Skattedeklaration - skogsägare

Skogsbruksidkare ska lämna uppgifterna om sitt skogsbruk för inkomstbeskattningen med deklarationsblankett 2C.  

Vem ska lämna in skattedeklaration?

Alla de skogsbruksidkare som under skatteåret haft inkomster av och avdragbara utgifter för skogsbruk eller andra uppgifter som påverkar beskattningen ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk. En tom skattedeklaration för skogsbruk behöver inte returneras.

Makarnas skattedeklaration

Om makarna idkar skogsbruket tillsammans, ska de lämna in en gemensam skattedeklaration för skogsbruket.

Skatteförvaltningen skickar makarnas gemensamma blankett 2C till den make som registrerats som momsskyldig för primärproduktion. Om båda makarna saknar registrering eller om båda makarna är momsskyldiga för primärproduktion, adresseras blanketten till den make som äger mera än 50 procent av skogsegendomen. Om vardera maken äger 50 procent, skickas blanketten till den äldre maken.

Om den ena maken ensamt äger skogar som han eller hon permanent förvaltar helt självständigt och fristående, kan han eller hon lämna in sin egen separat deklaration om dessa skogar. Deklaranten ska då i blanketten kryssa för punkten ”Egen separat deklaration”.

Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av skogar som de ensam äger. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna in en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Deklarationsblanketter för skogsbruk

Skattedeklaration för skogsbruk (blankett 2C)

Skatteförvaltningen har förtryckt personbeteckningen, hemkommunen och vissa andra identifierande uppgifter i blanketten. I blanketten finns även adressen dit du kan returnera deklarationen. Returnera blanketten i det returkuvert som ni fick tillsammans med deklarationsblanketten.

Sammanslutningsutredning (blankett 36)

Beskattningssammanslutningar lämnar in en gemensam skattedeklaration 2C om skogsbruket som delägarna idkar tillsammans. Dessutom ska beskattningssammanslutningen lämna in blankett 36 (Sammanslutningsutredning), om delägaruppgifterna har ändrats under skatteåret.

Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust (blankett 9)

Vinst eller förlust vid överlåtelse av skogsfastigheter samt skogsbrukets maskiner och anordningar deklareras i blankett 9. Varje överlåtelse kräver sin egen blankett. Om det inte förekommit några överlåtelser under skatteåret, behöver man inte fylla i blanketten.

Förhandsifylld skattedeklaration

Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om det finns någonting att korrigera i skattedeklarationen, korrigera uppgifterna i webbtjänsten Skattedeklaration på nätet eller skicka uppgifterna till Skatteförvaltningen med blanketten.

Vart och när ska man lämna in skattedeklaration?

Lämna in skattedeklarationen senast den dag som står i deklarationsblanketten. Du kan lämna in skattedeklarationen för skogsbruk elektroniskt antingen med en webblankett eller som en fil som skapats i anteckningsprogrammet. En elektronisk skattedeklaration anses vara inlämnad vid den tidpunkt då den har skickats till Skatteförvaltningens deklarationstjänst. Tjänsten ger en bekräftelse om att deklarationen har kommit in.

Om du lämnar skattedeklarationen på papper ska den postas eller lämnas till Skatteförvaltningens kontor senast den dag som står på blanketten. Kom också ihåg att underteckna pappersblanketten.

Bristfälliga, försenade eller helt försummade skattedeklarationer kan leda till skatteförhöjning.

Vad betyder skatteår?

Beskattningen verkställs för ett skatteår. Skogbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår. Skogsbruksidkarnas inkomster och utgifter under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår under vilket de har kunnat lyftas och utgifterna till det kalenderår under vilket de har betalats.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Beskattningen slutförs senast vid utgången av oktober året efter skatteåret. Till exempel beskattningen för 2017 slutförs 31.10.2018.

Kom även ihåg momsdeklarationen

Om du är momsskyldig ska du också lämna in en momsdeklaration i MinSkatt (skatt.fi/minskatt).

Från och med skatteåret 2017 ska uppgifterna lämnas elektroniskt. Pappersblanketten Deklaration av skatter på eget initiativ (blankett 4001) kan då användas endast av särskilda skäl (t.ex. ingen fungerande internetförbindelse på orten).

Observera, att en momsskyldig skogsägare behöver inte längre lämna momsdeklaration om hen under skatteåret inte har haft skogsbruksinkomst, avdrag eller andra uppgifter som påverkar beskattningen. Detta förutsätter att skogsägarens skatteperiod är ett kalenderår och att hen inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet.

Skatteförvaltningen skickar inte längre per post separata blanketter eller anvisningar för momsdeklarationen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken