Resekostnader för arbetslösa och studerande

Om du har varit arbetslös en del av året är självriskandelen för resekostnaderna mindre. Antalet månader av arbetslöshet påverkar självriskandelen. Studerande kan inte avdra resor mellan hemmet och studieorten i sin beskattning.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Arbetslöshetsmånader minskar självriskandelen av resekostnaderna

Om du har varit arbetslös en del av året kan du dra av kostnaderna för resor mellan hemmet och arbetsplatsen för den tid då du haft arbete.

Resekostnaderna har en självriskandel och avdrag fås bara för den del av kostnaderna som överstiger självriskandelen. När du deklarerar resekostnaderna ska du emellertid inte själv avdra självriskandelen. Skatteförvaltningen gör det för din räkning.

Antalet månader av arbetslöshet inverkar på resekostnadernas självriskandel. Den allmänna självrisken för resekostnader (750 euro) minskas med 70 euro per månad för varje full arbetslöshetsmånad. Som en full arbetslöshetsmånad betraktas 21,5 dagar av arbetslöshet. Självrisken är dock alltid minst 140 euro.

Skatteförvaltningen får uppgifter om antalet arbetslöshetsdagar direkt från dem som betalar ut förmånerna och minskar automatiskt självriskandelen för dina resekostnader. Antalet arbetslöshetsdagar visas i specifikationen på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Exempel: Antti var arbetslös 1.1–31.3, arbetade 1.4–30.9 och var därefter igen arbetslös 1.10–31.12. Han åkte till arbetet med buss och en månadsbiljett kostade 80 euro. Anttis resekostnader för sex arbetsmånader är sammanlagt 6 mån. x 80 e = 480 e. Antti deklarerar det här beloppet på sin skattedeklaration.

Betalaren av arbetslöshetsförmånerna har meddelat att Antti har betalats arbetslöshetsersättning för 132 dagar. Självriskandelen för Anttis resekostnader minskas med sex månader av arbetslöshet (132 dagar/21,5 dagar = 6,14 mån). Självriskandelen minskar därmed med 6 mån x 70 e = 420 e. Självriskandelen är 750 e – 420 e = 330 e. Efter självriskandelen får Antti dra av 480 – 330 = 150 euro i resekostnader.

Observera att resekostnader i anslutning till arbetslöshetsersättningar och arbetssökning inte kan avdras. Resekostnader får avdras endast för arbete.

Resekostnader i samband med arbetskraftspolitisk utbildning

Om du förpliktad av TE-centralen deltar i arbetskraftspolitisk utbildning får du vid beskattningen avdra resekostnaderna från de förmånsinkomster som du fått under utbildningen. Avdraget får göras för resorna mellan hemmet och utbildningsstället.

Det kan emellertid hända att du får så kallad ersättning för uppehälle under utbildningstiden. Ersättningen är 9 euro per dag och är avsedd att täcka rese- och måltidskostnader. Hälften av ersättningen för uppehälle, 4,50 euro, betraktas som resekostnad. Om du får ersättning för uppehälle ska du avdra hälften från resekostnaderna för hela året innan du deklarerar resekostnaderna på skattedeklarationen.

Exempel: Antti har deltagit i arbetskraftspolitisk utbildning, och hans resekostnader för utbildningen uppgår till 1 000 euro. Han har fått 450 euro i ersättning för uppehälle under utbildningen. Antti deklarerar 775 euro i resekostnader med följande tilläggsuppgifter: ”Av det totala beloppet av resekostnader, 1 000 euro, har jag avdragit hälften av ersättningen för uppehälle, 225 euro."

På grund av arbetslöshet har Anttis självriskandel av resekostnader minskats med 350 euro, varför han i sin beskattning slutligen får avdra 775 – 400 = 375 euro i resekostnader.

Kostnader för resor mellan hemmet och studieplatsen kan inte avdras i beskattningen

Om du är studerande kan du inte avdra kostnader för resor mellan hemmet och studieplatsen. Resekostnader får avdras endast när de hänger samman med arbete.

Du får avdra resekostnader mellan hemmet och arbetsplatsen till exempel om de beror på sommarjobb eller arbete vid sidan av studierna. Om du får lön för praktik som är en del av studierna får du avdra kostnaderna för resorna till praktikplatsen. Om du inte får lön kan du inte heller avdra resekostnader.

Självrisk för resekostnaderna är 750 euro. Deklarera resekostnader bara om de överstiger självriskandelen. Du ska emellertid inte själv avdra självriskandelen. Skatteförvaltningen gör det för din räkning.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken