Så här kontrollerar du skattedeklarationen

Layouten på den förhandsifyllda skattedeklarationen ändras våren 2019. Skattedeklarationen är inte längre en blankett som ska fyllas i utan en utskrift av dina beskattningsuppgifter. De flesta kunder får beskattningsbeslutet och beskattningsintyget med skattedeklarationen.

Innehållet i skattedeklarationen är annorlunda om alla beskattningsuppgifter ännu inte är tillgängliga. Detta är fallet för exempelvis företagare, jordbruksidkare eller personer som har fått exempelvis hyresinkomst eller överlåtelsevinst.

Skattedeklarationens framsida

På framsidan av den förhandsifyllda skattedeklarationen har det antecknats

 • den utsatta dagen för skattedeklarationen
  Du ska korrigera och komplettera senast på den utsatta dagen. Om du deklarerar på papper ska blanketterna vara framme hos Skatteförvaltningen på den utsatta dagen.
 • skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet och betalningsdagen
  Observera, att betalningsdagen kan flyttas om du gör ändringar i din skattedeklaration eller din maka/make gör ändringar i sin egen. Betalningsdagen kan också flyttas om Skatteförvaltningen från annat håll får in sådana tilläggsuppgifter som påverkar din beskattning. Om din beskattning fortsätter meddelar vi om detta med ett separat brev, en begäran om utredning eller ett nytt beskattningsbeslut. Uppgifterna om skatteåterbäring och kvarskatt saknas för de kunders del som inte får ett beskattningsbeslut med sin skattedeklaration (t.ex. företagare).
 • bankkonto till vilket Skatteförvaltningen betalar en eventuell skatteåterbäring.
  Kontrollera kontonumret och korrigera det vid behov i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen inte har ditt kontonummer finns det en anmärkning om detta på framsidan av skattedeklarationen.

Uppgifter som utgör grunden för beskattningen

Kontrollera uppgifterna som utgör grunden för beskattningen och ange de uppgifter som saknas. Skatteåterbäring eller kvarskatt som ska betalas har beräknats på basis av dessa uppgifter. Om din skattedeklaration också har rubriken "Uppgifter som ska kompletteras” ska du lämna de uppgifter som begärs.

Alla uppgifter kan korrigeras i MinSkatt. Om du deklarerar på papper ser du den rätta blanketten i den högra kolumnen för varje uppgiftsfält.

Beskattningsbeslut för 2018

I regel får kunderna beskattningsbeslutet med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Beskattningsbeslutet innehåller en beräkning på utfallet av din beskattning. I beskattningsbeslutet för 2018 ser du även

 • det personliga slutdatumet för beskattningen
 • skatteåterbäringsbeloppet och utbetalningsdagen eller kvarskattebeloppet och förfallodagarna.

Om du gör ändringar i din förhandsifyllda skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från annat håll (t.ex. från arbetsgivaren) får in uppgifter som påverkar din beskattning får du ett nytt beskattningsbeslut. I beslutet får du ett nytt slutdatum för beskattningen och skatteåterbärings- eller kvarskattebeloppet samt betalningsdagarna. Då slutdatumet för beskattningen ändras flyttas sannolikt även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatter.

Vilka saker påverkas av slutdatumet för beskattningen?

Dagen då beskattningen slutförs är kundspecifik i fortsättningen. Datumet kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning. Slutdatumet för beskattningen påverkar exempelvis:

 • Utbetalningsdagen för skatteåterbäring eller förfallodagen för kvarskatt bestäms enligt slutdatumet för beskattningen.
 • Om du märker ett fel i din beskattning först efter att beskattningen slutförts ska du begära omprövning.
 • Vissa yrkanden ska framställas innan beskattningen slutförs och utifrån dessa kan inte omprövning begäras efteråt. Dessa yrkanden är bl.a. inkomstutjämning, att dela hushållsavdrag mellan makar och avdrag av premier för obligatoriska pensionsförsäkringar.

Beskattningsintyg

Beskattningsintyget har bifogats till beskattningsbeslutet. Det är bra att spara den för eventuell senare användning. Beskattningsbeslutet och beskattningsintyget finns också i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som skickats med den förhandsifyllda skattedeklarationen förblir i kraft, om det inte finns något att korrigera i skattedeklarationen. I så fall skickar vi inte ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg.

Preliminär beskattningsuträkning

Om du inte får ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen beror det på att Skatteförvaltningen ännu inte har tillgång till alla uppgifter för att verkställa beskattningen. Med den förhandsifyllda skattedeklarationen finns det i detta fall en preliminär beskattningsuträkning som har gjorts på basis av de aktuella uppgifterna.

Den preliminära beskattningsuträkningen får exempelvis de företagare och jordbruksidkare som lämnar in sin skattedeklaration för näringsverksamheten eller jordbruket samtidigt med den förhandsifyllda skattedeklarationen. Du kan även få en preliminär beskattningsuträkning om du har hyresinkomster eller överlåtelsevinster eller -förluster att deklarera. I dessa situationer skickar vi dig ett beskattningsbeslut först efter att vi har behandlat din och din eventuella makas/makes skattedeklaration.