Skattedeklaration för skogsbruk

Inlämningsdatum för skattedeklarationen för skogsbruk bestäms enligt huruvida skogsägaren är momsskyldig för skogsbruket eller inte.

Om du äger skog, men inte bedriver jordbruk, läs anvisningarna om lämnande av skattedeklaration på denna sida. Om skogen hör till en jordbruksenhet, hämta mer information om skattedeklaration för jordbruk.

Använd e-tjänster

Du får skattedeklarationen för skogsbruk 2C per post i januari

Den förhandsifyllda skattedeklarationen för skogsbruk sänds till fysiska personer, beskattningssammanslutningar och dödsbon som ägt skog under skatteåret. Skattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas in enbart om du har inkomster eller utgifter av skogsbruk eller uppgifter som anknyter till reserveringar och skogsavdrag.

Deklaration och betalning av moms har ändrats 1.1.2017.

  • En momsskyldig skogsbruksidkare behöver inte längre lämna momsdeklaration för 2016 om hen under skatteåret inte har haft skogsbruksinkomst, avdrag eller andra uppgifter som påverkar beskattningen. Detta förutsätter att skogsbruksidkarens skatteperiod är ett kalenderår och att hen inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet.
  • Skattekontot har slopats. Man kan nu deklarera och betala momsen i e-tjänsten MinSkatt (skatt.fi/minskatt).
  • Man kan också deklarera momsen för 2016 med en pappersblankett Deklaration av skatter på eget initiativ (före detta Periodskattedeklaration).
  • Uppgifterna för 2017 måste lämnas via nätet: man kan lämna momsdeklarationen med en pappersblankett endast av särskilda skäl (det går t.ex. inte att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Läs mera om att deklarera skatter på eget initiativ

Kontrollera inlämningsdagar för skattedeklaration för skogsbruk och momsdeklaration nedan

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 28.2.2018

Du kan lämna skattedeklarationen för skogsbruk 2C

Deklarera momsuppgifterna på nätet

Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du lämna din momsdeklaration senast 28.2.2018. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 28.2.2018.

En momsskyldig skogsägare behöver inte lämna en momsdeklaration om hen inte har något att deklarera (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Du får en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april. De uppgifter som du deklarerar i skattedeklarationen för skogsbruk 2C syns i den förhandsifyllda skattedeklarationen i enlighet med den egna deklarationen.

Kontrollera samtliga uppgifter. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra något. Om du inte returnerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses du ha lämnat in din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

Den sista inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen är antingen 8.5.2018 eller 15.5.2018. Kontrollera datumet i din skattedeklaration.

Komplettera eller korrigera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen

  • Deklarera uppgifterna i nätet (skatt.fi/skattedeklaration)
  • Om du deklarerar uppgifter via webbtjänsten, uppge inte samma uppgifter i skattedeklarationsblanketten och blankettbilagan.
  • Du kan också deklarera uppgifterna med den pappersblankett du fått och returnera den per post eller personligen till skattebyrån.

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk 2C i maj

Om du inte är momsskyldig, lämna in skattedeklarationen för skogsbruk (2C) tillsammans med den förhandsifyllda personliga skattedeklarationen i maj antingen 8.5.2018 eller 15.5.2018. Kontrollera datumet i din skattedeklaration.

Deklarera skogsbrukets utgifter inklusive moms i skattedeklarationen för skogsbruk 2C. Om du inte har några inkomster eller avdrag som anknyter till skogsbruksidkandet och inga uppgifter om skogsavdrag eller reserveringar som ska deklareras, behöver deklarationen inte returneras.

Kontrollera uppgifterna i den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen

Du får en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april. Kontrollera samtliga uppgifter. Om uppgifterna är korrekta och inga uppgifter saknas, behöver du inte göra något. Om du inte returnerar den förhandsifyllda skattedeklarationen, anses du ha lämnat in din skattedeklaration med det förhandsifyllda innehållet.

Använd e-tjänster

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 28.2.2018

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Lämna en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration för sammanslutningens räkning. I en beskattningssammanslutning räknas inkomsterna och utgifterna för varje sammanslutning, men i motsats till dödsbon delas inkomsterna för beskattning som delägarnas inkomster.

Du kan lämna skattedeklarationen för skogsbruk

Returnera sammanslutningsutredningen endast om du korrigerat eller lagt till uppgifter

  • Lämna sammanslutningsutredningen (blankett 36) i nätet  (lomake.fi)
  • Du kan lämna sammanslutningsutredningen också med en pappersblankett.
  • För identifieringen behöver en sammanslutning en egen Katso-kod. En delägare kan inte lämna in en skattedeklaration med sina egna koder. Läs mer om Katso-koden.

Deklarera momsuppgifterna på nätet

Om sammanslutningen är momsskyldig, lämnas momsdeklarationen i sammanslutningens namn. Om skatteperioden är ett kalenderår lämnas momsdeklarationen senast 28.2.2018. Momsen ska också betalas senast 28.2.2018.

En momsskyldig skogssammanslutning  behöver inte lämna en momsdeklaration om den inte har något att deklarera (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att skogssammanslutningens skatteperiod är ett kalenderår och att den inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Deklarera moms

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 3.4.2018

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk om du har inkomster eller utgifter som anknyter till skogsbruket och uppgifter om skogsavdrag och reserveringar som ska deklareras. Returnera skattedeklarationen för skogsbruk tillsammans med de övriga inkomstskattedeklarationerna senast 3.4.2018.

Du kan lämna skattedeklarationen för skogsbruk 2C

Deklarera momsuppgifterna på nätet

Deklarera moms som hänför sig till skogsbruk och moms för näringsverksamhet med samma deklaration i enlighet men din egen skatteperiod.

Annat att observera för skogsägare

Dödsbon beskattas som separat skattskyldiga. Ett dödsbo fyller i endast en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in. På samma sätt som hos personkunder, beror inlämningsdagen för ett dödsbos skattedeklaration på om dödsboet är momsskyldigt för skogsbruket eller inte.

Äger du skog tillsammans med din make?

Makarna beskattas som beskattningssammanslutning då de idkar skogsbruk tillsammans. Deras gemensamma deklarationsblankett för skogsbruk har skickats till den av makarna som har registrerats som momsskyldig primärproducent. Om ingendera maken är momsskyldig eller
om båda makar är momsskyldiga, har blanketten skickats till den make som äger över 50 procent av skogsegendomen. Om båda makar äger jämna 50 %, har blanketten skickats till den äldre maken.

Makarnas ägarandelar av skogsegendomen har redan antecknats på blanketten. Ägarandelarnas procentsatser har beräknats i förhållande till skogsarealerna på skogsfastigheter som makarna äger tillsammans och separat.

Någondera maken kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om denne varaktigt och självständigt råder över sina skogar är det möjligt att lämna en egen skattedeklaration för dessa skogar. I deklarationsblankettens övre kant ska man då kryssa för punkten
”Egen separat deklaration”.

Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna var sin skattedeklaration av skogar som de ensam äger. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Deklarera överlåtelsevinster av skogsbruk med blankett 9

Deklarera försäljning av skogsfastighet samt skogsbruksmaskiner och -anordningar med blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust). Deklarera varje försäljning separat.

 

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken