Beskattningsbeslut

De flesta kunder får beskattningsbeslutet för 2019 med den förhandsifyllda skattedeklarationen på våren. Beskattningsbeslutet innehåller

 • en beräkning av slutresultatet av din beskattning
 • skatteåterbäringens belopp och utbetalningsdag om du får skatteåterbäring 
 • beloppet av och förfallodagarna för kvarskatten om du ska betala kvarskatt
 • det personliga slutdatumet för beskattningen.

Beskattningsbeslutet finns även i MinSkatt när beslutet är färdigt.

Granska beskattningsbeslutet i MinSkatt 

När du får beskattningsbeslutet ska du kontrollera att uppgifterna stämmer. 

Om du upptäcker ett tydligt fel (såsom ett räknefel) i beskattningsbeslutet ska du ringa vårt servicenummer. Telefonnumret finns på beslutet. På detta sätt blir felet korrigerat innan din beskattning slutförs. Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

En del av kunderna har en preliminär beskattningsuträkning på den förhandsifyllda skattedeklarationen och de får inte ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen. Läs mer on den preliminära beskattningsuträkningen.

Skatteåterbäringsdagen eller förfallodagarna för kvarskatt kan ändras

I beskattningsbeslutet finns antingen skatteåterbäring eller kvarskatt antecknad. Utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt är personliga i fortsättningen. Din utbetalningsdag eller dina förfallodagar ser du i beskattningsbeslutet. Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december och förfallodagarna för kvarskatt infaller mellan juli och februari.

Om du korrigerar uppgifter i skattedeklarationen får du ett nytt beskattningsbeslut. Även utbetalningsdagen för skatteåterbäring och förfallodagarna för kvarskatt flyttas då sannolikt framåt. Den nya utbetalningsdagen eller de nya förfallodagarna ser du i det nya beskattningsbeslutet. Om du måste betala kvarskatt får du de nya giroblanketterna med det korrigerade beskattningsbeslutet.

Om du inte korrigerar skattedeklarationen, förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och de eventuella giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft. Du får alltså inte ett nytt beskattningsbeslut per post, om inte dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter ändras.

Vanliga frågor

Du får ett nytt beskattningsbeslut, om

 • du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen
 • Skatteförvaltningen har fått in korrigerade uppgifter från annat håll, till exempel från arbetsgivaren.
 • Du får det nya beskattningsbeslutet senast i slutet av oktober.

Om du inte får ett nytt beskattningsbeslut förblir beskattningsbeslutet, beskattningsintyget och giroblanketterna för kvarskatt som du fått på våren i kraft.

Om du har korrigerat den förhandsifyllda skattedeklarationen eller om Skatteförvaltningen från annat håll har fått in uppgifter som påverkar din beskattning, får du ett nytt beskattningsbeslut senast i slutet av oktober.

Vi skickar de nya beskattningsbesluten i slumpmässig ordning.

Kontrollera båda brevens datum. Om beskattningsbeslutet har daterats samma dag som meddelandet om att beskattningen fortsätter är uppgifterna i beskattningsbeslutet giltiga. Du kan alltså strunta i meddelandet om att beskattningen fortsätter.

Kontrollera uppgifterna i beskattningsbeslutet. Om du märker fel i uppgifterna rekommenderar vi att du korrigerar dem i MinSkatt. Beskattningsbeslutet innehåller också uppgiften om en ny utbetalningsdag för skatteåterbäring eller uppgifter om nya förfallodagar för kvarskatt.

Om meddelandet om att beskattningen fortsätter har daterats senare än beskattningsbeslutet ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut i lugn och ro. 

MinSkatt är alltid öppen, så du kan även komplettera uppgifter efteråt antingen på nätet eller på pappersblanketter. Deklarationssättet beror på om din beskattning redan har hunnit slutföras. Se närmare anvisningar.  

 

Datumet då din beskattning slutförs finns på beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik. Beskattningen kan slutföras mellan maj och oktober. Makars beskattning slutförs alltid samtidigt.

Tidtabellen för beskattningen och skatteåterbäringen är alltid gemensam för makar. Om någondera av makarna gör ändringar i sin skattedeklaration kan skatteåterbäringsdagen ändras för båda. 

Du kan få ett nytt beskattningsbeslut exempelvis för att:

 • din maka eller make har korrigerat sin skattedeklaration
 • Skatteförvaltningen har fått in uppgifter från annat håll som påverkar beskattningen.

Om du har fått ett nytt beskattningsbeslut trots att du inte själv har korrigerat uppgifterna ska du jämföra det nya beskattningsbeslutet med det beslut som du fick på våren.

Om du inte fick ett beskattningsbeslut med skattedeklarationen beror det på att Skatteförvaltningen ännu saknar en del av dina eller din makas eller makes beskattningsuppgifter. Du fick i alla fall en preliminär beskattningsuträkning som har gjorts på basis av de tillgängliga uppgifterna. I den preliminära beskattningsuträkningen finns en uppskattning av skatteåterbäringen eller kvarskatten vid tidpunkten då skattedeklarationen skapades. Observera att beloppet kan ändras.

Kontrollera skattedeklarationen och deklarera uppgifterna som saknas eller som ska korrigeras. Du får beskattningsbeslutet efter att både din och din makas eller makes skattedeklarationer har behandlats.

Du kan få en preliminär beskattningsuträkning exempelvis i följande fall:

 • Du är företagare eller jordbruksidkare och du lämnar samtidigt både den förhandsifyllda skattedeklarationen och skattedeklarationen för näringsverksamhet eller jordbruk.
 • Du har hyresinkomster eller överlåtelsevinst eller -förlust som du ännu ska deklarera.
  Alla din makas eller makes beskattningsuppgifter är ännu inte tillgängliga. Vi skickar dig ett beskattningsbeslut först efter att vi har behandlat både din och din makas eller makes skattedeklaration.

Beskattningsbeslutet för 2018 är i MinSkatt.

Beskattningsbeslutet för 2017 eller tidigare åren syns inte i MinSkatt. De finns endast tillgänglig som pappersutskrift. Om du behöver ett nytt beskattningsbeslut eller beskattningsintyg ska du ringa servicenumret 029 497 003 (Inkomstbeskattning av personkunder).

Spara beskattningsbeslutet och beskattningsintyget

Dina beskattningsuppgifter finns specificerade i beskattningsbeslutet. Där kan du exempelvis kontrollera vem som har betalat lönen eller på vilket lån bostadsskuldens ränteavdrag har beräknats. Beskattningsbeslutet kan du behöva exempelvis då du ansöker om en hyresbostad eller när avgiften för barndagvård bestäms.

Spara den förhandsifyllda skattedeklarationen, beskattningsbeslutet och beskattningsintyget. Du kan även vid behov skriva ut dem senare i MinSkatt.