Om du får pension från Finland till Spanien 2019−2021

Finland och Spanien har ingått ett nytt skatteavtal. Avtalet har tillämpats från och med 1.1.2019. Enligt skatteavtalet ska du betala skatt till Finland på en pension som du får från Finland. 

De pensioner som grundar sig på en trafikförsäkring eller någon annan motsvarande riskförsäkring beskattas dock endast i Spanien.

En pension som intjänats inom privatsektorn beskattas under de tre första åren endast i Spanien

För pensioner som intjänats inom privatsektorn gäller emellertid en övergångsperiod på tre år under 2019–2021 under vilken du inte behöver betala skatt på pensionen till Finland. Detta förutsätter att din finska pension utgör skattepliktig inkomst för dig i Spanien.

Om din finska pension som intjänats inom privatsektorn inte är skattepliktig i Spanien betalar du skatt på pensionen till Finland genast från och med 1.1.2019.

Att övergångsbestämmelsen på tre år kan tillämpas förutsätter alltså att din pension från Finland intjänats inom privatsektorn och är skattepliktig i Spanien. Övergångsbestämmelsen kan tillämpas på din finska pension även om du i verkligheten inte betalar någon skatt i Spanien på pensionen eftersom dina totalinkomster understiger en viss gräns eller du har stora skatteavdrag. Det enda som är av betydelse är att pensionen är skattepliktig i Spanien.

Du betalar dock sjukvårdspremien (sv-premie) till Finland på din pension om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i Spanien.

Den skatt som du betalat i Spanien dras av från den skatt som påförs i Finland

Enligt skatteavtalen undanröjs den eventuella dubbelbeskattningen i regel i beskattningen i personens hemviststat. Enligt skatteavtalet med Spanien undanröjs dock dubbelbeskattningen av pensioner undantagsvis i den stat där pensionen betalas (en så kallad omvänd avräkning).

Åren 2019–2021 kan omvänd avräkning dock endast tillämpas på de pensioner som inte omfattas av övergångsbestämmelsen på tre år, det vill säga i praktiken gäller detta följande pensioner:

  • pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat
  • pension som grundar sig på en FöPL- eller LFöPL-försäkring
  • folkpension

Om du medan du bor i Spanien får sådan pension från Finland på vilken du ska betala skatt till Finland, avdras den skatt som du betalat till Spanien på denna pension vid beskattningen i Finland. Beräkna den spanska skatten som hänför sig till din pension från Finland i samma proportion som denna pension utgör av alla dina skattepliktiga inkomster i Spanien.

Exempel: Du får från Finland 20 000 euro om året i sådan pension som baserar sig på en frivillig pensionsförsäkring som du själv tecknat. Därtill får du 30 000 euro i sådan arbetspension om året från Finland på vilken övergångsbestämmelsen kan tillämpas. Du har inte andra skattepliktiga inkomster i Spanien. Du betalar sammanlagt 15 000 euro skatt på pensionerna i Spanien.

På den pension som baserar sig på den frivilliga pensionsförsäkringen som du själv tecknat ska den spanska skatten beräknas enligt följande:

Beloppet av den frivilliga pensionen från Finland (20 000) divideras med det sammanlagda beloppet av alla skattepliktiga inkomster i Spanien (50 000) och multipliceras med skattebeloppet i Spanien (15 000). 

6 000 euro (20 000/50 000 x 15 000).  

Den skatt i Spanien som hänför sig till arbetspensionen inom privatsektorn från Finland är således 6 000 euro.  

Obs! Dubbelbeskattningen av pensioner som intjänats från arbete inom den offentliga sektorn undanröjs dock i regel i hemviststaten, det vill säga i Spanien.

Skattedeklarationen för 2021

Du får en förhandsifylld skattedeklaration på våren 2022. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Om övergångsbestämmelsen på tre år inte har beaktats rätt i din skattedeklaration ska du i MinSkatt eller på blankett 50A markera punkten ”Jag yrkar på att jag ska anses vara bosatt utomlands enligt skatteavtalet” och lämna en fritt formulerad utredning om ärendet.   

Vid behov ska du i MinSkatt i punkten Skatter som betalats till utlandet eller på blankett 50A i punkten Avräkning av skatt som betalats till utlandet (omvänd avräkning) korrigera det skattebelopp som betalas till Spanien.

Sjukvårdspremien betalas till Finland

Även om du bor permanent i Spanien ersätter Finland vanligtvis dina sjukvårdskostnader i Spanien. Därför ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie i Finland. Premien är cirka 2 % av pensionen. EU:s förordningar om social trygghet reglerar ersättningen av sjukvårdskostnader.