Så här deklarerar du på papper

Du kan korrigera uppgifterna i din skattedeklaration i MinSkatt. Om du inte kan deklarera på nätet kan du befullmäktiga en annan person att deklarera för dig i MinSkatt.

Alternativt kan du korrigera uppgifterna med de pappersblanketter som anges i skattedeklarationen vid respektive uppgift. Det finns egna blanketter exempelvis för hushållsavdrag och hyresinkomst. Korrigeringarna antecknas inte längre direkt i den förhandsifyllda skattedeklarationen och den returneras inte heller till Skatteförvaltningen.

Observera att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den dag som antecknats i skattedeklarationen. Var ute i god tid för att undvika en eventuell förseningsavgift.

1

Hämta de blanketter som behövs

Du ser blankettens nummer i den punkten på skattedeklarationen som du ska korrigera. Blanketterna får du på skatt.fi. Du kan även få blanketter per telefon från Skatteförvaltningens servicetelefon eller på skattebyrån.

2

Returnera blanketter till rätt adress

Blankettens returadress finns på första sidan av varje blankett. Du kan också lämna in blanketterna på skattebyrån och då helst insatta i ett kuvert. Det finns inte längre ett returkuvert med deklarationen.

3

Returnera blanketterna i tid

Hämta blanketterna i tid och reservera också tillräckligt med tid för postens gång. Om du returnerar för sent måste du eventuellt betala förseningsavgift.

Observera också:

  • Blanketterna har förnyats i november 2018. Använd nya blanketter även om du skulle ha sparat blanketter från tidigare skatteår.
  • Uppgifterna i datafälten läses optiskt så du ska fylla i uppgifterna noggrant innanför fälten. Häfta inte ihop blanketterna.
  • Använd endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi eller hämtat på skattebyrån, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte kan att läsas optiskt.
  • Kom ihåg att anteckna ditt namn och din personbeteckning tydligt på varje sida av blanketterna.

Använd dessa skattedeklarationsblanketter

1A Resekostnader – resor mellan bostaden och arbetsplatsen
1B Resekostnader – veckoslutsresor
1C Resekostnader – resor till en sekundär arbetsplats
1D Resekostnader – resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (t.ex. resor inom specialbranscher)
7H Hyresinkomster – aktielägenheter
7K Hyresinkomster – fastighet
7L Hyresinkomst – annan egendom
9 Överlåtelsevinst eller -förlust
9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper
10 Understöd
11 Förvärvsverksamhet
13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster
14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag
14B Hushållsavdrag – lön som betalats till en anställd
14C Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat
16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomst)
16B Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)
19 Avdrag för bostad på arbetsorten
50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem
50B Kapitalinkomster och avdrag från dem

De uppgifter som har deklarerats på pappersblanketter syns senare i MinSkatt

Om du deklarerar på pappersblanketter syns uppgifterna senare också i MinSkatt. Du kan se uppgifterna i MinSkatt efter att blanketterna har kommit in till Skatteförvaltningen och uppgifterna har sparats.