Så här lämnar du uppgifter om avdrag i MinSkatt

Du kan lämna uppgifter om resekostnader, hushållsavdrag, utgifter för förvärvande av inkomst, avdrag för bostad på arbetsorten och underhållsskyldighetsavdrag i MinSkatt för ditt skattekort eller på förhand för din förhandsifyllda skattedeklaration.

 • Om du lämnar uppgifterna om ett avdrag för ditt skattekort får du nyttan av avdraget genast.
 • Om du anger endast avdraget och inte vill ändra ditt skattekort på samma gång visas avdraget färdigt i din följande ansökan om skattekort och i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Du kan också lämna uppgifterna först efter att du har fått din förhandsifyllda skattedeklaration för att granskas.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)

1. Välj först en anvisning som lämpar sig för din situation

 1. När du har loggat in i MinSkatt ska du på ingångssidan i punkten Skattekort och förskottskatt 2021 välja länken Skattekort och förskottsskatt.

 2. Välj knappen Beställ ett nytt skattekort.

 3. Välj knappen där det står Välj den fullständiga versionen av ansökan.

  Om du anger endast resekostnader kan du också välja den korta ansökan.

 4. Gå igenom faserna i ansökan och ange nya uppgifter eller uppgifter som ändrats.

  Observera att när du anger ett avdrag för ditt skattekort ska du också ändra dina inkomster. Du kan till exempel använda inkomstregistrets uppgifter i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag.

 1. Välj på ingångssidan i punkten Skattekort och förskottsskatt 2021 länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 2. Välj 2021.

  Välj därefter i punkten Avdrag länken till det avdrag som du vill lämna uppgifter om.

2. Välj rätt anvisning för att ange ett avdrag

 1. Om du har angett dina resekostnader tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas de i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Korrigera uppgifterna i den här fasen.

  I annat fall ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj först Ja i punkten Resekostnader och därefter knappen Lägg till en ny resekostnad.

  Välj Resa mellan bostaden och arbetsplatsen och typ av fortskaffningsmedel.

  1. Om du anger resekostnader enligt kostnader för kollektivtrafikmedel ska du fylla i:
   • adressuppgifter
   • längden av resan som gjorts under en dag
   • tidsperiod under vilken du har rest
   • beloppet av resekostnaderna.
  2. Om du anger resekostnader för resor exempelvis med egen bil eller tjänstebil ska du också fylla i:
   • motivering till varför du inte använt kollektivtrafik
   • valet av fortskaffningsmedel i menyn
   • antalet resdagar.

  Välj till sist knappen OK.

  Om du har fått personalbiljetter eller cykelförmån ska du välja Ja och ange värdet av förmånen.

 1. Om du har angett dina resekostnader tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas de i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Korrigera uppgifterna i den här fasen.

  I annat fall ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj först Ja i punkten Resekostnader och därefter knappen Lägg till en ny resekostnad.

  Välj Annan resa än mellan bostaden och arbetsplatsen. Välj därefter Tillfälliga arbetsresor och resor inom specialbranscher.

  Välj fordonstypen. Om du anger resekostnader för resor exempelvis med egen bil ska du besvara frågorna och fylla i:

  • om arbetet har pågått över 3 år
  • valet av fortskaffningsmedel i menyn
  • om arbetsgivaren har ersatt dina resekostnader skattefritt och hur mycket
  • om du gör samma resa regelbundet
  • adressuppgifter
  • längden av resan som gjorts under en dag
  • tidsperiod under vilken du har rest
  • antalet resdagar
  • beloppet av resekostnaderna.
 1. Om du har angett hushållsavdraget tidigare, till exempel i din ansökan om skattekort eller förskottsskatt, visas det i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Korrigera uppgifterna i den här fasen.

  I annat fall gå till fasen Övriga avdrag. Välj först Ja i punkten Hushållsavdrag och därefter knappen Lägg till en ny kostnad.

  Välj sedan om du har köpt arbetet av ett företag eller avlönat en anställd.
  Om arbetet utförts utomlands ska du till deklarationen bifoga ett intyg om att det utländska företaget har skött sina skatteförpliktelser (blankett 14C).

  • Markera som typ av arbete det arbete på basis av vilket du söker avdrag. Läs vilka arbeten som berättigar till avdrag.
  • Ange platsen där arbetet utförts och skriv en närmare beskrivning av arbetet (t.ex. veckostädning, barnpassning, köksrenovering).
  • Anteckna som avtalsdatum den dag då du kom överens om arbetet med företaget. Om ni inte ingick något skriftligt avtal ska du ange den dag då du beställde arbetet.
  1. Om ett företag har utfört arbetet:
   • Ange som första betalningsdag den dag då du betalade företaget den första arbetsersättningen under året. Om du har betalat flera arbetsersättningar till ett och samma företag ska du också ange årets sista betalningsdag.
   • Du kan endast få avdrag för arbetets andel men inte exempelvis för utrustning eller resekostnader. Därför måste det företag som har utfört arbetet på sin faktura också specificera de kostnader för vilka hushållsavdrag inte kan fås. Om arbetets andel inte har specificerats på fakturan ska du vid behov be det företag som utförde arbetet om en utredning.
   • Anteckna det totala beloppet på fakturan som du betalat i punkten Betalat belopp sammanlagt inklusive moms. Ange i punkten Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms arbetets andel av det totala beloppet. Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.
  2. Du har anställt en arbetstagare:
   • Ange som första betalningsdag den dag då du under året har betalat den första lönen till arbetstagaren. Om du har betalat lön till en och samma arbetstagare som flera delbetalningar ska du också ange årets sista betalningsdag.
   • Anteckna den bruttolön som du betalade inklusive naturaförmåner i punkten Utbetalad lön sammanlagt. Lägg inte till resekostnader eller andra kostnadsersättningar i beloppet eftersom du inte får hushållsavdrag för dem.
   • Anteckna också lönebikostnaderna sammanlagt:
    • arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
    • arbetsgivarens andel av den obligatoriska arbetspensionsavgiften
    • arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien
    • olycksfallsförsäkringspremien
    • grupplivförsäkringspremien.

  Räkna inte med de andelar av arbetspensionspremien och arbetslöshetsförsäkringspremien som löntagaren betalar eftersom de inte berättigar till avdrag.

  Dra inte av självriskandelen. Skatteförvaltningen beräknar avdraget och drar av självriskandelen på dina vägnar.

  Om du lämnar uppgifterna på en pappersblankett ska du använda blanketten 14B Hushållsavdrag för lön som betalats till anställd arbetstagare.

  Om du har delat på kostnaderna med exempelvis din maka eller make ska du ange din egen andel av det belopp som du antecknade i punkten Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms.

  Exempel: Du har med din maka eller make låtit utföra en köksrenovering. Ni vill dela hushållsavdraget jämnt. Slutsumman på fakturan är 12 000 euro. Arbetets andel av fakturan är 4 500 euro. Båda anger i sina respektive skattedeklarationer i punkten
  - Betalat belopp sammanlagt inklusive moms 12 000 euro
  - Arbetets andel av det betalda beloppet inklusive moms 4 500 euro
  - Din andel av kostnaderna för arbetet 2 250 euro.

  Du ska ännu intyga att du för arbetet inte har mottagit något av de stöd som nämns i punkten. När uppgifterna är rätt ska du välja knappen OK.

  Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att underteckna din ansökan.

 1. Om du har angett dina utgifter för förvärvande av inkomst tidigare, till exempel när du ansökte om skattekort eller förskottsskatt, visas de i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Korrigera uppgifterna i den här fasen.

  I annat fall gå till fasen Övriga avdrag. Välj först Ja i punkten Utgifter för förvärvande av inkomst och därefter knappen Öppna specifikation.

  1. Ange som utgifter för förvärvande av löneinkomst:
   • utbildningskostnader (t.ex. avgifter för kurser och kursmaterial)
   • arbetsredskap (t.ex. materialkostnader och utgifter för användningen av egna arbetsredskap)
   • ökade levnadskostnader till följd av arbetsresor
   • övriga utgifter (t.ex. facklitteratur, kostnader för de samtal som hänför sig till arbetet och kostnader för munskydd om du behöver munskydd i arbetet och din arbetsgivare inte har skaffat sådana för dig).

    Om du har använt ett eget arbetsrum för förvärvande av löneinkomster ska du ännu välja Ja och det alternativ som motsvarar din situation.
  2. Ange som utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster
   • utgifter för förvärvande av andra arbetsinkomster – till exempel arbetsersättningar
   • utgifter för förvärvande av sådana inkomster som hänför sig till förmåner och övriga förvärvsinkomster

  När du har fyllt i uppgifterna ska du välja knappen OK.

  Observera att endast utgifter för förvärvande av löneinkomster överförs till den förhandsifyllda skattedeklarationen. Utgifter för förvärvande av andra inkomster än löneinkomster måste du ange på nytt när du får den förhandsifyllda skattedeklarationen.

 1. Om du har angett avdraget för bostaden på arbetsorten tidigare, till exempel i din ansökan om skattekort eller förskottsskatt, visas det i fasen Förhandsifyllda inkomster och avdrag. Korrigera uppgifterna i den här fasen.

  I annat fall ska du gå till fasen Övriga avdrag. Välj först Ja i punkten Avdrag för bostad på arbetsorten och därefter knappen Lägg till en ny bostad på arbetsorten.

  Ange uppgifterna om bostaden på arbetsorten och din arbetsplats.

  • Om du har hyrt bostaden på arbetsorten för din andra egentliga arbetsplats ska du välja Ja.
  • Kontrollera att adressuppgifterna om din stadigvarande bostad är rätt.
  • Ange avståndet mellan din egentliga arbetsplats och din stadigvarande bostad i hela kilometer.
  • Ange avståndet mellan din bostad på arbetsorten och din stadigvarande bostad i hela kilometer.
  • Välj om du bor i din stadigvarande bostad ensam eller tillsammans med din maka eller make och/eller dina minderåriga barn.
  • Fyll i uppgifterna om användningen av bostaden på arbetsorten och hyresbeloppet. Ange perioden som hela månader och den månadshyra som du betalat.
  • Välj ännu att du för din bostad på arbetsorten inte har fått sådana skattefria ersättningar eller förmåner som hänför sig till boendet på annan ort (t.ex. skattefritt bostadsstöd).

  När du har fyllt i alla uppgifter ska du välja knappen OK.

3. Granska uppgifterna och skicka

 • När du har lämnat alla avdragsuppgifter ska du gå till fasen Leveranssätt.

  • Ange från vilket datum du vill att ditt skattekort ska vara giltigt.
  • Välj om du vill ha skattekortet
   • endast elektroniskt i MinSkatt
   • i MinSkatt och på papper hem per post
   • i MinSkatt och direkt till utbetalaren.

    Om du väljer den sista punkten ska du därefter fylla i till exempel löneutbetalarens adressuppgifter.

  Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter när du väljer länken Redigera eller Föregående.
  • Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja knappen Spara som halvfärdig. Uppgifterna bevaras sparade i en månad. Skatteförvaltningen behandlar inte uppgifterna innan du skickat dem.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

  Det nya skattekortet levereras till den mottagare som du har valt. Du hittar alltid en kopia av skattekortet också i MinSkatt

 • När du har angett alla uppgifter ska du gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  • Kontrollera att uppgifterna är rätt. Du kan korrigera uppgifter genom att välja länken Redigera eller Föregående.
  • När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka. Därefter får du en bekräftelse på att vi tagit emot uppgifterna.

  Avdraget finns färdigt i din förhandsifyllda skattedeklaration.