Coronavirussituationen: Du kan sköta dina skatteärenden i MinSkatt. Följ upp våra samlade nyheter som uppdateras. Anvisningar för företagare bland annat om förskottsskatt och betalningsarrangemang.

På jobb via en mobilapp

Man kan söka och ta emot arbete via olika mobilappar.  Vid arbetsförmedling som sker över en mobilapp bör det klargöras huruvida den som administrerar mobilappen är den som låter utföra arbetet, dvs. avtalspartner till den som utför arbetet eller enbart förmedlare av arbetstillfället. Det senare innebär att den för vilken eller hos vilken arbetet utförs är avtalspartner till den som utför arbetet.

Den som utför arbetet: arbetsavtal eller uppdragsavtal?

Innan du börjar arbeta bör du utreda om det handlar om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande. I beskattningen betraktas ersättning för arbete som lön. Vid ett uppdragsförhållande är ersättningen däremot en arbetsersättning. Gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning är av betydelse både för dig och för den som betalar ersättningen.

Du kan ingå antingen ett arbetsavtal eller ett uppdragsavtal med den som låter utföra arbetet. I regel kan ni sinsemellan komma överens om huruvida det ska handla om ett arbetsförhållande eller ett uppdrag. Du bör dock tänka på att utförandet av vissa arbeten kan förutsätta att du har behövlig utrustning för arbetet. Om du inte har maskiner och anordningar som behövs för ett arbete kan ni bara ingå ett arbetsavtal.

När du ingår ett avtal ska du dessutom beakta andra faktorer utöver beskattningen, såsom socialskyddet, dvs. arbetslöshetsersättningar, studiestöd, bostadsbidrag, pensionsförsäkringspremier osv.

Olika kännetecken för olika avtalstyper

Avtalet mellan den som utför arbetet och den som låter utföra arbetet och avtalsvillkoren ska motsvara de faktiska omständigheterna. Olika kännetecken bör beaktas redan när avtalet upprättas. På det här sättet säkerställs att avtalets typ, innehåll och verkliga funktion motsvarar parternas syfte.

Kännetecknen kan indelas i så kallade formella kännetecken och faktiska kännetecken. De formella kännetecknen anknyter till uppfyllandet av olika skyldigheter som relaterar till start av företagsverksamhet och verksamhet som företagare. De faktiska kännetecknen anknyter till innehållet i skyldigheterna enligt avtalsförhållandet mellan betalaren och mottagaren av ersättningen samt de faktiska arbetsförhållandena och ‑villkoren. De kan hänvisa antingen till ett arbetsförhållande eller ett uppdrag.

Formella kännetecken är bland annat

 • verksamhet under firma eller i bolagsform,
 • teckning av obligatoriska socialförsäkringar,
 • införsel i förskottsuppbördsregistret,
 • införsel i andra register,
 • lagstadgade anmälningar,
 • innehållet i arbets- eller uppdragsavtal,
 • personligt eller självständigt utförande av arbetet,
 • arbete för annans eller egen räkning,
 • rätt att leda och övervaka arbetet,
 • arbetsredskap, tillbehör och material,
 • ställe där arbetet utförs,
 • fastställande av vederlag,
 • ersättning för arbetskostnader,
 • ansvarsförbindelser, garantier och försäkringar,
 • begränsning av uppdrag, konkurrensförbud och sekretess.

Helhetsbedömningen av dessa kännetecken avgör huruvida det handlar om ett arbetsavtal eller ett uppdragsavtal.  En helhetsbedömning görs bara i situationer där det uppkommit en klar konflikt, dvs. avtalet, avtalets innehåll och parternas faktiska verksamhet inte motsvarar varandra.

Helhetsbedömning innebär att Skatteförvaltningen granskar ärendet som en helhet i enlighet med de särdrag som är typiska för den aktuella branschen och situationen. De villkor som är typiska för branschen i fråga är utgångspunkt för bedömningen av om det handlar om ett arbetsförhållande eller ett uppdragsförhållande. Olika kännetecken kan således ha något olika vikt beroende på bransch.

Läs mer om gränsdragningen mellan lön och arbetsersättning vid beskattningen

Skyldigheter för den som låter utföra arbetet

När det är fråga om ett arbetsförhållande och lön för arbete, ska den som låter utföra arbetet, dvs. arbetsgivaren, verkställa förskottsinnehållning och betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift samt ta hand om andra arbetsgivarskyldigheter, såsom arbetspensionsavgifter. I löntagarens beskattning är lönen alltid personens skattepliktiga förvärvsinkomst.

Om ett uppdragsförhållande gäller mellan den som låter utföra arbetet och den som utför arbetet, är den ersättning som betalas för arbetet en arbetsersättning, inte lön. Förskottsinnehållning verkställs inte för arbetsersättning om mottagaren finns i förskottsuppbördsregistret. Den som tar emot en arbetsersättning betalar själv sina pensionsavgifter. Arbetsersättningen kan vara utförarens inkomst av näringsverksamhet eller inkomst för ett bolag som personen äger. Om den omsättning som uppkommer vid försäljningen av tjänsterna överskrider gränsen för affärsverksamhet i liten skala, ska den som utför uppdragen registrera sig som momsskyldig.

Läs mer om hur man registrerar sig som momsskyldig

Exempel 1. Minna har registrerat sig som användare av en mobilapp och söker jobb med hjälp av den. En kund väljer Minna att utföra en hemstädning. Med appen ingår Minna ett arbetsavtal med kunden som beställde städningen. Den som administrerar mobilappen ser för kundens räkning till att lön betalas till Minna och att arbetsgivaravgifterna och försäkringspremierna betalas. Den som administrerar mobilappen verkställer förskottsinnehållning på lönen utifrån skattekortet. I det här sammanhanget är mobilappen endast den som förmedlar jobbet, även om också pengar hanteras via den.

Exempel 2. Mats utför sporadiska renoveringsarbeten via olika mobilappar. Han använder egna verktyg i arbetet och betalar själv socialskyddsavgiften. Utifrån en annons som fanns i en mobilapp åker Mats till en kund för att göra målningsarbeten. Kunden som beställde tjänsten har ingått ett eget särskilt avtal med den som tillhandahåller mobilappen. I det här läget är den som administrerar mobilappen Mats uppdragsgivare och den som betalar arvodet till Mats. Det är fråga om ett uppdragsförhållande. Eftersom Mats hör till förskottsuppbördsregistret verkställs ingen förskottsinnehållning på arbetsersättningen, utan Mats betalar förskottsskatt på eget initiativ.

Exempel 3. Henrik jobbar sporadiskt som matbud via olika mobilappar. När Henrik fått ett meddelande till sin mobilapp transporterar han en matportion från en restaurang med sin bil hem till kunden. Kunden som beställt tjänsten har ingått ett eget avtal med appleverantören. I det här fallet är appleverantören Henriks uppdragsgivare som betalar honom ett arvode för arbetet som bud. Henrik får arvodet som en arbetsersättning som är skattepliktig förvärvsinkomst. Eftersom Henrik är införd i förskottsuppbördsregistret verkställs inte förskottsinnehållning på arbetsersättningen, utan Henrik betalar förskottsskatt på eget initiativ.

För Henrik uppkommer smärre telefonkostnader, bränsle- och brukskostnader för bilen samt tillfälliga kostnader för biltvätt när han utför uppdragen. Henrik får dra av kostnaderna vid beskattningen som kostnader för förvärv av inkomst till den del de hänför sig till inkomstförvärv. Han får dock inte dra av den andel av telefon- och bilkostnaderna som gäller privat bruk.

Henrik för körjournal över körningarna för att kunna visa vilken andel av det totala kilometerantal han kört med bilen under året som hänför sig till inkomstförvärv och vilken andel som hänför sig till privata körningar. Av bilkostnaderna hänför sig 15 % till inkomstförvärv och 85 % till privat bruk. Av telefonkostnaderna hänför sig 10 % till inkomstförvärv och 90 % till privat bruk. Vid beskattningen får Henrik göra avdrag för den andel av kostnaderna som hänför sig till inkomstförvärv, dvs. för 15 % av bilkostnaderna och 10 % av telefonkostnaderna. Henrik uppger beloppet av avdragbara kostnader i sin skattedeklaration som kostnader för förvärv av förvärvsinkomster.

Exempel 4. Siv har registrerat sig som användare av en mobilapp och söker jobb via den. En kund väljer Siv som sitt matbud. Sivs uppgift är att transportera en matportion från en restaurang hem till kunden. Appleverantören sköter betalningen av Sivs lön samt arbetsgivaravgifterna och försäkringspremierna för den kunds räkning som beställde transporten. Appleverantören verkställer förskottsinnehållningen på lönen enligt skattekortet. Mobilappen fungerar endast som jobbförmedlare, även om också pengar går via den. Siv får 2 700 euro i lön under året.

Siv har smärre kostnader för utförandet av arbetet: telefonkostnader, bränsle- och brukskostnader för bilen samt tillfälliga kostnader för biltvätt. Vid beskattningen får Siv dra av kostnaderna som kostnader för förvärv av inkomst till den del de hänför sig till inkomstförvärv. Hon får dock inte dra av den andel av telefon- och bilkostnaderna som gäller privat bruk. För den här enskilda arbetsprestationen är Sivs kostnader för förvärv av inkomst sammanlagt 50 euro. Sivs kostnader för förvärv av inkomst uppgår för hela året till sammanlagt 500 euro för alla arbetsprestationer.

Från löneinkomsten görs automatiskt ett avdrag på 750 euro per år för förvärv av inkomst. Avdraget beviljas vid beskattningen utan särskilt yrkande. Om löneinkomsterna understiger 750 euro, beviljas avdraget högst till beloppet av löneinkomsten. Således behöver Siv deklarera kostnaderna för förvärv av inkomst endast om de överstiger 750 euro per år. Under året i fråga överskrider Sivs kostnader (500 euro) inte beloppet av avdrag för förvärv av inkomst. Därför behöver Siv inte alls deklarera kostnader för förvärv av inkomst. I stället görs det vid beskattningen automatiskt ett avdrag på 750 euro för förvärv av inkomst från den lön hon fått (2 700 euro). Men om Sivs lön hade underskridit 750 euro under året, skulle avdraget för förvärv av inkomst ha varit högst samma belopp som löneinkomsten.