Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Resekostnader för arbetslösa och studerande

Om du har varit arbetslös en del av året är självriskandelen för resekostnaderna mindre. Antalet månader av arbetslöshet påverkar självriskandelen. Studerande kan inte avdra resor mellan hemmet och studieorten i sin beskattning.

Deklarera resekostnader i MinSkatt

Arbetslöshetsmånader minskar självriskandelen av resekostnaderna

Om du har varit arbetslös en del av året kan du dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen för den tid då du haft arbete.

Resekostnaderna har en självriskandel och avdrag fås bara för den del av kostnaderna som överstiger självriskandelen. När du deklarerar resekostnaderna ska du emellertid inte själv avdra självriskandelen. Skatteförvaltningen gör det för din räkning.

Antalet månader av arbetslöshet inverkar på resekostnadernas självriskandel. Den allmänna självrisken för resekostnader (750 euro) minskas med 70 euro per månad för varje full arbetslöshetsmånad. Som en full arbetslöshetsmånad betraktas 21,5 dagar av arbetslöshet. Självrisken är dock alltid minst 140 euro.

Skatteförvaltningen får uppgifter om antalet arbetslöshetsdagar direkt från dem som betalar ut förmånerna och minskar automatiskt självriskandelen för dina resekostnader. Antalet arbetslöshetsdagar visas i specifikationen på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Exempel: Antti var arbetslös 1.1–31.3, arbetade 1.4–30.9 och var därefter igen arbetslös 1.10–31.12. Han åkte till arbetet med buss och en månadsbiljett kostade 80 euro. Anttis resekostnader för sex arbetsmånader är sammanlagt 6 mån. x 80 e = 480 e. Antti deklarerar det här beloppet på sin skattedeklaration.

Betalaren av arbetslöshetsförmånerna har meddelat att Antti har betalats arbetslöshetsersättning för 132 dagar. Självriskandelen för Anttis resekostnader minskas med sex månader av arbetslöshet (132 dagar/21,5 dagar = 6,14 mån). Självriskandelen minskar därmed med 6 mån x 70 e = 420 e. Självriskandelen är 750 e – 420 e = 330 e. Efter självriskandelen får Antti dra av 480 – 330 = 150 euro i resekostnader.

Observera att resekostnader i anslutning till arbetslöshetsersättningar och arbetssökning inte kan avdras. Resekostnader får avdras endast för arbete.

Resekostnader för deltagare i arbetskraftsutbildning

Om du deltar i arbetskraftsutbildning förpliktad av TE-tjänsterna får du i beskattningen dra av resekostnaderna från de förmånsinkomster som du fått under utbildningen. Du kan dra av resor mellan hemmet och utbildningsstället.

Du får eventuellt också kostnadsersättning för utbildningstiden. Ersättningen är avsedd att täcka kostnader för resor och måltider och även inkvarteringskostnader för utbildningar utanför hemkommunen. Hälften av ersättningen betraktas som resekostnadsersättning. Om du får kostnadsersättning ska du dra av hälften av ersättningen från resekostnaderna för hela året innan du deklarerar resekostnaderna på skattedeklarationen.

Exempel: Antti har deltagit i arbetskraftsutbildning, och hans resekostnader för utbildningen uppgår till 1 000 euro. Han har fått 450 euro i kostnadsersättning för utbildningstiden. Antti deklarerar resekostnader för 775 euro (1 000 - 450/2) i MinSkatt eller på blankett 1A.

På grund av arbetslöshet har Anttis självriskandel för resekostnaderna minskats med 350 euro från det allmänna 750 euro, och därför får han i sin beskattning slutligen dra av 775 - 400 = 375 euro i resekostnader.

I beskattningen kan du inte dra av resekostnader för frivilliga studier som understöds med arbetslöshetsförmåner.

Kostnader för resor mellan hemmet och studieplatsen kan inte avdras i beskattningen

Om du är studerande kan du inte avdra kostnader för resor mellan hemmet och studieplatsen. Resekostnader får avdras endast när de hänger samman med arbete.

Du får avdra resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen till exempel om de beror på sommarjobb eller arbete vid sidan av studierna. Om du får lön för praktik som är en del av studierna får du avdra kostnaderna för resorna till praktikplatsen. Om du inte får lön kan du inte heller avdra resekostnader.

Självrisk för resekostnaderna är 750 euro. Deklarera resekostnader bara om de överstiger självriskandelen. Du ska emellertid inte själv avdra självriskandelen. Skatteförvaltningen gör det för din räkning.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2022