Skatteåterbäring – personkunder

Denna anvisning är avsedd för personkunder samt yrkesutövare och rörelseidkare. Här kan du läsa mer om organisationers skatteåterbäringar.

Från och med 2019 slutförs beskattningen vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet syns i beskattningsbeslutet. Slutdatumet påverkar när skatteåterbäringen betalas eller när förfallodagarna för kvarskatt infaller.

Observera också att du inte längre kan överföra skatteåterbäringen till förmån för din maka eller make.

Hur mycket skatteåterbäring får jag?

Du ser skatteåterbäringsbeloppet i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Största delen av personkunderna får sitt beskattningsbeslut på våren 2019  i MinSkatt och per post. Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna i suomi.fi får du beskattningsbeslutet endast i MinSkatt.

När får jag skatteåterbäringen?

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december. Största delen av personkunderna får sin skatteåterbäring 6.8.2019.

Det som påverkar skatteåterbäringens betalningsdag är exempelvis dagen då din beskattning slutförs, de ändringar som du gjort i skattedeklarationen eller de ändringar som din make eller maka har gjort i sin skattedeklaration. Du ser din egen betalningsdag i MinSkatt och i beskattningsbeslutet. Du kan logga in i MinSkatt exempelvis med nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Obs! Om det sker ändringar i din beskattning kan skatteåterbäringsbeloppet eller betalningsdagen ännu ändras.

Varför fick jag inte skatteåterbäringen i tid?

Skatteåterbäringsbeloppet eller betalningsdagen kan ändras exempelvis om du har kompletterat eller korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om din maka eller make har gjort ändringar i sin skattedeklaration. Betalningen av skatteåterbäringen kan även fördröjas om Skatteförvaltningen inte har ditt riktiga kontonummer. Skatteåterbäringen kan också ha använts till att betala skatter som har förfallit till betalning.

Läs mer om varför du inte har fått din skatteåterbäring.

Det betalas ränta på skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen betalar återbäringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i summan som visas på beskattningsbeslutet utan den läggs till beloppet som återbärs i samband med återbäringen. Räntan för 2019 är 0,5 %.

Vanliga frågor

Om din beskattning slutförs 1.7 eller i juni och du har arvs- eller gåvoskatt att betala 1.7, används skatteåterbäringen till skatterna även om du betalar arvs- eller gåvoskatten på förfallodagen.

Observera att din skatteåterbäring används redan genast på dagen då din beskattning slutförs till skatter som sedan tidigare är obetalda. Dagen då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela arvs- eller gåvoskatten ska du betala det återstående skattebeloppet senast på förfallodagen 1.7.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än arvs- och gåvoskattebeloppet som förfaller 3.6, betalas skatteåterbäringen på ditt konto 6.8 om du inte har skulder i utsökning. 

Vad händer om jag ändå betalar arvsskatten eller gåvoskatten på förfallodagen?

Om du betalar din arvs- eller gåvoskatt på förfallodagen 1.7 och om din skatteåterbäring också används till att betala skatten återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka om du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande arvs- och gåvoskatterater. 

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Skatteåterbäringen används alltid till att betala förfallna skatter som du har obetalade redan genast på dagen då beskattningen slutförs. Dagen då din beskattning slutförs ser du på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Din skatteåterbäring används också till att betala skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer även om du betalar dessa skatter på förfallodagen.

Det vill säga om din beskattning slutförs 24.6 eller tidigare i juni och du har förskottsskatter att betala 24.6, används din skatteåterbäring till dem även om du betalar på förfallodagen.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela förskottsskatten ska du betala det åretstående förskottsskattebeloppet senast på förfallodagen 24.6.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än förskottsskatten som förfaller 24.6 används den återstående delen av skatteåterbäringen också till en eventuell arvs- eller gåvoskatterat som förfaller 1.7.  Om det återstår skatteåterbäring ännu efter detta betalas den på ditt konto 6.8 om du inte har skulder i utsökning.

Vad händer om jag ändå betalar förskottsskatten på förfallodagen?

Om du betalar din förskottsskatt på förfallodagen 24.6 och om din skatteåterbäring används till att betala samma förskottsskatterat, återbetalas din egen inbetalning till dig inom cirka en vecka. Detta förutsätter dock att du inte har andra förfallna skatter sedan tidigare eller kommande förskottsskatterater. 

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Skatteåterbäringen används alltid till att betala förfallna skatter som du har obetalade redan genast på dagen då beskattningen slutförs. Dagen då din beskattning slutförs ser du på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Din skatteåterbäring används också till att betala skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer även om du betalar dessa skatter på förfallodagen.

Det vill säga om din beskattning slutförs 12.6 eller tidigare i juni och du har skatter på eget initiativ att betala 12.6, används din skatteåterbäring till dem även om du betalar på förfallodagen.

Om din skatteåterbäring inte täcker hela skatten på eget initiativ ska du betala det återstående beloppet av skatter på eget initiativ senast på förfallodagen 12.6.

Om ditt skatteåterbäringsbelopp är större än de skatter på eget initiativ som förfaller 12.6, används den återstående delen av skatteåterbäringen också till en eventuell förskottsskatterat som förfaller 24.6 och till en eventuell arvs- eller gåvoskatterat som förfaller 1.7. Om det återstår skatteåterbäring ännu efter detta betalas den på ditt konto 6.8 om du inte har skulder i utsökning.

Vad händer om jag ändå betalar skatter på eget initiativ på förfallodagen?

Om du betalar skatter på eget initiativ på förfallodagen 12.6 och din skatteåterbäring används till att betala skatten, blir din egen inbetalning över. Då lämnas den att vänta på skatter som förfaller senare eller återbetalas till dig. Återbäringstidpunkten och återbäringsgränsen som du har valt i MinSkatt påverkar återbetalningen och tidpunkten för den. Läs mer om återbetalningen av skatter på eget initiativ.

Om dina inställningar i MinSkatt är sådana att din betalning blir och väntar på kommande skatter kan du ansöka om att få det inbetalda beloppet tillbaka. Läs anvisningen: Så här ansöker du om återbäring av en egen inbetalning i MinSkatt

Följ alltid upp din situation i MinSkatt.

Om du eller din maka eller make kompletterar skattedeklarationen, slutförs beskattningen senare än meddelat och även utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagarna för kvarskatt förflyttas. Då får du ett nytt beskattningsbeslut. I beskattningsbeslutet visas den nya betalningsdagen för skatteåterbäringen eller de nya förfallodagarna för kvarskatt med uppgifter om betalning. Skatteåterbäringen betalas och den första raten av kvarskatt förfaller senast i december.

Tidigare betalades skatteåterbäringarna samtidigt i december till alla kunder men nu har skatteåterbäringarna inte längre en gemensam betalningsdag. Beskattningen för olika kunder slutförs vid olika tidpunkter, och skatteåterbäringen betalas inom cirka två månader efter att beskattningen slutförts. Största delen får återbäringen i augusti, det vill säga tidigare än förut. En del kan få återbäringen först i december, såsom tidigare.

Din skatteåterbäring betalas i form av en betalningsanvisning om du inte har anmält ditt kontonummer till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen kan inte betala skatteåterbäringen på ditt konto om din skatteåterbäring redan har överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning.

Du har 28 dagar tid att lösa in betalningsanvisningen. Tidsfristen börjar från datumet på betalningsanvisningen. Om du inte löser in betalningsanvisningen, returnerar banken skatteåterbäringen tillbaka till Skatteförvaltningen. Därefter betalar vi skatteåterbäringen på ditt konto inom en vecka från att du har anmält oss ditt kontonummer. Du kan lätt anmäla ditt kontonummer i MinSkatt.

Om du har obetalda skatter används din skatteåterbäring i regel till att betala dem till och med den 4 dagen i den månad som följer efter slutdatumet för beskattningen. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna. Skatteåterbäringen används även till skatter som ingår i ett betalningsarrangemang.

I sammandraget av skatter ser du hur skatteåterbäringen har använts. Sammandrag skapas alltid i slutet av månaden. Läs mer om sammandraget.

Din skatteåterbäring kan användas till att betala sådana skatter som du ansvarar för. Återbäringsbeloppet minskar således med beloppet av de obetalda skatterna.

Vi skickar ett meddelande om återbäringens användning både till dig och till sammanslutningen vars skatteskulder din återbäring har använts till.