebyrå: Träskända, Lojo, Borgå
Sydvästra Finlands skattebyrå: Salo, Åbo, Raumo, Björneborg

Skattebyråernas kontaktuppgifter

Kommer du att stanna permanent i Finland?

Om du stannar i Finland för över ett år har du kanske rätt till hemkommun i Finland, Magistraten reder ut förutsättningarna för hemkommun samt avgör om det för dig antecknas en hemkommun i befolkningsdatasystemet. Ytterligare information om betydelsen av hemkommun får du av magistraten (www.maistraatti.fi)

Mer information om beskattning

Arbetsgivaren kan beställa sina anställdas skattenummer hos Skatteförvaltningen

Skattenummer för flera arbetstagare

Arbetsgivaren kan beställa sina arbetstagares skattenummer centraliserat från Skatteförvaltningen genom att lämna in arbetstagarnas personbeteckningar i en fil sock skickas elektroniskt till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen skickar arbetstagarnas skattenummer sedan till arbetsgivaren. Arbetsgivaren ber samtidigt om registrering av de anställda i byggbranschens skattenummerregister.

Arbetsgivaren kan skicka begäran om skattenummer till Skatteförvaltningen också i de fall då arbetsgivaren redan har arbetstagarnas skattenummer men han eller hon vill att arbetstagarna införs i skattenummerregistret.

Anvisningar och postbeskrivning: arbetsgivarens skattenummerbegäran (på finska, työnantajan veronumeropyynnöt).

Över 5 utländska arbetstagare som behöver registreras kommer för arbete på en byggarbetsplats

Kontakta Skatteförvaltningen om du kommer att anställa över 5 utländska arbetstagare som behöver en personbeteckning, ett skattekort och/eller ett skattenummer för arbete på en byggarbetsplats. På så sätt kan vi komma överens om hur vi ska gå tillväga i ärendet.

Du får en bekräftelse om att blanketten har skickats. Skatteförvaltningen kontaktar dig inom två arbetsdagar.

Även studerande och lärare behöver skattenummer på byggarbetsplatser

Studerande och lärare behöver skattenummer om de vistas på en byggarbetsplats. Skattenumret kan antecknas t.ex. på skolans kort som då kan användas som personkort.

Skolan kan beställa skattenummer för studerandena

Skolan kan göra en lista över studerande som behöver ett skattenummer och samtidigt be att de antecknas i det offentliga skattenummerregistret. Listan ska innehålla namnet och personbeteckningen på den studerande som ska ha skattenummer samt dennes underskrift.

Av dokumentet ska också framgå vem av skolans anställda har befullmäktigats att på studerandes vägnar beställa skattenummer och be om registrering i skattenummerregistret för att uppgifterna om skattenummer ska kunna skickas till denna person med skolans adress.

 

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017